X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 26070

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Zespół Szkół Podstawowo – Radzionków, dn. 01.09.2014
Gimnazjalnych w Radzionkowie

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr Tomasz Skandy

nauczyciel mianowany

UBIEGAJĄCY SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA
DYPLOMOWANEGO

( realizowany od 01.09.2014 do 31.05.2017 )

KIERUNKI ROZWOJU ZADANIA – PRZEWIDYWANE EFEKTY FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTACJI
§ 8, ust.2, pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły. 1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Analiza dokumentów prawnych, śledzenie stron internetowych MEN, udział w szkoleniach dotyczących awansu zawodowego, założenie teczki „awans zawodowy”. IX 2014 Wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego
2. Opracowanie kryteriów systemu oceniania. Opracowanie i wdrożenie wymagań edukacyjnych z wychowania fizycznego. Zapoznanie z kryteriami oceniania uczniów i stosowanie ich na lekcji.
Zapoznanie uczniów z wymogami edukacyjnymi. IX 2014
IX 2015
IX 2016 Kryteria systemu oceniania
3. Doskonalenie własnego warsztatu pracy. Udział w konferencjach metodycznych i warsztatach doskonalenia zawodowego;
Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej Okres stażu Zaświadczenia.
4. Przygotowanie uczniów i udział w licznych konkursach i zawodach sportowych Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych.
Praca indywidualna z uczniem zdolnym. Okres stażu Sprawozdania, zaświadczenia
5. Stosowanie w praktyce różnych metod nauczania Konsultacje dla uczniów słabszych Okres stażu Dziennik zajęć
6. Modyfikowanie warsztatu pracy (metod, zakresu materiału, rodzaju zadań, sposobu oceniania) w celu dostosowania go do potrzeb edukacyjnych indywidualnego ucznia Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej
Uzupełnianie zaplecza poprzez samodzielnie przygotowywane środki dydaktyczne. Okres stażu Notatki, testy i sprawdziany przygotowane dla uczniów z obniżonymi wymaganiami i dla uczniów zdolnych

KIERUNKI ROZWOJU ZADANIA – PRZEWIDYWANE EFEKTY FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTACJI
§ 8, ust. 2, pkt. 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. 1. Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy szkoły technologii komputerowej i informacyjnej. Udział w kursach i szkoleniach. Okres stażu Zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń
2. Korzystanie z programów komputerowych oraz Internetu w praktyce szkolnej. Wykorzystanie komputera do opracowywania sprawozdań, tworzenia dyplomów.
Tworzenie dokumentacji planu rozwoju zawodowego.
Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji z zakresu sportu, wychowania fizycznego i zdrowia.
Prowadzenie protokołów z zawodów oraz tabel do czwórboju lekko atletycznego. Okres stażu Scenariusze zajęć
Testy
Dyplomy
Arkusze
3. Dokumentowanie życia sportowego szkoły na stronie internetowej, w kronice sportowej. Przygotowywanie opisów z imprez i zawodów sportowych oraz zamieszczanie zdjęć. Okres stażu Wydruki
Strona internetowa szkoły

KIERUNKI ROZWOJU ZADANIA – PRZEWIDYWANE EFEKTY FORMY REALIZACJI TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTACJI
§ 8, ust. 2, pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych. 1. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli z krótkim stażem pracy.
Pokazowe zajęcia otwarte dla stażystów i nauczycieli kontraktowych. Okres stażu Scenariusze zajęć
Arkusze obserwacji
2. Prowadzenie lekcji demonstracyjnych, pokazowych. Pokazowe zajęcia otwarte dla osób zainteresowanych, rodziców Okres stażu
Wg potrzeb Scenariusze zajęć
3. Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego. Dzielenie się wiedzą podczas posiedzeń zespołu przedmiotowego. Okres stażu Sprawozdania z pracy zespołu przedmiotowego, scenariusze zajęć
4. Współpraca przy pracach nad szkolnym systemem oceniania. Nanoszenie zmian, jeżeli zajdzie taka konieczność.
Okres stażu Zmiany w WSO
Potwierdzenie dyrektora
5. Współudział przy organizacji imprez szkolnych z udziałem rodziców i całej społeczności. Przygotowanie scenariusza m.in. pikniku szkolnego. Okres stażu Scenariusz, zdjęcia

6. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów. Wspólne opracowywanie scenariuszy uroczystości, konkursów, szkoleń. Okres stażu Przykładowe scenariusze uroczystości szkolnych, konkursów
7. Poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów. Konsultacje z innymi nauczycielami, wymiana poglądów. Okres stażu Notatki, opis działań
8. Opublikowanie w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego Przygotowanie planu i przesłanie na strony internetowe 2014/2015 Publikacja w Internecie

KIERUNKI ROZWOJU ZADANIA – PRZEWIDYWANE EFEKTY FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTACJI
§ 8, ust. 2, pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich. 1. Opracowanie projektu edukacyjnego Opracowanie projektu edukacyjnego.
Wdrożenie i ewaluacja projektu. 2014/2015
2015/2016 Plan projektu, arkusze ewaluacyjne
2. Program pracy z uczniem uczęszczającym do Świetlicy Socjalnej Organizowanie zajęć rekreacyjno ruchowych, wyjazdów na basen, na narty. Okres stażu Scenariusze zajęć, wyjazdów.

§ 8, ust. 2, pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, a w szczególności działań szkoły dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. 1. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły. Własne refleksje po odbytych szkoleniach i dzielenie się nimi z nauczycielami. Okres stażu Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego.
2. Organizacja wycieczek, pieszych, rowerowych, kina i innych. Organizowanie wycieczek i zajęć sportowo-rekreacyjnych
Okres stażu Karty wycieczek, zdjęcia, zapis w kronice szkolnej.
3. Przygotowywanie konkursów i zawodów sportowych na rożnym szczeblu Zawody miedzy klasowe i międzyszkolne, turnieje towarzyskie. Wg kalendarza SZS Scenariusze, dyplomy, zdjęcia
4. Współpraca ze Śląskim Szkolnym Związkiem Sportowym w Katowicach Organizowanie turniejów z piłki nożnej Co roku X Sprawozdania, zdjęcia

§ 8, ust. 2, pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami. 1. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Wychowawczym w Radzionkowie
Integracja młodzieży podczas turniejów sportowych Co roku VI Sprawozdania, zdjęcia
2. Współpraca z pedagogiem szkolnym. Systematyczne spotkania, konsultacje i rozmowy. Okres stażu Potwierdzenie
3. Współpraca z Centrum Kultury „KAROLINKA” w Radzionkowie Współpraca na bieżąco.
Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych podczas ferii zimowych Okres stażu Sprawozdania
4. Współpraca z Urzędem Miejskim w Radzionkowie Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach programu „Moje Boisko Orlik” Co roku III – XI Harmonogramy, sprawozdania
5. Wolontariat na rzecz młodzieży gromadzącej się przy parafii WNMP w Rojący Organizacja zajęć dla młodzieży, wyjść kulturalno - edukacyjnych, wyjazdów. Wg potrzeb Potwierdzenia
6. Współpraca z radzionkowskim ośrodkiem sportu MOSiR Integracja młodzieży
Turnieje integracyjne Wg organizatorów MOSiR-u Potwierdzenia

KIERUNKI ROZWOJU ZADANIA – PRZEWIDYWANE EFEKTY FORMY REALIZACJI TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTACJI
& 8 ust. 2, pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych
Ustalenie znaczenia problemu.
Postawienie prognozy.
Identyfikacja zjawiska.
Opisanie, szukanie rozwiązań Okres stażu Opis i analiza przypadków

Opracował:
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.