X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 25708

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Stażysta: mgr inż. Marta Gajos
Opiekun stażu:
Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2014 r.
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2017 r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Miejsce odbywania stażu: Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej – Curie w Antolce

ZADANIA DO REALIZACJI
wynikające z rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004 r.

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI

TERMIN REALIZACJI

DOWODY REALIZACJI
§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;
1. Poznanie procedury awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego:
- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

2. Nawiązanie i systematyczna współpraca z opiekunem stażu:
- zawarcie kontraktu z opiekunem stażu,
- przygotowanie planu rozwoju zawodowego,
- ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu,
- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli -wnioski z obserwacji
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły – konsultacja, opracowanie konspektu zajęć, analiza.

3. Zapoznanie się z dokumentacją szkolną:
- analiza szkolnych dokumentów (statut szkoły, regulaminy, plany, harmonogramy),
- prowadzenie dokumentacji szkolnej, m. in. dzienników lekcji, zajęć pozalekcyjnych, konspektów i scenariuszy zajęć.

4. Uczestniczenie w pracach o szkoły związanych z realizowaniem podstawowych zadań, uczestnictwo w WDN :
- aktywny udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych,
- uczestnictwo w Radach szkoleniowych – WDN

5. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
- opracowanie własnych pomocy dydaktycznych (plansze, rekwizyty, modele, łamigłówki, gazetki),

- dobieranie różnorodnych metod i narzędzi do realizacji zajęć (m. in. stosowanie metod aktywizujących, elementów oceniania kształtującego),
- sprawowanie opieki nad SK PCK.

6. Publikowanie własnych prac:

- opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej,
- publikacja scenariuszy lekcji.

7. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
- kursy internetowe
- szkolenia, kursy organizowane przez MCDN
- konferencje
- warsztaty

8. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego:
- gromadzenie dokumentów: świadectw, zaświadczeń, programów, konspektów zajęć, arkuszy obserwacji, zdjęć, prac itp.
- autorefleksja, autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego.

7. Przygotowanie projektu sprawozdania.

Wrzesień 2014

Cały okres stażu

Wrzesień 2014

Raz w miesiącu

Raz w semestrze

Wrzesień 2014
Na bieżąco w czasie trwania stażu

Zgodnie z harmonogramem pracy stałych zespołów RP

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

Kwiecień/maj 2017

Zapiski, notatki

Treść kontraktu
Plan rozwoju zawodowego
Harmonogram spotkań

Konspekty, scenariusze zajęć i arkusze obserwacji

Zapiski, notatki

notatka, sprawozdania z działalności kół

Protokoły z posiedzenia RP, listy obecności w dokumentacji szkoły

notatka, konspekty i scenariusze zajęć, zdjęcia, sprawozdania

zgromadzone materiały

adres stron www

zaświadczenia, świadectwa

Poprawnie prowadzona dokumentacja

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
§ 7 ust.2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
1. Udział w programach profilaktycznych i wychowawczych szkoły:
- zajęcia promujące zdrowie,
- opieka na Szkolnym Kołem PCK,
- realizacja programów profilaktycznych i prozdrowotnych.
2. Praca z uczniem zdolnym (kółko przyrodnicze).
3. Współpraca z SU, ZHP, PSSE, Ośrodkiem Zdrowia, pielęgniarką środowiskową, absolwentami.
4. Przygotowywanie apeli o tematyce zdrowotnej i ekologicznej.
5. Udział w imprezach i uroczystościach szkolnych.
6. Realizacja edukacyjnych projektów ekologicznych (np. Ogród – ostoja zwierząt, Aby dojść do źródeł, trzeba płynąć pod prąd, inne).
7. Udział w akcjach ekologicznych (Sprzątanie Świata, Godzina dla Ziemi, Dzień Ziemi, Dzień Ochrony przed Hałasem, Dzień Wody, Dzień Drzewa, Dzień Bioróżnorodności, zbiórki plastikowych nakrętek, zużytych baterii, tonerów itp.).
8. Przygotowanie i wspieranie uczniów uczestniczących w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych (gminnych i powiatowych: ekologicznych, przyrodniczych, OTWP, Mój Przyjaciel Las).
9. Realizacja projektów edukacyjnych związanych z edukacją prozdrowotną (Trzymaj formę, Znajdź Właściwe Rozwiązanie, Europejski Kodeks Walki z Rakiem) ze szczególnym uwzględnieniem tematyki dotyczącej właściwego odżywiania; współpraca z nauczycielem wychowania fizycznego.

cały okres stażu

Zgromadzone materiały,

zdjęcia,

publikacje

artykuły na stronie internetowej szkoły
§ 7 ust.2 pkt.3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1. Bieżące śledzenie publikacji w Internecie związanych z zagadnieniami: awansu zawodowego, nowej podstawy programowej, pracy nauczyciela przyrody, działalności wychowawczej.

2. Wykorzystanie technologii komunikacyjnej:

- dokumentowanie swoich działań związanych z awansem zawodowym z użyciem technologii informacyjnej,
- korzystanie z programów komputerowych, portali edukacyjcnych oraz internetu na lekcjach,
- przygotowanie narzędzi potrzebnych na lekcjach przyrody na komputerze (sprawdziany, testy, notatki dla uczniów),
- wykorzystanie sprzętu multimedialnego oraz Internetu do przeprowadzenia lekcji przyrody,
- wykorzystanie zasobów Internetu do bogacenia własnej wiedzy dotyczącej nauczania przedmiotu, awansu zawodowego,
- wykorzystanie bazy szkolnej oraz Internetu do przygotowania pomocy dydaktycznych dla uczniów i przez uczniów.

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Notatki w dziennikach
§ 7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Pogłębianie wiedzy z zakresu dydaktyki, psychologii oraz pedagogiki. - aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki na kursach, szkoleniach, warsztatach:

- udział w szkoleniach rady pedagogicznej oraz konferencjach,
- korzystanie ze zbiorów biblioteki pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).

2. Aktywna realizacja zadań opiekuńczych:
- opieka nad SK PCK
- opieka nad uczniami w czasie wycieczek, imprez, wyjść pozaszkolnych, przerw międzylekcyjnych,
- utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów, zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne,

Cały okres stażu

Według harmonogramu

Cały okres stażu

zaświadczenia,
- potwierdzenia,
- notatki (ksero) z literatury
- potwierdzenie opiekuna stażu

prowadzona dokumentacja
artykuły na stronie internetowej szkoły

według harmonogramu dyżurów, karty wycieczek
wpisy do dzienników
§ 7 ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż
1. Analiza przepisów prawa oświatowego (analiza Karty Nauczyciela oraz ustaw i rozporządzeń).

2. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego (Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki, Plan Rozwoju Szkoły, Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania).

3. Współorganizowanie wycieczek.

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Według harmonogramu

Notatki

Plany dydaktyczne

Karty wycieczki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.