X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 25383
Przesłano:

Program wychowawczy dla klas I-III

Cele szczegółowe.

• Przygotowanie uczniów do wyzwań współczesnego świata poprzez aktywność intelektualną, społeczną, fizyczną, artystyczną i edukację multimedialną.
• Przygotowanie ucznia do funkcjonowania w grupie szkolnej i efektywnego w niej działania oraz właściwego pełnienia ról społecznych.
• Umożliwienie rozwoju własnych zainteresowań i talentów.
• Umacnianie wiary ucznia we własne siły i zdolności osiągania wartościowych i trudnych celów
• Przygotowywanie uczniów do życia w świecie poprzez ukazywanie różnych aspektów życia społecznego wraz z jego zagrożeniami
• Dostrzeganie w każdym uczniu ukrytych możliwości oraz zdolności i rozwijanie ich, aby uczeń był kreatywny i miał świadomość większej wartości swoich działań twórczych i oddziaływań wychowawczych
• Kształcenie osobowości uczniów poprzez wskazywanie właściwych postaw wobec siebie i innych ludzi oraz umiejętność analizowania różnorodnych zachowań
• Kształtowanie u dzieci postaw patriotycznych,
• budzenie zainteresowań przeszłością kraju i najbliższej okolicy,
• Wdrażanie do samorządności i samodzielności,
• Wzmacnianie więzi z rodziną,
• Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią,

1. Kształcenie motywacji ucznia i zaspokajanie potrzeby przeżywania sukcesów.

- kształtowanie nawyku bycia obowiązkowym i wytrwałym w swoich działaniach
- stawanie się odpowiedzialnym za siebie i innych
- branie aktywnego udziału w życiu grupy, klasy, szkoły
- wyznaczanie sobie celów do realizacji i osiąganie ich
- budzenie wiary we własne siły, dążenie do osiągania sukcesu

2. Kształcenie środowiska sprzyjającego uczeniu się - rozwijanie motywacji uczniów

- integracja zespołu klasowego
- rozwijanie umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie
- dostarczenie wiedzy na temat praw i obowiązków człowieka, dziecka, ucznia
- pomoc w potrzebie koleżankom i kolegom
- rozpoznawanie potrzeby innych i zajmowanie wobec nich właściwej postawy
- poszanowanie innych, ich indywidualności i godność
- dostrzeganie swoich sukcesów lub porażek, co stanowi główny wyznacznik motywacji osiągnięć

3. Wspieranie rozwoju intelektualnego ucznia i technik efektywnego uczenia się.

- zdawanie sobie sprawy z potrzeby nauki, zdobywania wiedzy i umiejętności
- rozwijanie swoich zainteresowań w różnych dziedzinach
- korzystanie z komputera i technik multimedialnych we właściwy i efektywny sposób
- korzystanie z książek jako źródła informacji podczas nauki oraz rozwijanie swoich zainteresowań czytelniczych
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się i samodzielnego wyszukiwania potrzebnych mu informacji
- zastosowywanie w praktyce wiedzy teoretycznej

4. Rozbudzanie zainteresowań, rozwijanie samodzielności, systematyczności i inicjatywy.

- rozwijanie swoich zainteresowań wykraczających poza zakres nauczanego na lekcjach materiału
- prezentowanie siebie w grupie, na forum klasy, szkoły i środowiska lokalnego
- kształtowanie postawy odpowiedzialności za podejmowane zadania

Formy realizacji:

- diagnoza psychologiczno-pedagogiczna
- prowadzenie kół zainteresowań
- udział uczniów w konkursach przedmiotowych, plastycznych i in.
- eksponowanie sukcesów uczniów
- prezentowanie prac twórczych (wystawy, gazetki szkolne, klasowe, strona internetowa, prace plastyczne, wiersze, samodzielnie wykonane pomoce do zajęć)
- organizowanie spotkań z ludźmi sukcesu
- indywidualne praca z uczniem zdolnym i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
- organizowanie zajęć pozalekcyjnych, praca w kołach zainteresowań i przedmiotowych
- stosowanie aktywizujących metod pracy na zajęciach z wszystkich przedmiotów
- wyjazdy do teatru, kina

5. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo.

- zapoznanie z przepisami bhp i procedurami obowiązującymi w szkole
- utrwalanie zasad bezpiecznego zachowywania się w drodze do i ze szkoły
- znajomość telefonów alarmowych
- zdawanie sobie sprawy z niebezpieczeństwa wynikającego z kontaktu z nieznajomymi, przypomnienie jak należy zachować się w takich sytuacjach
- rozpoznawanie sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu
- rozumienie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu
- rozwijanie umiejętności świadomego dbania o bezpieczeństwo własne i innych osób
- stosowanie zasad ruchu drogowego
- rozwiązywanie konfliktów drogą bez przemocy

Formy realizacji:

- pogadanki
- zapoznanie z regulaminami klasopracowni
- szkolenie uczniów w zakresie przepisów bhp i zachowania się sytuacji zagrożenia pożarowego
- zapoznanie z oznakowaniem dróg ewakuacyjnych w budynku szkolnym
- spotkania z funkcjonariuszem policji i przedstawicielem straży pożarnej
- udział w zajęciach dotyczących udzielania pierwszej pomocy
- spotkania z higienistką szkolną
- realizacja programu Szkoła bez przemocy

6. Promowanie zdrowego, aktywnego stylu życia-wolnego od nałogów.

- dbanie o własną sprawność fizyczną i prawidłową postawę ciała
- racjonalne wykorzystanie swojego czasu wolnego
- znajomość zasad bezpiecznego spędzania wolnego czasu
- dostrzeganie wpływu aktywności na samopoczucie
- dbanie o higienę osobistą i swój wygląd
- zachowywanie się w sposób nie zagrażający zdrowiu i życiu
- zapoznanie z zagrożeniami związanymi z nałogami i uzależnieniami

Formy realizacji:

- reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych
- współpraca z Komendą Powiatową Policji, Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną
- pogadanki, filmy edukacyjne, dyskusje, gazetki tematyczne
- konkursy utrwalające wiedzę nt. zdrowia
- udział w programach edukacyjnych o tematyce zdrowotnej i profilaktycznej
- organizowanie Dnia Sportu,

7. Kształtowanie postaw etycznych, moralnych i patriotycznych.

- znajomość swoich praw i obowiązków
- umiejętność wyjaśniania pojęć: uczciwość, szacunek, odpowiedzialność, odwaga, sprawiedliwość, przyjaźń itp.
- wykazywanie wrażliwości na zło i krzywdę wyrządzoną przez innych ludzi
- pomaganie ludziom starszym i w trudnej sytuacji życiowej
- znajomość świąt narodowych i związanych z nimi historii
- umiejętność wymienienia symboli narodowych i okazywanie wobec nich szacunku
- branie aktywnego udziału w uroczystościach szkolnych i patriotycznych

Formy realizacji:

- udział w uroczystościach szkolnych z okazji świąt narodowych (Święto Niepodległości, Święto Konstytucji 3 Maja)
- noszenie przez uczniów stroju galowego podczas ważnych uroczystości
- obecność pocztu flagowego podczas ważnych uroczystości państwowych
- pogadanki, gazetki tematyczne
- kultywowanie polskich tradycji, obyczajów (wigilia szkolna, jasełka, mikołajki klasowe)
- udział w akcji WOŚP i zbierania nakrętek

8. Ukazanie nadrzędnej roli rodziny w życiu człowieka.

- docenianie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka
- wypowiadanie się z szacunkiem o swojej rodzinie
- szanowanie pracy rodziców i pomaganie członkom swojej rodziny
- współuczestniczenie w życiu rodziny
- szanowanie tradycji rodzinnych

Formy realizacji:

- pogadanki, rozmowy na poszczególnych zajęciach edukacyjnych i wychowawczych
- mówienie na zajęciach o obchodzeniu Dnia Matki i Ojca, Dnia Babci i Dziadka
- pedagogizacja rodziców w zakresie kultury zachowań, agresji, emocji, postaw rodzicielskich i umiejętność komunikowania się z własnymi dziećmi

9. Rozwijanie świadomości i postaw ekologicznych i propagowanie idei ochrony przyrody.

- dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie
- zachowywanie właściwego stosunku do zwierząt i otaczającej przyrody
- poinformowanie o zagrożeniach ekologicznych
- stosowanie się do zasad zachowania obowiązujących na terenach chronionych
- branie aktywnego udziału w akcjach i działaniach na rzecz przyrody i ekologii
- dbanie o tereny zielone w najbliższym środowisku
- rozumienie konieczności dbania o ład i porządek wokół siebie

Formy realizacji:

- realizowanie edukacji ekologicznej
- udział w konkursach przyrodniczych i ekologicznych
- ekspozycja gazetek, plakatów na temat degradacji środowiska i sposobów zapobiegania jej
- organizowanie zbiórek zużytych baterii i surowców wtórnych
- zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska
- organizowanie wycieczek krajoznawczych
- stała troska o czystość w salach, szkole i jej otoczeniu

10. Integrowanie rodziców i angażowanie ich w życie szkoły.

- wspólne angażowanie się nauczycieli i rodziców w organizowanie uroczystości szkolnych
- informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu swojego dziecka

Formy realizacji:

- koordynowanie działań wychowawczych domu i szkoły
- pedagogizacja rodziców
- włączanie rodziców w szkolny proces wychowawczy i w organizację uroczystości klasowych i szkolnych
- organizowanie zebrań z rodzicami
- zapoznanie rodziców z dokumentami szkoły
- działalność Rady Rodziców

11. Rozwijanie czytelnictwa, dbanie o kulturę słowa oraz wyrabianie nawyku korzystania z różnych źródeł informacji.

- utrwalanie zasad poprawnego posługiwania się językiem w mowie i piśmie
- branie aktywnego udziału w konkursach recytatorskich, ortograficznych, czytelniczych
- branie udziału w akcjach bibliotecznych, wyjazdach do kina,
- posługiwanie się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi, sięganie do literatury i prasy

Formy realizacji:

- pasowanie na czytelnika i wybór czytelnika roku oraz najlepiej czytającej klasy
- testy sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem
- czytanie książek przez nauczyciela, zaproszonych gości i rodziców
- organizowanie konkursów i zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej

12. Aktywizacja życia społecznego i wpajanie zasad samorządności.

- znajomość praw i obowiązków ucznia
- przeprowadzanie wyborów do Samorządu Klasowego i Uczniowskiego
- uwrażliwienie na potrzeby niepełnosprawnych uczniów

Formy realizacji:

- organizowanie wyborów do samorządu szkolnego i klasowego
- podejmowanie działań w na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego
- organizacja imprez szkolnych, akcji charytatywnych i społecznych
- integracja z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.