X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 25719

Wiosna w polu - scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć dla klasy III

Klasa IIIB
Nauczyciel: Wioletta Korzeniowska
Jednostka tematyczna: Wiosna budzi się do życia.
Temat dnia: „Wiosenne prace w polu”
Data: 21.03.2014r.

Edukacja polonistyczno-społeczna:
Czytanie ze zrozumieniem tekstu M. Kownackiej pt. „Kajtek orze na traktorze”. Wypowiedzi dzieci na temat wiosennych prac w polu i narzędzi rolniczych oraz bezpieczeństwa wykonywania tych prac. Czytanie tekstu z podziałem na role. Układanie pytań do ilustracji. Pisownia wyrazów z ó i rz. Wyrazy z ch. Narzędzia rolnicze dawniej i dziś.

Edukacja matematyczna:
Liczby w zakresie 100. Odejmowanie typu: 45 – 26.

Edukacja przyrodnicza:
Wiosenne prace w polu.

Zajęcia techniczne:
Kukiełki Marzanny.

Cele ogólne:
- rozbudzenie twórczej postawy
- kształcenie umiejętności i sprawności pisania krótkich wypowiedzi
- kształcenie umiejętności sprawnych obliczeń matematycznych
- rozwijanie umiejętności technicznych
- kształcenie umiejętności pracy w grupie

Cele operacyjne:
Uczeń:
- rozpoznaje zjawiska przyrodnicze towarzyszące wczesnej wiośnie
- logicznie myśli
- stara się poprawnie redagować zdania
- pisze wypowiedzi, dbając o poprawność językową i ortograficzną
- rozpoznaje wyrazy dźwiękonaśladowcze
- poszerza swoje słownictwo związane ze zjawiskami przyrodniczymi
- zna rodzaje prac wykonywanych wiosną w polu
- docenia pracę rolnika
- rozpoznaje niektóre maszyny rolnicze
- dodaje i odejmuje w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego
- układa treść zadania do działania
- potrafi bezpiecznie posługiwać się nożyczkami,
- potrafi współdziałać w grupie
- wykonuje kukiełkę Marzanny, planując swoją pracę pod kątem doboru materiałów
- ocenia pracę własną i innych

Metody pracy: poszukująca, twórcza, ćwiczeń

Formy pracy: zbiorowa jednolita, grupowa, indywidualna

Środki dydaktyczne: karton, flamaster, diagram, farby, papier, kaseta, komputer, tablica multimedialna, książki, magnesy, nożyczki, klej, włóczka, ścinki materiałów, klej.


PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Powitanie uczniów. Sprawdzenie listy obecności. Rozdanie podręczników uczniom przez dyżurnych. Podział uczniów na 7 grupy. 6 grup przyjmuje nazwy kwiatów, grupa 7 notuje kolejno podawane przez uczniów litery. Tak powstaje nazwa 7 grupy. Nauczyciel prosi o podanie i zapisanie przez lidera grupy wskazanych liter.
„Proszę o podanie trzeciej litery z waszej nazwy”(zawilec) Uczeń podaję literę „W’. Nauczyciel przypina ją na tablicy.

ZAWILEC 3 litera
PRZEBIŚNIEG 6 litera
KONWALIA 2 litera
KROKUS 6 litera
SASANKA 5 litera
PRZYLASZCZKA 6 litera

Odczytanie hasła WIOSNA.(nazwa 7 grupy)

Nauczyciel zadaje pytania dotyczące wiosny, np.:
- kiedy rozpoczyna się kalendarzowa wiosna? (podanie daty, 3 sposoby jej zapisania)
- wymień miesiące wiosenne

Praca w grupach c.d.
Każda grupa ma za zadanie napisać jak najwięcej wyrazów kojarzących się z wiosną oraz związanych z wiosennymi pracami w polu.

2. Ciche czytanie ze zrozumieniem tekstu M. Kownackiej pt. „Kajtek orze na traktorze”.
Wyjaśnienie niezrozumiałych wyrazów.
3. Ustne układanie odpowiedzi na pytania do tekstu. Rozmowa z dziećmi na temat wiosennych prac wykonywanych w polu.
4. Czytanie przez poszczególne dzieci zaznaczonego fragmentu rozmowy Kajtka z Wronisławą. Zwrócenie uwagi podczas czytania na wyrazy dźwiękonaśladowcze i odpowiednią ich interpretację.
5. Wskazywanie przez dzieci wydarzeń prawdziwych i fantastycznych.
6. Oglądanie rysunku przedstawiającego wiosenne prace w polu. Układanie i pisanie w zeszycie czterech pytań do ilustracji.
7. Układanie kilkuzdaniowej wypowiedzi na temat ilustracji z ćw. 4.
8. Rozmowa z dziećmi na temat wiosennych prac wykonywanych w polu wczesną wiosną oraz maszyn rolniczych używanych dawniej i obecnie, a także bezpieczeństwa podczas tych prac, poparta oglądaniem zdjęć maszyn i narzędzi rolniczych, np: pługu, kosy, sierpa, grabi, glebogryzarki, radła, młocarni, opryskiwacza, brony, siewnika, traktora, kombajnu zbożowego, kombajnu do ziemniaków, kombajnu do buraków, sadzarki, sieczkarni, zgrabiarki, prasy itd. (N. może też włączyć jakiś film dotyczący wiosny, prac wiosennych w polu).
Próba odpowiedzi na pytanie, których narzędzi i maszyn używano dawniej, a których używa się współcześnie.
9. Uzupełnianie brakujących liter w wyrazach. Przypomnienie zasad pisowni wyrazów z rz i ó wymiennym. Podanie własnych przykładów takich wyrazów. Zadania dla dzieci: PS2 s. 17, PS2 s. 18, ćw. 1, ćw. 2, ćw. 3, ćw. 4, ćw. 5: zdjęcia maszyn i narzędzi rolniczych, film dotyczący wiosennych prac w polu (PS2 s. 19, ćw. 6)
10. Odczytanie rysunkowych napisów i staranne ich przepisanie. Uzasadnienie ich pisowni:
dach – daszek, zuch – zuszek, śmiech – śmieszny.
11. N. wiesza na tablicy kartoniki z wyrazami z ch wymiennym na sz. Zadaniem dzieci jest połączenie w pary tych wyrazów. Np. blacha – blaszka, groch – groszek,
proch – proszek, uciecha – ucieszyć się, zachód – zaszedł, ruch – ruszać się.
Staranne przepisanie tych par wyrazów do zeszytu. Przykłady podane przez uczniów.
12. Obliczanie sum i różnic w zakresie 100. N. mówi działania w zakresie 100 i podaje wynik. Jeśli wynik jest błędny, dzieci podnoszą palec i wskazane przez N. dziecko mówi poprawny wynik. Jeśli wynik jest dobry, dzieci nie podnoszą palca.
13. Rozwiązanie zadania tekstowego na odejmowanie w zakresie 100 z przekroczeniem
progu. Poznanie jednego ze sposobów obliczania różnicy. Wykonanie działań tym sposobem.
14. Poznanie drugiego sposobu na obliczanie różnic w zakresie 100, sposobu Oskara.
Wykonanie działań drugim sposobem. Uzasadnienie przez dzieci, który sposób jest dla nich łatwiejszy i dlaczego.
15. Rozwiązanie zadania tekstowego na porównywanie różnicowe.
16. Wykonanie obliczeń i połączenie działań z wynikiem zapisanym słownie. Samoocena.
17. Zmniejszanie liczb o 28.
18. „Zadanie z jeżem” – uzupełnianie magicznych kwadratów.
19. Wykonanie kukiełki Marzanny wg własnego pomysłu uczniów – wykorzystanie ścinek materiałów, włóczki, patyków itp.
20. Ewaluacja zajęć – podsumowanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.