X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2693
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

1.Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004 r.

& 7 ust. 1 pkt.1
Uczestniczenia w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

Formy realizacji:

1.Aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
 przeprowadzenie części szkoleniowej Rady Pedagogicznej

2. Opieka nad Samorządem Uczniowskim kl. IV- VI:
• organizowanie zabaw ( dyskotek) dla dzieci
• przeprowadzanie akcji charytatywnych ( współpraca z domem opieki nad niepełnosprawnymi oraz schroniskiem dla zwierząt)
• współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez

3. Współpraca w tworzeniu wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

4. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść poza szkolnych.

& 7 ust. 1 pkt. 2
Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

Formy realizacji:

1.Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu filologii polskiej.

2.Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu.

3. Udział w pracach Komisji Humanistycznej.

4. Aktywny udział w pracach Komisji Wychowawców.

5. Udział w obradach Kapituły im. Arkadego Fiedlera w celu przyznania nagrody dla najlepszego ucznia w szkole.

6. Udział w pracach Komisji Stypendialnej

7. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
• konferencje szkoleniowe
• warsztaty metodyczne dotyczące nauczania historii i języka polskiego

8. Gromadzenie w swojej biblioteczce metodyczno – przedmiotowej, pozycji z zakresu dydaktyki i metodyki w celu wykorzystania w pracy dydaktyczno – wychowawczej ( dzielenie się wiedzą z Radą Pedagogiczną)

10.Tworzenie własnego warsztatu pracy:
• budowanie bazy materiałów dydaktycznych, czasopism, kart pracy

& 7 ust. 1 pkt. 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

Formy realizacji:

1.Analiza dokumentacji:
• Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Karta Nauczyciela
• Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internet)

2.Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.

& 7 ust. 2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Formy realizacji:

1.Współpraca z opiekunem stażu:
• Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy
• Przygotowanie plany rozwoju zawodowego
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem
• Hospitacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
• Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności
• Przeprowadzenie lekcji otwartych
• Przygotowanie komputerowej prezentacji slajdów połączonej z komentarzem na temat: „Zbrodnia Katyńska” dla Rady Pedagogicznej
• Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o merytoryczne jego wartości
• Stosowanie aktywnych metod nauczania
• Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, testy, krzyżówki, karty pracy
• Dobierania różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania

2. Publikowanie własnych prac:
• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stornie www
• Publikacja kart pracy i konspektów

3. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, dzienniki pozalekcyjne.

4. Realizacja ścieżek edukacyjnych:
• Uwzględnianie treści ścieżek edukacyjnych w nauczaniu historii
• Przygotowywanie ściennych gazetek pt. : ” Skarby Krakowa” w formie konkursu dla klas IV- VI. Tematyka będzie dostosowana do programu nauczania na poszczególnych poziomach.
5. Pełnienie dyżurów w trakcie przerw śródlekcyjnych.
6. Ukończenie kursu dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.

& 7 ust. 2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Formy realizacji:

1.Przygotowywanie uroczystości szkolnych związanych z uczczeniem Świąt Narodowych
( 11 listopada, 3 maja )

2. Zorganizowanie przedstawienia będącego promocją szkoły podczas „Dni Dzielnicy”

3.Organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem.

4. Przygotowanie uczniów do konkursów wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych ( historia )

5. Prowadzenie kółka historycznego

6. Kontakt z pedagogiem szkolnym

7. Rozmowy z rodzicami – w ramach wywiadówek, „ dni otwartych szkoły” oraz cotygodniowej godziny przeznaczonej na spotkanie z rodzicami.
o Nowa forma organizacji zebrań

8. Podejmowanie działań naprawczych i korygujących w ramach działań Komisji Wychowawczej.

9. Współudział w promowaniu szkoły podczas „Dni Przedszkolaka”.

10. Zorganizowanie w ramach lekcji wychowawczych spotkania z rodzicami ( prezentacja najciekawszych zawodów ).

& 7 ust.2 pkt. 3
Umiejętność uwzględniania w pracach technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Formy realizacji:

1.Wykorzystanie technologii informatycznej: przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową, udział w życiu portali edukacyjnych .

2. Założenie ( aktualizowanie ) na stornie internetowej szkoły, folderu promującego przedmiot: historia. Umieszczanie zdjęć z wycieczek, uroczystości patriotycznych i działalności Samorządu Uczniowskiego.
o Prezentacja slajdów opatrzona pisemnym komentarzem na temat zbrodni katyńskiej na stronie internetowej szkoły.
3. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej, dyplomów.

4. Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów, prezentacji slajdów przy użyciu komputera i Internetu.

5.Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku.

6. Korzystanie na zajęciach ze sprzętu audio i video.

& 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.

Formy realizacji:

1.Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki i stosowanie w praktyce.

2.Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej ( nowości książkowe, czasopisma )

3.Aktywna praca nad samokształceniem.

4.Pedagogizacja rodziców – współpraca z rodzicami.

& 7 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Formy realizacji:

1.Kierowaniu uczniów do PPP z różnymi dysfunkcjami i problemami wychowawczymi.

2. Analiza przepisów prawa oświatowego i praktyczne wykorzystywanie.

3.Organizowanie i współorganizowanie wycieczek klasowych.

4. Udział w pracach różnorodnych komisji – egzaminacyjnej, konkursów przedmiotowych, itp

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.