X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2698
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego - wych. przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna i sztuka

Rozpoczęcie stażu: 1 września 2008 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Zakończenie stażu: 31 maja 2011 r.

Celem podstawowym niniejszego planu jest UZYSKANIE w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Lp.
Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
Zagadnienia organizacyjne

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli oraz przygotowanie planu rozwoju zawodowego - Wstępna analiza własnych umiejętności- Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczących reformy oświaty, awansu zawodowego itd.
- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
- Sporządzenie planu rozwoju zawodowego
sierpień 2008 r.
sierpień 2008 r.
wrzesień 2008 r.
wrzesień 2008 r.
Autorefleksja
Rejestr przyswojonych aktów prawa oświatowego
Wniosek o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły

2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju - Założenie teczki „Awans zawodowy”
- Gromadzenie dokumentacji
- Praca nad uzyskaniem celu jakim jest awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego
- Uzyskanie oceny dorobku zawodowego
wrzesień 2008 r.
przez cały okres stażu
przez cały okres stażu
czerwiec 2011 r.
Teczka „Awans zawodowy”
Ocena dorobku zawodowego dokonana przez Dyrektora Szkoły

3. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju - Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju
czerwiec 2011 r.
Sprawozdanie z realizacji planu zawodowego


§ 8. ust. 2. pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu;
- aktywny udział w tworzeniu dokumentów szkolnych,
- aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły (udział w konferencjach, warsztatach metodycznych itd.),
- udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych,
w trakcie stażu
w trakcie stażu
w trakcie stażu
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
Zaświadczenia.
potwierdzenia uczestnictwa.
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły

2. Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły
- korekta rozkładu materiału nauczania po każdym roku stażu,
- ewentualne zmiany w przedmiotowym systemie oceniania i wykazie wymagań na poszczególne oceny
wrzesień 2009/10/11 r.
wrzesień 2009/10/11 r.
Przykładowe plany wynikowe
Wykaz wprowadzonych zmian

3. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki oraz prawa oświatowego
- studiowanie literatury fachowej i czasopism o tematyce ekonomicznej
- śledzenie literatury poświęconej problematyce młodego człowieka,
- pedagogizacja rodziców na tematy związane z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi młodego pokolenia
w trakcie stażu
w trakcie stażu
spotkania z rodzicami
w trakcie stażu
2008/09/10
Wykaz literatury
Wykaz literatury
Zapisy w dzienniku lekcyjnym

4. Dbanie o wystrój pracowni
- aktualizacja dekoracji klasy związana z porami roku pory roku Potwierdzenie Dyrektora, zdjęcia

5. Organizacja wycieczek - przedmiotowych, krajoznawczo - turystycznych
w trakcie stażu
Karta wycieczki, potwierdzenie Dyrektora, zdjęcia


§ 8. ust. 2. pkt 2Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych i przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy z młodzieżą
- prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej i wykorzystanie sprzętu komputerowego,
- wykorzystywanie serwisów edukacyjnych w celu wymiany poglądów i umiejętności związanych z nauczaniem przedmiotów ekonomicznych,
- śledzenie aktualności na portalach internetowych,
- korzystanie z encyklopedii multimedialnej,
- przygotowywanie pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami,
- opracowanie, wykonanie i bieżąca aktualizacja własnej strony internetowej,
- tworzenie prezentacji w programie Power Point, 1 lekcja w tygodniu
w trakcie stażu
w trakcie stażu
w trakcie stażu
w trakcie stażu
grudzień 2008 r.
styczeń-luty 2008 r.raz na kwartał
w trakcie stażu
Potwierdzenie Dyrektora
Notatki, wydruki
Notatki, wydruki
Notatki, wydruki
Przykładowe pomoce dydaktyczne
Strona w internecie
Prezentacja na płycie CD


§ 8. ust. 2. pkt 3.Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Opublikowanie „Planu rozwoju zawodowego” - opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego
listopad 2008 r.
Zaświadczenie, publikacja w Internecie

2. Praca w zespole przedmiotów zawodowych - uczestnictwo w szkolnym
cały okres stażu
Sprawozdanie z realizacji zadań zespołu

3. Lekcje pokazowe - organizacja i prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli
w każdym roku stażu
jedna lekcja
Scenariusze, konspekty z zajęć, zdjęcia

4. Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych - opracowanie i udostępnienie
w trakcie stażu
Potwierdzenie Dyrektora, przykładowe materiały

5. Przygotowanie i wygłoszenie referatu szkoleniowego dla nauczycieli na radzie pedagogicznej - przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w ramach samokształcenia Rady Pedagogicznej
listopad 2008 r.
marzec 2009 r.
październik 2010 r.
Potwierdzenie Dyrektora, treść referatu


§ 8 ust.2 pkt 4 lit. a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Współpraca z rodzicami uczniów
- pogadanki z rodzicami/opiekunami uczniów na temat problemów wychowawczych, zachowania uczniów w szkole i poza szkołą, nauką itd.,
- rozmowy indywidualne z rodzicami
Zebrania z rodzicami
podczas stażu
2008/09/10
w trakcie stażu,
w miarę potrzeb
Zapisy w dzienniku lekcyjnym
Notatki ze spotkań

2. Praca nowoczesnymi metodami rozwijającymi umiejętności interpersonalne zarówno uczniów jak i nauczyciela
- praca z uczniem posiadającym zalecenia z poradni psychologiczno- pedagogicznej
– dostosowanie wymagań do możliwości ucznia
- stosowanie w pracy metod aktywizujących
w trakcie stażuraz w miesiącu
Opis działań
Program autorski
Scenariusze zajęć


§ 8. ust. 2. pkt 4. lit. b

Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej

1. Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji - uczestniczenie w sesjach egzaminacyjnych OKE
zgodnie z przydziałem
VI, VII 2008,VI, VII 2009
umowy


§ 8. ust. 2. pkt 4. lit. c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Organizowanie konkursów na forum Szkoły oraz utworzenie kółka plastycznego dla kl.0 – III (społecznego)
- organizowanie konkursów plastycznych, udział w konkursach zewnętrznych
- praca w ramach kółka plastycznego
w trakcie stażu
w trakcie stażu
Potwierdzenie Dyrektora, przykładowe materiały, zdjęcia, potwierdzenia udziału
Program autorski „Mały plastyk

2. Uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kultury - wyjazdy do kina i teatru
w trakcie stażu
Potwierdzenie Dyrektora, zdjęcia

§ 8. ust. 2. pkt 4. e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Współpraca z jednostkami gospodarczymi, instytucjami samorządowymi oraz innymi podmiotami
- współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
- współpraca z policją (np. organizacja spotkań młodzieży z policjantem na temat bezpiecznego poruszania się po drogach)
- współpraca z instytucjami oraz podmiotami gospodarczymi celem pozyskania sponsora
w razie potrzeb
w trakcie stażu
w trakcie stażu
Potwierdzenie Dyrektora, opis działań
zdjęcia
Potwierdzenie Dyrektora, notatki


§ 8 ust. 2 pkt 5Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Opis i analiza dwóch przypadków
- rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
- zdiagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych,
- ustalenie i zastosowanie środków zaradczych,
- podsumowanie i wnioski
w trakcie stażu
Opis przypadków

Plan ma formę otwartą, dopuszcza się nanoszenie modyfikacji dotyczących podejmowanych zadań, form ich realizacji, czy też dokumentowania, w zależności od wynikających potrzeb, przydzielonych zadań dodatkowych itp.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.