X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 27372

Program pracy z uczniem zdolnym na lekcjach religii i zajęciach pozalekcyjnych

I WSTĘP

Dziecku zdolnemu należy poświęcić więcej czasu i stworzyć mu szczególną atmosferę rozwoju. Głównym założeniem programu jest wychodzenie naprzeciw potrzebom dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rozwijanie, wspomaganie i ukierunkowanie zdolności dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami. A także umożliwianie, wyzwalanie i podtrzymywanie spontanicznej aktywności dziecka, sprzyjanie uaktywnianiu się jego potencjału intelektualnego i twórczego a tym samym umożliwianie realizowania się indywidualnej linii rozwojowej.
W miarę możliwości realizuję zindywidualizowane nauczanie na lekcjach religii, ale odpowiednie warunki do pracy z uczniem zdolnym stwarzają zajęcia pozalekcyjne tj.Koło Misyjne i Koło Biblijne. Specjalny akcent położyłam na myślenie twórcze i oryginalne, kształtowanie umiejętności artystycznych takich jak: twórczość poetycka i plastyczna oraz redagowanie gazetki szkolnej.

1. CECHY CHARAKTERU UCZNIA ZDOLNEGO.

Jak rozpoznać czy dziecko jest zdolne?
Najważniejsza sprawą w pracy z dzieckiem zdolnym jest wyłonienie go z grupy innych dzieci. Wbrew pozorom nie jest to wcale takie proste. Prowadząc obserwacje grupy należy pamięć pamiętać,iż dziecko zdolne:
- szybko zapamiętuje dany materiał oraz prawidłowo kojarzy i rozumuje;
- rozumie polecenia i zadania;
- posiada dar bystrej obserwacji otoczenia;
- jest dociekliwe oraz zadaje dużo pytań;
- ma różnorodne zainteresowania, bogatą wiedzę, pasje i uzdolnienia;
- uczy się z przyjemnością i wyraźnym zainteresowaniem;
- umie skupić uwagę przez dłuższy czas na wybranym obiekcie zainteresowania;
- jest bardzo spostrzegawcze;
- posiada bogatą wyobraźnię oraz ciekawe i oryginalne pomysły;
- wymyśla nowe opowiadania, sytuacje realne i abstrakcyjne;
- wyraża swoje myśli i emocje w różnej formie np. werbalnej, plastycznej, muzycznej;
- broni swoich racji i poglądów, jest niezależne;
- samo podaje pomysły nowych zadań, nie polega na innych przez cały czas;
- woli samo rozwiązywać problemy;
- najczęściej posiada poczucie humoru;

Jednocześnie często dziecko zdolne:
- ma trudności w przystosowaniu się do grupy (potrzeba rywalizacji, imponowania, dominacji);
- jest często uznawane za zarozumiałe;
- bywa, że lekceważy rówieśników, nauczyciela lub jego zdanie;
- prezentuje egocentryzm, koncentrację na sobie;
- miewa trudności z przechodzeniem od teorii do umiejętności, niekiedy charakteryzuje się lękliwością lub nadpobudliwością.

II CELE PROGRAMU.

- rozwijanie zainteresowań i zdolności;
- podniesienie jakości pracy szkoły;
- rozwijanie i rozszerzanie wiadomości z zakresu nauk biblijnych i sztuk plastycznych;
- rozwijanie indywidualnych zainteresowań, uzdolnień i aspiracji ucznia;
- zadbanie o wrażliwość poprzez rozwijanie artystycznych umiejętności;
- wprowadzanie ucznia w krąg wiedzy kulturoznawczej;
- stwarzanie okazji do kontaktu ze sztuką;
- indywidualizowanie pracy dydaktycznej pod względem treści i możliwości ucznia;
- poszerzenie treści programowych i pozaprogramowych;
- inspirowanie do aktywności twórczej;
- wzbogacenie procesu kształcenia na lekcji;
- kształtowanie samodzielnego twórczego myślenia;
- kształtowanie postaw wobec otaczającego środowiska;
- kształtowanie umiejętności pracy z materiałami źródłowymi;
- zachęcanie do zrozumienia przydatności wiedzy biblijnej we własnym życiu;
- kształtowanie i rozwijanie ekspresji, wrażliwości na piękno, wrażliwości estetycznej, pomysłowości, a także wyobraźni i muzykalności;
-zapoznanie z przesłaniem biblijnym oraz zgłębienie tajemnicy wiary;
- kształtowanie umiejętności posługiwania się Pismem świętym.

III TREŚCI NAUCZANIA.

- omawianie wybranych postaci Starego Testamentu;
- wydarzenia zbawcze Nowego Testamentu;
- wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa;
- przygotowanie liturgii, czyli ćwiczymy piękne czytanie tekstów biblijnych;
- zasady korzystania z Biblii;
- Pismo święte, a liturgia Kościoła;
- sztuka i literatura różnych epok;
- środki wyrazu w malarstwie i muzyce;
- publicystyka (typowe formy wypowiedzi takie jak: felieton, reportaż, sprawozdanie, recenzja, wywiad, esej, itd.);
- zarys historii filozofii (najważniejsze kierunki i ich twórcy);
- skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach;
- sztuka negocjacji.

IV METODY PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM

a) metody aktywizujące:
- projekt,
- burza mózgów,
- analiza przypadków,
- metoda symulacyjna,
- różne formy dyskusji,
- tworzenie map mentalnych,
- praca w grupach,
- gry dydaktyczne,

b) metody komunikacyjne;
c) metody świadomego uczenia się;
d) metody audiowizualne.

Aby praca z dzieckiem zdolnym przynosiła oczekiwane efekty niezwykle ważne jest przyjęcie odpowiednich form pracy. Program ten przewiduje:
a) pracę indywidualną – dziecko samodzielne wykonuje czynność;
b) pracę zbiorową – wszystkie dzieci pracują wspólnie;
c) pracę zespołową – dzieci pracują w stałych zespołach;
d) praca grupowa – dzieci pracują w jednorazowych grupach.

V FORMY PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM

- uczniowi zdolnemu polecamy wykonanie trudniejszych zadań;
- na lekcji pełni funkcję lidera grupy (kieruje pracą, pomaga słabszym a następnie zbiera opracowania i prezentuje na forum klasy;
- wykonuje dodatkowe prace plastyczne;
- przygotowuje pytania do testów i sprawdzianów;
- prezentuje w formie referatów zagadnienia wykraczające poza program;
- podejmuje próby twórcze w różnych dziedzinach np. wiersz, plakat, artykuły w gazetce szkolnej;
- rozwija uzdolnienia plastyczne, poprzez udział w konkursach plastycznych;
- przygotowuje lekcje powtórzeniowe wykazując się umiejętnością trafnej selekcji materiału;
- wymyśla gry i zabawy dydaktyczne;
- pisze i tworzy trudne teksty literackie;
- raz w semestrze opracowuje projekt ważnego motywu w sztuce np. motywy biblijne;
- ma bezpośredni kontakt ze sztuką;
- dzieli się aktualnymi wiadomościami na temat wydarzeń w Kościele i dokonuje ich oceny;
- pracuje w grupie jako lider.

VI PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

- sukces w olimpiadzie diecezjalnej;
- osiągnięcia w różnorodnych konkursach literackich, artystycznych i wiedzy biblijnej;
- stosowanie metod aktywizujących, które zmuszają do kreatywnego myślenia pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności wykraczających poza materiał danej klasy;
- poprawność językowa (mówienie, pisanie);
- umiejętność dokonywania analizy i interpretacji dzieła sztuki;
- świadome odbieranie dzieła sztuki;
- prezentowanie postawy humanistycznej, wrażliwej i kreatywnej wobec świata;
- aktywność twórcza poprzez wykonywanie prac plastycznych, pisanie wierszy, recytowanie, udział w szkolnych spektaklach teatralnych, tworzenie gazetki szkolnej itp.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.