X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 27047
Dział: Gimnazjum

Program koła geograficznego dla uczniów gimnazjum

Założenia ogólne programu:
Program skierowany jest do uczniów gimnazjum szczególnie zainteresowanych przedmiotem geografii. Zajęcia prowadzone są różnymi metodami najczęściej aktywnymi. Zmuszają one uczniów do samodzielnego myślenia, zdobywania i weryfikowania informacji. Gimnazjaliści uczą się podejmować decyzje, funkcjonować w grupie, odpowiadać za własne posunięcia.
Zajęcia prowadzone będą społecznie i odbywają się w wymiarze jednej godziny tygodniowo w klasach I-III gimnazjum, przewidziane na rok szkolny 2012/2013 i 2013/2014.
Cele Programu:
Budzenie i rozwijanie zainteresowań ucznia geografią jako nauką przez uświadomienie jej przydatności w życiu i gospodarczej działalności człowieka·
Uczenie dostrzegania, obserwowania, rozumienia i wartościowania zjawisk oraz procesów przyrodniczych zachodzących w środowisku lokalnym, regionalnym i globalnym
Wyjaśnienie przyczyn i skutków zróżnicowania przyrody oraz życia i działalności człowieka
Lokalizowanie obiektów i zjawisk oraz ocena ich z różnych punktów widzenia: moralnych, patriotycznych, gospodarczych, społecznych i kulturowych
Diagnozowanie przydatności środowiska dla potrzeb człowieka, a także przewidywanie kierunków zmian, jakie zachodzą w wyniku działalności człowieka
Dostrzeganie piękna przyrody i tkwiących w niej wartości, oraz odczuwanie potrzeby oszczędnego wykorzystania zasobów naturalnych Ziemi
Stwarzanie uczniom warunków do samodzielnego zdobywania informacji z różnych źródeł
Wszechstronne kształtowanie osobowości uczniów, ich sprawności umysłowych i praktycznych


Plan zajęć:
1.Rocznik statystyczny i atlas jako kopalnia informacji.Poznanie zasad korzystania z rocznika statystycznego i map tematycznych w atlasie.
2.Multimedialna Umiejętne wyszukiwanie informacji,
Encyklopedia-geografia możliwości ich wykorzystania.
3.Ziemia-co o niej wiemy?Przedstawienie dawnych poglądów na kształt Ziemi, dowodów na jej kulistość, oraz wymiarów naszej planety.
4.Ćwiczenia w określaniu położenia geograficznego, odczytywanie współrzędnych geograficznych
5.Obliczanie czasu miejscowego dla różnych miast na kuli ziemskiej.
Przekraczanie linii zmiany daty.
6.Wykonanie pomiaru kąta padania promieni słonecznych. Obliczanie
wysokości Słońca w momencie górowania w różnych miejscach na
Ziemi, w pierwszych dniach astronomicznych pór roku.
7.Poznanie naszego Układu Słonecznego, pojęć związanych z
kosmosem i kolejnych etapów „podboju” kosmosu przez człowieka.
8.Rozłożenie w czasie najważniejszych wydarzeń w dziejach Ziemi. Zasady odczytywania informacji z tabeli stratygraficznej.
9.Poznanie współczesnych procesów geologicznych i ich wpływu na
rzeźbę powierzchni Ziemi.
10.Podanie zasad rozpoznawania skał i minerałów. Podział skał ze względu na pochodzenie.
11.Scharakteryzowanie rozmieszczenia lądów i oceanów na kuli ziemskiej.
12.Wyjaśnienie przyczyn powstania oraz budowy największego kanionu "Kolorado" na Ziemi, poprzez projekcję slajdów i filmu video.
13.Ognisty Pierścień Pacyfiku. Poznanie obszaru o największej aktywności wulkanicznej i sejsmicznej.
14.Przedstawienie rzeźby dna oceanu poprzez analizę profili dna morskiego i procentowych diagramów ukształtowania.
15.Poznanie przykładów gospodarczego wykorzystania oceanów i wód
lądowych. Czy oceany mogą być pomocne w walce z klęską głodu i
niedożywienia na świecie?
16.Pustynia. Wyjaśnienie przyczyn powstania pustyń Atacama i Pustynia Namib.Omówienie warunków tam panujących.
17.Poznanie „mechanizmu działania”prądu morskiego, odpowiedzialnego
za szereg klęsk żywiołowych na Ziemi. Wykorzystanie informacji z
Internetu."El Nino"
18.Technika odczytywania informacji z map i wykresów klimatycznych.
Rozpoznawanie typów klimatów na podstawie analizy wykresów
klimatycznych.
19.Poznanie zasobów wody słodkiej na Ziemi, obszarów nadmiaru i deficytu wód, sposobów racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi.
20.Przedstawienie największego systemu rzecznego na ziemi, oraz
warunków naturalnych Niziny Amazonki.
21.Analiza warunków klimatycznych panujących w górnym środkowym i dolnym biegu rzeki Nilu . Wykorzystanie Nilu w gospodarce człowieka.
22.Wyjaśnienie genezy jezior. Poznanie największych i najciekawszych jezior na Ziemi. Znaczenie sztucznego jeziora w walce z powodzią.
23.Pokazanie wpływu człowieka na środowisko naturalne i krajobraz
Ziemi na różnych etapach rozwoju historycznego.
24.Przedstawienie przykładów pokazujących konieczność
harmonijnego życia człowieka i Przedstawienie przykładów
pokazujących konieczność harmonijnego życia człowieka i przyrody.
25.Wytłumaczenie przyczyn zniszczenia lasów w Górach Izerskich.
Uświadomienie trudności rekultywacji zdegradowanych terenów.
26.Wyjaśnienie schematów powstawania kwaśnych deszczy, dziury ozonowej, efektu cieplarnianego i smogu. Poznanie sposobów przeciwdziałania tym niekorzystnym zjawiskom.
27.Ukazanie negatywnych skutków nieprzemyślanej ingerencji człowieka w środowisku naturalnym.
28.Poznanie procesu recyklingu, jako jednego ze sposobów ratowania
środowiska naturalnego.
29.Rozwiązywanie krzyżówek i zadań geograficznych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.