X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25807
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

1. Imię i nazwisko: Edyta Patora – nauczyciel świetlicy
2. Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 50 we Wrocławiu
3. Czas trwania stażu: 01.09.2014 r.
4. Data zakończenia stażu: 31.05.2017 r.

CEL GŁÓWNY: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

I. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego:

1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli o których mowa w art.9e ust 1- 3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.
2. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
3. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
4. Realizację co najmniej trzech z następujących zadań:
- Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,
- Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej
- Poszerzenie zakresu zadań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,
- Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, w przypadku nauczycieli języków obcych – uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym,
- Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,
- Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

II. Plan działania:

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego Zadania umożliwiające spełnianie wymagań Formy realizacji Terminy Dowody realizacji
Umiejętność organizacji
i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także ocenianie ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach
(§ 7 ust.2 pkt. 1) Poznanie procedur awansu zawodowego nauczycieli Analiza przepisów prawa oświatowego, regulujących system awansu zawodowego nauczycieli tj. ustawy, rozporządzenia Okres trwania stażu Zatwierdzony przez dyrektora plan rozwoju zawodowego
Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego, sprawozdania i prezentacji dorobku Okres trwania stażu Zgromadzona dokumentacja
Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, oraz udział w kursach i szkoleniach dotyczących awansu nauczycieli Okres trwania stażu Listy obecności, protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej
Uaktualnienie wiedzy na temat awansu (portale internetowe, czasopisma) Okres trwania stażu Biblioteczka
Współpraca z opiekunem stażu Ustalenie zasad współpracy, zawarcie kontraktu IX. 2009r. Kontrakt
Korzystanie z pomocy opiekuna przy formułowaniu wniosku i układaniu planu rozwoju zawodowego IX. 2009r. Wniosek i plan rozwoju
Opracowanie projektu sprawozdania Koniec stażu Sprawozdanie
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Konstruowanie rocznych planów pracy świetlicy szkolnej IX. 2009
IX. 2010
IX. 2011 Plan pracy świetlicy
Opracowanie planu rozwoju zawodowego, okresowych sprawozdań z przebiegu awansu zawodowego oraz końcowego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Okres trwania stażu Teczka
Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Kontynuowanie studiów podyplomowych na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na kierunku : Wychowanie Fizyczne dla Nauczycieli IX- XI 2009 Dyplom ukończenia studiów
Uczestnictwo w zewnątrzszkolnych kursach, szkoleniach, warsztatach metodycznych. Okres trwania stażu Potwierdzenia uczestnictwa w formach doskonalenia.
Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej Okres trwania stażu Biblioteczka
Praca w zespołach: Zespół ds. Profilaktyki oraz Zespół Promocji Zdrowia Okres trwania stażu Potwierdzenia, listy obecności

Umiejętność uwzględnienia w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz
współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
(§ 7 ust.2 pkt. 2) Poznawanie struktury i problemów środowiska lokalnego Współpraca z pedagogiem , psychologiem szkolnym, logopedą, pielęgniarką, wychowawcami klas w celu rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych. Okres trwania stażu Opis rozwiązywanych problemów.
Realizowanie programu profilaktycznego dla klas I-III pt. „Cukierki” Okres trwania stażu Wpisy w dzienniku
Współpraca z Fundacją Społecznych Kuratorów Sądowych „Dajmy Szansę” Okres trwania stażu Potwierdzenia prezesa Fundacji
Koordynowanie konkursu na szczeblu miejskim pt. „Prezentacje Dorobku Artystycznego Świetlic” Wg planu imprez świetlicy Potwierdzenie
Współpraca z Klubem Osiedlowym „Agora” Wg planu imprez świetlicy Potwierdzenie
Współpraca z przedszkolem nr 126 we Wrocławiu Okres trwania stażu Potwierdzenie
Motywowanie i wspieranie uczniów w rozwoju. Motywowanie i wspieranie uczniów w rozwoju. Okres trwania stażu Opis z analizą własnych działań.
Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach między świetlicowych, wystawach Okres trwania stażu Dyplomy, potwierdzenia udziału uczniów w konkursach, wystawach
Realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniach i opiniach wydawanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne i poradnie specjalistyczne. Dostosowywanie wymagań do możliwości ucznia – praca z uczniem głównie opierająca się na udzielaniu pomocy przy odrabianiu prac domowych, czy wyjaśnianiu niezrozumiałych poleceń. Okres trwania stażu Wpisy w dzienniku pracy świetlicy
Uwrażliwienie uczniów na problemy społeczne Prowadzenie zajęć tematycznych, związanych z problemami społecznymi i cywilizacyjnymi Okres trwania stażu Wpisy w dzienniku pracy świetlicy
Promowanie zdrowego stylu życia Rozmowy, pogadanki, prace plastyczne uczniów, zajęcia dotyczące zdrowego odżywiania i aktywnego wypoczynku Okres trwania stażu Wpisy w dzienniku
Realizacji podstaw programowych w zakresie zagadnień związanych z nauczaniem i wychowaniem Realizowanie tematyki zajęć świetlicowych podzielonych na poszczególne miesiące Okres trwania stażu Zgodnie z harmonogramem zajęć świetlicowych
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
(§ 7 ust.2 pkt. 3) Wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej pracy pedagogicznej. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, Internetu, wykorzystywanie komputera podczas zajęć edukacyjnych. Okres trwania stażu Spis wykorzystywanych programów, portali internetowych.
Komputerowe opracowanie materiałów związanych z pracą – przygotowanie okazjonalnych gazetek szkolnych Zapisy planów, scenariuszy zajęć itp. W formie elektronicznej. wykorzystanie komputera do wykonywania ogłoszeń. Okres trwania stażu Zapis elektroniczny, strony www
Udział w życiu edukacyjnych portali internetowych. Korzystanie z for internetowych dla nauczycieli, opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronach internetowych Okres trwania stażu Zapis elektroniczny awansu
Podnoszenie własnych umiejętności związanych z wykorzystania komputera Korzystanie edytorów tekstu oraz nowych programów komputerowych
Okres trwania stażu Zapis elektroniczny
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakres psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty
(§ 7 ust. 2 pkt. 4) Podnoszenie i poszerzanie swoich kwalifikacji. Udział w szkoleniach, kursach, konferencjach. Okres trwania stażu Zaświadczenia
Pedagogizacja rodziców
Rozmowy indywidualne z rodzicami Okres trwania stażu Zapisy w dzienniku świetlicowym
Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki. Kursy, szkolenia, warsztaty, samokształcenie, lektura. Okres trwania stażu /wg potrzeb Sporządzanie bieżącej dokumentacji
Diagnozowanie i rozwiązywanie trudności wychowawczych Poznawanie sytuacji rodzinnej uczniów, rozmowy indywidualne, obserwacja uczniów, rozmowy z rodzicami Okres trwania stażu Notatki własne
Praca z uczniem zdolnym oraz z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Rozwijanie talentów uczniów poprzez przygotowywanie i zachęcanie do udziału w konkursach, wyrównywanie braków wśród uczniów mających problemy w nauce Okres trwania stażu, według potrzeb Lista konkursów
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
(§ 7 ust.2 pkt. 5) Znajomość przepisów prawa oświatowego Zapoznanie się z Kartą Nauczyciela, Ustawą o systemie oświaty, oraz rozporządzeniami dotyczącymi awansu zawodowego Okres trwania stażu Plan rozwoju, sprawozdanie
Znajomość dokumentacji szkolnej Zapoznanie się ze Statutem Szkoły, Uchwałami Rady Pedagogicznej, Programem Wychowawczym i Profilaktycznym Na bieżąco Biblioteczka, dokumentacja szkoły

Aktywny udział w pracach organów szkoły Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i pracach zespołów ds. Profilaktyki oraz Promocji Zdrowia Okres trwania stażu Listy obecności, potwierdzenia

Opracowała : mgr Edyta Patora


Zatwierdzenie przez Dyrektora szkoły:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.