X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 25422

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela: Elżbieta Żemetro
Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa w Pławnej – Oddział Przedszkolny w Wojciechowie
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014 r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy (01.09. 2014 r. – 31.05. 2017 r.)
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Powinności nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego wynikające z Rozporządzenia MENiS z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli:
1.Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
2.Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy przedszkola.
3.Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy przedszkola, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
( § 8 ust.2 pkt. 1)
Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego
- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego
- sformułowanie i złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
w okresie stażu złożenie wniosku, opracowanie planu rozwoju zawodowego
wrzesień 2014r
2. Analiza dokumentów Szkoły
- analiza Statutu Szkoły, Programu Wychowawczego,
Planu Pracy Szkoły,
w okresie stażu, potwierdzenie dyrektora Szkoły.

3.Podnoszenie własnych kwalifikacji i umiejętności poprzez udział w wewnętrznym i zewnętrznym doskonaleniu nauczycieli
-udział w kursach, warsztatach, konferencjach i szkoleniach umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych
-udział w projekcie ,,Poprawa systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie lwóweckim”
- uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, udział w szkoleniowych radach pedagogicznych
-zaświadczenia
potwierdzenie obecności, certyfikat, materiały szkoleniowe
w okresie stażu

4.Organizowanie konkursów przedszkolnych
- opracowanie regulaminów do konkursów
- przeprowadzenie konkursów
- pozyskiwanie nagród
Regulaminy konkursów ,potwierdzenia dyrektora Szkoły
5.Przygotowywanie dzieci do konkursów
- udział w konkursach
-podziękowania ,dyplomy,
- w okresie stażu

6. Realizacja zewnętrznych programów edukacyjnych
- wdrażanie zewnętrznych programów dotyczących zdrowia, ekologii itp.
- programy plakaty materiały promocyjne
- w okresie stażu

7. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym dziecka
- zebrania, spotkania, angażowanie rodziców w organizowanie wycieczek, uroczystości, prezentacji, konkursów, informacje dla rodziców
-sprawozdania, scenariusze, gazetka dla rodziców itp.
- w okresie stażu

8.Tworzenie sprzyjających warunków do pracy dydaktyczno - wychowawczej
- wykonywanie pomocy dydaktycznych ,zakupywanie do sali nowych pomocy dydaktycznych, zabawek, dbanie o wystrój sali wykonywanie dekoracji
- pomoce do zajęć,
- nowe pomoce dydaktyczne, zabawki, dekoracje
- w okresie stażu

Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej .
( § 8 ust .2 pkt. 2 )

1.Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej
- napisanie planu rozwoju zawodowego, scenariuszy, przygotowywanie pomocy dydaktycznych, zaproszeń dyplomów itp.
- pisanie sprawozdań z pracy dydaktyczno -wychowawczej
scenariusze, plany, pomoce, zaproszenia, dyplomy itp.

- na bieżąco w okresie stażu

2. Korzystanie z Internetu
-pobieranie ciekawych materiałów z Internetu do realizacji (np. regulaminy konkursów i kampanii edukacyjnych ogólnopolskich
-materiały do zajęć, wykaz stron internetowych
- zgłaszanie przez Internet udziału w konkursach ,akcjach i programach.
-śledzenie innowacji w nauczaniu poprzez odwiedzanie edukacyjnych stron internetowych.
-wykaz najczęściej odwiedzanych stron internetowych
- w okresie stażu
-aktualizacja gazetki informacyjnej o grupie dla rodziców w formie elektronicznej ( przekazywanie materiałów koleżance prowadzącej stronę internetową szkoły ),
-zdjęcia z uroczystości przedszkolnych na stronie WWW szkoły
-na bieżąco
3.Publikacje w Internecie
- opublikowanie planu rozwoju zawodowego na portalu internetowym
- adres strony internetowej, zaświadczenie
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
( § 8 ust. 2 pkt. 3)

1. Udział w zajęciach otwartych
- prowadzenie zajęć otwartych, imprez przedszkolnych dla dyrekcji oraz nauczycieli.
- obserwacja zajęć otwartych prowadzonych przez innych -potwierdzenie dyrektora, scenariusze,
- w okresie stażu

2. Wymiana doświadczeń
- udostępnianie innym nauczycielom swojego warsztatu pracy, dzielenie się wiedzą zdobytą na różnych formach doskonalenia zawodowego
-scenariusze zajęć,
- w okresie stażu
3.Współpraca z innymi nauczycielami
-konsultacje z nauczycielami, pedagogiem ,logopedą i psychologiem.
- korzystanie z materiałów metodycznych innych nauczycieli,
- potwierdzenia
-według potrzeb.
4.Udział w radach szkoleniowych
-rady szkoleniowe
-protokoły z rad
- na bieżąco

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych , wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
( § 8 ust . 2 pkt. 4 a )

1. Opracowanie i wdrożenie programu adaptacyjnego dziecka w opracowanie programu
-przedstawienie programu na Radzie Pedagogicznej.
-wniosek o dopuszczenie do realizacji przedszkolu
-opinia nauczyciela mianowanego
- zatwierdzenie przez Radę Pedagogiczną
-uchwała Rady Pedagogicznej
-realizacja programu według ustalonego planu pracy.
-ewaluacja

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuńczych .
( § 8 ust. 2 pkt. 4 c)
1.Zapewnienie dzieciom dostępu do różnych form kultury
-udział w wycieczkach wyjazdach do kina, teatru, muzeum
-dokumentacja wycieczki, zdjęcia
- w okresie stażu
2.Przygotowywanie materiałów na tematy wychowawcze -
-podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców
-materiały informacyjne
- w okresie stażu
3.Udział w zewnętrznych i konkursach
-przygotowywanie i zgłaszanie dzieci do udziału w konkursach
-dyplomy, podziękowania
-w okresie stażu
4. Stosowanie aktywizujących metod w procesie edukacyjnym
- praca z wykorzystaniem elementów różnorodnych metod
-scenariusze zajęć
-na bieżąco
5.Pozyskanie środków na rzecz lepszego funkcjonowania placówki.
- pozyskanie sponsorów
- zbiórka surowców wtórnych
- założenie kącika książki w sali – wzbogacenie o nowe pozycje

- wykaz darów ,
- potwierdzenie dyrektora,
- lista nowych książek
-6. Udział w ogólnopolskiej kampanii „ Cała Polska czyta dzieciom”.
-kształcenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
-zachęcanie rodziców do głośnego czytania.
- lista osób czytających dla dzieci
-w roku szkolnym 2014/2015 oraz 2015/2016
7.Udział w wewnętrznych i zewnętrznych imprezach i uroczystościach
-organizowanie imprez i uroczystości dla dzieci, rodziców oraz zaproszonych gości
- scenariusze, zdjęcia, podziękowania
- w okresie stażu
8. Rozszerzenie działań związanych z promocją przedszkola
w środowisku lokalnym
- przygotowanie plakatów o rekrutacji do przedszkola i umieszczenie ich na tablicach informacyjnych
- potwierdzenie dyrektora
- marzec 2015r,2016r.,2017r

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty , pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami , instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami .
( § 8 ust. 2 pkt. 4 e)

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Gryfowie Śląskim
-nawiązanie współpracy ze specjalistami w przypadku problemów dydaktyczno-wychowawczych,
- październik 2014r
-zachęcanie rodziców do korzystania z usług specjalistów w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
- potwierdzenia
-według potrzeb

2. Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w Lubomierzu – filia w Wojciechowie celem rozwijania zainteresowań czytelniczych..; uwzględnianie problematyki środowiska lokalnego

- współpraca z biblioteką, czynny udział wizyty w bibliotece i udział w zajęciach,
- czytanie książek przez panią bibliotekarkę
-wypożyczanie książek i bajek oraz zachęcanie do czytania przez rodziców lub dzieci.
-udział w akcjach, „Cała Polska czyta dzieciom”
- zaświadczenie z biblioteki
-jeden rok stażu

3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym
- spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, zamieszczanie informacji w prasie lokalnej dotyczących działalności oddziału przedszkolnego
- artykuły ,zdjęcia;
-w okresie stażu
4. Udział w akcjach charytatywnych
- zbieranie plastikowych nakrętek na rzecz chorych dzieci
- tabela zbiórki odpadów, podziękowania

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
( § 8 ust . 2 pkt. 5)
1. Opis dwóch przypadków: opis i analiza problemu wychowawczego lub edukacyjnego
-nazwa problemu, krótka charakterystyka problemu, analiza podjętych działań i wynikających z nich efektów
- opis i analiza przypadków,
-na bieżąco

Niniejszy plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami placówki i własnymi .

w okresie stażu

w okresie stażu

w okresie stażu

w okresie stażu

w okresie stażu

w okresie stażu

w okresie stażu złożenie wniosku, opracowanie planu rozwoju zawodowego

potwierdzenie dyrektora

zaświadczenia
potwierdzenie obecności, certyfikat, materiały szkoleniowe

- regulaminy potwierdzenia dyrektora

- podziękowania, dyplomy

- programy plakaty materiały promocyjne

-sprawozdania, scenariusze, gazetka dla rodziców itp.

- pomoce do zajęć,
nowe pomoce dydaktyczne, zabawki, dekoracje

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.