X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25389
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

§8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
L.p.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
1
Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego
 
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
 Opracowanie planu rozwoju zawodowego
 Dokumentowanie realizacji planu rozwojowego
 
Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
VIII-IX.2011

01.IX.2011
VIII.2011
 
Okres stażu
 
V-VI 2014
Znajomość przepisów prawa i poprawne sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu
 Wniosek o rozpoczęcie stażu
 Plan rozwoju zawodowego
Gromadzenie świadectw, potwierdzeń, sprawozdań, itp.
Złożenie dokumentów do postępowania kwalifikacyjnego
2
Samodzielne i zorganizowane pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi
Udział w pracach zespołu samokształceniowego i spotkaniach metodycznych
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, kursach
Aktywny udział w szkoleniowych radach pedagogicznych
Studiowanie literatury, czasopism, nowości wydawniczych i wykorzystywanie ich w pracy
Na bieżąco

Kilkakrotnie w okresie stażu

Na bieżąco
 
Na bieżąco
Notatki

Zaświadczenia, świadectwa

Notatki

Wykaz bibliografii

3
Doskonalenie warsztatu i metod pracy
Wykonanie pomocy dydaktycznych, kart pracy, sprawdzianów itp. do nauczania zintegrowanego (na lekcje i do pracy dodatkowej)
Opieka nad salą lekcyjną, dbałość o estetykę
Wzbogacanie wiedzy na temat metod aktywizujących, metod twórczego myślenia, metod i technik integracyjnych, zabaw relaksujących i wyciszających, gier i zabaw przeciw agresji
Na bieżąco zgodnie z potrzebami
 
Okres stażu
 
Okres stażu
Przykłady środków dydaktycznych, kserokopie, scenariusze

Materiał zdjęciowy

Zestawy ćwiczeń, scenariusze
4
Sporządzenie planu spotkań i współpracy z rodzicami
Wdrożenie planu współpracy z rodzicami
Prowadzenie pedagogizacji rodziców w ramach zebrań
Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców
Przeprowadzenie badań sondażowych poświęconych opiniom, poglądom lub oczekiwaniom rodziców
IX.2011
 
Kilka razy w roku
1-2x w roku 
XI. 2011
Plan współpracy
 
Opis pedagogizacji, potwierdzenia rodziców
Narzędzia, opis i analiza wyników badań, wnioski

5
Obserwacja, diagnoza i analiza możliwości oraz problemów wychowawczych ucznia, a także systematyczny pomiar jego osiągnięć
Zebranie informacji wg przygotowanych narzędzi badawczych (karty obserwacji, wstępna diagnoza, testy, sprawdziany, karty samooceny)
Na bieżąco
Narzędzia badawcze, analiza wyników testów, ankieta dla rodziców i uczniów, wnioski
6
Podejmowanie innych działań wpływających na jakość pracy
Organizowanie wycieczek, wyjazdów do kina, teatru, muzeum, imprez klasowych, również z udziałem rodziców, konkursów klasowych i szkolnych
Czynne włączanie się do przygotowania imprez szkolnych, przygotowanie uczniów do konkursów.
Zgodnie z planem wychowawczym
 
Zgodnie z harmonogramem imprez i konkursów
Karty wycieczek, sprawozdania, scenariusze imprez

Scenariusze imprez, potwierdzenia
§8 ust.2 pkt 2
Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
Wykorzystanie edytora tekstów Microsoft Word do tworzenia pomocy dydaktycznych, scenariuszy lekcji oraz materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela
Wykorzystanie Internetu, encyklopedii multimedialnych, programów edukacyjnych jako dodatkowego źródła informacji w pracy dydaktyczno-wychowawczej
Wykonywanie techniką komputerową zaproszeń, dyplomów, podziękowań ...
Okres stażu
Scenariusze zajęć, testy, przykładowe pomoce dydaktyczne

§8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
1
Praca w zespole przedmiotowym
Wymiana doświadczeń, wspólne rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów,
 Wymiana opracowanych materiałów dydaktycznych
Na bieżąco

Scenariusze, kserokopie
2
Prowadzenie zajęć dla zainteresowanych nauczycieli, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych
Przygotowanie scenariuszy lekcji i prowadzenie lekcji

Okres stażu
Scenariusze zajęć
Potwierdzenie dyrektora szkoły
3
Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami z gronem pedagogicznym szkoły, promocja własnych osiągnięć
Przygotowanie materiałów na radę szkoleniową, prowadzenie rady.
Publikacje związane z prowadzonymi zajęciami i pracą
Okres stażu
 
Okres stażu
Kserokopie materiałów, potwierdzenia

Materiały zdjęciowe, artykuły
4
Opublikowanie w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego
Przygotowanie planu i umieszczenie go na stronie internetowej
XI 2011
Publikacje w Internecie
§8 ust.2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych, związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
1

2

3
Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych – koło taneczne dla klas I-III
Udział w opracowaniu i realizacji programu zdrowotnego ,,Jak żyć by zdrowym być”
Opracowanie i wdrażanie programów pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Prowadzenie zajęć koła zainteresowań


Propagowanie zdrowego stylu życia

Prowadzenie zajęć dodatkowych dostosowanych do problemów uczniów
Okres stażu

Okres stażu

wg potrzeb
Opracowany program

Opracowany program

Opracowany program
§8 ust.2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
1
Włączanie się w ogólnopolskie i lokalne akcje
Udział w akcji, np. ,,Sprzątanie świata”, ,,Góra grosza”, .... akcje charytatywne
Współpraca z kołem wolontariuszy ,,Dobroduszek”
Na bieżąco
Potwierdzenie dyrektora szkoły
2
Współorganizowanie dla społeczności lokalnej imprez środowiskowych
Festyny i imprezy
wg kalendarza
Sprawozdania
3

4
Przygotowanie uroczystości szkolnych

Zdobycie dodatkowych kwalifikacji
Uroczystość Pasowania, Dzień Babci I Dziadka, Zabawa choinkowa, Dzień Matki, i inne
Ukończenie studiów podyplomowych zgodnie z potrzebami szkoły
Wg kalendarza imprez

okres stażu
Sprawozdania

Świadectwo

§8 ust.2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
1
Nawiązanie współpracy ze środowiskiem lokalnym i placówkami kulturalnymi
Kontakt z policją, podejmowanie wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa
Współpraca ze Strażą Pożarną-wycieczki, Dzień Strażaka
Współpraca z ŻOK-występy koła tanecznego np. na ,,Dni Żuław”, ,,WOŚP”
Współpraca z pielęgniarką szkolną- pogadanki zdrowotne
Na bieżąco
Potwierdzenia, zdjęcia, opisy spotkań
2
Systematyczna współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Nowym Dworze Gd.
Kierowanie na badania uczniów z problemami wychowawczymi i dydaktycznymi
Wdrażanie zaleceń Poradni podczas pracy z dzieckiem
Zgodnie z potrzebami
wnioski opracowane na podstawie opinii lub orzeczeń poradni, opis podjętych działań
3
Współpraca z biblioteką w ramach propagowania czytelnictwa w klasach I-III
Wspólne działania zachęcające do czytania
 
Okres stażu
Potwierdzenia z biblioteki, notatki ze spotkań
4
Systematyczna współpraca z pedagogiem szkolnym
Konsultacje, podejmowanie wspólnych działań na rzecz pomocy uczniom z problemami wychowawczymi i dydaktycznymi
Na bieżąco
Notatki, opis i potwierdzenie działań

§8 ust. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
1
Opis i analiza dwóch przypadków dydaktyczno- wychowawczych
Zdiagnozowanie dwóch przypadków, ustalenie metod pracy z uczniami i oddziaływań wychowawczych;
Systematyczna praca nad rozwiązywaniem problemu
Okres stażu
Opis analizowanych przypadków
 
Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji
 
Opracowała: Emilia Michałowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.