X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 25611
Przesłano:

Koło Małego Czytelnika - program zajęć

Szkolny Program Autorski
mgr Joanny Jabłońskiej
„Koło Małego Czytelnika”- edukacja czytelnicza w kształceniu zintegrowanym
Program zajęć został opracowany dla odrębnych zajęć poza obowiązkowymi zajęciami zintegrowanymi dla chętnych dzieci z klas 1-3 w cyklu trzyletnim ( 1 godzina tygodniowo ). Zajęcia te będą prowadzone w szkole.

Informacje o autorce programu
Mgr Joanna Jabłońska jest nauczycielką kształcenia zintegrowanego w Zespole Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu. Pracę rozpoczęła w szkole 1 września 1989 roku. Ukończyła studia licencjackie o specjalności edukacja wczesnoszkolna w 2000 roku. Następnie uzupełniła o studia magisterskie na kierunku edukacja wczesnoszkolna w 2003 roku. Ukończyła w 2010 roku kurs kwalifikacyjny – bibliotekoznawstwo, stąd zainteresowanie edukacją czytelniczą dzieci w młodszym wieku szkolnym.

Wstęp
Ważnym zadaniem rodziców i nauczycieli jest rozbudzenie zainteresowania książką, czyli przygotowanie dziecka do częstego i przyjemnego kontaktu z literaturą. Dziecko słuchając czytanej książeczki lub czasopisma , ćwiczy niezwykle ważną, szczególnie w czasach szkolnych, funkcję poznawczą, czyli uwagę. Aby nie stracić niczego z czytanej historii musi przecież powściągnąć zainteresowanie dziejącymi się wokół zdarzeniami, nie reagować na inne bodźce i utrzymać całą swoją uwagę na fascynujących je treściach. Czytanie to również naturalny trening pamięci dziecka oraz najlepsza z możliwych okazja do rozwoju jego mowy –wzbogacanie słownictwa , poznawanie wzorów dobrej stylistyki i poprawnego budowania zdań. Słowa wyzwalają w umyśle dziecka obrazy ilustrujące , czyli wyobrażenia. Stymulują rozwój sfery emocjonalnej. Dziecko identyfikuje się z przeżyciami bohatera, przejmuje się jego losem, cieszy się i boi. Przeżywa to jednak w bezpiecznym środowisku, wtulone w mamę lub tatę. Wie też , nauczone doświadczeniem, że wszystko dobrze się skończy, uczy się odróżniać dobro od zła oraz jak poradzić sobie z własnymi emocjami. Jednocześnie tworzy się silna więź emocjonalna między opiekunem a dzieckiem. Bardzo często lektura odpowiedniej treści pozwala rozpocząć rozmowę na temat trudny dla dziecka lub opiekuna, a tym samym przetrwać trudny okres. Dowiedziono również, że dzieci, którym czytano od wczesnego dzieciństwa są spokojniejsze, bardziej zrównoważone i nie mają kłopotów z nauką. Tak naprawdę ,czytanie dzieciom, nie stymuluje tylko rozwoju motorycznego. W dzisiejszych zabieganych czasach niestety wiele dzieci nie wynosi najlepszych wzorców z domu rodzinnego- nie ma zwyczaju codziennego czytania dzieciom. Bez umiaru za to korzystają z oglądania telewizji i z komputera. Dlatego mając na uwadze powyższe aspekty zainicjowałam zajęcia czytelnicze. Jeśli poprzez te zajęcia w szkole , czytanie będzie kojarzyło się uczniom z radością, a nie nudą czy obowiązkiem lub nawet przymusem uznam, że cel moich zajęć uważam za osiągnięty.

Cele programu
Ogólne:
-wywołanie przyjemnych skojarzeń związanych z procesem czytania,
-przygotowanie dzieci do roli czytelnika,
-budzenie i kształtowanie zainteresowań czytelniczych,
-uświadomienie nieagresywnych sposobów radzenia sobie z niepowodzeniami,
-stymulowanie rozwoju emocjonalnego,
-budowanie więzi między czytającym, a słuchającym,
-kształtowanie nawyku czytania przez całe życie,
-rozwijanie i bogacenie słownictwa dziecka,
-poszerzanie wyobraźni i pobudzanie aktywności umysłowej, poznawczej,
-nauka poszanowania książek,
-zaspokojenie potrzeb: akceptacji, bycia zauważonym, doznania przeżycia sukcesu i podniesienie własnej wartości;
Operacyjne:
-wie, jaką rolę w życiu człowieka odgrywa książka,
-określa nastrój utworu, rozpoznaje elementy humorystyczne,
-analizuje i ocenia postępowanie bohatera,
-słucha ze zrozumieniem , wypowiada się na temat lektury,
-odgrywa określone role oraz scenki,
-zna tytuły, kojarzy je z autorem i treścią,
-rozpoznaje postacie z bajek,
-odróżnia prawdę od fikcji w utworze , poezję od prozy,
-recytuje wiersze, czyta z podziałem na role,
-potrafi skorzystać ze zbiorów bibliotecznych;

Treści kształcenia
Podstawa programowa kształcenia ogólnego formułuje podstawowe zadania szkoły w zakresie edukacji czytelniczej w klasach 1-3 i obejmuje :
-realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się,
-rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka,
-wyposażenie dziecka w umiejętność czytania i pisania,
-dbałość o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia świata, w tym zagwarantowania mu dostępu do różnych źródeł informacji i możliwość korzystania z nich,
-sprzyjanie rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym.
Treści kształcenia zawarte w programie uwzględniają:
-wspomaganie rozwoju umysłowego w zakresie wypowiadania się; dbałość o kulturę języka; kształtowanie umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych,
-obdarzanie przez dziecko uwagą dzieci i dorosłych , słuchanie ich wypowiedzi , rozumienie tego co chcą przekazać;
-kulturalne zwracanie się do rozmówcy , dostosowanie form głosu do sytuacji,
-uczestniczenie w rozmowie na tematy m.in. inspirowane literaturą,
-czytanie i rozumienie krótkich, prostych tekstów,
-zainteresowanie książką i czytaniem, słuchanie w skupieniu czytanych utworów (np.baśni , opowiadań, wierszy), w miarę możliwości czytanie lektur wskazanych przez nauczyciela,
-umiejętność wypowiadania się w małych formach teatralnych, uczestniczenie w zabawie teatralnej, ilustrowane mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego,
-rozumienie umownego znaczenia rekwizytu i umiejętność posługiwania się nim w odgrywanej scence,
-odtwarzanie z pamięci tekstów dla dzieci, wierszy, piosenek, fragmentów prozy,
-ilustrowanie scenek i sytuacji (realnych i fantastycznych ) inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, muzyką, korzystanie z narzędzi multimedialnych,
-wykonywanie prostych rekwizytów (np. lalek, pacynek ) i wykorzystanie ich w prostych formach teatralnych,
-odróżnienie co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi; wiedza o tym, że warto być odważnym, mądrym i pomagać potrzebującym ; że nie należy kłamać lub zatajać prawdy,
-współpraca z innymi w zabawie, nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych,
-wdrażanie do rozumienia i poszanowania przyrody,
-przybliżanie dzieciom wartości etycznych na podstawie baśni, bajek i opowiadań.

Warunki niezbędne do wdrażania programu
1.Stworzenie przyjaznej atmosfery w sali lekcyjnej (niekiedy w bibliotece szkolnej).
2.Przygotowanie miejsca w sali lekcyjnej do realizacji spotkań:
-przygotowanie wystawki książek,
-dekoracje lub ilustracje nawiązujące do treści,
-kukiełki, lalki, misie i inne rekwizyty;
3.Wyposażenie w środki audiowizualne:
-kasety magnetofonowe lub płyty cd- słuchowiska,
-płyty cd lub dvd – filmy,
-projektor ( odtwarzacz ) lub tablica interaktywna.

Sposoby realizacji
1.Zajęcia będą prowadzone systematycznie – raz w tygodniu , zaraz po zajęciach zintegrowanych obowiązkowych, zawsze o tej samej porze przez rok szkolny 2014/2015(oraz w następnych latach) – około 30 spotkań w roku szkolnym.
2.Dzieci objęte programem to uczniowie klas młodszych 1-3 szkoły podstawowej.
3.Przy organizowaniu niektórych zajęć włączą się uczniowie klas gimnazjalnych.
4.Książki będą czytane w całości lub we fragmentach.
5.Czytane dzieciom utwory to: baśnie, bajki, wiersze i inna literatura dziecięca, lektury szkolne.
Realizacja treści obejmuje zakres różnych edukacji :
.polonistycznej –słuchanie i czytanie tekstów, układanie swobodnych tekstów, recytacja.
.społecznej- elementy wiedzy o społeczeństwie.
.przyrodniczej – wiedza o roślinach i zwierzętach, ochronie przyrody.
.plastycznej – różne formy ekspresji plastycznej.
.techniczno-informatycznej –korzystanie z nowoczesnych źródeł wiedzy.
.muzycznej –słuchanie różnych utworów, w tym muzyki poważnej.
.etycznej- odróżnianie dobra od zła, prawdy od kłamstwa.

Metody
1. Podające :
-słuchanie wybranych utworów,
-swobodne wypowiedzi na temat przeczytanych treści, dialog,
-omawianie treści,
-nauka fragmentów baśni, bajek, wierszy na pamięć,
-rozmowa na temat charakterystycznych cech bohaterów,
-próba oceniania postępowania bohaterów,
-doskonalenie pamięci, zdolności kojarzenia, czytania ze zrozumieniem, umiejętności skupienia uwagi,
-wypowiedzi na temat ilustracji,
-formułowanie pytań i odpowiedzi na podstawie tekstu;
2.Eksponująca:
-oglądanie eksponatów, dekoracji, rekwizytów i kukiełek,
-poszukiwanie informacji o znanych autorach książek dla dzieci,
-inscenizacja wybranych utworów lub ich fragmentów,
-ekspresja plastyczna utworów literackich,
3.Problemowa:
-zabawy dydaktyczne służące gromadzeniu nowego materiału, utrwaleniu, użycie go w rebusach, zagadkach krzyżówkach, puzzlach itd.,
-dobieranie właściwych podpisów do ilustracji,
-układanie historyjek obrazkowych.
4.Aktywizujące:
-drama,
-pantomima, kalambury,
-gry i zabawy interaktywne,
-gry logiczne i dramatyczne,
-drzewko decyzyjne,
-„burza mózgów”.
5.Działania praktyczne:
-uzupełnianie tekstów z lukami, opisów,
-dopasowywanie tytułów do ilustracji i fragmentów utworu,
-redagowanie innego zakończenia ,
-wykonywanie ilustracji, plakatów, kukiełek, rekwizytów itd.
-układanie dialogów,
-tworzenie scenek rodzajowych,
-lepienie z plasteliny, modeliny, masy papierowej,
-projektowanie scenografii,
-zabawy ruchowe i tematyczne,
-inne prace manualne.

Formy pracy
1.Indywidualna:
-recytowanie wierszy,
-czytanie krótkich fragmentów książek,
-wyszukiwanie informacji o wybranych autorach z encyklopedii, internetu,
-udział w konkursach wiedzy i plastycznych,
-redagowanie swobodnych tekstów , opisów, bajek, zagadek,
-redagowanie innego zakończenia opowiadania, bajki,
-zbieranie informacji , wykonanie z nich gazetki lub wystawy,
-opowiadanie fragmentów utworów,
-animowanie kukiełek, pacynek, lalek.
2.Zbiorowa:
-nauka wierszy i dialogów,
-zabawy naśladowcze i dydaktyczne,
-swobodne dialogi na temat usłyszanych tekstów,
-czytanie krótkich tekstów,
-wypełnianie uzupełnianek , tabelek, krzyżówek itp.,
-dopasowywanie cech charakteru do postaci,
-ocenianie postępowania- „sąd” nad postacią,
-zabawy z elementami dramy i pantomimy,
-inscenizowanie ruchem treści utworów,
-układanie i zapisywanie zagadek,
-wymyślanie wspólnych bajek.

Środki i pomoce dydaktyczne:
-encyklopedie, Słownik Wyrazów Obcych, Bliskoznacznych,
-teksty z lukami, tabelki,
-dekoracje i różne ilustracje,
-krzyżówki, rebusy, teksty zagadek,
-rekwizyty,
-komputer z dostępem do Internetu,
-tablica interaktywna,
-„teatrzyk” klasowy, pacynki, kukiełki,
-maski,
-płyty z nagraniami i słuchowiskami.

LITERATURA
Klasa 1:
„Pan Kuleczka” W. Widłak
„Z przygód krasnala Hałabały” L. Krzemieniecka
„Jak wróbelek Elemelek” H. Łochocka
„Baśnie” Ch. Perrault
„Bajki o smokach i rycerzach” N. Usenko
„Najmilsi” E. Szelburg-Zarembina
„Baśnie”Grimm
„Baśnie”Andersena
„Brzechwa dzieciom” J. Brzechwa
„Wiersze” J. Tuwim
„Martynka i przyjaciele”G. Delahaye, M. Markier
„Kubuś Puchatek” A.A. Milne
„Legendy golubskie”
„Nowe bajki na dobry sen” (bajki terapeutyczne)G. Ortner
„Franklin mówi – kocham cię” P. Bourgeois
„Kopciuszek” H. Januszewska

Klasa 2:
„Pinokio” C. Collodi
„Fizia Pończoszanka” A. Lindgren
„Bon ton, czyli...” G. Kasdepke
„Chatka Puchatka” A. A. Milne
„Koziołek Matołek” K. Makuszyński
„Karolcia” M.Kruger
„Koszmarny Karolek” F. Simon
„Legendy toruńskie” B. Frąckowski
„Nowe bajki...”(wg potrzeb)
„Nie płacz, koziołku” S. Michałkow
„Detektyw Pozytywka” G. Kasdepke
„Mikołajek” Sempe, Gościnny
„Królewna i niańka” D. Gellner
„Nils Paluszek” A. Lindgren
„Szewczyk Dratewka”J. Porazińska
„Cudaczek Wyśmiewaczek” J.Duszyńska
Klasa 3:
„Klechdy domowe” H. Kostyrko
„Pięciopsiaczki” W. Chotomska
„Wierzbowa 13” N.Usenko, D. Wawiłow
„Dzieci Pana Astronoma” W. Chotomska
„Dzieci z Bullerbyn” A. Lindgren
„Piątka z Zakątka” K. Drzewiecka
„Słup soli” E. Zubrzycka
„Nowe bajki” (wg potrzeb)
„Kajtkowe przygody” M. Kownacka
„Baśnie” Andersena
„Hania Humorek” M. Mc Donald
„Nowe przygody Mikołajka” Sempe, Gościnny
„Magda, Paweł i ja” J. K. Kleniewska-Kowaliszyn
„Przepraszam, czy tu biją” M. Przewoźniak
„Co kraj, to obyczaj” D. Strzemińska-Więckowiak

Przewidywane efekty końcowe
1.Dziecko z zainteresowaniem sięga po książkę w wolnym czasie (zbiór klasowy).
2.Samodzielnie korzysta z zasobów biblioteki dla klas 1-3.
3.Potrafi odpowiednio zareagować w obliczu trudnej sytuacji, konfliktu.
4.Chętnie odrywa scenki, wciela się w postać.
5.Zna tytuły książek dla dzieci, kojarzy je z autorem oraz z treścią, przewidziane odpowiednio dla klas 1,2 i 3.( wg załącznika)
6.Odróżnia poezję od prozy, fikcję od prawdy.
7.Czyta samodzielnie fragmenty utworów, czyta z podziałem na role.
Oraz:
-wystawy prac dzieci,
-inscenizacja dla Babci i Dziadka, na Dzień Mamy, na Wigilię,
-konkurs plastyczny „Mój Ulubiony Bohater z Bajki”,
-zaproszenia dla rodziców do czytania podczas zajęć oraz zaproszenia dla gimnazjalistów.

Ewaluacja
Aby przekonać się, czy zostały zrealizowane cele programu , a uczniowie opanowali umiejętności na odpowiednim poziomie, należy przeprowadzić ewaluację. Dzięki niej otrzyma się informacje konieczne do oceny merytorycznej i metodycznej programu oraz wskazówki do jego modyfikacji. Ewaluacja zostanie przeprowadzona metodą:
-testu dla uczniów( odpowiednio dla klas 1,2 i 3),
-ankiety dla uczestników(wg załącznika),
-ankiety dla rodziców( wg załącznika).

Załącznik 1

Ankieta dla rodziców dotycząca programu czytelniczego
1.Czy program zajęć jest Państwu znany?
a) tak
b) nie
2.Co sądzicie Państwo o proponowanej tematyce zajęć?
........................................
3.Co należałoby zmienić?
........................................
4.Co sądzą Państwa dzieci na temat uczestnictwa w zajęciach?
........................................
Dziękuję za udzielenie odpowiedzi.

Ankieta dla uczestników koła czytelniczego
1.Czy podobały Ci się zajęcia?
a) tak
b) nie
c) niektóre
2. Co podobało Ci się najbardziej?
........................................
3. Co Ci się nie podobało?
........................................
4. Co należałoby zmienić?
........................................
5. Czy uważasz, że dzięki tym zajęciom lepiej czytasz, opowiadasz, piszesz?
a) tak
b) nie
c) nie wiem
6. Co czułeś podczas zajęć? Zamaluj odpowiednią „buźkę”
zadowolenie radość przyjemność zaciekawienie smutek obojętność złość znudzenie

Dziękuję za udzielenie odpowiedzi.

Załącznik 2

Tematyka zajęć dla klasy 1

Wrzesień( 2 zajęcia)
Utwór bazowy: „Pan Kuleczka” W. Widłak
Przewidywane osiągnięcia:
-zna treść przeczytanych przez nauczyciela rozdziałów książeczki
-wyodrębnia postacie i zdarzenia,
-opowiada przygody bohaterów,
-wykonuje ilustrację do utworu,
-lepi z plasteliny pana Kuleczkę, psa Pypcia , kaczkę Katastrofę,
-wymyśla inne zakończenie,
-wyraża mimiką uczucia bohaterów.
Październik( 4 zajęcia)
Utwory bazowe: „Najmilsi” E.Szelburg-Zarembina i „Rzepka” J. Tuwim
Przewidywane osiągnięcia:
-zna treść utworów o zwierzętach,
-układa ilustracje z puzzli dot. zwierzątek,
-rozwiązuje zagadki o zwierzątkach,
-wykonuje kukiełkę,
-próba inscenizacji niektórych przygód zwierzątek,
-układanie dialogów pomiędzy dziećmi a ich podopiecznymi(własnymi lub wymyślonymi),
-potrafi zaopiekować się zwierzęciem domowym,
-rozumie i reaguje na humor zawarty w utworach.
Listopad(4 zajęcia)
Utwory bazowe: „Baśnie” Ch. Perrault i „Kopciuszek” H. Januszewskiej
Przewidywane osiągnięcia:
-słucha nagrań słuchowisk (mogą czytać rodzice),
-wyodrębnia postacie i zdarzenia,
-rozumie morał wynikający z treści utworu,
-układa ilustracje według chronologii,
-wykonuje dowolną techniką ilustrację do treści bajki,
-recytuje fragment nauczonego tekstu (można nagrać),
-wspólne wykonanie wystawy prac,
-na balu u Kopciuszka-wykonanie maski na bal.
Grudzień( 3 zajęcia)
Utwory bazowe : „Dziewczynka z zapałkami” H, Ch. Andersen i „Koszmarny Karolek” F. Simon,
Przewidywane osiągnięcia:
-zna treść utworu (mogą czytać gimnazjaliści), wyodrębnia postacie,
-opisuje postać( uzupełnia opis wybranymi wyrazami),
-ocenia postępowanie Karolka,
-układa inne zakończenie bajki,
-dopasowuje cechy charakteru do postaci,
-rozwiązuje krzyżówki dotyczące treści utworów.
Styczeń( 4 zajęcia)
Utwory bazowe: „Baśnie „J.W. Grimm i „Nowe bajki na dobry sen”
Przewidywane osiągnięcia:
-zna treść przeczytanej bajki,
-rozpoznaje ilustracje z poszczególnych bajek,
-recytuje wiersze z okazji Dnia Babci i Dziadka, wręcza laurki,
-wykonuje album do wybranej bajki,
-próbuje wspólnie z rodzicami napisać własną bajkę,
-bierze udział w zabawach i grach dramowych (do wybranej bajki terapeutycznej).

Luty( 2 zajęcia)
Utwór bazowy : „Nie płacz, Koziołku” S. Michałkow
Przewidywane osiągnięcia:
-zna treść utworu,
-projektuje i wykonuje dekoracje oraz rekwizyty do treści,
-przygotowuje przedstawienie dla przedszkolaków lub zerówek,
-nauka i recytacja dialogów,
-rozumie ideę pomagania innym w potrzebie,
-„sąd nad postacią”.
Marzec ( 4 zajęcia)
Utwory bazowe : „Bajka o smokach i rycerzach” N. Usenko i „Bon ton, czyli...” G. Kasdepke
Przewidywane osiągnięcia:
-ogląda z uwagą fragmenty filmów o smokach,
-czyta z podziałem na role wybrane fragmenty (nagrywanie dialogów),
-wykonanie makiety zamku z surowców wtórnych, hełmów rycerskich i smoków ziejących ogniem,
-zna zasady i rozmawia o dobrym wychowaniu w różnych sytuacjach,
-odgrywa scenki rodzajowe – dobre zachowanie w różnych miejscach ( teatrze, autobusie, restauracji),
-ew. inscenizacja dla zerówek.
Kwiecień ( 3 zajęcia )
Utwory bazowe : „Kubuś Puchatek” A. A. Milne i „Franklin mówi kocham cię”
Przewidywane osiągnięcia:
-słucha ze zrozumieniem, wykonuje polecenia wg instrukcji,
-wykonuje mapę lub makietę stumilowego lasu,
-rozumie dowcip sytuacyjny,
-dopasowuje podpisy do ilustracji, układa puzzle,
-lepi z masy solnej tort dla misia na urodziny,
-dopasowuje cechy charakteru do postaci.
Maj ( 4 zajęcia )
Utwory bazowe : „Pinokio” C. Collodi i „ Legendy golubskie”
Przewidywane osiągnięcia:
-zna postacie z bajki i z legendy, wie co to legenda,
- wykonuje kukiełkę z drewnianej łyżki i innych materiałów,
-koloruje postać Anny Wazówny wg wzoru,
-wie, że brzydko jest kłamać, a wytrwałość prowadzi do dobrych efektów,
-wymyśla i zapisuje wspólnie z kolegami treść bajki,
-układa zagadki i krzyżówkę na podstawie utworu.
Czerwiec ( 3 zajęcia )
Utwory bazowe : „Martynka i przyjaciele” G. Delahaye, „ Lokomotywa’ J. Tuwim
Przewidywane osiągnięcia :
-czyta fragment utworu, stosuje odpowiednią intonację,
-szuka w zasobach Internetu informacje o autorze, zapisuje je, wspólnie tworzy gazetkę,
-snuje „plany wakacyjne”, rysuje mapę,
-wykonuje „test wiedzy” o lekturach z klasy 1.
Razem: 33 godziny zajęć.
Tematyka zajęć dla klasy 2 będzie uwarunkowana danymi z ewaluacji dla klasy1.

Uwagi końcowe
Rozwój dziecka w młodszym wieku szkolnym charakteryzuje intensywność w poznawaniu świata, wszelkich jego przejawów. Niezwykle chłonnie nabywa wszelką wiedzę. Kontakt z lekturą od najmłodszych lat jest korzystnym stymulatorem rozwoju dziecka. Kieruje je na dobre tory, wyznacza cele, wartości, uczy samodzielnego poszukiwania sposobów pogłębiania tego, co je interesuje. Wpływa bardzo korzystnie na rozwój emocjonalny. Dziecko, które w tym wieku nauczy się, że czytanie może być przyjemnością i jeszcze okaże się, że jest pożyteczne , będzie miało doskonałą bazę w następnym etapie rozwoju. Dzięki postawionym celom, program ma rozległe walory dydaktyczno-wychowawcze w nauczaniu zintegrowanym. Zdobyta wiedza i umiejętności na pewno zostanie wykorzystana w klasach4-6 podczas lekcji języka polskiego, historii, plastyki, muzyki, przyrody. Program jest dostosowany do pracy zarówno z uczniem zdolnym, jak i mającym trudności w nauce. Zatem może to wpłynąć na podniesienie jakości pracy szkoły.


Bibliografia
1.Bajkowska L. „ Teatr marzeń. Inscenizacje dla dzieci”,W-wa:Prószyńki i S-ka, 1999
2.Baluch A. „Dziecko i świat przedstawiony, czyli tajemnice dziecięcej literatury”,Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006
3.Baranowska L. „Moja Przyjaciółka Książka- o edukacji czytelniczej dzieci”- artykuł z „Życia Szkoły” Nr 9/2013
4.Cybulska J. „Inscenizowanie zabaw na podstawie literatury dziecięcej”Wyd.3 popr, W-wa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991
5.Drzał E.,Skibińska-Czechowicz I. „Inscenizacje w nauczaniu zintegrowanym”, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2000
6.Konopnicka I. „Edukacja czytelnicza dzieci w młodszym wieku szkolnym”, Kraków:Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006
7.Kwiatkowski Z. „Legendy i duchy zamku golubskiego”, wydany nakładem Zarządu Oddziału PTTK w Golubiu-Dobrzyniu, 2000
8.Lepalczyk I. „Pedagogika biblioteczna Heleny Radlińskiej”, Łódź :Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974
9.Papuzińska J. „Dziecięce spotkania z literaturą”, W-wa: Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacji, 2007
10.Papuzińska J. „Inicjacje literackie. Problemy pierwszych kontaktów dziecka z książką” Wyd. 20, W-wa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988
11.Pęska L. „Dziecko trudne a książka. Z badań nad czytelnictwem dzieci niedostosowanych społecznie”, W-wa: Nasza Księgarnia, 1975
12.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999r w sprawie Podstawy programowej kształcenia ogólnego
13.Staniów B. „Biblioteka szkolna dzisiaj”,W-wa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.