X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25947
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajacego się o stopien nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego zgodny z:

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
- Kartą Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (z późniejszymi zmianami);
- Koncepcją Pracy Przedszkola.

Cele wyznaczające kierunki działania w realizacji zadań w okresie stażu:

Cele główne:

- uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
- rozwój kompetencji nauczyciela.

Cele szczegółowe:

- doskonalenie warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także ocenianie ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach;
- pogłębienie umiejętności uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów
społecznych i cywilizacyjnych;
- poszerzenie umiejętności wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
- rozwinięcie umiejętności zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy
społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;
- pogłębienie umiejętności posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
(§ 7 ust.2, pkt.1)

Lp.
Zadania do wykonania

Formy realizacji
Termin
Sposoby realizacji

1.

Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego.

• analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela
(z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca
2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
przez nauczycieli,
• zapoznanie się z powinnościami i zadaniami oraz wymaganiami kwalifikacyjnymi nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego,
• uaktualnianie wiedzy na temat awansu (śledzenie stron i portali internetowych, czasopism fachowych).
IX 2014

okres stażu

systematycznie
- wykaz zebranych dokumentów,
- wniosek
o rozpoczęcie stażu
- Plan rozwoju zawodowego dostosowany do potrzeb przedszkola,
- notatki.

2.

Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu.

• zawarcie kontraktu,
• ustalenie przebiegu stażu - opracowanie harmonogramu współpracy z opiekunem stażu,
• organizowanie spotkań z opiekunem stażu zgodnie z ustalonym harmonogramem,
• konstruowanie Planu rozwoju zawodowego.
IX 2014

- kontrakt nauczyciela stażysty z opiekunem stażu,
- harmonogram współpracy
z opiekunem stażu,
- Plan rozwoju zawodowego.

3.

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli.

• obserwacja zajęć,
• analiza zajęć z opiekunem stażu.
okres stażu
dwa razy
w miesiącu
- konspekty zajęć obserwowanych,
- wnioski
z obserwacji,
- karty obserwowanych zajęć.

4.

Prowadzenie zajęć w obecności
opiekuna stażu.
• opracowanie scenariuszy zajęć,
• omówienie przeprowadzonych zajęć z opiekunem w celu doskonalenia umiejętności omawiania oraz ewaluacji własnych możliwości, analiza mocnych i słabych stron.
okres stażu
raz w miesiącu
- scenariusze zajęć,
- karty prowadzonych zajęć.

5.

Organizowanie własnego warsztatu pracy.
• poszukiwanie oraz wprowadzanie do pracy własnej - nowych, ciekawych form i metod pracy z dziećmi,
• przygotowanie materiałów, pomocy dydaktycznych, scenariuszy i obserwacji ciekawych zajęć, wycieczek, uroczystości przedszkolnych.

okres stażu

- zbiór materiałów, konspektów i pomocy dydaktycznych.

6.

Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej.
• przygotowywanie miesięcznych planów pracy
w oparciu o podstawę programową oraz realizowany program
wychowania przedszkolnego,
• wpisy w dzienniku zajęć,
• prowadzenie planów działań wspierających,
• prowadzenie kart obserwacji dziecka,
• prowadzenie zeszytu rozmów z rodzicami.
okres stażu
- plany miesięczne,

- dziennik zajęć,
- plany działań wspierających,
- zeszyt rozmów
z rodzicami.

7.

Doskonalenie metod
i warsztatu pracy.

• udział w warsztatach, szkoleniach, konferencjach,
• stosowanie metod aktywizujących w pracy z dziećmi,
• wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi.
okres stażu
- zaświadczenia,
- własne notatki,
- scenariusze zajęć.

8.

Aktualizowanie wiedzy
z zakresu pedagogiki
i psychologii.


• studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej, odwiedzanie stron internetowych,
• wykorzystanie zdobytych wiadomości w codziennej pracy
z dziećmi.

okres stażu
- zestawienie bibliografii literatury oraz adresów stron internetowych,
- recenzje,
- notatki.

9.


Dokumentowanie realizacji Planu
rozwoju zawodowego.
• opracowanie i gromadzenie na bieżąco materiałów ukazujących realizację zadań w formie scenariuszy, konspektów, notatek, wytworów dzieci, wykonanych przez siebie pomocy dydaktycznych, zdjęć.

okres stażu
- dokumenty, scenariusze, notatki, zdjęcia,
wytwory dzieci.

Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
(§ 7, ust.2, pkt.2)

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji Termin Sposoby realizacji

1.
Zdobywanie wiedzy dotyczącej środowiska dzieci, ich sytuacji rodzinnej, problemów.

• systematyczna obserwacja i analiza możliwości dziecka,
• zbieranie informacji według przygotowanych narzędzi
(np. arkusze obserwacji dziecka),
• diagnoza potrzeb i oczekiwań dzieci,
• rozmowy indywidualne z dzieckiem,
• rozmowy indywidualne z rodzicami,
• współpraca ze specjalistami (pedagogiem, psychologiem, logopedą).
systematycznie
- notatki,
- zapiski w zeszycie
konsultacji ze
i rodzicami,
- analiza dokumentacji,
- wykorzystanie zdobytych informacji w pracy z dzieckiem
- wzory kart obserwacji dziecka.

2.
Pogłębianie wiedzy
i umiejętności
w zakresie zaspokojenia potrzeb wychowawczych dzieci.

• prowadzenie zajęć wyciszających, relaksacyjnych,
• opracowywanie indywidualnych planów pracy z dziećmi
z problemami edukacyjnymi oraz z dziećmi szczególnie uzdolnionymi,
• poszukiwanie ciekawych metod pracy z dzieckiem
o specjalnych potrzebach edukacyjnych w prasie pedagogicznej, Internecie,
• stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy
z dziećmi z uwzględnieniem różnic wiekowych, rozwojowych
i ich zainteresowań.

w trakcie trwania stażu
- scenariusze zajęć,
- plany działań wspierających,
- notatki.

3.
Doskonalenie umiejętności
współpracy z rodzicami.

• systematyczne informowanie rodziców o postępach
i trudnościach edukacyjnych dzieci,
• konsultacje indywidualne z rodzicami,
• organizowanie zebrań grupowych i zajęć otwartych dla rodziców celem integracji wspólnych oddziaływań, zaprezentowanie rodzicom na zajęciach otwartych sposobów pracy z dziećmi,
• włączanie rodziców do współorganizacji działań podejmowanych przez przedszkole,
• zorganizowanie warsztatów plastycznych,
• informowanie rodziców o formach pomocy i instytucjach niosących pomoc,
• informowanie rodziców o sprawach bieżących dotyczących przedszkola poprzez stronę internetową
www.przedszkole10kubuspuchatek.pl.

na bieżąco

- zapiski w zeszycie
konsultacji
z rodzicami,

- scenariusze zajęć otwartych
z rodzicami,

- zdjęcia, kserokopie, adres strony internetowej.

4.
Organizowanie uroczystości przedszkolnych.

• organizowanie i przygotowywanie uroczystości i imprez przedszkolnych,
• opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez, praca z dziećmi,
• angażowanie rodziców w pomoc w przygotowaniu imprez (przygotowanie strojów dla dzieci, utrwalanie z dziećmi treści wierszy i inne).

okres stażu
- scenariusze spotkań i imprez okolicznościowych,

- zdjęcia.

5.
Współpraca ze
środowiskiem lokalnym.

• udział w lokalnych imprezach środowiskowych,
• nawiązanie kontaktu z osobami oraz instytucjami mogącymi wzmocnić oddziaływania dydaktyczne i wychowawcze przedszkola: logopeda, biblioteka, ośrodek zdrowia, komisariat Policji, Straż Pożarna i inne,
• organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi (policjant, strażak, stomatolog, fryzjer i inni),
• organizowanie konkursów przedszkolnych – zakup nagród, wyszukiwanie sponsorów.
• udział w akcjach ogólnopolskich „Cała Polska czyta dzieciom”, „Akademia Aquafresh”, „Kubusiowi Przyjaciele Natury”
i inne,
• wystawa prac plastycznych w różnorodnych instytucjach,
• współorganizowanie i organizowanie akcji charytatywnych prowadzonych na terenie przedszkola, m.in. Zbiórka karmy dla „Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
w Wysocku Wielkim”, „Góra grosza” i inne.

okres stażu
- notatki,

- zdjęcia,

- zaświadczenia,

- podziękowania,

- opis spotkań.

Umiejętność wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej.
(§ 7, ust.2, pkt.3)

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji Termin Sposoby realizacji

1.
Pozyskiwanie informacji dotyczących aktualnych rozporządzeń i zmian
w przepisach.

• korzystanie z komputerowych programów oraz Internetu,
• wyszukiwanie i drukowanie potrzebnych informacji.
okres stażu
- teczka zawierająca podstawowe akty prawa oświatowego.

2.
Organizowanie warsztatu pracy
przy użyciu techniki komputerowej.
• opracowanie i przygotowanie pomocy dydaktycznych za pomocą techniki komputerowej,
• wykorzystanie w pracy edukacyjnych programów komputerowych w celu podniesienia atrakcyjności zajęć.

okres stażu
- baza pomocy komputerowej,

- zapisy w dzienniku zajęć.

3.
Wykorzystanie komputera oraz Internetu w codziennej pracy
podczas zajęć z dziećmi.

• pracowanie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego, przygotowanie Planu rozwoju zawodowego na płycie CD,
• realizacja programu własnego „Przedszkolny informatyk”,
• korzystanie ze stron internetowych przeznaczonych dla nauczycieli,
• tworzenie prezentacji multimedialnych, filmów, dotyczących przedszkola, grupy przedszkolnej,
• opracowanie miesięcznych planów pracy, arkuszy, ankiet, scenariuszy zajęć i innych wykorzystywanych w pracy,
• opracowanie dyplomów okolicznościowych,
• wykonywanie zaproszeń, podziękowań, kartek okolicznościowych, ogłoszeń,

• wykorzystanie w czasie zajęć urządzeń multimedialnych, słowników, Encyklopedii multimedialnych, Internetu,
• wdrażanie dzieci do świadomego i bezpiecznego korzystania
z komputera i zasobów sieci Internet.
wrzesień 2014

okres stażu

- Plan rozwoju zawodowego,
- płyta CD,
- sprawozdanie,
- program własny,
- wykaz stron internetowych,
- prezentacja multimedialna, film;
- wybrane dokumenty,
- przykładowe dyplomy,
- zaproszenia, podziękowania, kartki okolicznościowe, ogłoszenia,
- scenariusz zajęć.
4. Publikacje w Internecie. • opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego;
• prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie zdjęć z życia grupy na stronie dla rodziców,
• opublikowanie autorskich scenariuszy zajęć. systematycznie - adresy stron internetowych.
5. Prowadzenie strony internetowej przedszkola. • opracowywanie strony graficznej,
• opracowywanie artykułów do strony internetowej,
• przygotowanie, obróbka oraz umieszczanie zdjęć,
• aktualizacja wydarzeń, ogłoszeń, informacji. okres stażu - wydruki,
- adres strony internetowej przedszkola.

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień
z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
(§ 7, ust.2, pkt.4)

Lp.

Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin

Sposoby realizacji

1.
Praca indywidualna
z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
• opracowanie planu i jego realizacja,
• prowadzenie zajęć wyrównawczych.
wg. potrzeb
- plan działań wspierających,
- notatki.

2.
Współpraca ze specjalistami wspierającymi rozwój dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych:
-psychologiem,
-logopedą,
-pedagogiem.
• wykorzystanie wskazówek specjalistów w pracy z dziećmi
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

wg. potrzeb
- notatki,
- scenariusze.
3. Aktywna praca nad samokształceniem. • zapoznanie z literaturą z psychologii, pedagogiki i dydaktyki,
• udział w warsztatach, szkoleniach,
• poszukiwanie i realizowanie nowatorskich metod pracy dydaktycznej. okres stażu - bibliografia,
- recenzje książek,
- notatki.
4. Pedagogizacja rodziców. • rozmowy indywidualne z rodzicami, dzielenie się doświadczeniem. okres stażu - notatki.

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły w której nauczyciel odbywał staż.
(§ 7, ust.2, pkt.5)

Lp.

Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposoby realizacji

1.
Doskonalenie znajomości przepisów dotyczących systemu oświaty oraz poznanie procedury awansu zawodowego.

• sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu,

• analiza przepisów prawa oświatowego:

- Ustawa o Systemie Oświaty,
- Karta Nauczyciela,
- Konwencja Praw Dziecka,
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
• udział w szkoleniach dotyczących awansu.
IX 2014

okres stażu

wg. ofert
- wniosek
o rozpoczęcie stażu,
- notatki,
- wykaz zebranych dokumentów,
- zaświadczenia
o ukończeniu szkolenia.

2.
Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań przedszkola.

• szczegółowe zapoznanie się z dokumentami dotyczącymi funkcjonowania i organizacji przedszkola:

- Statut przedszkola,
- Plan pracy dydaktyczno – wychowawczej,
- Regulamin placówki,
- Koncepcja pracy przedszkola,
- Regulamin bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy,
- Podstawa programowa wychowania przedszkolnego,
• śledzenie zmian zachodzących w przepisach wewnątrzprzedszkolnych.
okres stażu
- wykaz zebranych dokumentów.

Opracowała: Joanna Michalak, dn. 12.09.2014r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.