X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25416
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

MGR MAGDALENA JAKUBIK
NAUCZYCIEL W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NOWEJ WSI
DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU 1.09.2014 R.
DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU 31.05.2017R.
Cele opracowanego planu rozwoju zawodowego
na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. z dnia 26 marca 2013 r.)

1. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

2. Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły.

3. Pogłębienie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego – z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa się staż.

4. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego zgodnie z Rozporządzeniem MEN:

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych - Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
( szkolenia wewnątrzszkolne i pozaszkolne)
Studiowanie literatury fachowej cały okres stażu

cały okres stażu
zaświadczenia o ukończeniu szkoleń

notatki własne
Poszerzanie zakresu wiedzy i doskonalenie własnych umiejętności
poprzez działania na rzecz podniesienia jakości pracy szkoły - Udział w pracach Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi
- Udział w pracach zespołu dydaktyczno-wychowawczego
- Przygotowanie referatu na spotkania Rady Pedagogicznej o tematyce dydaktyczno-wychowawczej cały okres stażu

cały okres stażu

jeden raz w każdym roku szkolnym zapisy w protokólarzu szkolnym

protokoły z prac zespołu

protokoły z przeprowadzonego referatu
Zastosowanie urozmaiconych metod i form pracy z uczniem - Praca z uczniem zdolnym
- Praca z uczniem z trudnościami w nauce
- Wykorzystanie metod aktywizujących
- Tworzenie nowych pomocy dydaktycznych cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu notatki własne, dzienniki lekcyjne
notatki własne, dzienniki lekcyjne
konspekty z lekcji obserwowanych
konspekty z lekcji obserwowanych
Współpraca z rodzicami - Zachęcanie rodziców do aktywnego udziału w zebraniach szkolnych
- Rozmowy indywidualne z rodzicami cały okres stażu

cały okres stażu zapisy w dziennikach lekcyjnych
zapisy w dziennikach lekcyjnych

Diagnoza osiągnięć uczniów - Analiza sprawdzianów
- Przeprowadzanie anonimowych ankiet dotyczących nauki języka angielskiego cały okres stażu
dwukrotnie w każdym roku szkolnym notatki własne

ankiety dla uczniów

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Wykorzystanie komputera i Internetu w codziennej pracy dydaktyczno- wychowawczej - Organizowanie zajęć języka z angielskiego z wykorzystaniem komputera i Internetu oraz płyt multimedialnych
- Przygotowywanie pomocy dydaktycznych ( obrazków, list słówek, quizów, krzyżówek, kolorowanek, wykreślanek itp.)
- Tworzenie testów na konkursy przedmiotowe; wyszukiwanie piosenek i podkładów muzycznych na konkursy piosenki angielskiej,
- Przygotowanie prezentacji multimedialnych do realizacji autorskiego programu wychowawczego „ Kącik dobrych manier” 1 raz w miesiącu w każdym roku szkolnym

cały okres stażu

zgodnie z harmonogramem konkursów

zgodnie z programem wychowawczym zapisy w dziennikach lekcyjnych

materiały dydaktyczne

karty pracy uczniów;
płyty z piosenkami, podkładami muzycznymi,

prezentacje multimedialne na komputerze
Wykorzystanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej w tworzeniu dokumentacji pracy nauczyciela - Opracowywanie planów wynikowych, rozkładów materiału, scenariuszy zajęć obserwowanych, ankiet i analizy sprawdzianów
- Opublikowanie w Internecie własnego Planu Rozwoju Zawodowego

- Publikacja sukcesów zawodowych na stronie internetowej szkoły www.szkolanowawies.edu.pl
cały okres stażu

wrzesień 2014

cały okres stażu plany wynikowe, scenariusze zajęć, ankiety

zaświadczenie z portalu edukacyjnego

wpisy na stronie internetowej szkoły

§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Kształtowanie umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami - Prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli
- Rozmowy indywidualne z nauczycielami o tematyce edukacyjno- wychowawczej
- Współpraca przy organizacji imprez szkolnych cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu
scenariusze zajęć,
poświadczenia nauczycieli
poświadczenia nauczycieli

poświadczenia nauczycieli
Upublicznienie własnych materiałów dydaktyczno- wychowawczych dla innych nauczycieli i rodziców - Publikacja własnych scenariuszy zajęć oraz uroczystości na stronie internetowej szkoły
- Przygotowanie materiałów dydaktyczno- wychowawczych dla rodziców na zebrania szkolne cały okres stażu

wybrane zebrania z rodzicami strona internetowa szkoły

materiały dydaktyczno-wychowawcze

§ 8 ust. 2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Skonstruowanie i realizacja programów edukacyjnych i wychowawczych - Opracowanie programu wychowawczego „Kącik dobrych manier”
- Wdrażanie powyższego programu wychowawczego
- Opracowanie i wdrażanie programu edukacyjnego dla uczniów kl. III w ramach zajęć rozszerzających z j. angielskiego zgodnie z projektem „Stawiamy na kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Rozprza”
- Opracowanie i wdrażanie programu edukacyjnego dla uczniów kl. VI w ramach zajęć wyrównawczych z j. angielskiego zgodnie z projektem „Stawiamy na kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Rozprza” rok szkolny 2014/2015

rok szkolny
2015/2016 i 2016/2017
rok szkolny 2014/2015

rok szkolny 2014/2015 program wychowawczy

poświadczenie Dyrekcji oraz nauczycieli
program zajęć edukacyjnych, dziennik zajęć

program zajęć edukacyjnych, dziennik zajęć

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Poszerzanie wiedzy uczniów poprzez organizowanie konkursów z j. angielskiego - Szkolny konkurs z j. angielskiego „Mistrz Słówek”
- Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy ( j. angielski) EDI zgodnie z Planem Pracy Szkoły
zgodnie z Planem Pracy Szkoły regulamin konkursu, karty pracy uczniów

zaświadczenie o udziale w konkursie

Reprezentowanie szkoły w gminie i powiecie poprzez wyjazdy na konkursy i festiwale piosenki ang. - Wyjazd na Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej w Rozprzy
- Wyjazd na Powiatowy Festiwal Piosenki Angielskiej w Moszczenicy zgodnie z terminem konkursu
zgodnie z terminem festiwalu dyplom za przygotowanie dzieci do konkursu
dyplom za przygotowanie dzieci do konkursu
Pielęgnowanie wśród uczniów potrzeby rozwoju i współdziałania w grupie poprzez imprezy szkolne - Organizowanie uroczystości z okazji ważnych wydarzeń szkolnych np. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dzień Rodziny
- Udział i opieka nad uczniami podczas uroczystości i dyskotek szkolnych,
- Współpraca z Samorządem Uczniowskim
zgodnie z Planem Pracy Szkoły

zgodnie z Planem Pracy Szkoły

cały okres stażu scenariusze uroczystości

poświadczenie Dyrekcji oraz nauczycieli

poświadczenie nauczycieli

Pogłębianie i uzupełnianie wiedzy uczniów oraz rozwijanie zainteresowania j. angielskim i tolerancji wobec innych kultur - Codzienna praca na lekcjach j. angielskiego
- Prowadzenie zajęć koła j. angielskiego oraz zajęć wyrównawczych z j. angielskiego w ramach art.42 KN cały okres stażu

cały okres stażu dzienniki lekcyjne

dzienniki lekcyjne

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Współpraca z Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczną - Obserwacja uczniów podczas codziennej pracy dydaktyczno- wychowawczej
- Realizacja zaleceń z orzeczeń i opinii uczniów w codziennej pracy
- Konsultacje z pracownikami PPP ( w razie potrzeby)
cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu notatki własne, dzienniki lekcyjne

dzienniki lekcyjne

wpisy w dziennikach lekcyjnych
Współpraca z MOK w Piotrkowie Tryb. - Zorganizowanie wycieczki do MOK z możliwością obejrzenia przez uczniów pracy ośrodka od zaplecza
rok szkolny 2014/2015 dziennik lekcyjny
Udział w akcjach charytatywnych - Zorganizowanie zbiórki pieniędzy na WOŚP w naszej szkole styczeń 2015-
2017
zaświadczenie organizatora

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Analiza i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych - Szczegółowy opis i sposoby rozwiązania dwóch wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych zaistniałych w naszej szkoły cały okres stażu notatki własne- analiza obu przypadków, wnioski

........................................
imię i nazwisko nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.