X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 26645
Przesłano:

Program promocji szkoły w środowisku lokalnym

CHORKÓWKA 2014

1. Adresat programu

Adresatem programu są nauczyciele, uczniowie oraz rodzice Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Chorkówce.

2. Charakterystyka i warunki realizacji programu

Program został opracowany na potrzeby promocji szkoły.
Ma on charakter otwarty. Można go uzupełniać i modyfikować według potrzeb uczniów, rodziców i środowiska lokalnego. Nauczyciele mogą dowolnie wprowadzać własne pomysły w trakcji jego realizacji . Różnorodność metod, form oraz sposobów pracy pozwala osiągnąć zamierzone cele i zadania szkoły.
W programie nie uwzględniono podziału na poszczególne klasy. Program łączy w sobie treści z różnych dziedzin edukacji: języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, przyrody, historii, plastyki, techniki, religii, muzyki i wychowania fizycznego.
Program ten ma na celu nie tylko promowanie szkoły, ale również zintegrowanie życia rodzinnego, atrakcyjnego spędzania czasu wolnego, a także poczucia własnej wartości i rozwijania własnych możliwości. W czasach, gdy mówi się o braku tolerancji i agresji, wspólne, konkretne działania dzieci uczą właśnie tolerancji, łagodzą agresję, rozwijają umiejętność harmonijnego współistnienia i współdziałania ze środowiskiem lokalnym. Wspólne praca zbliża i łączy wszystkich niezależnie od ich pochodzenia, wyglądu czy środowiska, w którym żyją.
Program promocji szkoły w środowisku lokalnym stanowi część programu wychowawczego szkoły.

3. Cele programu

1. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.
2. Upowszechnianie osiągnięć szkoły, sukcesów uczniów i nauczycieli.
3. Przekazywanie rzetelnych i obszernych informacji o szkole.
4. Kreowanie, ugruntowanie i podtrzymywanie pozytywnego wizerunku szkoły.
5. Ukazywanie koncepcji kształcenia i relacji interpersonalnych.
6. Pozyskiwanie wsparcia finansowego
7. Pozytywny odbiór i ocena w środowisku lokalnym.
8. Znajomość i akceptacja działań szkoły przez podmioty działające
w otoczeniu.
9. Duma uczniów i absolwentów z uczęszczania do dobrej szkoły.

4. Metody i formy realizacji programu

Metody i formy w połączeniu z pomysłowością wykonawców wpływają na efektywność realizacji programu. Aby ją osiągnąć, powinno się pamiętać aby:
- stwarzać dzieciom wiele różnorodnych form aktywności,
- umożliwiać dzieciom zaspokajanie naturalnej ciekawości świata,
- zabezpieczać społeczności szkolnej poczucie bezpieczeństwa i swobody.
Metody i formy, poprzez które kreowany będzie pozytywny wizerunek szkoły, ukazywane osiągnięcia i możliwości szkoły, eksponowana odrębność oraz kształtowane więzi emocjonalne ze szkołą można podzielić na:

1. Metody:
a) poszukujące:
- dyskusje
- debata
- pogadanki
- „burza mózgów”
- giełda pomysłów
b) podające:
- plakaty
- afisze
- zaproszenia
- scenariusze
- wykład
2. Formy:
a) oparte na działaniu praktycznym
- inscenizacje
- przedstawienia
- festyny
- montaże słowno - muzyczne
- zabawy ruchowe
- pokazy taneczne
- konkursy
b) oparte na obserwacji
- wystawy prac plastycznych
- wystawy prac technicznych
- wycieczki krajoznawcze
- wycieczki muzealne

3. Formy organizacyjne pracy uczniów:
- indywidualna praca z uczniem
- praca w małych grupach
- praca w zespołach

Wszystkie formy, metody i środki powinny być dostosowane do rodzaju działalności.

5. Zasady promocji szkoły

1. Każda działalność w szkole powinna być wcześniej zaplanowana.

2. Odpowiedzialni za daną imprezę dbają o jej reklamę.

3. Do promowania szkoły angażujemy rodziców.

4. O każdej działalności informujemy szkołę i środowisko.

5. Dokonujemy ewaluacji skuteczności promocji po przeprowadzeniu danego przedsięwzięcia

6. Sprawdzamy i poprawiamy skuteczność informacji
6. PLAN REALIZACJI PROGRAMU PROMOCJI SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

lpL LP. ZADANIE OSOBY ODPOWIEDZIALNE TERMIN REALIZACJI
1 Przygotowanie tablicy promocyjnej osiągnięć uczniów Nauczyciel techniki Początek roku szkolnego
2 Prowadzenie strony internetowej szkoły, zamieszczanie na stronie informacji z życia szkoły Nauczyciel informatyki, nauczyciele odpowiedzialni za daną imprezę/wydarzenie Cały rok szkolny
3 Wydawanie gazetki szkolnej ,,KONICZYNKA” Opiekun gazetki Cały rok
4 Promocja szkoły na portalach lokalnych / społecznościowych Nauczyciel informatyki Cały rok
5 Prowadzenie kroniki szkolnej Opiekun kroniki Cały rok
6 Kontakty z mediami – przekazywanie materiałów do gazetki gminnej ,,Głos Chorkówki” Nauczyciel informatyki, nauczyciele odpowiedzialni za daną imprezę/wydarzenie Cały rok
7 Udział w imprezach środowiskowych Wyznaczeni nauczyciele Cały rok
8 Organizacja uroczystości i imprez szkolnych kultywujących tradycje szkolne i ogólnopolskie Wyznaczeni nauczyciele oraz uczniowie Zgodnie z harmonogramem
9 Organizowanie imprez kulturalnych dla społeczności pozaszkolnej: koncerty, występy, konkursy Osoby wyznaczone do poszczególnych zadań Zgodnie z harmonogramem
10 Działalność charytatywna – PCK, LOP, współpraca ze schroniskiem dla zwierząt, domem spokojnej starości, organizacja kiermaszów i zbiórek
Opiekunowie organizacji, wyznaczeni nauczyciele Cały rok
11 Udział w konkursach, turniejach, olimpiadach, zawodach międzyszkolnych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich i innych Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz uczniowie Cały rok
12 Szkolny Dzień Sportu Nauczyciel wychowanie fizycznego czerwiec
13 Eksponowanie dyplomów, pucharów i innych nagród potwierdzających osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych i artystycznych Nauczyciel techniki Cały rok
14 Organizacja wizyt informacyjnych u potencjalnych sponsorów szkoły Wyznaczeni nauczyciele Cały rok
15 Przygotowanie gadżetów z nazwą lub logo szkoły: długopisy, notesy, przypinki, smycze, kubki itp. Wyznaczeni nauczyciele i uczniowie W ciągu roku
16 Organizacja kiermaszu szkolnego - przygotowanie kartek świątecznych, stroików Wyznaczeni nauczyciele i uczniowie grudzień
17 Publikacja prac opracowanych przez nauczycieli na portalach edukacyjnych Nauczyciele Wg potrzeb
18 Przygotowanie zaproszeń na uroczystości Nauczyciel informatyki, wyznaczeni nauczyciele Wg potrzeb
19 Współpraca z instytucjami – policja, straż, muzea, biblioteki, kina Wyznaczeni nauczyciele Wg harmonogramu
20 Udział w projektach i programach o zasięgu ogólnopolskim Wyznaczeni nauczyciele Cały rok
21 Przygotowanie prezentacji multimedialnej o szkole Nauczyciel informatyki, uczniowie W ciągu roku
22 Gromadzenie materiałów do broszury o historii szkoły Wyznaczeni nauczyciele, uczniowie, bibliotekarz W ciągu roku
23 Uczestnictwo rodziców w organizacji imprez szkolnych, wycieczek Nauczyciele, rodzice W ciągu roku
24 Prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców – wywiadówki, dni otwarte, spotkania z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nauczyciele, rodzice Cały rok
25 Nawiązanie współpracy międzynarodowej Nauczyciel języka angielskiego W ciągu roku

7. Ewaluacja programu

Ewaluacja to systematyczny i jawny proces zbierania informacji zwrotnej na temat realizacji zamierzonych celów programu.
Formy ewaluacji:
- zbieranie opinii wśród uczniów, nauczycieli i rodziców
- ankieta
- analiza osiągnięć
- rozmowa
- sondaż
- sprawozdanie
- wywiad
- wnioski do dalszej pracy

8. Zatwierdzenie programu

Program został zatwierdzony do realizacji po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.