X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2729
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr inż. IRENA SOBIESZYŃSKA

NAUCZYCIELKA MATEMATYKI I PRZYRODY
W ZESPOLE SZKÓŁ W PRZYTOCZNIE
UBIEGAJĄCA SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
(staż skrócony)

Czas trwania stażu: 1 rok 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2007r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2009r.

Przytoczno 2007
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

Plan Rozwoju zawodowego opracowano na podstawie przepisów:
- Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006r.Dz.U.Nr 97,poz.674);
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004r. (Dz.U.Nr 260,poz.2593);

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

L.p.
Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Czynności organizacyjne

1. Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego
- Analiza przepisów oświatowych dotyczących awansu zawodowego.
- Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu.
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
IX-2007

2. Odbycie stażu na nauczyciela dyplomowanego  Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Na bieżąco
cały okres stażu

§ 8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1. Opracowanie i wdrożenie zasad wspomagających jakościowy rozwój szkoły.
- Opracowanie i wdrożenie zasad prowadzenia spotkań z rodzicami.
- Opracowanie planu współpracy z rodzicami i jego realizacja.
IX.2007

2. Udział w programie ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „ LEPSZA SZKOŁA.” organizowanego przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
- Przeprowadzenie testów matematycznych w kl-IV, wpisanie wyników na stronie internetowej www.is.gwo.pl
- Przedstawienie indywidualnych raportów klasy oraz uczniów na tle wyników ogólnopolskich.
- Zbadanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów rozpoczynających naukę, po pierwszym półroczu oraz pod koniec roku szkolnego 2007/2008 w klasie czwartej.
X.2007
I.2008,
VI.2008

3. Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej.
- Społeczne prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z matematyki przygotowujących uczniów klasy szóstej do sprawdzianu po szkole podstawowej.
okres stażu

4. Obserwacja i analiza możliwości ucznia.  Stosowanie metod aktywizacji uczniów.
- Równoległe prowadzenie procesu edukacyjnego i bieżące sprawdzanie efektów tego procesu przy pomocy różnych narzędzi.
okres stażu

5. Konstruowanie i wdrażanie przedmiotowego systemu oceniania z matematyki i przyrody.
- Zapoznanie rodziców i uczniów z zasadami i kryteriami oceniania oraz z wymaganiami edukacyjnymi,
- Ewaluacja i doskonalenie systemu oceniania.
IX. 2007
V.2009

§ 8 ust.2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie technologii informacyjnej w pracy wychowawcy.
- Redagowanie materiałów do lekcji wychowawczych.
- Przygotowanie szablonu arkusza kalkulacyjnego dokonującego statystyk ocen semestralnych i rocznych w klasie.
okres stażu

2. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, internetu, encyklopedii multimedialnych na lekcjach matematyki i przyrody oraz podczas zajęć pozalekcyjnych.
- Wykorzystywanie programów; WORD, OFFICE XP, COREL, POWERPOINT.
- Opracowanie testów, sprawdzianów, materiałów dydaktycznych oraz prezentacji multimedialnych.
- Wykonywanie autorskich dyplomów, podziękowań, zaproszeń itp.
- Wykonanie obliczeń oraz analiza wyników pomiaru dydaktycznego.
- Wykorzystanie informacji internetowej do lekcji,
- Bieżąca analiza przepisów prawa oświatowego, ustaw i rozporządzeń MEN.
okres stażu

§ 8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym poprzez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły
- Udział w kursach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach organizowanych przez instytucje pozaszkolne oraz przekazywanie nauczycielom pozyskanych informacji i materiałów.
okres stażu

2. Aktywne uczestnictwo w pracach zespołów nauczycieli .
- Dzielenie się wiedzą w ramach prac zespołu nauczycieli,
- Twórcze uczestnictwo.
okres stażu

3. Aktywny udział w szkoleniowych posiedzeniach rad pedagogicznych, dzielenie się swoimi doświadczeniami dydaktycznymi i wychowawczymi
- Przedstawianie wyników pomiaru dydaktycznego i diagnoz edukacyjnych.
- Prowadzenie szkoleń nauczycieli w ramach rad szkoleniowych.
okres stażu

4. Prowadzenie lekcji otwartych i koleżeńskich.
- Opracowanie scenariuszy zajęć,
- Prowadzenie lekcji dla nauczycieli i rodziców.
Raz w roku

§ 8 ust.2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych,
wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych
- Program Koła matematycznego.
- Opracowanie i wdrożenie Programu koła matematycznego przygotowującego uczniów klasy szóstej do sprawdzianu po szkole podstawowej.
IX.2007

2. Opracowanie i wdrożenie Programu ekologicznego dla uczniów klas I – IV.  Opracowanie Program „NA RATUNEK ZIEMI’,
- Włączenie do realizacji nauczycieli i uczniów klas I – III
X.2007
IV.3008

2. Opracowanie i wdrożenie planu pracy z uczniem o uzdolnieniach matematyczno-przyrodniczych
- Przygotowanie ciekawych zadań,
- Organizacja samokształcenia, samokontroli i odpowiedzialności za własną naukę,
- Przygotowywanie uczniów do konkursów
XI. 2007

§ 8 ust.2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Korzystanie z różnych form zajęć pozalekcyjnych  Organizacja imprez klasowych i szkolnych,
- Organizacja wycieczek turystycznych oraz wyjazdów związanych z działalnością kulturalną (wyjazdy do kina, teatru, na koncerty).
Na bieżąco
okres stażu

2. Opracowanie regulaminów, pytań konkursowych oraz przeprowadzenie konkursów;
- Szkolny Mistrz Tabliczki Mnożenia,
- Turniej Wiedzy Przyrodniczo – Ekologicznej,
- Matematyczny konkurs wiedzy o patronie szkoły Józefie Piłsudskim dla uczniów klas IV - VI.
- Pełna dokumentacja przeprowadzonych konkursów; regulaminy, pytania konkursowe, sprawozdania z przeprowadzonych konkursów.
X/XI 2007
V/VI 2008

3. Udział w międzynarodowych, ogólnopolskich i kuratoryjnych konkursach matematyczno – przyrodniczych.
Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach:
- OXFORD Test Matematyka Plus,
- Międzynarodowy konkurs Matematyczny „KANGUR”
- inne
okres stażu.

4. Koordynowanie akcji „Sprzątanie Świata”  Współorganizacja akcji, wyznaczenie tras, nadzór bezpośredni, sporządzenie raportu.
IX.2007
IX.2008

§ 8 ust.2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z instytucjami działającymi na terenie gminy Jeziorzany. - Aktywny udział klasy w imprezach i konkursach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury,
- Zorganizowanie spotkania z sołtysem wsi Przytoczno,
- Organizowanie spotkań z przedstawicielami zespołu folklorystycznego „Kumy.”
okres stażu

2. Współpraca z pielęgniarką szkolną w zakresie profilaktyki zdrowotnej i higieny osobistej uczniów.
- Organizowanie spotkań, pogadanek z pielęgniarką szkolną ,
- Konsultacje wychowawcy z pielęgniarką
okres stażu

3. Udział w akcjach charytatywnych „Góra Grosza”, „Pomóż dzieciom przetrwać zimę.”
- Zbiórka pieniędzy w akcji „Góra grosza”
- Zbiórka żywności, zabawek dla najuboższych
Według potrzeb

Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Lubartowie
- Skierowanie uczniów na badania do Poradni i współpraca w zakresie uzyskania fachowej pomocy dla ucznia.
- Udział w warsztatach organizowanych dla nauczycieli i wychowawców przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną
Według potrzeb

§ 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Rozpoznanie problemu edukacyjnego, wychowawczego i opiekuńczego wśród uczniów,

- Studium przypadku,
- Wnikliwa obserwacja sytuacji wychowawczej lub edukacyjnej, wyodrębnienie konkretnych problemów, ustalenie i zastosowanie środków zaradczych.
IX. 2007
V. 2009

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.