X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2553
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MENiS z 01.12.2004r. z późniejszą zmianą z 14.11.2007r.

Formy realizacji
Termin
Potwierdzenie realizacji

§7.1.1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

1.Aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Cały okres stażu
Potwierdzenie obecności,
protokoły

2.Kierowanie pracą zespołu matematyczno - przyrodniczego Rok szkolny 2008/2009 Potwierdzenie
Protokoły z posiedzeń zespołu
Analizy przeprowadzonych testów

3.Współpraca z dyrektorem szkoły i gronem pedagogicznym dotycząca współorganizowania konkursów, imprez, wycieczek.
Cały okres stażu
Potwierdzenie

4.Współpraca z Samorządem Uczniowskim podczas organizacji imprez szkolnych, środowiskowych, konkursów.
Cały okres stażu
Potwierdzenie

5.Konsultacje z pedagogiem szkolnym w sprawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, stypendiów dla uczniów z rodzin ubogich oraz organizowanie lekcji wychowawczej oraz spotkań rodziców z udziałem pedagoga.
Cały okres stażu
Wpisy w dziennikach lekcyjnych oraz kopie opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

6.Współpraca z biblioteką szkolną-korzystanie z księgozbioru na użytek własny oraz pracy dydaktyczno-wychowawczej
Cały okres stażu
Potwierdzenie

§ 7.1.2.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych,
samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1.Diagnoza własnych umiejętności.
IX 2008 Ustalenie zadań ujętych w planie rozwoju

2.Ukończenie kursu na egzaminatora OKE
2009 Zaświadczenie

3.Udział w różnego rodzaju warsztatach metodycznych, konferencjach i seminariach z zakresu metodyki, dydaktyki i wychowania.
Cały okres stażu
Zaświadczenia
Wnioski do dalszej pracy

4.Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej
Okres stażu Potwierdzenie obecności

5.Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i
metodycznej.
Cały okres stażu
Prowadzenie dziennika lektur.

6.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i prowadzenie zajęć w jego obecności
Cały okres stażu
Arkusze hospitacyjne, scenariusze, potwierdzenia

§ 7.1.3.
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.

1. Analiza i śledzenie zmian w dokumentacji:
-Karta Nauczyciela,
-Rozporządzenie MEN z 01.12.2004r. z późniejszą zmianą z 14.11.2007r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
-Rozporządzenie MEN z dnia 13.07.2007 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
-ustawa o systemie oświaty,
-zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, prasa oświatowa, Internet) Cały okres stażu
Zaświadczenie opiekuna stażu.

2.Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego na podstawie lektury czasopism oświatowych i publikacji na stronach www. Cały okres stażu
Zaświadczenie opiekuna stażu.

§ 7.2.1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tym działaniu.

1.Poznanie procedury awansu zawodowego nauczyciela mianowanego;
-analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego(ustawa, rozporządzenie);
-napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
- sformułowanie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.
IX 2008
IX 2008
VI 2011
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Wniosek o postępowanie egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego.

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu:
-rozmowa, zawarcie kontraktu.
-spotkania, konsultacje, rozmowy.
-hospitacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
-hospitacje przeprowadzone przez opiekuna stażu.
IX 2008
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Kontrakt.
Konspekty, arkusze obserwacji lekcji, wpisy w dzienniku.

3.Prowadzenie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego: gromadzenie dokumentów świadectw, zaświadczeń, zdjęć, prac uczniowskich. Cały okres stażu Dokumentacja procedury awansu zawodowego.

4.Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Po ukończeniu stażu Sprawozdanie ze stażu
5.Dokumentowanie własnego działania:
-przygotowanie programów nauczania o charakterze wynikowym,
-przygotowanie scenariuszy lekcji, testów.
-stworzenie planu pracy wychowawcy klasy na podstawie programu wychowawczego szkoły.
IX 2008, 2009, 2010
Cały okres stażu
Programy nauczania.
Scenariusze lekcji, testy.
Tematyka w dzienniku lekcyjnym.

6.Utworzenie własnej biblioteczki metodyczno- przedmiotowej i własnej bazy materiałów dydaktycznych:
-zakup pomocy dydaktycznych.
-wykonanie pomocy dydaktycznych przy użyciu techniki komputerowej,
-przygotowanie materiałów wzbogacających pracownię matematyki,
-opieka nad pracownią matematyczną.
Cały okres stażu
Materiały, pomoce dydaktyczne.
Bibliografia.
Testy, regulaminy konkursów.
Fotografie i plakaty.
Prace wykonane przez uczniów.

7.Publikowanie własnych prac.
-opublikowanie planu rozwoju zawodowego w Internecie.
2008/09
Zaświadczenie

8. Ewaluacja metod pracy: dokonywanie modyfikacji, korekt planów i metod pracy.
Cały okres stażu
Korekty w programach nauczania.

§ 7.2.2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów,
problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów:
-zapoznanie z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
-kontakty z rodzicami (indywidualne, zebrania klasowe, współpraca z trójką klasową, współpraca ze szkolną Radą Rodziców),
-rozmowy z pedagogiem szkolnym.
-konsultacje z innymi nauczycielami,
-obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.
-indywidualne rozmowy z uczniem.
Cały okres stażu
Adnotacje w dzienniku

2.Organizowanie bądź współorganizowanie szkolnych konkursów matematycznych, udział w konkursach międzyszkolnych.
Według terminarza
Protokół konkursu,
zaświadczenia.

3.Organizowanie bądź współudział w wycieczkach i wyjazdach szkolnych i klasowych.
Cały okres stażu
Fotografie, karty wycieczek

4.Prowadzenie dodatkowych zajęć wyrównawczych dla uczniów z trudnościami w nauce.
Przez cały rok szkolny.
Dzienniki zajęć pozalekcyjnych

5.Tworzenie planu wychowawczego klasy zgodnie z jej potrzebami. Organizowanie imprez klasowych, np. wigilia, mikołajki, itp.
Cały okres stażu
Zdjęcia, sprawozdania

6.Zainteresowanie aktualnymi problemami społecznymi, lektura czasopism, prasy lokalnej.
Cały okres stażu

7. Organizacja akcji „Góra grosza”
Według potrzeb
Zaświadczenie
8.Prowadzenie interaktywnych lekcji wychowawczych i matematyki przez Internet.
Cały okres stażu
Tematyka w dzienniku lekcyjnym

9. Wprowadzanie do programu godzin wychowawczych treści dotyczących wybranych problemów środowiska lokalnego, społecznych i cywilizacyjnych oraz zainteresowań nastolatków.
Cały okres stażu
Tematyka w dzienniku lekcyjnym

§ 7.2.3.
Umiejętność wykorzystywania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.Wykorzystanie znajomości obsługi komputera w pracy nauczyciela:
- przygotowywanie potrzebnych dokumentów, np.: planu rozwoju zawodowego, sprawozdań, wniosków, konspektów zajęć, programów nauczania, testów itd.
- przeprowadzanie lekcji w pracowni komputerowej z wykorzystaniem programów edukacyjnych i Internetu,
- przygotowywanie wystroju gabinetu matematycznego.
Cały okres stażu Cała dokumentacja procedury awansu zawodowego

2.Korzystanie z nowości dydaktycznych na stronach www i wykorzystywanie ich na lekcjach (karty pracy, testy).
Dzielenie się pozyskaną wiedzą i materiałami z innymi nauczycielami.
Cały okres stażu Adresy stron WWW, testy

3.Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej w pracy nauczyciela:
-udział w kursach i szkoleniach,
-konsultacje z nauczycielami informatyki
Cały okres stażu
Zaświadczenia.

4. Prowadzenie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej z przedstawicielami wydawnictw matematycznych oraz nauczycielami.
Cały okres stażu
Adresy www

5.Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego.
2008/09
Zaświadczenia

7.2.4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1.Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki:
-korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej i pedagogicznej,
-korzystanie z publikacji na stronach www poświęconych nauczaniu i wychowaniu w szkole, śledzenie nowości wydawniczych w Internecie,
- aktywna praca nad samokształceniem i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
Cały okres stażu
Kopie artykułów, wydruki ze stron www

2.Organizowanie regularnych spotkań z rodzicami i psychoedukacji rodziców przy współpracy z pedagogiem szkolnym. Stały kontakt indywidualny z rodzicami uczniów w celu rozwiązywania bieżących problemów wychowawczych i w nauce.
Według harmonogramu i potrzeb
Harmonogram spotkań, wpis do dziennika

3.Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły:
- comiesięczna analiza wyników w nauce,
-dostarczenie uczniom pozytywnych wzorców i pomoc w procesie kształtowania charakteru,
-przeciwdziałanie nałogom i uzależnieniom poprzez pracę uświadamiającą na godzinach do dyspozycji wychowawcy i pogadanki. Spotkania z pielęgniarką szkolną
-przeciwdziałanie konfliktom w klasie,
-podnoszenie znajomości obowiązków i praw ucznia.
Cały okres stażu
Dokumentacja szkolna
Wnioski do programu wychowawczego klasy

§7 .2. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1.Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego i ich modyfikacji: Statut Szkoły, Plan dydaktyczno-wychowawczy, Plan rozwoju szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania. Wdrażanie regulaminów wewnątrzszkolnych.
Na bieżąco
Kopia statutu i WSO, notatki

2.Analiza przepisów prawa oświatowego i posługiwanie się nimi w trakcie awansu
Cały okres stażu
Dokumentacja szkolna

3.Współpraca z pedagogiem szkolnym w celu udzielania pomocy i wspomagania dzieci z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi.
Cały okres stażu
Zaświadczenie pedagoga szkolnego

4.Współtworzenie prawa wewnątrzszkolnego i posługiwanie się przepisami systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w pracy nauczyciela: -uczestnictwo w radach pedagogicznych i spotkaniach zespołów przedmiotowych,
-tworzenie planów wychowawczych, planów wynikowych skorelowanych z obowiązującymi regulacjami prawnymi,
-praca w komisjach powoływanych w szkole,
-organizacja imprez szkolnych i pozaszkolnych. Cały okres stażu Listy obecności.
Plany wychowawcze.
Plany wynikowe.
Sprawozdania.
Karty wycieczek.
Fotografie.

Zatwierdzam do realizacji:


................................. .................
data i podpis dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.