X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 25730

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
mgr Sławy Olejniczak

nauczyciela matematyki i fizyki
w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Drobninie,
ubiegającej się o awans zawodowy na stopień z nauczyciela dyplomowanego

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2017r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
Poznanie procedury awansu zawodowego.
Anliza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
VIII – IX 2014r.
Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu.
Przygotowanie i napisanie planu rozwoju zawodowego.

Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli.
1. Udział w szkoleniach i posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

2. Udział w lekcjach otwartych i koleżenskich.

3. Udział w pracach zespołu samokształceniowego, realizacja zadań związanych z funkcją przewodniczącej zespołu matematyczno-przyrodniczego.

Zgodnie z harmonogramem, ustalonymi terminami
Księga Protokołów Rad Pedagogicznych.
Listy obecności.

Sprawozdanie na koniec roku szkolnego.
Udział w zewnętrznym doskonaleniu nauczycieli.
1. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli, konferencjach i warsztatach metodycznych(w tym CDN w Lesznie) adekwatnie do potrzeb szkoły i nauczyciela.

Cały okres stażu
Zaświadczenia z ukończonych form doskonalenia.
Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności
Studiowanie fachowej literatury, czasopism pedagogicznych, wykorzystanie publikacji z Internetu.

Cały okres stażu
Zestawienie bibliografii, własne notatki.
Opracowanie dokumentacji
Opracowanie planów wychowawczych dla poszczególnych grup wychowanków.

Cały okres stażu
Dokumentacja nauczyciela.
Wspólpraca z rodzicami
1. Udział rodziców w zebraniach.
2. Zaangażowanie rodziców w klasowe przedsięwzięcia – lepszy przepływ informacji nauczyciel-rodzic.
3. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.

Okres stażu
Plany zebrań, notatki w dziennku.
Diagnozowanie osiągnięć uczniów
Udział w programie Sesje z plusem we współpracy z Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym.
2014-2017
Zaświadczenie, testy sprawdzające, raporty.

Praca z uczniem zdolnym
1. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych i fizycznych.
2. Stosowanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym.
3.Udział uczniów w konkursach przedmiotowych.

Cały okres stażu
Kserokopie dyplomów zdobywanych przez uczniów.


§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
Stosowanie technologii komputerowej
w pracy pedagogicznej
1. Wykonywanie i opracowywanie materiałów dydaktycznych przy pomocy technologii komputerowej.
2. Gromadzenie i wykorzystywanie materiałów dydaktycznych dostępnych w sieci internetowej.
3. Wykorzystywanie na lekcjach środków technologii informacyjnej.
4. Opracowanie dokumentów, scenariuszy zajęć korzystając z technologii komputerowej.
5. Zamieszczenie publikacji w Internecie.
Okres stażu
Pomoce wykonane technologią komputerową, zgromadzona dokumentacja.

Potwierdzenie lub adres strony z zamieszczoną publikacją.

§8 ust.2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez
prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli
kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
1. Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli.
2. Opracowanie i przeprowadzanie wspólnych projektów, uroczystości.
3. Wymiana doświadczeń z nauczycielami uczącymi pokrewnych przedmiotów.
4. Przygotowanie materiałów szkoleniowych na posiedzenie zespołu samokształceniowego.
5. Dzielenie się wiedzą zdobytą na różnych formach doskonalenia zawodowego.
6. Współpraca z nauczycielami uczącymi w klasach I-III szkoły podstawowej przy współorganizowaniu konkursów matematycznych

W trakcie stażu

I, II, III okres stażu
Scenariusze lekcji,
uroczystości szkolnych i projektów.

Sprawozdanie i analiza wspólnych działań

Potwierdzenia, zdjęcia, zadania konkursowe
Publikacje
Opublikowanie na portalu internetowym Planu rozwoju zawodowego.
X 2014r.
Strona internetowa
Pełnienie funkcji opiekuna stażu
1. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczyciela stażysty.
2. Odbywanie bieżących spotkań konsultacyjnych.
3. Obserwacja prowadzonych lekcji.
W ramach powierzonych obowiązków
Poświadczenie dyrektora, arkusze obserwacji lekcji

§8 ust.2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań
1. Opracowanie programu zajęć koła fizycznego.
2. Opracowanie regulaminu konkursu matematycznego pt. „Matematyczne łamanie głowy" dla uczniów szkoły podstawowej
3. Opracowanie regulaminu konkursu matematycznego „Super matematyk” dla uczniów gimnazjum.

Wrzesień kolejnego roku szkolnego
Rok szk. 2014/2015
Rok szk. 2015/2016
Program, regulaminy, pisemna dokumentacja

§8 ust.2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
Udział uczniów w konkursach
Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach.
Okres stażu
Potwierdzenia, sprawozdania, dyplomy
Działania związane z pełnieniem funkcji wychowawcy
1. Organizacja wycieczek (jednodniowych i kilkudniowych) oraz wyjść klasowych .
2. Organizowanie uroczystości klasowych i szkolnych wynikających z kalendarza szkolnego.

Okres stażu
Dokumenty potwierdzające wyjazdy, zdjęcia
Czynny udział w życiu szkoły
1. Udział w systematycznych zbiórkach nakrętek, akcjach charytatywnych, współpraca z samorządem uczniowskim.
2. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów matematycznych:
- dla klas IV-VI szkoły podstawowej
- dla klas I-III gimnazjum
3. Organizacja „Święta liczby ”(wystawa)
4. Współorganizowanie konkursu dla klas II-III szkoły podstawowej
4. Prowadzenie projektów z matematyki i fizyki dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
Okres stażu


Rok szk.2014/2015
Rok szk. 2015/2016
Marzec kolejnego roku
I, II, III okres stażu
Praktyczna realizacja, zdobyte dyplomy.

Regulaminy konkursów, potwierdzenia, zdjęcia.

Pisemna dokumentacja, zdjęcia
Rozwijanie zainteresowań dzieci
Organizowanie wyjazdów podczas ferii letnich i zimowych.
2014/2017
Karty wycieczek, zdjęcia

§ 8 ust. 2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
Pomoc uczniom z trudnościami, dostosowanie wymagań edukacyjnych.
Cały okres stażu
Dokumentacja szkoły
Współpraca z samorządem uczniowskim
1.Zbiórka nakrętek dla chorych dzieci.
2. Udział w akcjach i imprezach na rzecz Domu Dziecka we Wschowie.
3. Akcje charytatywne .
4. Udział w ogólnopolskiej akcji ,,Góra grosza"
Okres stażu
Zdjęcia,
Współpraca z wydawnictwami
1. Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych
2. Pozyskiwanie nagród na szkolny konkurs matematyczny.
3. Udział w programie ,,Sesje z plusem” będącego częścią ogólnopolskiego projektu edukacyjnego ,,Lepsza szkoła”
prowadzonego przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.
4. Przeprowadzenie Próbnego Sprawdzianiu po klasie szóstej oraz Próbnego Egzaminu w klasie III gimnazjum we współpracy z Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym
5. Udział w spotkaniach szkoleniowych
W trakcie stażu

I, II, III okres stażu

Rok szk. 2017

W trakcie stażu
Zaświadczenia od wydawnictw, raporty, zdjęcia

§8 ust.2 pkt 5


Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych, edukacyjnych lub innych
1.Poznanie środowiska uczniów, sytuacji rodzinnej, współpraca z rodzicami.
2.Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
3. Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych.
4. Podsumowanie i opis wniosków.

Okres stażu, według rzeczywistych potrzeb
Własne notatki, opis przypadku

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.