X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 27455
Przesłano:

Indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny - wyrównywanie technik szkolnych dla ucznia szkoły masowej na II etap edukacyjny

Załącznik nr ............

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny - wyrównywanie technik szkolnych
dla ucznia .......................................
na II etap edukacyjny

I. Charakterystyka psychologiczno - pedagogiczna i inne informacje o uczniu.
Urodzony ............ w ..........., zamieszkały ................. W obecnym roku szkolnym 2012/2013 uczęszcza do klasy IV, jest to oddział dla uczniów w normie intelektualnej. Chłopiec cierpi na niedowład prawej kończyny górnej (niepełnosprawność ruchowa prawej kończyny górnej).
Chłopiec w wyniku badania przeprowadzonego przez Poradnię Psychologiczno –Pedagogiczną w ............ (Orzeczenie Nr ............. o potrzebie kształcenia specjalnego) a także przedstawionej przez powyższą placówkę psychologiczno – pedagogicznej diagnozy lekarskiej, został zakwalifikowany do uczestnictwa w indywidualnych zajęciach rewalidacyjnych – wyrównywanie technik szkolnych. Zgodnie z zaleceniami wynikającymi z orzeczenia, należy objąć chłopca kształceniem w szkole podstawowej ogólnodostępnej przy dostosowaniu celów edukacyjno – terapeutycznych do potrzeb ucznia z niepełnosprawnością ruchową.
W wyniku badania psychologicznego stwierdza się rozwój umysłowy w granicach normy – na poziomie przeciętnym, przy przewadze inteligencji werbalnej nad praktyczną. Uczeń posiada dobry zasób wiedzy ogólnej, dobrze rozwinięte umiejętności werbalne, posiada zadowalający zasób słownictwa czynnego, prawidłowo rozwinięte myślenie słowno - logiczne. Z uwagi na niedowład prawej ręki lateralizacja jest lewostronna, sprawność grafomotoryczna lewej ręki jest obniżona, a tempo wykonywania prób grafomotorycznych dość wolne. Stwierdzone są również deficyty percepcyjno – motoryczne w zakresie percepcji wzrokowej, słuchowej i sprawności manualnej. Uczeń zakwalifikowany został do grupy ryzyka dysleksji, uwarunkowanej słabszą percepcją wzrokową, słuchową, niższą sprawnością grafomotoryczną ręki prawej.
Mocne strony chłopca: wyższy niż przeciętny poziom rozwoju inteligencji werbalnej, dobra gotowość do współpracy i wytrwałość w działaniu - należy wykorzystywać te cechy podczas zajęć.

I. Zakres wymagań edukacyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb ucznia wynikających z programu nauczania oraz obowiązującej podstawy programowej
język polski – doskonalenie grafiki pisma, doskonalenie techniki czytania głośnego i czytania cichego ze zrozumieniem, wyszukiwanie odpowiedzi na pytania, wypowiadanie się na podany temat, ujmowanie związków przyczynowo – skutkowych zdarzeń i faktów , poszerzanie i wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego, pisanie i przepisywanie tekstów z zastosowaniem reguł ortografii i interpunkcji, redagowanie wypowiedzi pisemnych przewidzianych programem nauczania, rozwijanie zdań pojedynczych
matematyka – obliczenia zegarowe, kalendarzowe, dodawanie i odejmowanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego, analiza zadań z treścią i zapis poprawnej odpowiedzi z uwzględnieniem jednostek, zastosowanie praktyczne tabliczki mnożenia
II. Rodzaj i zakres działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem.

Ucznia należy objąć zajęciami rewalidacyjnymi w zakresie:
Indywidualne zajęcia rewalidacyjne - wyrównywanie i doskonalenie technik szkolnych poprawnego pisania i biegłego czytania ze zrozumieniem, usprawniania percepcji wzrokowej, koordynacji wzrokowo – ruchowej, pamięci słuchowej, funkcji słuchowo – językowych, sprawności grafomotorycznej
Zajęcia rehabilitacyjne w zakresie wskazanej niepełnosprawności (wg. Wskazań lekarza specjalisty)

II. Formy, sposoby i metody pracy z uczniem.
Metody pracy:
słowne (pogadanka, dyskusja, dialog, instrukcja, burza mózgów)
poglądowe (obserwacja, pokaz, demonstracja, film)
ćwiczenia praktyczne (doświadczenia, praca w ćwiczeniach, kartach pracy)
Formy pracy:
indywidualna

III. Okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin.
Rok szkolny 2012/2013
wyrównywanie technik szkolnych - rewalidacja indywidualna 2 godziny lekcyjne tygodniowo

IV. Zakres współdziałania z rodzicami, nauczycielami, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Poradniami specjalistycznymi oraz placówkami, organizacjami pozarządowymi.

W ramach współpracy przewiduje się następujące działania:
- spotkania z rodzicami – jak nauczyciel uzna
- spotkania z nauczycielami - j.w.
- kierowanie na badania specjalistyczne – według potrzeb;
- współpraca z psychologiem – według potrzeb;
- kierowanie do poradni specjalistycznych – według potrzeb;
- współpraca z Opieką społeczną j.w.

V. Wielospecjalistyczna ocena.
(miejsce na coroczne podsumowanie pracy z uczniem)

VI. Wnioski i propozycje do dalszej pracy.
(miejsce na ocenę postępów oraz wskazówki do dalszej pracy)

Program został opracowany w oparciu o:
- Podstawę programową;
- Informację o dziecku i jego specjalnych potrzebach które pochodzą:
z orzeczenia wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w........................................o nr..........................;
z wywiadów i rozmów z rodzicami;
od lekarzy i specjalistów i dotyczą niepełnosprawności dziecka;
z obserwacji wychowawcy i nauczycieli uczących w danej klasie.

Program został opracowany przez nauczyciela zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

.......................
(podpis nauczyciela)


Niniejszy program akceptuję:

........................................
(podpis Rodzica)

Program zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną i dopuszczony do realizacji przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej w ..................... w dniu ............................

........................................
(podpis Dyrektora)

....................... dn. ..............

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.