X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27324
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Program Profilaktyczny Przedszkola Gminnego w Dobroszycach

PROGRAM PROFILAKTYCZNY „ZDROWY PRZEDSZKOLAK’’
PRZEDSZKOLA GMINNEGO W DOBROSZYCACH

ZADANIA

I. ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO WŁASNE I W ŚRODOWISKU PRZEDSZKOLA
II. KSZTAŁTOWANIE KONIECZNOSCI HIGIENY WŁASNEJ, CZYNNOSCI SAMOOBSŁUGOWYCH I W OTOCZENIU
III. ROZUMIENIE ROLI RACJONALNEGO ŻYWIENIA DLA ZDROWIA
IV. ROZWIJANIE AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ ORAZ PROFILAKTYKI WAD POSTAWY I ZASAD BEZPIECZEŃSTWA

FORMY REALIZACJI
AD1
1.Poznanie zasad bezpieczeństwa poruszania się w budynku i w ogrodzie przedszkolnym
2. Wspólne stworzenie „Kodeksu przedszkolaka’’ i przestrzeganie go
3. Umiejętne rozwiązywanie konfliktów z rówieśnikami poprzez dostarczanie przykładów z literatury dziecięcej, zajęcia dramowe,
4. Uświadomienie zagrożeń wynikających z nie przestrzegania zakazów: zabawy zapałkami, zabaw w miejscach niedozwolonych, korzystania z urządzeń elektrycznych, zrywania nieznanych roślin i grzybów: rozmowy, Spotkanie ze strażą pożarną”, literaturę dziecięcą, wycieczką do straży pożarnej, omawianie plansz, historyjek obrazkowych, zajęć dydaktycznych, wycieczki do lasu.
5. Poznanie zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz sposobów postępowania w sytuacji zagrożenia:
- zasady przechodzenia przez jezdnie ,, Spotkanie z policjantem”, zajęcia w pobliżu ulicy
- poprzez „Spotkanie z muzyką”
- oglądanie plansz, historyjek obrazkowych, filmu edukacyjnego
6. Zachowanie ostrożności wobec nieznajomych, nie udzielanie im ważnych informacji
- praca indywidualna z dzieckiem
- współpraca z rodzicami

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI I MONITOROWANIE

- zna pomieszczenia przedszkolne i ich przeznaczenie WPISY DO DZIENNIKA
- bierze udział w tworzeniu „Kodeksu przedszkolaka” KODEKS PRZEDSZKOLAKA
przestrzega poznanych zasad bezpieczeństwa Kodeks przedszkolaka
- potrafi zgodnie bawić się i współdziałać w zespole
- czynnie uczestniczy w „Spotkaniu ze Strażą Pożarną”
- potrafi rozpoznać i informować dorosłych o zagrożeniach tj. obce zapachy, dym, ogień, WPISY DO DZIENNIKA
- zna numer do Straży Pożarnej ZESZYT WYJŚĆ
- zna niebezpieczeństwa wynikające z zabaw w niedozwolonych miejscach KRONIKA PRZEDSZKOLNA
- przestrzega zakazu korzystania z urządzeń elektrycznych
- nie podchodzi do pracujących maszyn, urządzeń
- wie że nie można zrywać nieznanych roślin, zna grzyby trujące
- uczestniczy w „Spotkaniu z policjantem”, w zajęciach w pobliżu ulicy
- zna zasady przechodzenia przez jezdnię ZDJECIA, tablice w szatni
- zna ważne dla pieszych znaki drogowe: ostrzegawcze, informacyjne, zakazu i nakazu
- ma wyrobiona postawę zaufania wobec pracowników policji
- wie jak się zachować w kontaktach z nieznajomymi, zna pojecie „ zły dotyk”
- zgłaszanie osobom dorosłym nieznajomych przebywających n terenie placówki
- znajomość własnego imienia i nazwiska, miasta, wsi, adresu domowego, telefonu
Karta obserwacji

AD2

1.Kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych: własnej i otoczenia
- dostarczanie przykładów z literatury dziecięcej
- pogadanki na temat higieny osobistej, spotkanie z panią higienistką
- czynności samoobsługowe: mycie rąk przed posiłkiem i po każdym korzystaniu z toalety
- codzienne mycie zębów
- dbanie o czystość ubioru i butów
- dbanie o higienę narządów zmysłu
2. Poznanie zasad dbania o czystość najbliższego otoczenia
- sprzątanie zabawek
- odpowiednie korzystanie z mydła i ręczników
- wyrzucanie do kosza śmieci
3. Kształtowanie potrzeby odpoczynku i stosowanie jego różnych form
- uświadomienie potrzeby dbania o zdrowie, zapobieganie chorobom
- unikanie hałasu i jego wszczynanie
- uczestniczenie w ćwiczeniach relaksacyjnych, wyciszających
- wdrażanie do cichych zabaw i cichego korzystania ze sprzętu
-odpowiednie mówienie spokojnym i wyciszonym głosem

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI I MONITOROWANIE
- udział w ogólnopolskim programie „Akademii Aquafresh” : realizacja scenariuszy, ZDJECIA, tablice w szatni
branie udziału w konkursach, ustanawianie „Rekordu w myciu zębów’’ Film teledysku do Akademii
- prawidłowo myje zęby – rozumie konieczność mycia zębów w zapobieganiu próchnicy Aquafresh, strona internetowa
- radzi sobie w pomieszczeniach sanitarnych, zostawia po sobie porządek Przedszkola, prezentacja slajdów
- używa chusteczek higienicznych, prawidłowo wyciera nos WPISY DO DZIENNIKA
- ma nawyk zasłaniania ust podczas kichania lub kaszlu Prace plastyczne
- rozumienie konieczności obcinania paznokci, mycia włosów, rąk Karta obserwacji
- rozumie zasadę nie korzystania z rzeczy osobistych należących do innych
- wskazuje jak należy dbać o czystość odzieży i obuwia, kontroluje swój wygląd
- wie, w jakim celu wykonywane są szczepienia ochronne
- utrzymuje ład i porządek w swoim otoczeniu
- bierze udział w „Sprzątaniu świata” i Dniu Ziemi Zdjęcia, wpisy do dziennika
- aktywnie uczestniczy w dbaniu o porządek w sali i łazience
- bierze czynny udział w sprzątaniu zabawek, po skończonej zabawie odnosi na wyznaczone miejsce
- rozumie konieczność mówienia umiarkowanym głosem
- korzysta z cichych zabawek, środków audiowizualnych ustawionych na umiarkowaną głośność
- rozumie zakaz krzyczenia koledze do ucha
- bierze udział w technikach relaksacyjnych, rozumie ich znaczenia dla organizmu
- scenki dramowe

Ad 3

1 Poznawanie wartości odżywczych produktów i ich znaczenie dla zdrowia
2. Udział w ogólnopolskim Programie „ Kubusiowi Przyjaciele natury” : realizacja scenariuszy,
uczestnictwo w konkursach.
3. Obchodzimy uroczyście dzień „ŚWIETA MARCHEWKI’’
4. Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych – realizacja Programu edukacyjnego „ Wolę wodę”
5. Rozwijanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłków
6. Zrozumienie konieczności zachowania higieny przy posiłkach
7. Uzasadnienie zakazu spożywania nieznanych produktów
8. Uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych i zabawach tematycznych

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI I MONITOROWANIE

- nazywa pokarmy konieczne dla zdrowia, przełamuje nie chęci do niektórych potraw
- dokładnie gryzie i przeżuwa pokarm
- zna zasady prawidłowego odżywiania się
- wie, w jaki sposób przygotowuje się i przechowuje żywność
- rozumie konieczność mycia owoców i warzyw przed spożyciem WPISY DO DZIENNIKA, strona internetowa przedszkola, zdjęcia
- aktywnie uczestniczy w obchodzie Dnia Marchewki
- chętnie bierze udział w realizacji scenariuszy „Kubusiowi Przyjaciele natury” Zdjęcia, tablice w szatni,
- akceptuje konieczność ograniczenia spożycia słodyczy Strona internetowa przedszkola
- uzasadnia zakaz jedzenia nieznanych roślin, owoców, grzybów dziko rosnących oraz nieznanego pochodzenia Zeszyt wyjść
- przestrzega zasady nie picia wody nieprzegotowanej Prace plastyczne
- czynnie bierze udział w realizacji scenariuszy „ A ja wole wodę”
Plakaty, dyplomy
Ad 4

1 Kształcenie aktywności ruchowej na świeżym powietrzu i w sali przedszkolnej
- codzienny pobyt w ogrodzie przedszkolnym
- wyjścia, spacery, wycieczki dalekie i bliskie (w terenie i poza terenem przedszkola)
- dostosowanie odpowiedniego ubioru do pory roku
- zapoznanie ze sposobami przeciwdziałania marznięciu (rozcieranie rąk, tupanie) i przegrzaniu (zaspokajanie pragnienia, zabawy w cieniu drzew)
- zabawy i ćwiczenia ruchowe dla prawidłowego rozwoju dziecka
2. Zapobieganie wadom postawy - profilaktyka
3. Prowadzenie zdrowego stylu życia przedszkolaka
4. Dbanie o bezpieczeństwo własne i innych
5. Profilaktyka oddziaływań przedszkola i rodziców.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI I MONITOROWANIE

- Chętnie korzysta z pobytu na świeżym powietrzu WPISY DO DZIENNIKA
- umie ubrać się odpowiednio do pory roku i temperatury powietrza
- uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych w sali i na powietrzu
- posiada wiedzę o prawidłowej postawie ciała podczas: stania, siedzenia, chodzenia, biegania, leżenia
- przyjmuje poprawną postawę podczas wykonywania różnych czynności
- osiąga sprawność na miarę swych możliwości; chód, bieg, podskoki obunóż i na jednej nodze
- utrzymuje równowagę podczas przejścia po torze, ławeczce
- poprawnie posługuje się przyborami do ćwiczeń i zabaw ruchowych
- stosuje się do sygnałów dźwiękowych i wizualnych
- łączy ruch z muzyką, rytmem i przyborem
- potrafi rzucać piłką, woreczkiem i innymi przedmiotami do celu i na odległość.
- pokonuje tory przeszkód
- samorzutnie organizuje zabawy i gry
- przestrzega reguły obowiązujące w zabawach i grach
- przestrzega ustalonych zasad korzystania ze sprzętu sportowego, przyborów i narzędzi
- wie jak się zachować w sytuacji zagrożenia, zna numery alarmowe
- czynnie bierze udział w realizacji programu ,,Czyste powietrze wokół nas” ZDJECIA tablica w szatni, zeszyt wyjść
- rozumie szkodliwy wpływ nikotyny na życie człowieka i wynikające z niego zagrożenia Strona internetowa przedszkola
- aktywnie uczestniczy w Dniu Sportu i rekreacji z okazji Dnia Dziecka, Piknik Rodzinny Kronika, prace plastyczne
- udział w biegu „Run Fun” organizowanym w Gimnazjum w Dobroszycach Dyplomy, medale
- rodzice znają zadania i treści programu profilaktycznego. Protokoły zebrań grupowych z rodzicami

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.