X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 27161

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust. 2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
Wstępna analiza własnych umiejętności
Autorefleksja
IX 2013
Teczka osiągnięć zawodowych
Poznanie procedury awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli
IX 2013
Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu i sporządzenie planu rozwoju zawodowego
Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego
Dzielenie się wiedzą podczas posiedzeń zespołu przedmiotowego, lekcje koleżeńskie
Okres stażu
Zapisy w protokołach zebrań zespołu przedmiotowego, scenariusze zajęć
Udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły
Aktywny udział w kursach, szkoleniach i warsztatach zorganizowanych w ramach WDN, studiowanie literatury fachowej
Okres stażu
Świadectwa ukończenia, dokumentacja z posiedzeń rad pedagogicznych, notatki
Przygotowanie uczniów i udział w różnych konkursach i olimpiadach
Opracowanie planu przygotowań i prowadzenie kółka
Okres stażu
Zgłoszenia do konkursów, plan przygotowań
Przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego
Prowadzenie konsultacji, przygotowanie i przeprowadzenie testów „na wejście” dla klas 1 technikum oraz liceum
Okres stażu
 
IX 2013-2016
X 2013
Plan działań, tematyka zajęć
 
Podział na grupy
Raport

§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
Stosowanie Internetu w życiu prywatnym i zawodowym
Wykorzystanie komputerowych programów edukacyjnych i Internetu na lekcjach i w życiu codziennym
Okres stażu
Opis i analiza realizowanych przedsięwzięć
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
Wykorzystanie edytora tekstu do pisania wszystkich niezbędnych materiałów związanych z pracą dydaktyczną i wychowawczą, awansem zawodowym oraz pracą szkoły.
Okres stażu
Zaświadczenia, pomoce dydaktyczne, scenariusze lekcji, testy, plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z jego realizacji
Opracowanie prezentacji komputerowych
Wykorzystanie samodzielnie przygotowanych prezentacji w Power Point na lekcjach matematyki
Okres stażu
Prezentacje, potwierdzenie wykorzystania


§ 8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
Prowadzenie zajęć otwartych i lekcji wspólnych dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych.
Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć
 
Okres stażu
Scenariusze, analizy i sprawozdania
Pełnienie obowiązku opiekuna stażu lub opiekuna praktyk
Pomoc w opracowaniu planu rozwoju zawodowego, konsultacje metodyczne, arkusze hospitacji
Okres stażu
Zaświadczenie sprawozdanie, scenariusze i arkusze
Opracowanie i udostępnienie w bibliotece szkolnej scenariuszy lekcji, uroczystości szkolnych, testów i kart pracy.
Zamieszczenie w Internecie planu rozwoju zawodowego
Opracowanie materiałów do udostępnienia w bibliotece szkolnej
 
zamieszczenie planu rozwoju w portalu edukacyjnym
Okres stażu
 
Do końca 2014r
Scenariusze, karty pracy, testy
 
Potwierdzenie dyrektora szkoły
Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów
Opracowanie i przeprowadzanie wspólnych projektów. Wspólne opracowanie scenariuszy uroczystości i szkoleń
Okres stażu
Scenariusze lekcji i uroczystości szkolnych, projekty. Sprawozdanie i analiza wspólnych działań
Poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów
Konsultacje z innymi nauczycielami matematyki, wymiana poglądów
Okres stażu
Notatki, opis działań

§ 8 ust.2 pkt.4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
Przygotowanie programu zajęć przygotowujących do egzaminu maturalnego
Przygotowanie programu i opracowanie planu zajęć
 
Okres stażu
Program, plan, sprawozdanie
Współpraca z rodzicami
Przygotowanie i wdrożenie programu pedagogizacji, rozmowy indywidualne
Okres stażu
Program, sprawozdanie, zapis w dzienniku lekcyjnym
Praca z uczniem zdolnym i słabym
Przygotowanie planu działań w ramach konsultacji i zajęć wyrównawczych
Okres stażu
Opis działań
Diagnozowanie potrzeb uczniów
Ankietowanie
Wg potrzeb
Analiza ankiet

§ 8 ust. 2 pkt.4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych uczniów

Systematyczna lektura czasopism pedagogicznych oraz literatury fachowej.

Wykorzystanie zdobytej wiedzy w rozmowach z uczniami.

Cały okres stażu

Spis przeczytanej literatury

Współpraca ze strukturami samorządowymi i innymi instytucjami
Spotkania z przedstawicielami władz lokalnych
 
Okres stażu
Wpisy do dziennika, karty wyjść, karty pracy
Organizowanie wycieczek szkolnych
Opracowanie i realizacja planów wycieczek
Okres stażu
Karty wycieczek, karty pracy, sprawozdania i regulaminy
Prowadzenie działań zmierzających do poprawy „bazy” pomocy dydaktycznych
Stworzenie i systematyczne wzbogacanie podręcznej biblioteczki
Okres stażu
Spis płyt CD
Działania profilaktyczne
Pogadanki, udział uczniów w spektaklach profilaktycznych
Okres stażu
Opis działań

§ 8 ust. 2 pkt.4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną
Skierowania na badania, opinie, konsultacje
 
Okres stażu
Zaświadczenia
Współpraca z pedagogiem szkolnym
Systematyczne spotkania, konsultacje i rozmowy
Okres stażu
Zapisy w dzienniku lekcyjnym, notatki
Współpraca z biblioteką szkolną
Rozbudzanie potrzeb czytelniczych w ramach lekcji bibliotecznych i wychowawczych
Okres stażu
Zapisy w dzienniku, zagadnienia realizowane na godzinach wychowawczych
Współpraca z Samorządem Uczniowskim
Pomoc w organizowaniu dyskotek
Okres stażu
Potwierdzenie współpracy
Współpraca z MOPS
Rozpoznanie sytuacji materialnej wychowanków
Okres stażu
Opis działań
§ 8 ust.2 pkt.4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
Publikacje artykułów
Artykuły
Okres stażu
Potwierdzenie zamieszczenia tekstów artykułów prasie i w Internecie
§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły

Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych

Zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych. Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych. Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu
Okres stażu
Opis i analiza dwóch przypadków
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych
Sporządzenie planu pracy wychowawcy klasy i jego ewaluacja. Studiowanie literatury fachowej
Okres stażu
Kopia planu pracy wychowawcy klasy. Opis i wynik ewaluacji

§ 9 ust.3
Inna dokumentacja świadcząca o osiągnięciach zawodowych

Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
Inne osiągnięcia zawodowe
Dokumentowanie osiągnięć zawodowych
Okres stażu
Zgodnie z rozporządzeniem

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.