X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 27171

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka angielskiego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

W sierpniu 2007 roku po wnikliwej analizie własnych umiejętności i kompetencji zawodowych doszłam do wniosku, że moje kwalifikacje pozwalają mi starać się o kolejny stopień awansu zawodowego.
We wrześniu 2007 roku po złożeniu na ręce Dyrektora Szkoły wniosku
o rozpoczęcie stażu i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego, a także przydzielenie mi opiekuna rozpoczęłam staż trwający dwa lata i dziewięć miesięcy, prowadzący do uzyskania przeze mnie stopnia nauczyciela mianowanego.
Plan rozwoju zawodowego został sporządzony po wnikliwej analizie własnych umiejętności i kompetencji. Opracowałam go w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia
1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, założenia Statutu Szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i Prawa Oświatowego, biorąc pod uwagę oczekiwania oraz potrzeby uczniów, rodziców i współpracowników. Starałam się, by uwzględniał on specyfikę i potrzeby szkoły,
a jednocześnie motywował mnie do coraz aktywniejszej pracy.
Z pomocą mojego opiekuna stażu rozpatrywałam osiągnięcie celów szczegółowych, formułowałam wnioski i sugestie do dalszej pracy. Diagnoza własnych kompetencji na początku stażu umożliwiła mi zrozumienie na jakim etapie znajduje się rozwój mojej ścieżki kariery zawodowej. Uświadomiłam sobie swoje mocne i słabe strony, jasno określiłam posiadane zasoby i te, które jeszcze powinnam uzupełnić. Poznawanie przepisów oświatowych, nowoczesnych metod nauczania oraz wymianę doświadczeń
z innymi nauczycielami realizowałam przez cały okres stażu.
Sprawozdanie z realizacji zadań określonych na okres stażu i ich efekty przedstawiam w formie poszczególnych sfer w kolejności umieszczenia ich w planie rozwoju zawodowego.

§ 7 ust 2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach.
Przed złożeniem wniosku o rozpoczęcie stażu zaznajomiłam się i przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego (m.in. Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Karta Nauczyciela rozdz. 3a); które wprowadziły mnie w szczegóły uzyskiwania stopni awansu zawodowego
na nauczyciela mianowanego. Korzystałam również ze wskazówek dotyczących awansu zawodowego zamieszczanych na edukacyjnych portalach internetowych.
Kolejnym krokiem było nawiązanie współpracy z opiekunką stażu, mgr Barbarą Gajdą. Wspólnie omówiłyśmy plan współpracy, którego pierwszym punktem było napisanie przeze mnie planu rozwoju zawodowego, przy wykorzystaniu wskazówek otrzymanych od opiekuna. Plan został następnie zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
Przypomniałam sobie również zasady funkcjonowania i organizacji szkoły poprzez ponowną analizę dokumentacji szkoły, a w szczególności: Statutu Szkoły, Szkolnego Systemu Oceniania, Programów Wychowawczego i Profilaktycznego Szkoły itp.
Przez cały okres stażu uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, współpracowałam z dyrektorem szkoły, pedagogiem i innymi nauczycielami w realizacji podstawowych funkcji szkoły, brałam udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli (punkt 5).
Aby doskonalić swój warsztat pracy i sprostać oczekiwaniom uczniów wobec nauczycieli oraz uaktualniać swoją wiedzę brałam udział w następujących kursach, szkoleniach, konferencjach i warsztatach metodycznych, zarówno wewnątrzszkolnych, jak i zewnątrzszkolnych:
• Egzamin Gimnazjalny z j. obcego-warsztaty, 01.09.2007r.,Katowice;
• ‘Reagowanie w sytuacjach zagrożenia zewnętrznego- procedury postępowania’, 13.12.1007r., Katowice;
• Zajęcia psychoedukacyjne dla nauczycieli: ‘Gordonowski model wychowania bez porażek w szkole’ , 2007/2008r., Tychy;
• ‘Specjalne potrzeby edukacyjne- dostosowanie wymagań edukacyjnych wobec uczniów’, 18.02.2008r., Katowice;
• ‘Uczeń zdolny w szkole’, 31.03.2008r., Katowice;
• ‘Uczeń niepełnosprawny, a uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w szkole ogólnodostępnej’, 17.09.2008r, Katowice;
• ‘Pierwsza pomoc w Nagłych Przypadkach i Reanimacja Krążeniowo-Oddechowa’,29.10.2008r., ;
• ‘Zagrożenia związane z korzystaniem przez dzieci z komputera i Internetu’, 08.01.2009r., Katowice;
• ‘Uczeń, nauczyciel, rodzic wobec praw i obowiązków w szkole’, 28.02.2009r., Katowice;
• ‘Powtórki z pomysłem- Zadania egzaminacyjne jako gry komunikacyjne dla gimnazjalistów’, Oxford University Press,25.08.2009r., Tychy;
• Szkolenie- ‘Z Comeniusem dookoła Europy’, 25.01.2010r., Katowice;
• Konferencja na temat Comenius Regio, 29.01.2010r, Katowice;
• Warsztaty metodyczne: ‘Miejsce EWD w diagnozie pracy gimnazjum’, 09.02.2010r, Katowice;
• Konferencja- ‘5 lat Programu eTwinning w województwie śląskim’, 10.05.2010r., Katowice.

Prowadziłam zajęcia dydaktyczne, opracowywałam i realizowałam programy nauczania do nauki języka angielskiego, treści ścieżek międzyprzedmiotowych, w oparciu o podstawę programową oraz standardy egzaminacyjne, Przedmiotowy System Oceniania, tworzyłam konspekty lekcji i wdrażałam nowe metody edukacyjne. Samodzielnie przygotowywałam pomoce naukowe, testy, sprawdziany, plakaty, prezentacje, karty pracy. Sprawowałam opiekę nad pracownią języka angielskiego. Stworzyłam w bibliotece kącik języka angielskiego, w którym uczniowie mogą korzystać ze zgromadzonych przeze mnie książek i czasopism w języku angielskim. Inspirowałam uczniów do tworzenia gazetek ściennych ukazujących realia życia krajów anglojęzycznych.
Wspólnie z opiekunem stażu na początku każdego roku szkolnego opracowywałam plan hospitacji zajęć. Były one później szczegółowo omawiane. Przeprowadzałam również zajęcia w obecności dyrekcji szkoły. Zarówno od dyrekcji jak i od opiekuna otrzymałam wiele cennych informacji i wskazówek, które wykorzystuję w planowaniu swoich kolejnych lekcji. Pozwoliło mi to też na poznanie słabych i mocnych stron w mojej pracy dydaktycznej, a także na weryfikację moich pomysłów dotyczących sposobu prowadzenia lekcji. Obserwowałam również lekcje prowadzone przez opiekuna stażu. Pomogło mi to w poszerzeniu wiedzy na temat metod pracy nie tylko w formie teoretycznej, ale przede wszystkim mogłam zobaczyć jak te metody wykorzystywane są przez innych nauczycieli w praktyce.
Pełniłam funkcję opiekuna stażu dwóch nauczycielek stażystek, którym próbowałam przekazać całą moją wiedzę na temat zasad funkcjonowania szkoły, oraz metod pracy uczniami.
Aktywnie uczestniczyłam w pracach zespołu samokształceniowego nauczycieli języków obcych. Na początku roku dokonywałam wyboru właściwych podręczników-
w związku z reformą szkolną; wprowadziłam, po konsultacji z drugą anglistką, nowe podręczniki- serię UPBEAT, przygotowujące uczniów do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego.

§ 7 ust. 2 pkt. 2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
Rozpoczynając staż byłam wychowawcą 3 klasy. Tak jak w poprzednich latach starałam się aby moi wychowankowie ukończyli naukę w gimnazjum, pozytywnie zaliczyli egzamin gimnazjalny, oraz z sukcesem wkroczyli w nowy etap nauki w szkołach ponadgimnazjalnych.
Znając sytuację rodzinną swoich wychowanków, starałam się zadbać o udzielenie odpowiedniej pomocy osobom jej potrzebującym. Rozmawiałam z uczniami, rodzicami
i innymi nauczycielami. Stale współpracowałam z pedagogiem szkolnym, rozwiązując na bieżąco pojawiające się trudności wychowawcze i dydaktyczne moich podopiecznych. Ewentualne problemy omawiałam z innymi nauczycielami i dyrekcją.
W celu dalszej integracji klasy oraz stworzenia przyjaznej atmosfery organizowałam różne spotkania i imprezy klasowe:
• Andrzejki i Wigilie klasowe;
• Wycieczki;
• Ognisko klasowe;
Spotykałam się z rodzicami moich wychowanków na zebraniach ogólnoklasowych, indywidualnych konsultacjach, gdzie starałam się łączyć moją wiedzę
z doświadczeniem rodziców w celu wspólnego rozwiązywania problemów pojawiających się w czasie roku szkolnego.
W swojej pracy zawodowej kładę duży nacisk na rozwój osobisty, ale przede wszystkim na rozwój młodzieży, z którą współpracuję na co dzień. Ważne są dla mnie ich zainteresowania, dlatego uwzględniając ich potrzeby organizuję im dodatkowe zajęcia- kółko języka angielskiego. Na początku każdego roku szkolnego uczniowie określają swoje oczekiwania w stosunku do tych zajęć, które następnie staram się realizować.
Prowadzę też zajęcia dla osób mających problemy z nauką języka, podczas których mają oni szansę na nadrobienie zaległości.
W trakcie trwania stażu przygotowywałam uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych:
• Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego;
• Powiatowy Konkurs Wiedzy o Kulturze, Literaturze i Obyczajach Krajów Anglojęzycznych, kolejne edycje w latach 2009-2010;
• Junior English Days;
• Szekspiriada;
• Powiatowy Konkurs Czytelniczy- Czytamy w Oryginale;
• Olimpiada Języka Angielskiego dla Uczniów Szkół Podstawowych oraz Gimnazjów pod hasłem: English as an International Communication Tool.
Wraz z drugą nauczycielką języka angielskiego zorganizowałyśmy również cieszący się dużą popularnością cykliczny ‘Konkurs Pięknego Czytania w Języku Angielskim’.
W naszej szkole działa koło wolontariuszy, zajmujące się pomocą w Ośrodku Błogosławiona Karolina. W celu umożliwienia im współpracy, nawiązałam kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, które przeprowadziło dla nich cykl szkoleń.
Byłam również jednym z opiekunów wolontariuszy, którzy brali udział
w imprezach integracyjnych z wychowankami Ośrodka Błogosławiona Karolina (m.in. piknik żeglarski, Andrzejki).
Wraz z dyrektorem szkoły, próbujemy, na razie bezskutecznie, namówić rodziców uczniów na udział w międzynarodowej wymianie uczniów ze szkołą z Czech.

§ 7 ust. 2 pkt. 3.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.
Technologię komputerową i informacyjną wykorzystuję do pracy
z uczniami, jak i do celów własnych, m.in. do:
• Przygotowywania konspektów lekcji, sprawdzianów, pomocy dydaktycznych;
• Dokumentowania własnych działań w trakcie trwania stażu;
• Przygotowywania konkursów, dyplomów dla uczniów;
• Propagowania wśród uczniów portali poświęconych nauce języka angielskiego, słowników, itp.
• Korzystania z publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii i pedagogiki dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych;
• Wyszukiwania publikacji na temat awansu zawodowego poprzez Internet;
• Poznawania i aktualizowania przepisów prawa oświatowego poprzez Internet.

§ 7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
W trakcie trwania stażu zwracałam szczególną uwagę na doskonalenie swoich kompetencji pedagogicznych. Studiowałam literaturę psychologiczną i pedagogiczną aby móc w szybszy sposób rozpoznawać potrzeby uczniów i jak najlepiej im pomóc. Uczestniczyłam również w szkoleniowych radach pedagogicznych, których celem było przybliżenie problematyki pracy z uczniem trudnym.
Na godzinach wychowawczych starałam się rozwiązywać codzienne problemy uczniów, pomagałam im w wyborze szkół ponadgimnazjalnych. Omawialiśmy również ważne problemy społeczne i cywilizacyjne: brak asertywności, zagrożenia wynikające z postępu cywilizacyjnego, tolerancję, dyskryminację, systemy wartości oraz tematy wynikające z potrzeb uczniów.
Brałam również udział w procesie tworzenia, a później dostosowywania Programu Wychowawczego Szkoły do zmieniających się przepisów.
Organizowałam zebrania z rodzicami, na których informowałam o postępach ich dzieci w nauce, frekwencji, wyjaśniałam przyczyny nieobecności, itp. Współpracowałam z dyrekcją szkoły oraz pedagogiem w przypadku uczniów sprawiających problemy wychowawcze.

§ 7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
Na początku stażu zapoznałam się z podstawowymi dokumentami pracy szkoły: Statutem, Programem Wychowawczym, Programem Profilaktycznym, a także z podstawowymi przepisami prawa oświatowego, w szczególności dotyczących procedury nadawania stopni awansu zawodowego.
W trakcie trwania stażu na bieżąco analizowałam akty prawne dotyczące systemu oświaty, oraz śledziłam wprowadzane w nich zmiany.
Brałam czynny udział w pracy zespołu przedmiotowego nauczycieli języków obcych, opracowując m.in. Przedmiotowy System Oceniania, dostosowany do obowiązujących uregulowań prawnych.
Organizowane przeze mnie wycieczki przeprowadzane były zgodnie z przepisami prawa oraz z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa.

Wnioski:
Realizacja wyżej wymienionych zadań pozwoliła mi rozwinąć umiejętności pedagogiczne i wychowawcze. Przez okres stażu uczyłam się systematyczności, lepszej organizacji czasu, rozwiązywania konfliktów i innych nurtujących moich wychowanków problemów, a także cierpliwości, konsekwencji, współpracy, obiektywności, usprawniania własnej pracy, wykorzystywania nowych metod aktywizujących. Uczyłam się jak być lepszym nauczycielem.
Uczyłam się, uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego, organizując imprezy klasowe, czytając fachową literaturę, czy zgłębiając tajniki technologii komputerowej.
Czas stażu to dla mnie czas wielkich zmian, zarówno w życiu zawodowym, jak
i osobistym. Kształtując siebie jako nauczyciela i wychowawcę, kształtowałam również umiejętności przydatne w codziennych, międzyludzkich kontaktach. Stoję dopiero na początku mojej drogi zawodowej, ale mam nadzieję, że każdy następny rok będzie przynajmniej częściowo tak owocny jak minione i przyniesie równie wiele satysfakcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.