X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26084
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego nauczyciel matematyki i informatyki

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela matematyki
i informatyki ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Elżbieta Pilsak
Stanowisko: nauczyciel matematyki i informatyki
Posiadany stopień awansu: nauczyciel mianowany
Miejsce zatrudnienia:
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2012
Planowana data zakończenia stażu: 31 maja 2015
Wymiar realizowanego stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Poznanie procedury awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem awansu nauczyciela dyplomowanego

Formy realizacji zadań/działań:
• Przestudiowane i analiza przepisów z zakresu prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ze zmianami
- Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie Karty Nauczyciela i zmianie niektórych innych ustaw
- Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Rozporządzenie MEN z dnia z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Termin:
• na bieżąco według potrzeb
• okres stażu
Dowody realizacji / uwagi:
• złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
• złożenie planu rozwoju zawodowego
• gromadzenie dokumentów związanych z realizacją planu
• sporządzanie sprawozdania z podjętych zadań

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego
§ 8. ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Formy realizacji zadań/działań:
• poszerzanie i doskonalenie wiedzy z zakresu informatyki, matematyki, psychologii i pedagogiki poprzez aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursach, szkoleniach i warsztatach, także z zakresu WDN) adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły
• przygotowanie uczniów do szkolnych i pozaszkolnych konkursów matematycznych
• prowadzenie zajęć dodatkowych z matematyki przygotowujących do Sprawdzianu Szóstoklasisty
• prowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów klas IV-VI
• udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań
• udział w tworzeniu dokumentacji szkoły
• pełnienie dodatkowych funkcji w szkole np. przewodniczący zespołu matematyczno - przyrodniczo - technicznego
• przygotowanie materiałów do pomiaru dydaktycznego (opracowanie testów i sprawdzianów)
• integracja zespołu klasowego poprzez organizowanie w klasie imprez ujętych w planie wychowawczym klasy
Termin:
• na bieżąco według potrzeb
• okres stażu

Potwierdzenie realizacji:
• zaświadczenia
• potwierdzenie dyrektora szkoły
• opracowane testy, sprawdziany
• wpisy w dziennikach szkolnych

§ 8.2.2.
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komputerowej
Formy realizacji zadań/działań:
• przeprowadzanie lekcji matematyki, informatyki i godzin wychowawczych w pracowni komputerowej z wykorzystaniem programów edukacyjnych i Internetu oraz rzutnika multimedialnego
• wdrażanie uczniów do bezpiecznego i świadomego posługiwania się komputerem
• opieka nad pracownią komputerową
• opracowanie dokumentów, prezentacja wyników, danych, zestawień w formie graficznej z zastosowaniem projektora multimedialnego
• opracowanie testów, sprawdzianów, prezentacji multimedialnych, scenariuszy zajęć lekcyjnych, uroczystości, regulaminów, konkursów, dyplomów, zaproszenia, informacji dla uczniów i rodziców
• sporządzanie dokumentacji awansu zawodowego
• przekazanie do OKE danych, dotyczących uczniów przystępujących do Sprawdzianu Szóstoklasisty, zapisanych w serwisie elektronicznym
• zastosowanie programu komputerowego do wypisywania świadectw szkolnych
• wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła informacji w pracy dydaktyczno-wychowawczej
• śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego
• korzystanie ze stron MEN i OKE
• prowadzenie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej z przedstawicielami wydawnictw matematycznych oraz nauczycielami
• przygotowanie materiałów do zamieszczania na stronach internetowych

Termin:
• na bieżąco według potrzeb
• okres stażu
Potwierdzenie realizacji:
• dokumentacja własna
• scenariusze lekcji
• przykładowe testy, sprawdziany, dyplomy, zaroszenia itp.
• potwierdzenie dyrektora szkoły

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Formy realizacji zadań/działań:
• przeprowadzenie lekcji otwartych w obecności innych nauczycieli
• prowadzenie szkoleń w ramach WDN
• publikacje w Internecie własnych materiałów edukacyjnych, sprawozdania z odbytego stażu i planu rozwoju zawodowego
• współpraca z nauczycielami w ramach zespołu matematyczno-przyrodniczego-technicznego i zespołu wychowawczego
• współpraca z nauczycielami innych przedmiotów w organizacji konkursów, uroczystości szkolnych
• opracowanie i udostępnienie w bibliotece szkolnej materiałów przydatnych do pracy innym nauczycielom
Termin:
• na bieżąco według potrzeb
• okres stażu
Potwierdzenie realizacji:
• zaświadczenia dyrektora szkoły
• wydruk stron internetowych
• zeszyt protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej
• dokumentacja własna ,
• zapisy w szkolnych dziennikach

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Formy realizacji zadań/działań:
• opracowanie i wdrożenie programu pracy z uczniem zdolnym na zajęcia koła matematycznego
Termin:
• okres stażu
Dowody realizacji / uwagi:
• opracowanie programu, wdrożenie i ewaluacja

§8 ust. 2 pkt. 4b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej
Formy realizacji zadań/działań:
• wykonywanie zadań egzaminatora OKE w Poznaniu - udział w szkoleniach i sprawdzanie prac – egzaminów gimnazjalnych z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
Termin:
• zgodnie z powołaniem
Dowody realizacji / uwagi:
• powołanie

§ 8 ust. 2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Formy realizacji zadań/działań:
• nawiązanie współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie gminy
• współpraca z kuratorem sądowym (w razie potrzeby) i lokalnymi służbami
• współpraca z pedagogiem szkolnym, Rzecznikiem Praw Ucznia, Koordynatorem do Spraw Bezpieczeństwa
• udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez Samorząd Szkolny jak również przez organizacje z zewnątrz
• organizowanie bądź współorganizowanie konkursów, uroczystości, imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz środowiskowych
Termin:
• okres stażu
Dowody realizacji / uwagi:
• potwierdzenia dyrektora szkoły
• potwierdzenia odpowiednich instytucji

8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
Formy realizacji zadań/działań:
• Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych:
- zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych
- ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych
- współpraca z pedagogiem szkolnym, innymi wychowawcami, rodzicami
- systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu
Termin:
• okres stażu stosownie do potrzeb uczniów
Dowody realizacji / uwagi:
• własna dokumentacja
• notatki, opis przypadku

Plan ma formę otwartego projektu, który może ulec modyfikacjom w zależności od dynamiki szeroko pojętej sytuacji szkolnej, w tym m. in. przydziału czynności realizującemu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.