X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2708
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: mgr Iwona Kupidura
Przedmiot: język angielski
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Czas trwania stażu: 01.09.2008 – 31.05.2009

CEL GŁÓWNY: uzyskanie stopnia awansu nauczyciela kontraktowego
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego: wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych, samokształcenia.

PLAN DZIAŁANIA
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły; poznanie dokumentacji szkolnej

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Lp.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI,
WSKAZÓWKI, UWAGI

1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli
• Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (Rozporządzenie MENiS z 1.12.2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli na podstawie art.9 ust.10 z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela Dz.U. z 2004r nr 260 poz.2593)
• Śledzenie informacji w internecie i prasie poświęconej oświacie.
● Napisanie planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień 2008
● Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego
● poznanie wymagań dotyczących uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego

2. Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania szkoły oraz dokumentacją szkolną
● Obserwacja oraz udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych
● Zapoznanie się z:
- statutem szkoły
- wewnętrznym systemem oceniania
- programem wychowawczym
- podstawą programową kształcenia
- dziennikiem lekcyjnym
- arkuszem ocen
Wrzesień 2008 oraz na bieżąco
Notatki

3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły
Zredagowanie planu rozwoju zawodowego
Wrzesień 2008
Plan rozwoju zawodowego

4. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go do Dyrektorowi szkoły
Przygotowanie sprawozdania z przebiegu stażu oraz stopień realizacji planu rozwoju zawodowego
Maj 2009
Sprawozdanie z realizacji stażu


Poznawanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w tym przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki.

1. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi
Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie, praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych
cały okres stażu
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia


Umiejętność prowadzenia i obserwowania zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły

1. Zapoznanie się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania
Analiza podstawy programowej
Wrzesień 2008
Notatki

2. Podnoszenie własnych kwalifikacji: udział w wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym doskonaleniu zawodowym oraz samokształcenie
Gromadzenie informacji przydatnych do dalszej pracy;
udział w kursach, warsztatach, posiedzeniach Rady Pedagogicznej; lektura czasopism ‘językowych’, pedagogicznych i psychologicznych
Cały staż
Świadectwa uczestnictwa, notatki

3. Doskonalenie multimedialnych technik w pracy
Opracowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej; przygotowanie zajęć z wykorzystaniem komputera i Internetu
Cały staż
Teczka stażysty; płyta z zapisem elektronicznym

4. Rozwijanie aktywności uczniów w obszarze języka angielskiego
● organizacja i przeprowadzenie konkursów językowych
● udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Dnia Języka Angielskiego
● udział w przygotowaniu uczniów do wykonania kolęd w języku angielskim i niemieckim w okresie Świąt Bożego Narodzenia
● prowadzenie kółka przedmiotowego rozwijającego umiejętności i zainteresowania uczniów
Cały staż
Świadectwa, dyplomy, fotografie

5. Ustalenie z opiekunem harmonogramu i tematyki prowadzonych i obserwowanych zajęć opracowanie tematów zajęć
Cały staż
Scenariusze lekcji

6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza
Cały staż
Scenariusze lekcji, wnioski, uwagi


Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

1. Zapoznanie z programem wychowawczym szkoły Analiza dokumentacji Cały staż
Notatki

2. Zapoznanie ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów Spotkania z pedagogiem i wychowawcami klas
Cały staż
Dokumentacja szkolna, notatki

3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb uczniów
Publikacje pedagogiczne i psychologiczne
Cały staż
Notatki

4. Motywacja ucznia do samorozwoju, kształtowanie autonomii ucznia, diagnozowanie potrzeb uczniów
Spotkania z uczniami, wsparcie emocjonalne dla uczniów
Cały staż
Notatki

5. Propagowanie zasad dobrego wychowania i kultury osobistej oraz tolerancji i właściwej postawy społecznej wobec innych osób
Rozmowy z uczniami, dzielenie się doświadczeniem i spostrzeżeniami Cały staż
Notatki z obserwacji zachowań uczniów w różnych sytuacjach

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.