X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 25798

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego
Nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko: mgr Mirosław Kisiel
Placówka oświatowa: Zespół Szkół w Jeleńcu
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Opiekun stażu:
Opracowany na okres stażu
od 1.09.2011 do 31.05.2014

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004r. Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Współpraca z opiekunem stażu.
• Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
• Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o wartości merytoryczne.
• Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
• Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
• Stosowanie aktywnych metod nauczania.
• Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.
3. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne,

Wrzesień

W okresie trwania stażu

Kontrakt

Plan rozwoju zawodowego

Arkusze obserwacji

Konspekty

Notatka

Dokumentacja podjętych działań

Dokumentacja techniczna, wydruki

§ 7 ust.2 pkt.2 umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Przygotowanie uroczystości szkolnych.
• Dzień seniora
• Choinka
• Walentynki
2. Przygotowanie uczniów do zewnętrznego sprawdzianów
3. Zajęcia profilaktyczne dotyczące zagrożeń współczesnego świata prowadzone w ramach przedmiotu i lekcji wychowawczych.
4. Realizacja programu profilaktycznego szkoły przy współpracy z instytucjami pozaszkolnymi
5. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
6. Organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem.

Według planu

W okresie trwania stażu

W okresie stażu

Notatki

notatki

Program profilaktyczny, wpisy do dziennika lekcyjnego

Potwierdzenie spotkania w dzienniku

§ 7 ust.2 pkt.3 umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Prowadzenie strony WWW(WWW.zsjeleniec.c0.pl )
2. Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy szkoły technologii informacyjnej - udział w kursach i szkoleniach.
3. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego: testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej, dyplomów.
4. Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu.
5. Publikowanie własnych prac.
• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www.
• Publikacja scenariuszy lekcji.
W okresie stażu
Zaświadczenia
ukończenia kursów, szkoleń

Adres strony

Konspekty

§ 7 ust.2 pkt.4
umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i poza szkolnej (nowości książkowe, czasopisma).
3. Aktywna praca nad samokształceniem.
4. Pomoc psychologiczno -pedagogiczna

W okresie stażu
Notatki

§ 7 ust.2 pkt.5 umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
1. Analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie:
- dotyczących pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich
2. Udział w radach pedagogicznych i zespołach przedmiotowych opracowujących i modyfikujących rozmaite dokumenty wewnątrzszkolne.
3. Organizowanie, branie udziału i współorganizowanie wycieczek klasowych.
4. Analiza dokumentacji.
• Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Karta Nauczyciela.
• Rozporządzenie MEN z 7 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
• Ustawa o systemie oświaty.
• Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internet).
5. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.

W okresie stażu
Notatki

Potwierdzenia (Protokoły wycieczek)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.