X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 26012
Przesłano:

Skarby naszej Ziemi - scenariusz kl. II

Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie II

Krąg tematyczny: Polska nasza ojczyzna
Temat: Skarby naszej Ziemi

Zapis w dzienniku: Rozmowa na temat wykorzystania bogactw naturalnych w życiu codziennym.
Kryształki soli – przygotowanie doświadczenia i prowadzenie obserwacji.
Wskazywanie na mapie Wieliczki i Śląska.
Praca plastyczna – kompozycja piaskowa.

Cele główne:
• Korzystanie z różnych źródeł informacji
• Wzbogacanie słownictwa
• Wdrażanie do dłuższych wypowiedzi na podany temat
• Rozwijanie logicznego myślenia
• Ilustrowanie treści ruchem i środkami plastycznymi
• Zachęcanie do kulturalnej i efektywnej pracy w grupie

Cele szczegółowe:
• Zna pojęcie: bogactwa naturalne i wie o ich znaczeniu dla człowieka
• Słucha ze zrozumieniem tekstu czytanego przez nauczyciela
• Bogaci wiedzę przyrodniczą
• Przygotowuje doświadczenie i prowadzi obserwację
• Rozwiązuje zagadki
• Wypowiada się całymi zdaniami
• Układa wyrazy wg kolejności alfabetycznej
• Układa dłuższą kilkuzdaniową wypowiedź na dany temat
• Właściwie dobiera słownictwo w wypowiedzi ustnej
• Wskazuje na mapie podane miejscowości
• Poprawnie wykonuje działania w zakresie 20
• Wykonuje pracę plastyczną na zadany temat
• Zgodnie współpracuje z kolegami

Metody pracy:
- metody słowne:
• podająca
• poszukujące (elementy metody problemowej, metody aktywizujące)
- metody oglądowe
- metody zajęć praktycznych

Formy pracy:
• zbiorowa
• grupowa zróżnicowana

Środki dydaktyczne: komputer, tablica multimedialna, prezentacja multimedialna, mapa fizyczna Polski, węgiel, sól, kreda, piasek, kartoniki z działaniami, kartoniki z nazwami bogactw naturalnych, słoiki z wodą, patyk, sznurek, klepsydra, opowiadanie pt. „Wiano św. Kingi”, opowiadanie pt. „Co jest z węgla?”, kolorowy piasek, kartki

Treści nauczania zgodne z podstawą programową:

I. Edukacja polonistyczna
1) korzysta z informacji:
a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji 1.1a
b) pod kierunkiem nauczyciela korzysta z środków dydaktycznych 1.2e
2)analizuje i interpretuje teksty kultury 1.2
3)tworzy wypowiedzi 1.3
a) w formie ustnej1.3a
b)dba o kulturę wypowiadania się 1.3d

II. Edukacja przyrodnicza
1) Obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze 6.1
2) Wyjaśnia znaczenie wybranych skał i minerałów dla człowieka (np. węgla) 6.7c
3) Korzysta z informacji: uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji1.1a

III. Edukacja matematyczna
1) Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 20 7.4

IV. Edukacja plastyczna
1)Podejmuje działalność twórczą, posługując się takimi środkami wyrazu plastycznego jak: kształt, barwa, faktura w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni (stosując określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne) 4.2a

V. Etyka
1) Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (współpracuje w zabawach i w sytuacjach zadaniowych)11.1

Przebieg zajęć
I . Wprowadzenie do zajęć
1. Powitanie
2. Nauczyciel ustawia na biurku bryłę węgla, piasek, sól i kredę. Następnie zadaje pytanie:
● Co wspólnego mają ze sobą te przedmioty?
3.Układanie hasła: BOGACTWA ZIEMI
• Uczniowie otrzymują kartoniki z działaniami w zakresie 20
• Wyniki porządkują rosnąco
• Odwracają kartoniki i odczytują hasło zapisane na odwrocie
4. Próba objaśnienia znaczenia ułożonego hasła
5. Różnica między bogactwem naturalnym a wytworami człowieka

II. Część właściwa
6. Podawanie przykładów bogactw naturalnych: węgiel, sól, kreda, piasek, glina, ropa naftowa, srebro, diamenty złoto,
• Na dywanie rozłożone są kartoniki, na których napisana nazwy bogactw naturalnych
• Uczniowie układają na tablicy nazwy wg kolejności alfabetycznej
7. Prezentacja multimedialna
• WĘGIEL
- Jak powstał węgiel?
- Wykorzystanie węgla (na przykładzie opowiadania przeczytanego przez nauczyciela).
- Gdzie się go wydobywa? (kopalnie)
- Pokazanie na mapie polski Śląska.

• SÓL
- Wykorzystanie soli
- Kopalnia soli w Wieliczce
- Pokazanie na mapie Polski Wieliczki
- Legenda legendy o powstaniu kopalni soli
- Co to jest legenda?
- Dlaczego utwór pt. „Wiano świętej Kingi” jest legendą?
- Pytania do legendy
- Z jakiego kraju pochodziła księżna Kinga?
- Co pragnęła dać swojemu nowemu ludowi księżna Kinga?
- Jaki posag ofiarował jej ojciec?
- Co wrzuciła księżna do kopalnianego szybu?
- Czy pierścień przybył wraz z księżną Kingą do Polski?
- W jakich miejscowościach są do dzisiaj kopalnie soli?
- Czy ludzie pamiętają od kogo dostali takie bogactwa? Dlaczego?
- Doświadczenie
- Nalać wody do słoika do połowy wysokości
- Wsypać sól do wody i zamieszać ( przestać, kiedy sól nie będzie chciała się rozpuszczać)
- Przywiązać do patyczka kawałek wełny i położyć go na słoiku
(wełna musi dotykać dna)
- Odstawić słoik i poczeka dwa tygodnie
- Obserwować
• PIASEK
- Jak powstał piasek?
- Wykorzystanie piasku.
• KREDA
- Jak powstała kreda?
- Wykorzystanie kredy.

8. Zabawa ruchowa
Dzieci dobierają się parami-(rzeźbiarz, rzeźba). Rzeźbiarz w dowolny sposób modeluje rzeźbę, zmienia układ rąk, nóg. Następnie rzeźbiarze oglądają wszystkie rzeźby i następuje zamiana ról.

9.Co można jeszcze powiedzieć o węglu, kredzie, soli, piasku?
• kolor
• twardość
• rozpuszczalność w wodzie
• czy powoduje zabrudzenie
• przezroczystość

10. Edukacja plastyczna
Wykonanie kompozycji z kolorowego piasku

III. Podsumowanie zajęć
1. Zagadki podsumowujące

Z Wieliczki pochodzi,
Znana jest jej sława.
Dzięki niej smakuje
Nam każda potrawa (sól)

W głębi ukryty
Przez górników wydobyty
Daje ciepło moc i światło
A nazwę odgadniesz łatwo (węgiel)

Jestem cała
jak śnieg biała,
po czarnej tablicy
będę wam pisała (kreda)

Z jego ziarenek nic nie wyrośnie,
policzyć ich nie dasz rady.
Jest, aby biegać po nim radośnie,
robiąc w nim bosych stóp ślady (piasek)

2. Co najbardziej zainteresowało cię na zajęciach?
3. Jak jest wykorzystywany w życiu codziennym wybrany skarb Ziemi?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.