X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2548
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego - język angielski

Imię i nazwisko nauczyciela: MONIKA TYKWA

Nazwa organu nadzorującego szkołę: WIELKOPOLSKIE KURATORIUM OŚWIATY

Nazwa organu prowadzącego szkołę: POWIAT SŁUPECKI

Nazwa szkoły, w której nauczyciel odbywa staż: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M. J. PIŁSUDSKIEGO

Wykształcenie: WYŻSZE MAGISTERSKIE – NEOFILOLOGIA ANGIELSKA

Nauczany przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI

Okres trwania stażu: 2 LATA 9 MIESIĘCY
Rozpoczęcie stażu: 1 WRZESIEŃ 2008r.
Zakończenie stażu: 31 MAJ 2011r.

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Zadania w kontekście powinności nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Czynności organizacyjne

1. Poznanie procedury awansu zawodowego pozwalającej ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego i przygotowanie planu rozwoju.
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
• Wniosek o rozpoczęcie stażu
•Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
Na bieżąco
Wrzesień 2008
Notatki własne
Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Dyrektora szkoły

2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
• Założenie teczki „Awans zawodowy”.
• Gromadzenie dokumentacji.
• Praca nad uzyskaniem celu jakim jest awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego.
•Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.
Wrzesień 2008
Na bieżąco
Cały okres stażu
Maj 2011
Teczka „Awans zawodowy”
Ocena dorobku zawodowego dokonana przez Dyrektora szkoły

3. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.
• Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.
Czerwiec 2011
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju

4. Złożenie wniosku po zakończeniu stażu o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.
• Prawidłowe wypełnienie wniosku
Czerwiec 2011
Wniosek.

§ 8ust.2 pkt.1 Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonaleniu pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją

1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy.
• Aktywny udział w wewnątrzszkolnych i zewnętrznych doskonaleniach zawodowych (rady szkoleniowe, warsztaty, kursy, konferencje metodyczne)
Na bieżąco
Zaświadczenia, potwierdzenie uczestnictwa

2. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki oraz metodyki przedmiotu.
• Studiowanie literatury fachowej.
• Gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteczki przedmiotu (literatura, słowniki, plansze, itp.)
• Opieka nad pracownią języka angielskiego (wzbogacenie wyposażenia, dbałość o sprzęt i wystrój)
• Zamawianie dla uczniów czasopism w języku angielskim
• Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami języka angielskiego.
• Poszukiwanie nowych metod aktywizujących uczniów na lekcjach języka angielskiego.
•Urozmaicenie zajęć
Na bieżąco
Notatki własne

3. Opracowanie i przeprowadzenie szkolnych konkursów znajomości słownictwa i struktur angielskich lub znajomości języka angielskiego oraz kultury i historii Wielkiej Brytanii dla klas 1-3.
• Opracowanie regulaminu konkursu.
• Przygotowanie uczniów.
• Opracowanie i przeprowadzenie konkursu.
• Pozyskanie nagród dla uczniów
Rok szkolny 2009/2010
Sprawozdania z przeprowadzonych konkursów

4. Udział w organizacji konkursów i olimpiad ogólnopolskich (na szczeblu szkolnym)
• Przygotowanie uczniów.
• Przeprowadzenie konkursu
Rok szkolny 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011
Sprawozdania z przeprowadzonych konkursów

5. Prowadzenie koła literatury języka angielskiego.
• Opracowanie planu pracy koła
• Przeprowadzenie zajęć
• Systematyczne prowadzenie dziennika zajęć pozalekcyjnych
Rok szkolny 2009/2010
Sprawozdanie z przeprowadzonych zajęć.

6. Pogłębianie wiedzy dotyczącej historii i kultury naszego kraju w ramach zajęć języka angielskiego, zapoznanie uczniów z atrakcjami turystycznymi w Polsce.
• Przeprowadzenie zajęć
Na bieżąco
Scenariusze zajęć

7. Współpraca z wychowawcami klas.
• Przekazywanie własnych obserwacji dotyczących wyników w nauce bądź zachowania ucznia.
Na bieżąco
Notatki własne

8. Pełnienie funkcji protokolanta podczas Rad Pedagogicznych.
• Pisanie protokołów z posiedzeń Rad Pedagogicznych.
Rok szkolny według przydziału
Potwierdzenie Dyrektora.

9. Pełnienie funkcji wychowawcy
• Sprawowanie opieki nad klasą wychowawczą
•Organizowanie wycieczek, imprez klasowych i między klasowych
• kontakty z rodzicami, wywiadówki, spotkania
Cały okres stażu
Potwierdzenie Dyrektora.

10. Przygotowanie testu diagnozującego dla klas drugich
• przygotowanie testu badającego przyrost wiedzy w klasach drugich
• sprawdzanie wyników
Rok szkolny 2008/2009
Przygotowany test.

11. Poprawa próbnych prac maturalnych
• sprawdzanie próbnych prac maturalnych
Rok szkolny 2009/2010, 2010/2011
Potwierdzenie Dyrektora.

§ 8ust.2 pkt.2 Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystywanie Internetu w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
• Regularne śledzenie informacji dotyczących spraw oświaty i wychowania.
• Korzystanie z internetowych edukacyjnych newsletter’ów.
• Wymiana uwag dotyczących wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej z innymi nauczycielami na stronach forum przeznaczonych dla pedagogów.
Na bieżąco
Na bieżąco
Cały okres stażu
Notatki własne

2. Wykorzystanie komputera do prowadzenia dokumentacji pracy dydaktycznej.
• Samodzielne tworzenie pomocy naukowych.
• Opracowywanie sprawdzianów, testów, kartkówek dla uczniów.
• Pisanie sprawozdań, planów pracy, planów wynikowych itp.
• Przygotowywanie dla uczniów dyplomów za udział w konkursach.
• Pisanie programów studenckich praktyk pedagogicznych (według potrzeby)
Cały okres stażu
Wg przydziału
Załączone wzory wybranej dokumentacji

3. Wykorzystanie Internetu i technologii komputerowej jako źródła ciekawych ćwiczeń w pracy z uczniami.
• Przeprowadzenie zajęć pochodzących z Internetu z wykorzystaniem ćwiczeń sprawdzających wiedzę i umiejętności uczniów.
• Przeprowadzenie lekcji ćwiczących umiejętność pisania i odpisywania na maile w języku angielskim.
• Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej i wykorzystanie sprzętu komputerowego oraz (jeśli będzie możliwość) programów multimedialnych do nauki języka angielskiego.
Cały okres stażu
Scenariusze przeprowadzonych zajęć

4. Gromadzenie i wykorzystanie wideoteki szkolnej na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych języka angielskiego.
• Systematyczne gromadzenie kaset video i płyt dvd wykorzystywanych do prowadzenia zajęć języka angielskiego.
Cały okres stażu
Spis zgromadzonych tytułów

5. Prowadzenie szkolnej strony internetowej w języku angielskim.
• Systematyczne tłumaczenie informacji zamieszczanych na szkolnej stronie internetowej (zakładki: aktualności, historia szkoły, nasza szkoła, osiągnięcia).
• zamieszczenie linku do własnej strony internetowej na stronie szkoły Cały okres stażu
Wydruki wybranych materiałów.

6. Opracowanie i prowadzenie własnej strony internetowej w języku angielskim i/lub udostępnienie skrzynki e-mailowej do kontaktu uczniów z nauczycielem .
• Zamieszczanie na stronie:
~ informacji o konkursach (termin, miejsce, wyniki);
~ zagadek i dodatkowych ćwiczeń językowych dla uczniów;
~ informacji o szkole, w której się uczą;
~ zdjęć projektów uczniów z laboratorium językowego itp.
Cały okres stażu
Wydruki wybranych materiałów.

§ 8ust.2 pkt.3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Przeprowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
• Opracowanie scenariusza zajęć.
• Przygotowanie materiałów.
•Przeprowadzenie zajęć w obecności zainteresowanych nauczycieli.
• Dyskusja z wyciągnięciem wniosków do dalszej pracy.
Wg terminu Scenariusze zajęć uwzględniające analizę i efekty.

2. Przeprowadzenie szkolenia w zespole przedmiotowym.
• Opracowanie materiałów.
• Przeprowadzenie szkolenia.
• Dyskusja na temat przeprowadzonego szkolenia.
Rok szkolny 2008/2009
Wydruk materiałów szkoleniowych

3. Objęcie roli opiekuna praktyk studentów filologii angielskiej (jeśli będzie taka potrzeba).
• Opracowanie planu i programu praktyk studenckich.
• Wystawienie oceny końcowej praktyki studentki/a.
Rok szkolny wg potrzeb
Plan i program praktyk.

4. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
• Uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.
• Opracowywanie i udostępnianie scenariuszy zajęć zainteresowanym nauczycielom.
• Konsultacje z nauczycielami języka angielskiego – wymiana poglądów, uwag, dzielenie się doświadczeniem.
• Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.
Na bieżąco
Wg potrzeb
Cały okres stażu
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
Notatki własne
Przesłanie planu rozwoju zawodowego na stronę internetową.

§ 8ust.2 pkt.4a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych bezpośrednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu nauczania na dodatkowych zajęciach koła literatury języka angielskiego z wykorzystaniem programów komputerowych, kaset video, Internetu, materiałów literackich .
• Opracowanie autorskiego programu nauczania języka angielskiego.
• Realizacja programu nauczania podczas zajęć.
• Systematyczne prowadzenie dziennika zajęć pozalekcyjnych.
Rok szkolny 2009/2010
Kopia programu nauczania, sprawozdanie z przeprowadzonych zajęć.

§8ust.2 pkt. 4b Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej

1. Pełnienie funkcji egzaminatora OKE
• Sprawdzanie pisemnych prac maturalnych
Cały okres stażu
Kserokopie powołania oraz kserokopie umowy

2. . Pełnienie funkcji przewodniczącego oraz członka komisji na maturach ustnych
• Przeprowadzanie ustnych egzaminów maturalnych z j. angielskiego w liceum oraz innych placówkach w Słupcy
Cały okres stażu
Kserokopie powołania,
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły

3. Pełnienie funkcji członka komisji na maturach pisemnych innych przedmiotów pisemnych
• Udział w nadzorowaniu abiturientów podczas matur pisemnych
Cały okres stażu
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

§ 8ust.2 pkt. 4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Prowadzenie dodatkowych zajęć dla maturzystów.
• Przygotowanie materiałów
•Przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów klas trzecich przygotowujących ich do egzaminu maturalnego z j. obcego
Rok szkolny 2009/2010, 2010/2011
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły

2. Współpraca z Samorządem Uczniowskim.
• Pomoc w organizowaniu akcji „Góra Grosza”, „I ty możesz zostać Świętym Mikołajem” itp.
• Pomoc przy zbiórce pieniędzy oraz żywności
Rok szkolny 2008/2009
Rok szkolny 2009/2010
Rok szkolny 2010/2011
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

3. Poznanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów.
• Rozmowy z rodzicami uczniów lub ich prawnymi opiekunami.
• Kontakty i współpraca z pedagogiem szkolnym.
Cały okres stażu
Zaświadczenia

4. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych uczniów.
• Systematyczna lektura literatury pedagogicznej.
• Wykorzystanie zdobytej wiedzy w rozmowach z uczniami.
Systematycznie w okresie odbywania stażu
Stosowne zaświadczenia

5. Praca na rzecz prezentacji szkoły „na zewnątrz”
• współorganizowanie i udział w „Dniach Otwartych Drzwi” LO
• udział w pracach komisji do spraw promocji szkoły
Według terminu
Zaświadczenie przewodniczącego komisji i Dyrektora Szkoły

6. Pełnienie funkcji przewodniczącej Zespołu Nauczycieli Języków Obcych
•Pełnienie funkcji Przewodniczącej Języków Obcych
• Organizacja „Dnia Języków Obcych w szkole”
• Według terminu
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły

7. Praca w zespole wychowawczym
• praca w zespole wychowawczym
•wprowadzenie poprawek do planu wychowawczego szkoły
Rok szkolny 2008/2009

§ 8ust.2 pkt.5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Stała współpraca z rodzicami w zakresie niesienia pomocy uczniom z problemami dydaktycznymi lub wychowawczymi.
• Indywidualne konsultacje z rodzicami.
• Wspólne spotkania ucznia, rodzica, nauczyciela i pedagoga szkolnego. • Stały kontakt telefoniczny.
• Natychmiastowe informowanie o problemach i podejmowanie właściwych zadań.
• Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych.
Cały okres trwania stażu
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

2. Stała obserwacja oraz wspólna analiza wyników w nauce wychowanków oraz ich zachowania.
• Rozmowy z uczniami na temat ich problemów oraz wspólne znajdywanie rozwiązań.
• Przygotowanie ucznia do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego.
• Poznanie zasad bezpieczeństwa na wodzie.
• Kształtowanie postawy otwartości i ciekawości świata.
• Kształtowanie postawy świadomego wyboru przyszłej drogi życiowej i kariery zawodowej.
• Rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe.
• Kształtowanie postawy tolerancji wobec osób niepełnosprawnych.
Cały okres trwania stażu
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.