X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25385
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Dane personalne:
Imię i nazwisko: Agnieszka Sacawa
Miejsce pracy: Gminne Przedszkole
ul. Tatrzańska 20
74-120 Widuchowa
Stopień awansu: nauczyciel kontraktowy
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014r
Data planowanego zakończenia stażu: 31.05.2017r
Posiadane kwalifikacje:
* Studia licencjackie na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna z informatyką (WSH TWP w Szczecinie)
* Studia magisterskie na kierunku Pedagogika ogólna (US w Szczecinie)
* Studia podyplomowe na kierunku Logopedia szkolna- terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej (WSH TWP w Szczecinie)
* Podyplomowe uzupełniające studia terapii logopedycznej (WSH TWP w Szczecinie)

Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Małgorzata Kos

Podstawy prawne:
1) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 26 marca 2013r. poz. 393 )

§ 7 ust.2, pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Zadania do wykonania

1.Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego nauczyciela ze szczególnym uwzględnieniem wymagań na stopień nauczyciela mianowanego.
Formy i sposoby realizacji
- rozmowa z dyrekcją placówki
- analiza przepisów prawa oświatowego
- udział w kursach, szkoleniach dotyczących awansu zawodowego
- śledzenie stron internetowych MEN
wrzesień 2014
cały okres stażu
Dowody realizacji: Wniosek o rozpoczęcie stażu, Plan rozwoju zawodowego dostosowany do potrzeb przedszkola
Zaświadczenia z kursów, szkoleń

2.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Formy i sposoby realizacji
- sporządzenie kontraktu (umowy o współpracy pomiędzy stażystą i opiekunem stażu)
- ustalenie przebiegu stażu
- rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu (zakres obowiązków, zasady komunikowania się, ustalenie terminów spotkań
- analiza planu rozwoju
wrzesień 2014
Dowody realizacji:Kontrakt stażysty z opiekunem, Plan rozwoju zawodowego

3.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli.
Formy i sposoby realizacji
- obserwacja zajęć według wcześniej przygotowanych narzędzi, omówienie ich wyników
raz na m-c
przez cały okres stażu
Dowody realizacji:Konspekty zajęć obserwowanych, Wnioski z przeprowadzonych obserwacji

4.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
Formy i sposoby realizacji
- opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja
raz na m-c
Dowody realizacji:Konspekty zajęć, Wnioski opiekuna stażu po obserwacji, Notatki

5.Aktywne uczestnictwo w działalności Rady Pedagogicznej.
Formy i sposoby realizacji
- przygotowanie materiałów tematycznych na posiedzenia szkoleniowe
- przeprowadzenie szkolenia na tematy wynikające
z potrzeb przedszkola
zgodnie z terminami posiedzeń Rady Pedagogicznej
Dowody realizacji:Protokoły

6.Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.
Formy i sposoby realizacji
- udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
- wykorzystanie zdobytych na szkoleniach umiejętności w bezpośredniej praktyce pedagogicznej i upowszechnianie ich wśród innych nauczycieli
- udział w zajęciach otwartych i koleżeńskich realizowanych przez innych nauczycieli
według ofert
Dowody realizacji:Notatki,Materiały ze szkoleń, Konspekty zajęć

7.Tworzenie własnego warsztatu pracy.
Formy i sposoby realizacji
- poszukiwanie nowych, ciekawych metod i form pracy
- gromadzenie scenariuszy i konspektów ciekawych zajęć
- gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych
- konstruowanie własnych narzędzi pomiaru dydaktycznego
- autorefleksja- określenie słabych i mocnych stron własnej pracy
cały okres stażu
Dowody realizacji:Zbiór materiałów i pomocy dydaktycznych

8.Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej.
Formy i sposoby realizacji
- systematyczne opracowywanie miesięcznych planów pracy wychowawczo- dydaktycznej
- wpisy w dzienniku zajęć
cały okres stażu
Dowody realizacji: Miesięczne plany pracy, Dzienniki zajęć

9.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Formy i sposoby realizacji
- opracowanie i gromadzenie na bieżąco materiałów ukazujących realizację zadań zawartych w planie rozwoju w formie referatów, scenariuszy, konspektów, notatek, prace dzieci, samodzielnie wykonanych pomocy dydaktycznych, gazetek, zdjęć.
cały okres stażu
Dowody realizacji: Dokumenty, Referaty, notatki, Scenariusze, Prace dzieci, zdjęcia

§ 7 ust.2, pkt.2
Umiejętność uwzględniana w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Zadania do wykonania

1.Zdobywanie wiedzy dotyczącej środowiska dzieci, ich sytuacji rodzinnej, problemów.
Formy i sposoby realizacji
- bliższe poznanie dziecka i jego środowiska rodzinnego
- rozmowy indywidualne z dzieckiem
- przeprowadzanie rozmów z rodzicami
- systematyczna obserwacja i analiza możliwości dziecka
- prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznawanie możliwości i potrzeby rozwojowe dzieci, dokumentowanie tych obserwacji
- zbieranie informacji według przygotowanych narzędzi (np. arkusze obserwacji, ankiety)
na bieżąco
Dowody realizacji: Ankieta, notatki, Wzory kart obserwacji

2.Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokojenia potrzeb wychowawczych dzieci.
Formy i sposoby realizacji
- opracowanie indywidualnych planów pracy z dziećmi z problemami edukacyjnymi oraz z dziećmi szczególnie uzdolnionymi
- dostosowanie pomocy dydaktycznych do możliwości percepcyjnych dzieci
- stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z dziećmi z uwzględnieniem różnic wiekowych, rozwojowych i ich zainteresowań
- poszukiwanie ciekawych metod pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w prasie pedagogicznej, Internecie
- wzbogacanie bazy pomocy własnych
- zapobieganie i szybkie reagowanie na zaistniałe trudności wychowawcze
- prowadzenie zajęć wyciszających, relaksacyjnych
w trakcie trwania stażu
Dowody realizacji:Indywidualne plany pracy, Zdjęcia wybranych pomocy,spis

3.Praca w zespole do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
Formy i sposoby realizacji
- udział w spotkaniach zespołu
- rozpoznawanie potrzeb dziecka
- ustalanie zakresu w jakim dziecko wymaga pomocy
- określanie form, sposobów i okresów udzielania dziecku pomocy psychologiczno- pedagogicznej
- opracowanie planu działań wspierających
- ocena efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej
według potrzeb
Dowody realizacji: IPET, Karta indywidualnych potrzeb dziecka, Plan działań wspierających

4.Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami.
Formy i sposoby realizacji
- opracowanie planu współpracy z rodzicami
- systematyczny kontakt z rodzicami
- współdziałanie z domem rodzinnym procesie wychowania
- indywidualne rozmowy z rodzicami na spotkaniach mające na celu lepszą współpracę oraz uzyskanie informacji zwrotnej
- systematyczne informowanie rodziców o postępach i trudnościach edukacyjnych dzieci
- organizowanie zebrań grupowych i zajęć otwartych dla rodziców celem integracji wspólnych oddziaływań , zaprezentowanie rodzicom na zajęciach otwartych sposobów pracy z dziećmi
- organizowanie uroczystości przedszkolnych dla rodziców oraz innych członków rodziny (np. dziadków) w celu zaprezentowania zdobytych umiejętności
- włączanie rodziców do współorganizacji działań podejmowanych na rzecz przedszkola
- informowanie rodziców o formach pomocy i instytucjach niosących pomoc
- wyróżnienie imienne rodziców szczególnie zaangażowanych w życie przedszkola
w trakcie trwania stażu
Dowody realizacji:Plan współpracy z rodzicami, Lista obecności rodziców na zebraniach, Scenariusze zajęć otwartych z rodzicami, Scenariusze uroczystości, Dyplomy, podziękowania dla rodziców

5.Prowadzenie zajęć dodatkowych- zajęć logopedycznych, indywidualnych i grupowych.
Formy i sposoby realizacji
- zmodyfikowanie programu zajęć logopedycznych
- realizacja programu
- podsumowanie i ewaluacja programu
wrzesień 2015, maj 2016
Dowody realizacji:Program zajęć logopedycznych, Dzienniki zajęć

6.Tworzenie i kultywowanie tradycji rodzinnej,przedszkolnej i świątecznej.
Formy i sposoby realizacji
- organizowanie i przygotowywanie uroczystości i imprez przedszkolnych
- opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do uroczystości i imprez, praca z dziećmi
- angażowanie rodziców w pomoc w przygotowaniu uroczystości
na bieżąco, w okresie stażu
Dowody realizacji:Scenariusze spotkań i imprez okolicznościowych, Zdjęcia

7.Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
Formy i sposoby realizacji
- nawiązanie kontaktu z osobami oraz z instytucjami mogącymi wzmocnić oddziaływania dydaktyczne i wychowawcze placówki: Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Gminna Biblioteka, Policja, Straż Pożarna, Ośrodek Zdrowia
- organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi
- udział w corocznych akcjach „Sprzątanie świata”, „Góra Grosza”, „Cała Polska czyta dzieciom”, „Dni Ziemi”
w trakcie trwania stażu
Dowody realizacji:Notatki, zdjęcia, Podziękowania, Zdjęcia

8.Organizowanie różnorodnych konkursów przedszkolnych dla dzieci i ich rodziców.
Formy i sposoby realizacji
- przygotowywanie regulaminów konkursów, dyplomów, podziękowań, wybieranie jury
- zakup nagród
w trakcie trwania stażu
Dowody realizacji: Wzory regulaminów, dyplomów, Potwierdzenia dyrektora

9.Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi.
Formy i sposoby realizacji
- studiowanie literatury,
- udział w warsztatach, kursach, szkoleniach
- założenie banku materiałów dotyczących różnych form i metod pracy z dziećmi
Dowody realizacji: Notatki, Zaświadczenia z kursów, Bank materiałów

§ 7 ust.2, pkt.3
Umiejętność wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej

Zadania do wykonania

1.Pozyskiwanie informacji dotyczących aktualnych rozporządzeń i zmian w przepisach.
Formy i sposoby realizacji
- korzystanie z komputerowych programów oraz Internetu
- wyszukiwanie i drukowanie potrzebnych informacji
cały okres stażu
Dowody realizacji:Teczka zawierająca podstawowe akty prawa oświatowego

2.Doskonalenie umiejętności obsługi komputera.
Formy i sposoby realizacji
- udział w szkoleniach i kursach dotyczących obsługi komputera, poszerzających zakres posiadanej wiedzy i umiejętności
cały okres stażu
Dowody realizacji:Zaświadczenia z kursów, Notatki ze szkoleń

3.Wykorzystanie komputera podczas zajęć z dziećmi.
Formy i sposoby realizacji
- wdrażanie dzieci do świadomego i bezpiecznego korzystania z komputera i zasobów sieci Internet
- opracowywanie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem różnych źródeł informacji
- wykorzystywanie w czasie zajęć urządzeń multimedialnych, programów edukacyjnych
na bieżąco
Dowody realizacji:Scenariusze zajęć, Zdjęcia

4.Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
Formy i sposoby realizacji
- opracowanie i przygotowanie pomocy dydaktycznych za pomocą techniki komputerowej
- wykorzystanie w pracy edukacyjnych programów komputerowych w celu podniesienia atrakcyjności zajęć
cały okres stażu
Dowody realizacji:Baza pomocy, Zapisy w dzienniku

5.Wykorzystanie komputera w pracach na rzecz przedszkola.
Formy i sposoby realizacji
- opracowanie przy użyciu technik komputerowych dokumentacji przedszkolnej, scenariuszy zajęć, ogłoszeń i zaproszeń dla rodziców, dyplomów, podziękowań
- opracowanie kart pracy dziecka
cały okres stażu
Dowody realizacji:Scenariusze, ogłoszenia, zaproszenia, dyplomy, podziękowania, Wzory kart pracy dziecka

6.Prezentacja i promocja działań przedszkola poprzez stronę internetową.
Formy i sposoby realizacji
- przekazywanie do publikacji tekstów, zdjęć, wiadomości o danej grupie na przedszkolnej stronie internetowej
- systematyczna aktualizacja strony internetowej
na bieżąco
Dowody realizacji:Strona internetowa

7.Wykorzystanie Internetu do dzielenia się swoją wiedzą, umiejętnościami i pomysłami z innymi nauczycielkami.
Formy i sposoby realizacji
- korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż
- konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali internetowych
- udział w forach dyskusyjnych portali edukacyjnych, korzystanie z poczty elektronicznej
- zamieszczanie planów, zeskanowanych ilustracji, artykułów, scenariuszy zajęć na portalach edukacyjnych
cały okres stażu
Dowody realizacji:Zaświadczenia o publikacjach, Wykaz adresów portali edukacyjnych

8.Wykorzystanie Internetu w porozumiewaniu się.
Formy i sposoby realizacji
- przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową
- umieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie
cały okres stażu
Dowody realizacji:Adres strony internetowej

9.Opracowanie dokumentacji planu rozwoju zawodowego.
Formy i sposoby realizacji
- przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego
na bieżąco
Dowody realizacji:Dokumentacja planu rozwoju zawodowego

§ 7 ust.2, pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Zadania do wykonania

1.Poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Formy i sposoby realizacji
- korzystanie ze zbiorów biblioteki przedszkolnej i pedagogicznej
- aktywna praca nad samokształceniem, współpraca z innymi nauczycielami
- udział w kursach, warsztatach, szkoleniach
cały okres stażu
Dowody realizacji: Wykaz książek, czasopism, Notatki, Zaświadczenia z kursów

2.Samodzielne studiowanie literatury psychologiczno- pedagogicznej.
Formy i sposoby realizacji
- opracowanie recenzji z przeczytanych książek
cały okres stażu
Dowody realizacji: Wykaz lektur, notatki

3.Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy dziećmi oraz podczas współpracy z rodzicami i nauczycielami.
Formy i sposoby realizacji
- identyfikowanie problemów dotyczących dzieci i podejmowanie działań prowadzących do ich rozwiązania w oparciu o fachową literaturę oraz własne doświadczenia
- prezentowanie referatów podczas spotkań z rodzicami
cały okres stażu
Dowody realizacji: Referaty

4.Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów.
Formy i sposoby realizacji
- rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie zabaw wyciszających oraz stosowanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej
- rozmowy i konsultacje z dyrektorem, opiekunem stażu oraz innymi nauczycielami
cały okres stażu
Dowody realizacji: Notatki, Wpisy do dziennika

5.Praca z dziećmi z trudnościami.
Formy i sposoby realizacji
- opracowanie indywidualnego planu pracy z dzieckiem
- prowadzenie zajęć wyrównawczych
cały okres stażu
Dowody realizacji: Indywidualny plan pracy, Zapisy w dzienniku

6.Edukacja rodziców w zakresie trudności wychowawczych, zagrożeń cywilizacyjnych.
Formy i sposoby realizacji:
- kontakty z rodzicami (indywidualne i grupowe)
- zajęcia otwarte dla rodziców, warsztaty
- realizowanie programów edukacyjnych, profilaktycznych, wychowawczych (np. program edukacji antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas”)
- angażowanie dzieci i rodziców do udziału w organizowanych na terenie przedszkola akcjach charytatywnych wspierania potrzebujących
w trakcie
trwania stażu
Dowody realizacji:Scenariusze zajęć otwartych, Zdjęcia

§ 7 ust.2, pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły której nauczyciel odbywał staż.

Zadania do wykonania

1.Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studiowanie prawa oświatowego. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.
Formy i sposoby realizacji:
- przeanalizowanie podstawowych aktów prawnych, śledzenie zmian w przepisach na bieżąco
- gromadzenie podstawowych aktów prawnych
- udział w radach szkoleniowych podejmujących w/w temat
na bieżąco
Dowody realizacji:Zbiór aktów prawnych, Wykaz dokumentów

2.Zapoznanie się podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi w przedszkolu, realizacja zadań wg zasad funkcjonowania przedszkola.
Formy i sposoby realizacji:
- analiza i aktualizacja dokumentacji placówki: Statut Przedszkola, obowiązujących regulaminów i innych dokumentów
- udział w radach pedagogicznych i zespołach przedmiotowych opracowujących i modyfikujących rozmaite dokumenty wewnątrz przedszkolne
w trakcie trwania stażu
Dowody realizacji:Notatki z analizy dokumentów, Zapisy w protokołach

3.Przestrzeganie przepisów BHP.
Formy i sposoby realizacji:
- stosowanie przepisów BHP podczas pracy wychowawczo- dydaktycznej
w trakcie trwania stażu
Dowody realizacji:Zapis w dzienniku zajęć

4.Organizacja wycieczek.
Formy i sposoby realizacji:
- udział w szkoleniu dla kierowników wycieczek
- stosowanie przepisów i zasad w tym zakresie
w trakcie trwania stażu
Dowody realizacji: Zdjęcia, Wykaz przepisów i zasad

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.