X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 26136

Scenariusz konkursu recytatorskiego dla klas I-III

......edycja Międzypowiatowego Konkursu Recytatorskiego

dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej

„POEZJA TO MAGIA, POEZJA TO CZARY.

MIEJSCE NIEZWYKŁE, AZ NIE DO WIARY!”


REGULAMIN

1. Organizator:

........................................

........................................


2. Cele konkursu:
. popularyzacja literatury pięknej oraz twórczości własnej,
. rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich,
. rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa
wśród dzieci,
. poszukiwanie nowatorskich interpretacji znanych utworów literacko – poetyckich,
. integracja środowiska nauczycieli wszystkich szkół poprzez wspólne inspirowanie
dzieci i młodzieży do poznawania i prezentacji twórczości poetyckiej.

3. Adresaci:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I - III szkół podstawowych.

4. Założenia organizacyjne:
. Konkurs przeprowadzany będzie w trzech kategoriach wiekowych: klasy pierwsze,
drugie oraz trzecie.
. Łączny czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 7 minut.
. Klasę może reprezentować jeden uczestnik w każdej kategorii grupowej.
. Uczestnicy przygotowują wiersz dowolnego polskiego autora bądź autorstwa
swojego/innych osób.
. Prezentacje recytatorskie, jeśli służą one twórczej interpretacji, mogą być wzbogacone
o środki teatralne (ruch, muzyka, gest, kostium, rekwizyty).
. Prezentacje oceniane będą przez jury, które w ocenie uwzględni: dobór repertuaru,
interpretację, kulturę słowa, znajomość tekstu oraz ogólny wyraz artystyczny.
. Uczestnicy będą walczyć o tytuł Mistrza Recytacji oraz I i II Wicemistrza Recytacji.
. Dla zwycięzców w każdej kategorii przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
. Sprawy sporne rozstrzyga organizator w porozumieniu z jury.
. Udział w konkursie jest bezpłatny. Wykonawcy oraz ich opiekunowie przyjeżdżają
na koszt własny lub instytucji delegującej.
. W dniu konkursu komisja po ogłoszeniu wyników sporządzi protokół, który
pozostanie w dokumentacji placówki organizatora.
. Konkurs zostanie przeprowadzony, jeśli w wyznaczonym terminie zgłosi się do niego
przynajmniej 20 uczestników. Przesłanie zgłoszenia udziału w konkursie jest
równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów regulaminu.
. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie organizatorowi zgód
uczestników na przetwarzanie ich danych osobowych oraz bezpłatne
wykorzystanie wizerunku. Zgody można dostarczyć osobiście w dniu konkursu.

5. Terminy:
. Do ........... 20..... roku prosimy potwierdzić udział szkoły w konkursie według
jednego z poniższych sposobów :
. drogą pocztową: ......................................
. telefonicznie/faks: ......................................
. email: ......................................
. ..........r. o godz. 9 ... - finał konkursu w ......................................
6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem ......................................

Serdecznie zapraszamy !


KARTA ZGŁOSZENIA

Szkoła : ........................................

........................................

Klasa

Imię i nazwisko ucznia

Tytuł i autor wiersza

Imię i nazwisko nauczyciela


.................................

Podpis dyrektora szkoły


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz bezpłatne wykorzystanie wizerunku
mojej/ego córki/syna ........................................
w ........................................

........................................

dotyczących udziału w Międzypowiatowym Konkursie Recytatorskim „Poezja to magia,
poezja to czary. Miejsce niezwykłe, aż nie do wiary!” (zgodni z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.),

........................................

data i podpis uczestnika konkursu

........................................
data i podpis rodzica, prawnego opiekuna

KRYTERIA OCENY RECYTACJI

1. DOBÓR REPERTUARU:
. dopasowanie tekstu do wieku recytatora,
. oryginalność wyboru,
. tekst umożliwiający uczniowi zaprezentowanie wszystkich jego walorów
głosowych.

2. INTERPRETACJA:
. właściwe akcentowanie ważnych treści utworu - intonacja frazy i zdania,
. stosowanie pauzy zgodnie z intencją autora lub przyjętą interpretacją,
. właściwe tempo wygłaszania tekstu,
. panowanie nad oddechem, swobodne posługiwanie się nim,
. stopień opanowania utworu.

3. KULTURA SŁOWA:
. poprawność językowa,
. respektowanie znaków interpunkcyjnych,
. prawidłowa artykulacja głosek.

4. OGÓLNY WYRAZ ARTYSTYCZNY:
. gest sceniczny,
. element ruchu,
. strój,
. rekwizyt,
. ekspresja.


KAŻDY JUROR PRZYZNAJE DANEMU WYKONAWCY OD 1 DO 5 PUNKTÓW
W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH WIEKOWYCH.

SCENOPIS

NARRATOR 1:

Z wielką radością i satysfakcją pragniemy w imieniu organizatorów powitać
Państwa na ...... edycji Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego
„W cudownym świecie baśni”. Konkurs ma zasięg międzypowiatowy. W
świat ten, wprowadzi nas piosenka pt. „Podróż do krainy bajek”
w wykonaniu uczniów klas III Szkoły Podstawowej ...........................

(wstęp uczniów z klas III - piosenka „Podróż do krainy bajek”)

NARRATOR 2:

Prosimy o zabranie głosu Dyrektora Szkoły Podstawowej ...................

(krótkie przemówienie dyrektora - przedstawienie jurorów)

NARRATOR 1:

Tematyka bajkowa odgrywa ważną rolę w rozwoju ucznia, ponieważ dostarcza tego
wszystkiego, co dziecku jest potrzebne, a więc relaksu, marzeń i śmiechu. Pobudza
wyobraźnię bazując na spontanicznej ekspresji aktorskiej młodych twórców.
Zagłębia się w świat ludzkich emocji - porusza je, wyzwala i
prowokuje.

NARRATOR 2:

Wyrażamy nadzieję, że konkurs ten będzie interesującą inicjatywą w sferze
popularyzacji czytelnictwa wśród uczniów i promowania współczesnej literatury
dziecięcej. Życzymy również, aby był pełen wzruszeń i głębokich przeżyć
literackich.

NARRATOR 1:

Chcielibyśmy przypomnieć, że zgodnie z regulaminem konkursu jurorzy będę
oceniać wykonawców za dobór repertuaru, interpretację, kulturę słowa
oraz ogólny wyraz artystyczny. Każdy juror przyzna danemu wykonawcy
od 1 do 3 punktów w poszczególnych kategoriach wiekowych.

NARRATOR 2:

Wszystkim życzymy miłych wrażeń i dobrej zabawy, a uczestnikom, którzy
rywalizować będą o laur zwycięzcy i miano mistrza recytacji, życzymy powodzenia.
Czas rozpocząć konkurs.

RECYTACJE UCZESTNIKÓW

NARRATOR 2:

Wysłuchaliśmy już wszystkich wykonawców. Teraz ogłaszamy 15 minutową
przerwę oraz zapraszamy wszystkich uczestników i nauczycieli opiekunów
na poczęstunek.

NARRATOR 1:

Szanowne jury prosimy o udanie się do sali obok w celu przyznania nagród.

(obrady jury - przerwa)

NARRATOR 2:

Przyszedł już czas na uroczysty moment. Oddajemy więc głos przewodniczącej
komisji Pani .................... (wręczenie nagród)

NARRATOR 2:

Pragniemy podziękować uczestnikom za udział w konkursie i gratulujemy
niezwykłych występów.

NARRATOR 1:

Wyrazy uznania i gorące podziękowania za współpracę oraz zaangażowanie
kierujemy pod adresem wszystkich nauczycieli.

NARRATOR 2:

Dziękujemy wszystkim członkom jury za obecność, otwartość na każdą prośbę
i życzliwość serca.

NARRATOR 1:

Życzymy wszystkim kontynuowania przygody z poezją i serdecznie zapraszamy
na kolejne edycje konkursu.

(podziękowania i pożegnanie -dyrektor)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.