X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 25372

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego: mgr Danuta Cybula
Placówka oświatowa: Zespół Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2014-31.05.2017)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Powinności nauczyciela kontraktowego:

§ 7.1. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:
1) uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;
2) pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;
3) poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2
i ust. 1a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły – z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

ZADANIA DO WYKONANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. 1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
2. Śledzenie stron MEN, ORE. wrzesień 2014
okres stażu notatki własne
notatki własne
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. 1. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
2. Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
4. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli.
6. Określenie słabych i mocnych stron własnej działalności w szczególności biorąc pod uwagę sprawozdania podsumowujące półroczną pracę wychowawczo-dydaktyczną. wrzesień 2014
wrzesień 2014
wrzesień 2014
okres stażu
okres stażu
na bieżąco wniosek o rozpoczęcie stażu
kontrakt

plan rozwoju

scenariusze zajęć

scenariusze zajęć

wpis do księgi protokołów
3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu. 1. Uczestniczenie w wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego – Szkoleniowe Rady Pedagogiczne, spotkania WDN.
2. Udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności (kursy, warsztaty metodyczne, konferencje).
3. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury i prasy fachowej oraz śledzenie nowości wydawniczych.
4. Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali.
5. Obserwacja zajęć u innych nauczycieli. wg harmonogramu

okres stażu

na bieżąco

okres stażu

wg harmonogramu notatki własne, wpis do księgi protokołów.

zaświadczenia, materiały szkoleniowe, notatki własne

spis literatury

materiały, pomoce, zdjęcia
potwierdzenia, scenariusze
4. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju. 1. Gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, scenariuszy, fotografii itp.)
2. Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
3. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego. okres stażu

maj 2017 r

czerwiec 2017r świadectwa, zaświadczenia, programy, scenariusze
sprawozdanie

wniosek wraz z dokumentacją
5. Planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej w grupie.

1. Analiza i wybór programu nauczania w oparciu o wartości merytoryczne.
2. Opracowanie rocznego planu dydaktyczno-wychowawczego, miesięcznych planów pracy i arkuszy obserwacji.
3. Przygotowanie kalendarza uroczystości. na bieżąco

okres stażu

okres stażu
wpis do księgi protokołów
plany i arkusze obserwacji

wpisy w dzienniku
6. Wykorzystanie nowatorskich form pracy. 1. Stosowanie w pracy z dziećmi aktywnych metod nauczania.
2. Wykorzystanie w pracy elementów pedagogiki zabawy Klanza, metody Orffa, Weroniki Sherbone, kinezjologii.
3. Zastosowanie nowatorskiego programu wychowania przedszkolnego „Klucz do uczenia się” okres stażu
okres stażu

okres stażu scenariusze zajęć
scenariusze zajęć

scenariusze zajęć
7. Dzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem.

1. Przeprowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.
2. Prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli.
3. Przedstawienie referatów w ramach spotkań WDN. okres stażu

okres stażu

okres stażu
scenariusz zajęć

scenariusz zajęć

kopia referatów

8. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej. 1. Wpisy w dzienniku zajęć przedszkolnych.
2. Założenie i prowadzenie kart obserwacji dziecka.
3. Założenie i prowadzenie teczki wychowawcy (plany i sprawozdania ze spotkań z rodzicami, listy obecności spotkań z rodzicami).
4. Miesięczny plan pracy.
5. Prowadzenie kroniki przedszkolnej. na bieżąco

okres stażu

na bieżąco

na bieżąco
na bieżąco dziennik zajęć

karty obserwacji dzieci

teczka wychowawcy

teczka wychowawcy
kronika przedszkolna
9. Opieka nad praktykantami. 1. Pełnienie funkcji opiekuna. wg potrzeb placówki kopia oceny praktykanta
10. Aktywny udział w tworzeniu dokumentów szkolnych. 1. Praca w zespołach nauczycielskich powołanych do tego celu. okres stażu protokoły, opracowane dokumenty

§ 7 ust. 2 pkt. 2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Współpraca z rodzicami.
1. Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.
2. Konsultacje indywidualne z rodzicami.
3. Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w życiu i uroczystościach przedszkolnych. na bieżąco

na bieżąco
okres stażu protokoły, lista obecności
zeszyt kontaktów z rodzicami
notatki

2. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań.
1. Zapoznanie z orzeczeniami i opiniami PPP.
2. Prowadzenie obserwacji dzieci.
3. Indywidualna praca z dzieckiem z uwzględnieniem jego potrzeb rozwojowych.
4. Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.
5. Organizowanie wycieczek i spacerów itp.

okres stażu
Karty obserwacji

scenariusze zajęć

zdjęcia
3. Udział w akcjach i realizacja programów edukacyjnych. 1. Cała Polska czyta dzieciom.
2. Udział w różnego rodzajach akcjach, zbiórkach np.: „Góra grosza”.
3. Wdrażanie własnego programu profilaktycznego „W zdrowym ciele, zdrowy duch”.
4. Współtworzenie i realizacja programów edukacyjnych z innymi nauczycielami.

okres stażu
notatki
zdjęcia, zapisy w dzienniku
notatki, scenariusze zajęć

sprawozdanie
4. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole. 1. Nawiązanie współpracy z Policją, Strażą Pożarną oraz Nadleśnictwem .
2. Nawiązanie współpracy z biblioteką.
3. Realizacja programu „Klucz do uczenia się” współfinansowanego przez UE w ramach projektu „Gmina ............”. na bieżąco

na bieżąco
okres stażu wpis w dzienniku, zdjęcia
wpis w dzienniku, zdjęcia
wpis w dzienniku, zdjęcia
5. Organizowanie i przygotowywanie imprez przedszkolnych.
1. Opracowanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez np. : Pasowanie na Przedszkolaka, Dzień Babci, Dzień Matki, Dzień Dziecka itp. wg harmonogramu scenariusze, informacje na stronie internetowej szkoły, zdjęcia
6. Udział dzieci w konkursach. 1. Przygotowywanie dzieci do konkursów, wystąpień, przedstawień teatralnych.
2. Organizowanie i współorganizowanie konkursów. na bieżąco
na bieżąco wpisy do dziennika, scenariusze
wystawa prac, zdjęcia
7. Udział w różnych formach kultury. 1. Współudział i organizowanie wycieczek, teatrzyków itp. okres stażu sprawozdania z wycieczek, teatrzyków, zdjęcia
8. Pełnienie dodatkowych funkcji związanych z pracą w szkole. 1. Prowadzenie kroniki przedszkolnej.
2. Przygotowywanie ściennych gazetek, dekoracji.
3. Pisanie sprawozdań dotyczących unijnego projektu.
4. Lider zespołu samokształcącego.
5. Pomoc przy organizacji imprez przedszkolnych i szkolnych np. Kiermasz Świąteczny, Festyn Rodzinny.
okres stażu
na bieżąco

okres stażu

okres stażu
okres stażu kronika
zdjęcia

sprawozdania

sprawozdania
zdjęcia

§ 7 ust. 2 pkt. 3.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie komputera i Internetu w codziennej pracy nauczyciela. 1. Opracowanie dokumentacji przedszkolnej (miesięczny plan pracy, scenariuszy, konspekty, karty obserwacji, plan pracy itp.).
2. Przygotowywanie pomocy dydaktycznych.
3. Wykonywanie zaproszeń, podziękowań, dyplomów, kartek okolicznościowych, informacji dla rodziców.
4. Tworzenie prezentacji multimedialnych.
5. Wykorzystanie komputera w pracy dydaktycznej z dziećmi.
6. Korzystanie ze stron Internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.
7. Publikowanie zdjęć i tekstów na szkolnej stronie internetowej.
8. Komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej z opiekunem stażu, innymi nauczycielami oraz rodzicami.
9. Wykorzystanie Internetu, jako źródła wiedzy w poznaniu i gromadzeniu wybranych przepisów i prawa oświatowego.

W ciągu stażu dokumentacja przedszkolna

Zdjęcia, pomoce

pokazy multimedialne

programy edukacyjne dla dzieci 3-4 letnich
spis wykorzystanych stron internetowych
strona internetowa szkoły

notatki własne

2. Publikacje w Internecie. 1. Umieszczenie w Internecie planu rozwoju zawodowego. wrzesień 2014 plan rozwoju zawodowego

§ 7 ust. 2 pkt. 4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty.

1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki. 1. Udział w kursach, szkoleniach, warsztatach służących poszerzaniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki.
2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (literatura dotycząca rozwoju dzieci w wieku 3 – 5 lat.
3. Korzystanie z publikacji zamieszczonych w Internecie dotyczących rozwoju i pracy z dziećmi w przedszkolu.

okres stażu zaświadczenia

notatki

notatki, adresy stron
2. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów. 1. Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez stosowanie metod relaksacyjnych oraz wprowadzanie metod aktywizujących, rozmowy z rodzicami. na bieżąco wpisy w zeszycie kontaktowym
3. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, GOPS, CPR. 1. W ramach wynikających potrzeb - nawiązanie współpracy z odpowiednimi instytucjami. okres stażu potwierdzenia

§ 7 ust. 2 pkt. 5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

1. Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty. 1. Analiza dokumentacji: Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
2. Analiza ustawy o systemie oświaty. na bieżąco

na bieżąco akty prawne

notatki własne
3. Znajomość i posługiwanie się dokumentacją szkoły. 1. Dokładna analiza i zapoznanie się z: Statutem szkoły, Planem Pracy Szkoły, Rocznym Planem Pracy Przedszkola, Szkolnym Programem Wychowawczym, Szkolnym Programem Profilaktycznym.
2. Udział w: pracach w komisjach i zespołach powoływanych w szkole. okres stażu notatki, wykaz dokumentów, sprawozdania, protokoły.
Powyższy plan może ulec zmianie w trakcie jego realizacji. Wszelkie zmiany dokonywane będą w formie aneksów.

Plan opracowała: Zatwierdzam do realizacji:
........................................ ........................................
(Podpis nauczyciela) (Data i podpis Dyrektora)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.