X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 25373

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

CELE PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO W OKRESIE STAŻU:
-Podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych.
-Podniesienie jakości pracy przedszkola i szkoły.
-Zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Imię i nazwisko: mgr Karolina Duda
Placówka oświatowa: Zespół Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2014 – 31.05.2017 r.)

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
& 8 ust. 2 pkt 1
„uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły”
Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli. - Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącą awansu zawodowego nauczycieli.
-Opracowanie planu rozwoju zawodowego i przedstawienie go dyrektorowi placówki.
- Śledzenie zmian dokonywanych w Karcie Nauczyciela, Prawie Oświatowym oraz Ustawy o Systemie Oświaty. IX 2014 r.

IX 2014 r.

okres stażu wniosek o rozpoczęcie stażu.

plan rozwoju zawodowego.
notatki własne.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju. -Opracowywanie materiałów ukazujących realizację zadań.
-Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. okres stażu

V 2017 r. teczka stażu zawodowego.
sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Systematyczne podnoszenie wiedzy w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej. -Analiza dokumentów: Statut szkoły, Regulaminy, Plan Pracy Szkoły, Szkolny Program Wychowawczy, Roczny Plan Pracy Przedszkola, Program Profilaktyczny
-Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
-Samokształcenie poprzez studiowanie fachowej literatury i czasopism dla nauczycieli, analiza nowości wydawniczych. okres stażu dokumentacja placówki.
dokumentacja posiedzeń Rady Pedagogicznej.
literatura, biografia, notatki.
Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnętrznym i zewnętrznym doskonaleniu. - Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły (warsztaty, kursy, konferencje).
-Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych i spotkaniach WDN.
-Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli. okres stażu

okres stażu zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego

dokumentacja posiedzeń Rady Pedagogicznej
potwierdzenia udziału
Doskonalenie własnego warsztatu pracy. - Samokształcenie: pogłębianie wiedzy pedagogicznej poprzez czytanie literatury fachowej oraz gromadzenie literatury metodycznej i pomocy naukowych niezbędnych do pracy na zajęciach. okres stażu literatura, pomoce naukowe
Wykorzystanie nowatorskich form pracy dydaktycznej i wychowawczej -Wykorzystanie w pracy innowacyjnych metod: aktywizujących, edukacji przez ruch, metody projektu, metoda Orffa, ,,Odmienna metoda nauki czytania” Ireny Maichrzak.
okres stażu notatki, scenariusze zajęć

Indywidualizacja nauczania -Dodatkowa praca z uczniem mającym problemy dydaktyczne i uczniem zdolnym.
- Rozmowy indywidualne z rodzicami. okres stażu plany pracy

potwierdzenia odbytych rozmów
Aktywny udział w tworzeniu dokumentów przedszkola i szkoły. Praca w zespołach nauczycielskich powołanych do tego celu. okres stażu protokoły, opracowane dokumenty
Rozwijanie zainteresowań dzieci - Odkrywanie zdolności dzieci i wykorzystanie ich umiejętności, przygotowywanie dzieci i prac plastycznych do konkursów. okres stażu zdjęcia, sprawozdania, dyplomy lub zapisy z protokołów
Realizacja autorskich programów edukacyjnych. -Kontynuacja programu autorskiego ,,Edukacja w kierunku natury-wyjdźmy z sal”.
-Wdrożenie i realizacja programu: ,,Z przyrodą za pan brat!”.

okres stażu

okres stażu
program, scenariusze, ankiety ewaluacyjne dla rodziców.
& 8 ust. 2 pkt 2
„ wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”
Stosowanie technologii komputerowej -Opracowywanie prezentacji komputerowych. Tworzenie prezentacji multimedialnych do wykorzystania w czasie zajęć.
Komputerowe opracowanie:
-planów pracy,
-arkuszy obserwacyjnych i diagnoz,
-ankiet, sprawozdań,
-scenariuszy zajęć,
-informacji dla rodziców,
-materiałów do rad szkoleniowych.

-Wykonywanie dyplomów, zaproszeń, podziękowań itp.
-Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do awansu zawodowego.
-Wykonywanie pomocy dydaktycznych do zajęć.
-Wykorzystanie na zajęciach urządzeń multimedialnych i programów edukacyjnych. okres stażu

okres stażu

okres stażu przykładowe dokumenty i pomoce dydaktyczne wykonane technologią komputerową, scenariusze, ankiety, pokazy multimedialne, filmy i materiały edukacyjne

przykłady
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej - Pozyskiwanie z internetu informacji potrzebnych nauczycielowi.
-Pobieranie ciekawych materiałów z internetu do realizacji w trakcie pracy z dziećmi (np. regulaminy konkursów i ogólnopolskich kampanii edukacyjnych, scenariusze itp.).
-Zgłaszanie przez internet udziału w akcjach.
-Śledzenie innowacji w sposobach nauczania i odwiedzanie edukacyjnych stron internetowych.
-Publikacje w internecie. okres stażu

wykaz stron najczęściej wykorzystywanych stron internetowych

Współtworzenie strony internetowej szkoły - Aktualizowanie strony. okres stażu publikacje artykułów, zdjęć, na stronie internetowej szkoły
& 8 ust. 2 pkt 3
„umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć”
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. - Przedstawienie referatów w ramach spotkań WDN (referat pt. ,,Pozytywy nauki i zabawy na świeżym powietrzu”, „Odmienna metoda nauki czytania Ireny Maichrzak”), pełnienie funkcji lidera grupy .
-Prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli.
- Publikacje własne w portalu internetowym: np. opublikowanie „planu rozwoju zawodowego”. okres stażu
referaty, materiały szkoleniowe

scenariusze zajęć,potwierdzenia

publikacja
Opieka nad praktykantami, stażystami, studentami wyższych uczelni. -Pełnienie funkcji opiekuna.
- Prezentacja zajęć
- Pomoc w opracowywaniu scenariuszy zajęć
- Dzielenie się wiedzą w miarę potrzeb placówki w okresie trwania stażu -poświadczenie uczelni -potwierdzenie obecności w zajęciach
Prowadzenie zajęć hospitowanych

Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza według harmonogramu arkusze obserwacji, scenariusze zajęć potwierdzone opinią obserwatora zajęć
& 8 ust. 2 pkt 4 lit. A
„opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich”
Kontynuacja realizacji programu autorskiego ,,Edukacja w kierunku natury – wyjdźmy z sal” jako wprowadzenie do przedszkola elementów ,,Leśnego Przedszkola” na bazie przedszkoli funkcjonujących na terenie Niemiec.
- Realizacja zadań wynikających z programu
- Ewaluacja okres stażu -opracowany program
-wiadomości i fotografie na stronie szkoły
-sprawozdanie
Opracowanie programu ,,Z przyrodą za pan brat!”.

- Opracowanie programu.
- Wdrożenie.
- Realizacja zaplanowanych działań.
- Ewaluacja programu. okres stażu

-opracowany program
-wiadomości i fotografie na stronie szkoły
-sprawozdanie
& 8 ust. 2 pkt 4 lit. C
„poszerzenie zakresu działań szkoły, a w szczególności działań szkoły dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych”
Uczestniczenie wraz z uczniami w różnych formach kultury. Organizowanie wycieczek, wyjść, wyjazdów do kina, teatru itp. okres stażu dokumentacja wycieczek, zdjęcia, zaświadczenia, potwierdzenia
Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym. -Spotkania z rodzicami i ciekawymi ludźmi.
-Organizowanie i współorganizowanie imprez grupowych, przedszkolnych i szkolnych. w ramach potrzeb grupy przedszkolnej, lub szkoły plany i potwierdzenia odbytych spotkań
Pedagogizacja rodziców. -Udział rodziców w zajęciach otwartych.
-W ramach spotkań z rodzicami przedstawienie referatów: ,,Wpływ ruchu na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym”, przedstawienie zasad funkcjonowania ,,Leśnych Przedszkoli” w Niemczech – pokaz multimedialny.
Prowadzenie spotkań warsztatowych z rodzicami: ,,Nagradzanie w wychowaniu”, - spotkanie w ramach przygotowania ozdób na Kiermasz Świąteczny.
-Włączenie rodziców w życie grupy i placówki. okres stażu

okres stażu referaty, sprawozdania z zebrań

referaty, sprawozdania z zebrań
Pozyskanie środków na rzecz lepszego funkcjonowania placówki. -Doposażenie we współpracy z rodzicami klasopracowni w gry i zabawki.
-Założenie biblioteczki klasowej i wzbogacenie jej o nowe pozycje książkowe.
-Wspólna praca społeczna z rodzicami w ramach dbania o klasopracownię oraz zielony teren ,,Leśnego Przedszkola”.
-Pozyskanie funduszy na cele szkoły poprzez organizację ogólno-szkolnej akcji zbioru puszek aluminiowych i makulatury.
okres stażu zdjęcia, wykaz darów, sprawozdania z przeprowadzonych akcji
Organizowanie i współorganizowanie imprez przedszkolnych, szkolnych, rodzinnych i środowiskowych. - Opracowanie scenariuszy imprez: Kiermasz Świąteczny, Dzień Matki, Dzień Dziecka, „Festyn Rodzinny- Mama, Tata i Ja” itp.
- Przygotowanie dzieci.
- Pozyskanie rodziców do pomocy w organizacji.
-Współpraca z innymi nauczycielami.

-Pomoc przy współorganizowaniu różnego rodzaju akcji, apeli, imprez. każdego roku według harmonogramu imprez scenariusze, zdjęcia na stronie internetowej szkoły
Podejmowanie działań mających na celu promocję przedszkola. - Współorganizowanie uroczystości przedszkolnych i szkolnych dla społeczności lokalnej.
- Publikowanie informacji na stronie internetowej szkoły okres stażu zdjęcia i opisy na stronie internetowej szkoły
informacje na stronie szkoły
Organizowanie na terenie placówki akcji charytatywnych i ekologicznych oraz konkursów. -Organizacja akcji ,,Eko-zbiórki” - corocznej akcji zbioru puszek aluminiowych i makulatury.
-Udział w akcji: ,,Góra grosza”.
-Organizacja konkursów na terenie przedszkola, opracowanie regulaminu i pozyskanie sponsorów. okres stażu regulaminy, informacje i zdjęcia na stronie szkoły
Udział w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. -Wdrażanie rodziców i członków różnych instytucji do czytania dzieciom.
- Propagowanie czytania poprzez codzienne czytanie dzieciom. okres stażu zdjęcia i opisy na stronie internetowej szkoły
& 8 ust. 2 pkt 4 lit. E
„wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami”
Współpraca z policją - Pogadanki z policjantami.
- Wizyta funkcjonariuszy policji w przedszkolu. okres stażu potwierdzenia odbytych spotkań, zdjęcia i opisy na stronie internetowej szkoły
Współpraca z higienistką i Ośrodkiem Zdrowia - Spotkania z higienistką. 1 raz w ciągu roku przez cały okres stażu potwierdzenia odbytych spotkań, zdjęcia i opisy na stronie internetowej szkoły
Współpraca z jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodnicy Górnej Spotkania ze strażakami, wizyta w Remizie Strażackiej w Brodnicy Górnej. okres stażu potwierdzenia odbytych spotkań, zdjęcia i opisy na stronie internetowej szkoły
Współpraca z Nadleśnictwem Kartuzy - Spotkania z leśniczym w ramach edukacji ekologicznej. okres stażu potwierdzenia odbytych spotkań, zdjęcia i opisy na stronie internetowej szkoły
Współpraca z pedagogiem, GOPS-em, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kartuzach, Centrum Pomocy Rodzinie -Pomoc dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.
-Nawiązanie współpracy ze specjalistami w przypadku zaistnienia problemów dydaktyczno-wychowawczych.
-Zachęcanie rodziców do korzystania z usług specjalistów PPP. okres stażu potwierdzenia
& 8 ust. 2 pkt 5
„umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony”
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów związanych z pracą w szkole. Opis i analiza dwóch przypadków:
-zdiagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
-ustalenie i zastosowanie środków zaradczych,
-podsumowanie i wnioski. okres stażu opis i analiza przypadków

Plan opracowała: Zatwierdzam do realizacji:
Karolina Duda
........................................ ........................................

(Podpis nauczyciela)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.