X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25987
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - j. francuski

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela mianowanego


IMIĘ I NAZWISKO: Karolina Maj
STOPIEŃ ZAWODOWY: Nauczyciel kontraktowy

Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ UMOŻLIWIAJĄCYCH UZYSKANIE
STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO
TERMIN REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI
(Tabela - dop. red.)

• Poznanie procedury awansu – zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego, współpraca
z opiekunem stażu. IX. 2011 Wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego, kontrakt
• Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego – gromadzenie dokumentów: świadectw, zaświadczeń, scenariuszy, zdjęć itp. IX. 2011 –
II. 2015 Zebrane dokumenty
• Sporządzenie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego – opis realizacji zadań, autoanaliza, autorefleksja. II. 2015 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
• Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego po zakończeniu stażu. II. 2015 Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego


§ 7 ust. 1 pkt 1

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.


FORMA REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI
• Aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
• Współpraca z Gronem Pedagogicznym.
• Praca w komisji przedmiotowej nauczycieli języków obcych, komisji wychowawców klasowych i komisji rekrutacyjnej.
• Członkostwo w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.
• Współpraca z Samorządem Uczniowskim.
IX. 2011 – II. 2015
Zaświadczenia dyrektora

Zaświadczenia opiekuna SU
• Współpraca z rodzicami.
• Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym,
Biblioteką Powiatową w Szydłowcu
• Organizacja uroczystości i innych imprez szkolnych.
• Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek i zabaw szkolnych.
• Udział w realizacji programów profilaktycznych i programów edukacyjnych.
• Praca w różnorodnych komisjach zadaniowych powoływanych w szkole ( np. w komisjach egzaminacyjnych).
IX. 2011 – II. 2015

Zaświadczenia wydane przez pedagoga i psychologa szkolnego, Bibliotekę Powiatową

Potwierdzenia


§ 7 ust. 1 pkt 2

Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

FORMA REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI
• Udział w zaplanowanych formach doskonalenia wewnątrz i wewnątrzszkolnego
• Udział w konferencjach i warsztatach metodycznych
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
• Prowadzenie zajęć otwartych
• Udział w pracach zespołu nauczycieli języków obcych i wychowawców klasowych.
• Wdrażanie zróżnicowanych metod pracy aktywizujących uczniów do samodzielnej pracy
• Studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej.
• Budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, czasopism
IX. 2011 – II. 2015

Konspekty, scenariusze zajęć, karty obserwacji i ewaluacji lekcji, karty hospitacji
Zaświadczenia,
Potwierdzenia uczestnictwa,


Prowadzenie dziennika lektur, potwierdzenie opiekuna stażu

Zbiór pomocy dydaktycznych
§ 7 ust. 1 pkt 3

Poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust.1 pkt 2 i ust. 1
a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły – z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

FORMA REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
• Wnikliwa analiza przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły.
• Analiza wszelkiej dokumentacji regulującej zasady funkcjonowania i organizacji szkoły.
• Praca w komisjach i zespołach zajmujących się tworzeniem dokumentów, składających się na wewnątrzszkolne prawo oświatowe.
• Analiza Praw Ucznia i Karty Praw Dziecka – stosowanie tych praw w pracy dydaktyczno – wychowawczej.
IX. 2011 – II. 2015

Znajomość przepisów i ich stosowanie w pracy nauczyciela.


§ 7 ust. 2 pkt 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania
ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; w przypadku nauczycieli, o których mowa w art.1 ust. 1
a Karty Nauczyciela- umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków.

FORMA REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI
• Prowadzenie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Tworzenie własnej biblioteczki metodyczno- przedmiotowej i własnej bazy materiałów dydaktycznych. IX. 2011 –
II. 2015
Dokumenty, konspekty zaświadczenia
Scenariusze, konspekty, materiały i pomoce dydaktyczne, testy,

• Spotkania, konsultacje, rozmowy z opiekunem stażu oraz innymi nauczycielami na temat pracy dydaktyczno-wychowawczej
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
• Hospitacje przeprowadzone przez opiekuna stażu.
• Prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązkami wychowawcy.
• Właściwe prowadzenie dzienników lekcyjnych i pozalekcyjnych, arkuszy ocen.
• Prawidłowe sporządzanie różnego rodzaju dokumentów szkolnych.
• Analiza wyników egzaminów maturalnych.
• Dokonywanie modyfikacji, korekt planów i metod pracy.
• Określenie słabych i mocnych stron własnego działania. IX. 2011 – II. 2015
Korekty w programie nauczania,
Karty obserwacji i ewaluacji
Dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych


§ 7 ust.2 pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

FORMA REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI
• Zapoznanie z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
• Nawiązanie współpracy z pedagogiem i psychologiem szkolnym
• Kontakty z rodzicami ( indywidualne, zebrania klasowe, współpraca z trójką klasową, współpraca ze szkolną Radą Rodziców).
• Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów słabych lub praca z indywidualnym uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych.
• Przygotowywanie uczniów i prowadzenie konkursów przedmiotowych.
• Organizowanie i współorganizowanie wycieczek szkolnych. IX. 2011 – II. 2015


Adnotacje w dzienniku lekcyjnym
Dziennik zajęć pozalekcyjnych
Protokół konkursu
Zapisy w dzienniku lekcyjnym, karty wycieczki.

• Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (Wigilia klasowa, spotkania integracyjne)
• Przekazywanie dziedzictwa kulturowego (współudział w realizacji projektów tematycznych,wycieczki do miejsc historii, muzeum, kina itp.)
• Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym.
• Realizowanie zadań wychowawczych zgodnie ze szkolnym programem profilaktyki.
• Podejmowanie współpracy z instytucjami wspierającymi szkołę. IX. 2011 – II. 2015
Zapisy tematów w dzienniku.


§ 7 ust. 2 pkt 3

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

FORMA REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI
• Przygotowywanie wszelkich dokumentów i innych materiałów dydaktycznych, np.: planu rozwoju zawodowego, sprawozdań, wniosków, konspektów zajęć, testów, prac klasowych itd.
• Prowadzenie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej
z przedstawicielami wydawnictw oraz nauczycielami.
• Udział w szkoleniach z zakresu wykorzystania technologii informatycznej w pracy w szkole.
• Pogłębianie znajomości dotychczas stosowanych programów komputerowych.
• Wykorzystywanie portali edukacyjnych w samokształceniu.
• Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi)
• Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego.
IX. 2011 – II. 2015
Cała dokumentacja procedury awansu zawodowego, wykaz adresów portali edukacyjnych.
Spis adresów portali

Zaświadczenie nauczyciela informatyki
- spis portali, teksty

Adres strony www


§ 7 ust.2 pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.


FORMA REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI

• Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie
ze szkolnym programem wychowawczym (analiza wyników w nauce, organizowanie pomocy koleżeńskiej i indywidualna pomoc wychowankom, objęcie szczególną troską uczniów słabych, przeciwdziałanie konfliktom w klasie etc.)
• Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów sprawiających trudności dydaktyczne i wychowawcze
• Przeciwdziałanie nałogom i uzależnieniom na godzinach do dyspozycji wychowawcy – pogadanki.
• Kierowanie, zarządzanie zespołem klasowym i rodzicielskim.
• Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie nauczania, sprawdzania i oceniania uczniów.
• Zebrania i indywidualne rozmowy z rodzicami (służenie rodzicom pomocą w pokonywaniu trudności wychowawczych; informowanie rodziców o zagrożeniach, na które narażona jest dzisiejsza młodzież).
• Rozmowy wychowawcze z uczniami.
• Organizowanie klasowych i szkolnych imprez kulturalnych; opieka nad uczniami podczas różnorodnych imprez
IX. 2011 – II. 2015
Zapisy tematów w dzienniku,
Zaświadczenie dyrektora szkoły

Opis i analiza przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów edukacyjnych i wychowawczych,

Pisma do rodziców potwierdzone przez dyrektora szkoły.

Zapisy w dzienniku lekcyjnym,
Zaświadczenie dyrektora szkoły


§ 7 ust.2 pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

FORMA REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI
• Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego i prawa oświatowego w tym Karty Nauczyciela, Ustawy o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MENiS, Statutu Szkoły i obowiązujących regulaminów.
• Opracowanie dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia stażu.
• Współtworzenie prawa wewnątrzszkolnego i posługiwanie
się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w pracy nauczyciela podczas rad pedagogicznych, pracy w komisjach powoływanych w szkole etc.
IX. 2011 – II. 2015
Potwierdzenie opiekuna stażu

Zaświadczenie dyrektora szkoły,
Zapisy w protokołachZatwierdzam do realizacji:...................................... ........................................
data i podpis dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.