X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 27115
Przesłano:

Program działań wychowawczych w klasie III

Program wychowawczy klasy III – wychowawca Marzena Muszyńska
CELE:

• kształtowanie prawidłowych relacji międzyludzkich oraz postaw społeczno-moralnych,
• wyrabianie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej,
• budowanie w grupie klasowej więzi uczuciowych: przyjaźni, szacunku, tolerancji,
• nabywanie umiejętności dbania o własne zdrowie,
• przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią,
• kształtowanie postaw ekologicznych,
• budzenie odpowiedzialności dziecka za siebie,
• kształtowanie postaw patriotycznych i poznawanie swojego regionu,
• kultywowanie tradycji.

ZADANIA I FORMY REALIZACJI

I. Organizacja zespołu klasowego.
1. Zapoznanie uczniów z zasadami i normami życia klasowego.
2. Wdrażanie do przestrzegania zasad życia i działania zbiorowego.
3. Wybór samorządu klasowego.
4. Włączanie uczniów do planowania pracy.
5. Zorganizowanie dyżurów klasowych.
6. Podsumowywanie pracy i ocena wywiązywania się z powierzonych funkcji:
a. kształtowanie umiejętności krytycznej oceny postępowania własnego i innych,
b. udzielanie pochwał.
7. Pogłębianie poczucia więzi miedzy członkami zespołu klasowego. Wyrabianie odpowiedzialności zespołowej.
8. Rozwijanie umiejętności okazywania uczuć pozytywnych i opanowywania negatywnych.

II. Troska o estetykę sali lekcyjnej.
1. Zagospodarowanie i dekoracja sali oraz systematyczna opieka nad kwiatami.
2. Porządkowanie sali i swojego miejsca pracy – rozwijanie wrażliwości na estetykę miejsca pracy.
3. Wzbudzanie satysfakcji z pracy na rzecz klasy i szkoły.
4. Wdrażanie do stałej troski o mienie szkolne.

III. Kształtowanie postaw społeczno-moralnych i ekologicznych.
1. Udział w uroczystościach szkolnych, apelach.
2. Uświadomienie uczniom na zajęciach wartości języka ojczystego.
3. Udział w konkursach recytatorskich, czytelniczych, przedmiotowych.
4. Słuchanie bajek, baśni, legend.
5. Właściwe zachowanie w miejscach sakralnych i pamięci narodowej.
6. Wdrażanie do dbania o środowisko naturalne, segregacja odpadów.

IV. Bezpieczeństwo
1. Wyrabianie nawyku przestrzegania przepisów bezpieczeństwa w klasie, na terenie szkoły, podczas zajęć fizycznych oraz w kontaktach z nieznajomymi (ograniczanie zaufania),
2. Wdrażanie do przestrzegania zasad ruchu drogowego.
3. Zapewnienie bezpiecznych przyborów i przyrządów używanych na zajęciach ruchowych oraz plastyczno-technicznych.
4. Rozwijanie odpowiedzialnej postawy i zasad zachowania w sytuacjach zagrożenia życia lub bezpieczeństwa.
5. Doskonalenie umiejętności posługiwania się telefonami alarmowymi oraz wiarygodnego przekazywania wiadomości.
6. Zachęcanie do korzystania z pomocy dorosłych (wychowawcy, innego nauczyciela, osoby dorosłej) w przypadku niebezpieczeństwa lub doznanego urazu.

V. Promocja zdrowia.
1. Stawianie wymagań dotyczących: higieny osobistej, czystości wokół siebie, kultury korzystania z urządzeń sanitarnych, osiągania sprawności fizycznej typowej dla wieku, ruchu i wysiłku fizycznego na powietrzu oraz samodzielności.
2. Inspirowanie do podejmowania działań dotyczących dbałości o zdrowie własne i otoczenia, kształtowanie nawyków higieniczno – zdrowotnych: wycieranie nosa chusteczką, mycie zębów, częste mycie rąk, obcinanie paznokci, samodzielne ubieranie się w zależności od pogody, dbałość o czystość środowiska.
3. Wyrabianie nawyku racjonalnego odżywiania oraz higienicznego i estetycznego spożywania posiłków, a także sprzątania po posiłkach.
4. Doskonalenie umiejętności organizowania czasu wolnego w sposób ciekawy i wartościowy.
5. Budzenie potrzeby czynnego wypoczynku z rówieśnikami i rodziną.
6. Organizowanie gier i zabaw ruchowych.
7. Uczestniczenie w międzyklasowych rozgrywkach sportowych.
8. Organizowanie wycieczek turystyczno-rekreacyjnych.

VI. Troska o wyniki w nauce. Współpraca z rodzicami.
1. Poznanie środowiska domowego uczniów
2. Organizowanie zebrań ogólnych i kontaktów z rodzicami – rozbudzanie zainteresowań postępami edukacyjnymi dzieci oraz ich zachowaniem. Pedagogizacja rodziców.
3. Dążenie do ujednolicenia oddziaływań szkoła – dom.
4. Uświadomienie rodzicom konieczności włączenia się do procesu edukacyjnego dzieci.
5. Angażowanie rodziców do prac na rzecz szkoły.
6. Systematyczne kontakty z rodzicami uczniów mających trudności w nauce lub sprawiających problemy wychowawcze.
7. Organizowanie zajęć wyrównujących poziom.
8. Wdrażanie uczniów do samooceny swoich wyników w nauce i zachowaniu.
9. Współpraca z pedagogiem szkolnym.

VII. Życie towarzyskie i kulturalne.
1. Wyrabianie u uczniów nawyku kulturalnego zachowania się w domu, w szkole, na ulicy i w różnych sytuacjach.
2. Budzenie szacunku dla osób dorosłych, starszych, kalekich.
3. Składanie życzeń urodzinowych koleżankom i kolegom.
4. Organizowanie spotkań klasowych z różnych okazji – pogłębianie więzi emocjonalnej w zespole.
5. Aktywne uczestniczenie dzieci w uroczystościach szkolnych i klasowych.
6. Nawiązywanie kontaktów z uczniami innych klas.
7. Uczestniczenie dzieci w przedstawieniach, wyjściach do kina i teatru.
8. Organizowanie wycieczek.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.