X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26998
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Rozkład do zajęć rytmicznych w przedszkolu

PLAN ZAJĘĆ
Z RYTMIKI DLA GRUPY
2,5-3 LATKÓW

„RYTMIKA NIE JEST SZTUKĄ,NIE JEST CELEM
SAMYM W SOBIE,JEST PRZYGOTOWANIEM
DO WSZYSTKICH SZTUK,JEST WYCHOWANIEM.

MUZYKA, W GRECKIM UJĘCIU TEGO SŁOWA,
JEST ELEMENTEM PEDAGOGICZNYM NAJWYŻSZEJ RANGI I WŁAŚNIE DLATEGO MOJA
METODA MUSI POZOSTAĆ NA WSKROŚ
MUZYCZNĄ” EMIL JAGUES DALCROZE

Rytmika jest w pedagogice muzycznej najpełniejszą metodą wycho-
wania przez sztukę. Metoda ta,będąca syntezą kształcenia umiejętno-
ści muzycznych i podstawowej wiedzy o muzyce(poprzez trzy sposoby
przeżycia muzyki:ruch,śpiew i tworzenie),realizująca cele wychowania
oólnego, oparta na zrozumieniu tkwiącej w dziecku potrzeby ruchu i ak-
tywności- wychowuje człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę,ale samo-
dzielnego,inteligentnego,aktywnego,sprawnego fizycznie,przyszłego od-
biorcę muzyki,a często wykonawcę i twórcę.

Czas zajęć dla grupy 3 latków wynosi 20-30 minut 1 raz w ty-
godniu (piątek).Jeżeli dzieci w danym dniu będą rozbawione i chętne-czas zajęć może być wydłużony.

W ciągu całego roku szkolnego będą wprowadzone piosenki tematyczne,dostosowane do aktualnej pory roku oraz elementy tańców.

W grupie 2,5-3 latków wprowadzony jest cykl zajęć umuzykalniają-
cych mających na celu kształcenie dyscypliny rytmicznej oraz uwrażli-
wienie na różne elementy muzyki:
-dynamiczne(uczące spostrzegania zmian dynamiki i reagowania na
nie ruchem)
-agogiczne(ćwiczenia umiejętności natychmiastowego reagowania na
zauważone zmiany agogiki)
-artykulacyjne(uczące spostrzegania i odzwierciedlenia ruchem różnic
artykulacyjnych)
-ćwiczenia reagowania na temat melodyczny(tj.spostrzegania i od-
zwierciedlenia ruchem linii melodycznej i frazy muzycznej)
-odzwierciedlenie ruchem wartości rytmicznych,metrum muzycznego i prostych tematów rytmicznych.


Podczas zajęć wprowadzone będą ćwiczenia,których celem jest rozwijanie twórczej inwencji dziecka. Należą do nich improwizacje ruchowe śpiewane i grane. Ćwiczenia tej grupy szczególnie mocno wią-
żą zadania ogólno wychowawcze z zadaniami muzyki.Kształcąc bowiem
samodzielność wypowiedzi,twórczą postawę i aktywność,pozwalają na
pozbycie się zahamowań.


PAŹDZIERNIK

Zapoznanie dzieci z salą zabaw i jej wyposażeniem. Zademonstrowa-
nie pianina i różnych sposobów gry na nim:nisko-wysoko,głośno-cicho,
szybko-wolno.

ĆWICZENIA SŁUCHOWE:
-rozpoznawanie skrajnych rejestrów- dźwięków niskich i wysokich,
-wprowadzenie kontrastów dynamicznych- bardzo cicho i bardzo głoś-
no,
-wprowadzenie kontrastowego tempa szybkiego i wolnego,
-słuchanie różnorodnych odgłosów,znanych dzieciom z codziennego o-
toczenia(szum wody w kranie,szuranie krzesłem,zamykanie i otwieranie
drzwi itp.),
-poznanie jednego stałego sygnału muzycznego,oznaczającego zbiór-
kę przy nauczycielce i siad na podłodze,
-klaskanie miarowe,w wolnym i szybkim tempie przy akompaniamencie
dowolnego instrumentu.

ĆWICZENIA RUCHOWE:
-chodzenie i bieganie w rozsypce,
-próby skakania obunóż w miejscu(piłki),
-ustawienie w rzędzie z oparciem rąk na ramionach kolegów(pociąg),
-siad skrzyżny

PIOSENKI DO SŁUCHANIA I ŚPIEWANIA:
-”PIOSENKA NA POWITANIE”,
-”JABŁUSZKO”,
-”TU PALUSZEK”.

LISTOPAD

ĆWICZENIA SŁUCHOWE:
-utrwalanie kontrastowych pojęć:cicho- głośno,wysoko- nisko,szybko-
wolno oraz sygnału oznaczającego zbiórkę,
-rozszerzanie skali rozpoznawanych odgłosów np. klaskanie,tupanie,
szelest papieru,dźwięk kluczy,
-próby rozpoznawania melodii poznanych piosenek,nuconych bez
słów przez nauczycielkę,
-miarowe klaskanie z towarzyszeniem instrumentu lub śpiewanej piosenki.

ĆWICZENIA RUCHOWE:

-marsz i bieg w rozsypce,skoki obunóż w miejscu,chodzenie na czwo-
rakach(całe dłonie oparte o podłogę)-”misie patrzą przed siebie”,
-ustawienie w rzędzie-”pociąg”,formowanie koła wiązanego z próbą po-
ruszania się dookoła.

PIOSENKI DO SŁUCHANIA I ŚPIEWANIA:

-”ZŁA POGODA”,
-”OLA I LIŚCIE”,
-”WIETRZYK PSOTNIK”

Zapoznanie dzieci z bębenkiem.

GRUDZIEŃ
ĆWICZENIA SŁUCHOWE:
-wyrabianie umiejętności reagowania ruchem na zmiany tempa i dyna-
miki,
-odróżnianie dźwięku kilku instrumentów(pianino,dzwonki,bębenek),
-rozpoznawanie melodii poznanych piosenek,
-klaskanie krótkich motywów rytmicznych i fragmentów piosenek,
-łączenie klaskania z mową,np.”jestem zuch”,”pada deszcz”.

ĆWICZENIA I ZABAWY RUCHOWE
-marsz z unoszeniem kolan,bieg na palcach,skoki obunóż w miejscu,
czworakowanie i skoki w pozycji podpartego przysiadu „jak zające”,
-wprowadzenie kroku dosuwanego do przodu („koniki”),
-formowanie koła wiązanego i marsz dookoła sali,
-próby dobierania się parami.

PIOSENKI DO SŁUCHANIA I DO NAUKI

-”MIKOŁAJ”
-”TAK SIĘ ZACHMURZYŁO”
-”CHŁODNO CHOINCE”


Zapoznanie z brzmieniem drugiego instrumentu perkusyjnego-
kołatki.

STYCZEŃ

ĆWICZENIA SŁUCHOWE:
-utrwalenie poznanych pojęć:cicho-głośno,wolno-szybko,wysoko-nisko,
oraz umiejętności reagowania ruchem na te kontrasty
-zagadki słuchowe-rozpoznawanie odgłosów wydawanych przez znane
dzieciom przedmioty:łyżki,klucze,zapałki,zabawki
-rozpoznawanie melodii znanych piosenek wykonywanych na różnych
instrumentach,klaskanie ich fragmentów rytmicznych
-odróżnianie dźwięku dwóch instrumentów perkusyjnych:bębenka i ko-
łatki
-określanie w najprostszy sposób charakteru muzyki kołysanki i marsza
(„do spania”,”do maszerowania”)

ĆWICZENIA I ZABAWY RUCHOWE:

-marszw kole wiązanym i marsz dookoła sali pojedynczo
-marsz parami dookoła sali.Podział na dwie grupy-chłopcy i dziewczynki
-skoki obunóż w miejscu,krok dosuwany do przodu (utrwalenie)
-pierwsze próby podskoków z nogi na nogę.

PIOSENKI DO SŁUCHANIA I NAUKI:

-”ŚWIECI GWIAZDKA”
-”BAL W PRZEDSZKOLU”
-”ŚNIEGOWE BAŁWANKI”

Zapoznanie dzieci z dźwiękiem trójkąta.

LUTY

ĆWICZENIA SŁUCHOWE:

-powtarzanie zagadek i ćwiczeń wyrabiających umiejętności świadome-
go słuchania i odróżniania odgłosów
-rozpoznawanie melodii znanych piosenek
-reagowanie ruchem na melodię dwóch,następnie trzech piosenek nu-
conych przez nauczycielkę
-odróżnianie trzech rodzajów muzyki,w określeniu dzieci:”do biegania”,
„do maszerowania” i „do spania”.

ĆWICZENIA I ZABAWY RUCHOWE:

-utrwalenie kroku dosuwanego w przód
-dalsze próby wykonywania podskoków z nogi na nogę
-przygotowanie dzieci do nauki cwału bocznego. W ustawieniu w kole
wiązanym dzieci dosuwają nogę do nogi w bardzo wolnym tempie.
W początkowym okresie nauki nie odrywają nóg od podłogi. Podczas
nauki cwału należy zmieniać kierunek ruchu,aby dzieci umiały poruszać
się zarówno w lewą jak i w prawą stronę. Ćwiczenie trwa około jednej mi-
nuty,powtarza się na każdym zajęciu
-marsz pojedynczo dookoła sali ze zmianą kierunku na sygnał słowny
i muzycznych
-ćwiczenia i zabawy rozwijające duże grupy mięśniowe- skoki,czworako-
wanie, rzuty woreczkami,piłką,ćwiczenia z obręczami

PIOSENKI DO SŁUCHANIA I NAUKI:

-”DO PRZODU KROK”
-:MIŚ W PRZEDSZKOLU”
-”MRÓZ”

MARZEC

ĆWICZENIA SŁUCHOWE:

-powtarzanie i utrwalanie poznanych pojęć(cicho- głośno, wolno- szybko, nisko- wysoko, muzyka "do spania"- kołysanka itp.)
-zagadki melodyczne wykonywane na różnych instrumentach
-nauka ładnego śpiewania(nie za głośno i wyraźne wymawianie tekstu)

ĆWICZENIA I ZABAWY RUCHOWE:

-ćwiczenia umiejętności lekkiego biegania i unoszenia kolan w czasie biegu i marszu
-nauka bocznego cwału w wolnym tempie i podskoków z nogi na nogę
-nauka chodzenia rzędem "gęsiego" za N
-zmiany kierunku w czasie biegu i marszu, chodzenie tyłem
-sprawne formowanie koła, par, rzędu
-wyrabianie sprawności rąk przez stosowanie rekwizytów: piłek, obręczy,
tarcz, woreczków.

PIOSENKI DO SŁUCHANIA I NAUKI:

-"KUKUŁKA"
-"WIOSENNE SŁOŃCE"
-"MARZEC CZARODZIEJ"

KWIECIEŃ

ĆWICZENIA SŁUCHOWE:

-wyrabianie sprawności słuchowej przez systematyczne stosowanie krótkich zagadek melodycznych i dźwiękowych
-poszerzenie zakresu rozpoznawanych odgłosów znanych dzieciom z codziennego otoczenia
różne sposoby wykonywania prostych rytmów: klaskanie w ręce, w kolana, pukanie palcem w podłogę, ławkę, ścianę
-próby gry na instrumentach perkusyjnych
-dostosowanie ruchu do słyszanego akompaniamentu

ĆWICZENIA I ZABAWY RUCHOWE:

-zabawy o charakterze orientacyjnym i organizacyjnym;wyrabianie szybkiej reakcji ruchowej
-formowanie rzędu, koła, par, dwóch kółek
-marsz, bieg, krok dosuwany do przodu w ustawieniu w kole i w parach
-dalsze ćwiczenia cwału bocznego w kole wiązanym
-próby obracania się podskokami w parach trzymających się za ręce.

PIOSENKI DO SŁUCHANIA I NAUKI:

-"ZAJĄCZKI"
-"WIOSNA WITA NAS"
-"WIOSNA W BŁĘKITNEJ SUKIENCE"

MAJ

ĆWICZENIA SŁUCHOWE:

-zagadki słuchowe ze zmianami utrudniającymi szybkie odgadnięcie ich przez dzieci
-stosowanie melodii piosenek jako sygnałów dźwiękowych w zabawach
-wyrabianie umiejętności posługiwania się głosem
-powtarzanie krótkich motywów melodycznych na różnych samogłoskach i sylabach;naśladowanie głosem różnych odgłosów

ĆWICZENIA I ZABAWY RUCHOWE:

-podskoki "w rozsypce" i w małych kółkach
-boczny cwał w kole wiązanym i bez podawania rąk, ćwiczony w obu kierunkach
-skoki obunóż z uginaniem kolan
-ćwiczenia orientacyjne i organizacyjne połączone z wyrabianiem poczucia przestrzennego(rząd, pary, "rozsypka", małe kółka, duże koło)
-ćwiczenia wyrabiające sprawność rąk
- czworakowanie, przechodzenie pod przeszkodami, toczenie, rzuty, chwytanie.

PIOSENKI DO SŁUCHANIA I NAUKI:

-"GWIAZDĄ PRAGNĘ BYĆ"
-"OWCZARECZEK"
-"MAMUSIU, MAMUSIU'-(śpiewające brzdące-1, nr 1)

CZERWIEC

-powtórzenie i utrwalenie materiału przerabianego z dziećmi w czasie roku szkolnego
-zagadki , ćwiczenia słuchowe, ćwiczenia emisyjne
-podskoki z nogi na nogę, skoki obunóż z elastycznym uginaniem kolan, krok dosuwany do przodu, próby bocznego cwału w kole wiązanym i bez podawania rąk
-sprawne ustawianie w kole, rzędzie, parach, kilku kółkach
-powtarzanie piosenek z całego roku- śpiew indywidualny i zbiorowy
-zabawy ruchowe związane z treścią piosenek, pora roku, obserwacją przyrody
-gra na instrumentach perkusyjnych
-NAUKA PIOSENKI- "POJEDZIEMY NA WAKACJE"

OPRACOWAŁA:BERNADETTA WŁOCH-PAŁCZYŃSKA

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.