X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25344
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko: Aleksandra Domin

Stanowisko: nauczyciel zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej oraz przyrody

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa .................................

Posiadane kwalifikacje:
• mgr Pedagogiki
• studia podyplomowe – Przyroda

Stopień zawodowy, o który ubiega się nauczyciel: nauczyciel mianowany

Opiekun stażu: ....................................

Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2014 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2017 r. (2 lata i 9 miesięcy)
Cel główny:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Cele szczegółowe:
1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych.
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, przepisów dotyczących pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, uwzględniając specyfikę placówki.
4. Organizowanie i doskonalenie warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, ocenianie ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach.
5. Umiejętne uwzględnianie w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
6. Umiejętne wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
7. Umiejętne zastosowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych zadań.
8. Umiejętne posługiwanie się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły.

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego
(§7 ust.1 pkt 1)
L.p. Zadania zaplanowane na okres stażu Forma realizacji Osoba wspierająca Termin realizacji Potwierdzenie realizacji określonego działania
1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej Uczestniczenie w konferencjach Rady Pedagogicznej Opiekun stażu Cały okres stażu

Na bieżąco Listy obecności
2. Wybór samorządu klasy oraz współpraca z nim Przeprowadzenie jako wychowawca wyborów i sprawowanie opieki nad samorządem klasy

Wspólne podejmowanie decyzji dotyczących pomysłów na uroczystości klasowe, zabawy w czasie przerw lekcyjnych, wycieczki, wyznaczanie zadań uczniom, współpraca z Trójką klasową w sprawach bieżących
Opiekun stażu

Grono pedagogiczne Wrzesień 2014 r.

Cały okres stażu

Na bieżąco
Zapisy w dzienniku

Zdjęcia

Wpisy w kronice szkolnej

3. Udział w projektach oraz działaniach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych, wspieranie aktywności twórczej uczniów Gromadzenie materiałów, opracowywanie scenariuszy uroczystości, angażowanie rodziców, przygotowywanie uczniów do konkursów, przeprowadzanie eliminacji szkolnych do konkursów pozaszkolnych

Przygotowanie uroczystości Pasowania i Ślubowania uczniów oraz poczęstunku z rodzicami

Pomoc przy wdrażaniu i realizacji projektu unijnego Uniwersytet Młodych Odkrywców (min. Kontakt z rodzicami oraz koordynatorem projektu) Opiekun stażu

Grono pedagogiczne Cały okres stażu

Na bieżąco

14.10.2014 r.

Przygotowane materiały

Zdjęcia

Scenariusze
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
(§7 ust.1 pkt 2)
L.p. Zadania zaplanowane na okres stażu Forma realizacji Osoba wspierająca Termin realizacji Potwierdzenie realizacji określonego działania
1. Udział szkoleniach, konferencjach oraz innych w formach doskonalenia zawodowego Doskonalenie się poprzez udział w szkolnych i pozaszkolnych formach doskonalenia się - kursy (m.in. internetowe), programy, warsztaty, Dyrektor szkoły

Opiekun stażu

Pedagog szkolny Cały okres stażu
Na bieżąco Certyfikaty

Zaświadczenia

Lista obecności
2. Poznawanie publikacji z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania przyrody oraz edukacji wczesnoszkolnej Zapoznanie się z literaturą bieżącą z dziedziny dydaktyki, metodyki pedagogiki i psychologii (książki, czasopisma, źródła internetowe) Opiekun stażu

Pedagog szkolny

Grono pedagogiczne Cały okres stażu
Na bieżąco Bibliografia (książki, czasopisma, strony internetowe)

Notatki z wybranych pozycji
3. Organizowanie i tworzenie własnego warsztatu pracy Gromadzenie przykładowych testów, sprawdzianów, plansz demonstracyjnych, filmów, plakatów, ćwiczeń, plików multimedialnych, poradników, różnych pomocy dydaktycznych itp. również ze źródeł internetowych Opiekun stażu

Grono pedagogiczne Cały okres stażu
Na bieżąco Gotowe materiały do wykorzystania w pracy

Biblioteczka podręczna
w klasie do bieżącego korzystania
4. Współorganizowanie uroczystości szkolnych Przygotowywanie scenariuszy imprez we współpracy z innymi nauczycielami, zaprojektowanie i wykonanie dekoracji, prowadzenie prób z uczniami, angażowanie rodziców, relacja z przebiegu uroczystości w formie tekstu oraz galerii zdjęć w kronice szkolnej oraz prasie lokalnej

Współtworzenie uroczystości (apele, występy uczniów, konkursy): Ślubowanie i Pasowanie Uczniów klasy I (przygotowanie wspólnego poczęstunku z rodzicami), Dzień Języków Obcych, Dzień Europejski, rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 Opiekun stażu

Dyrektor szkoły

Grono pedagogiczne

Rodzice
Według harmonogramu imprez w danym roku szkolnym

Wrzesień/ październik
2014 r.

Sierpień/ wrzesień 2015 r.
Scenariusze uroczystości

Zdjęcia w kronice szkolnej oraz w gazecie

Wpisy w dzienniku

Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której jest odbywany staż
(§7 ust.1 pkt 3)
L.p. Zadania zaplanowane na okres stażu Forma realizacji Osoba wspierająca Termin realizacji Potwierdzenie realizacji określonego działania
1. Poznanie i analizowanie dokumentów, praca w szkolnych komisjach
Znajomość regulaminów, przepisów i stosowanie w praktyce zapisów z:
• Podstawy Programowej,
• Rozporządzeń MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, klasyfikowania, oceniania i promowania uczniów,
• Karty Nauczyciela,
• Ustawy o Systemie Oświaty
Praca w komisji ds. aktualizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania oraz Statutu szkoły (wg potrzeb)
Rozliczanie jakościowe i ilościowe realizacji podstawy programowej Dyrektor szkoły

Pedagog szkolny

Grono pedagogiczne
Cały okres stażu

Na bieżąco Notatki z wybranych dokumentów dotyczących edukacji, z przepisów prawnych oraz zaznaczone najważniejsze fragmenty

Teczka ze zgromadzonymi dokumentami
2. Śledzenie zmian w prawie oświatowym Wymiana informacji nt. zmian w obowiązujących przepisach, konsultowanie z innymi nauczycielami w kwestiach dotyczących edukacji

Śledzenie zmian w oświacie w prasie i Internecie, m.in. na stronie MEN Dyrektor szkoły

Opiekun stażu

Grono pedagogiczne Cały okres stażu

Na bieżąco Wdrażanie obowiązujących przepisów w praktyce w pracy szkolnej

Odwiedzania stron internetowych

Lektura prasy (na bieżąco)

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
(§7 ust.2 pkt 1)
L.p. Zadania zaplanowane na okres stażu Forma realizacji Osoba wspierająca Termin realizacji Potwierdzenie realizacji określonego działania
1. Zapoznanie się z procedurą uzyskania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego Analiza przepisów MEN dotycząca uzyskania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Gromadzenie własnego zasobu niezbędnych aktów prawnych, rozporządzeń, aktualizacji dokumentów prawa oświatowego w formie papierowej oraz jako pliki tekstowe

Śledzenie zmian na internetowych stronach ministerialnych dotyczących przepisów obowiązujących w oświacie oraz na forach internetowych, portalach edukacyjnych dotyczących awansu nauczyciela

Szkolenie nt. uzyskania stopnia awansu zawodowego – stopień nauczyciela mianowanego Opiekun stażu

Dyrektor szkoły Cały okres stażu

Na bieżąco

Wrzesień 2014
Teczka ze zgromadzonymi dokumentami w formie papierowej

Folder ze zgromadzonymi plikami zawierającymi dokumentację w formie elektronicznej

Zaznaczone najważniejsze fragmenty w dokumentacji

Notatki własne

Certyfikat z uczestnictwa
2. Komunikacja i współpraca z opiekunem stażu Wspólne ustalenia oraz zawarcie kontraktu z opiekunem stażu, zawierającego prawa i obowiązki obu stron
Kontakt z opiekunem w celu konsultacji nt. planu rozwoju zawodowego, omówienia najważniejszych punktów, jego modyfikacji w czasie trwania stażu oraz we wszelkich sprawach bieżących

Hospitacja zajęć lekcyjnych przez opiekuna stażu, ich omówienie, wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy, przedstawianie scenariuszy zajęć opiekunowi

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna, prowadzenie własnych notatek w celu doskonalenia własnych umiejętności oraz zdobywania nowych pomysłów na prowadzenie swoich zajęć Opiekun stażu Wrzesień 2014

Cały okres stażu

Na bieżąco Spisanie kontraktu z opiekunem
Plan rozwoju zawodowego

Notatki własne z obserwowanych zajęć

Scenariusze prowadzonych zajęć

Harmonogram spotkań
I obserwacji

3. Diagnoza wstępna i końcowa uczniów – ich wiedzy i umiejętności w klasach I – III.

Ocenianie uczniów na bieżąco (sprawdziany, kartkówki, prace pisemne, odpowiedzi ustne, dodatkowe prace domowe itp.)

Przeprowadzenie diagnozy wstępnej w klasie I i diagnoz końcowych w klasach I – III. Przygotowanie i przeprowadzenie w klasie III testów OBUT i OPERON z języka polskiego oraz matematyki

Przedstawianie wyników diagnoz i testów w sprawozdaniu końcowo -rocznym oraz w kartach indywidualnych uczniów

Wyciąganie wniosków oraz praca z uczniami nad wybranymi obszarami Opiekun stażu

Dyrektor szkoły

Grono pedagogiczne Prace pisemne uczniów (zadania domowe, sprawdziany, testy itp.)

Zapisy
w dzienniku

Zapisy w kartach indywidualnych ucznia

Sprawozdania końcoworoczne dla dyrekcji szkoły z osiągnięciami uczniów z testów i diagnoz
4. Systematyczne doskonalenie własnych umiejętności w celu prowadzenia zajęć w sposób, który zapewnia właściwą realizacje zadań wyznaczonych przez szkołę Wybór oferty ćwiczeniowej do rządowego elementarza, konsultowanie wyboru z innymi nauczycielami

Wybór programu nauczania dla klasy I

Analiza kolejnych części rządowego podręcznika dla klasy I na stronie internetowej MEN

Korzystanie, opracowywanie, modyfikowanie oraz realizowanie rozkładów materiału, programu wychowawczego, realizacja programu profilaktycznego w klasie I

Modyfikowanie i realizowanie programu adaptacyjnego sześciolatków do warunków szkolnych

Pomoc przy wdrażaniu i realizacji projektu unijnego Uniwersytet Młodych Odkrywców w szkole (tworzenie oferty zamówień materiałów i pomocy dydaktycznych, kontakt ze szkolnym koordynatorem projektu)

Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły wg harmonogramu, omówienie przebiegu zajęć, wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy oraz wprowadzanie ich w życie

Przedstawienie uczniom klasy IV kryteriów oceniania oraz wymagań edukacyjnych z przyrody

Organizowanie i opieka nad dziećmi wyjeżdżającymi na basen, tworzenie kart wyjazdów

Organizowanie wycieczek, przedstawianie uczniom programu i regulaminu wyjazdu oraz tworzenie kart wycieczek Opiekun stażu

Dyrektor szkoły

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz j. angielskiego Sierpień/ wrzesień 2014 r.

Cały okres stażu Program nauczania

Program wychowawczy

Program profilaktyczny

Rozkład materiału

Scenariusze

Karty pracy

Program adaptacyjny sześciolatków do warunków szkolnych

Zapisy w dzienniku

Scenariusze zajęć obserwowanych dla dyrekcji

Kryteria oceniania i wymagania potwierdzone podpisem przez rodziców i uczniów

Karty wyjazdów, zgody rodziców

Karty wycieczek, zgody rodziców
5. Dokonywanie ewaluacji własnej pracy, samokształcenie i autorefleksja
Przygotowanie sprawozdań z przebiegu stażu po każdym półroczu oraz na koniec roku szkolnego, uwzględnienie uwag i wskazówek opiekuna stażu

Gromadzenie dokumentacji oraz zaświadczeń, dyplomów, dowodów wykonanej pracy w czasie trwania danego etapu stażu

Przygotowanie sprawozdania końcowego z całego stażu Opiekun stażu

Dyrektor szkoły Półrocze oraz koniec roku szkolnego Sprawozdania na półrocze oraz koniec roku szkolnego 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017
6. Komunikacja i współpraca z rodzicami
w sprawach dotyczących uczniów Regularne spotkania z rodzicami podczas zebrań, konsultacji, rozmów indywidualnych, spotkań okolicznościowych oraz uroczystości szkolnych i klasowych, informowanie o sukcesach i problemach w nauce, kierowanie do odpowiedniej instytucji (pedagog szkolny, psycholog, poradnia psychologiczno – pedagogiczna, MOPS w razie potrzeby)

Znajomość sytuacji rodziny, reakcja i wsparcie finansowe lub psychologiczne w razie potrzeby, kierowanie do odpowiednich instytucji

Bieżąca opieka i przekaz informacji uczniom i ich rodzicom, wypełnianie obowiązków wychowawcy klasy I (przekazywanie informacji rodzicom, prowadzenie dziennika oraz innej dokumentacji klasowej, właściwa opieka oraz organizowanie spotkań integracyjnych i uroczystości klasowych)

Przeprowadzenie zajęć otwartych w klasie I dla rodziców oraz spotkań okolicznościowych (Dzień Matki, ognisko), angażowanie rodziców w działania Opiekun stażu

Pedagog/psycholog szkolny

Dyrektor szkoły

Rodzice
Cały okres stażu

Na bieżąco Zdjęcia

Relacje z uroczystości w kronice szkolnej

Zapisy w dzienniku

Lista obecności

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
( §7 ust.2 pkt 2)

L.p. Zadania zaplanowane na okres stażu Forma realizacji Osoba wspierająca Termin realizacji Potwierdzenie realizacji określonego działania
1. Poznanie uczniów – ich mocnych i słabych stron (potrzeb, zainteresowań, problemów)
Organizowanie dla uczniów słabszych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych w celu wyrównywania ich szans edukacyjnych

Kierowanie uczniów zdolnych i potrzebujących pomocy na zajęcia dodatkowe w ramach projektu unijnego Uniwersytet Młodych Odkrywców

Objęcie większą opieką i wsparciem uczniów sześcioletnich, wzbogacanie wiedzy dzięki mediom, prasie i portalom edukacyjnym poprzez szukanie informacji o rozwoju emocjonalnym, społecznym, fizycznym i psychicznym uczniów rozpoczynających naukę w szkole, poznanie podstawy programowej dla przedszkola

Realizacja programu wychowawczego i profilaktycznego poprzez stosowanie różnorodnych metod pracy z uczniami

Gromadzenie informacji o uczniach (sukcesach, stanie zdrowia, problemach, wynikach w nauce) i jego rodzinie w celu indywidualnego podejścia do dziecka, systematyczne, rzetelne uzupełnianie informacji w kartach indywidualnych uczniów

Przeprowadzanie eliminacji wewnątrzszkolnych wyłaniających najlepszych uczniów do reprezentowania szkoły na konkursach zewnętrznych

Konsultowanie problemów w nauce lub zachowaniu uczniów z wychowawcą klasy, pedagogiem, psychologiem szkolnym, indywidualnie lub na zebraniach rady pedagogicznej

Przeprowadzanie pogadanek z uczniami na temat bieżących spraw klasowych

Zgłaszanie problemów wychowawczych lub dydaktycznych rodzicom uczniów, konsultacje indywidualne

Udzielanie pomocy uczniom w szkole (rozmowa z pedagogiem, diagnozowanie), a w razie potrzeby kierowanie do poradni psychologiczno - pedagogicznej w Mikołowie

Rozbudzanie różnorodnych zainteresowań uczniów poprzez organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, lekcje z policjantem nt. bezpieczeństwa, wycieczki, spacery oraz wizyty w bibliotece miejskiej, zajęcia taneczne i udział w zawodach sportowych, konkursach recytatorskich, plastycznych Opiekun stażu

Pedagog/psycholog szkolny

Dyrektor szkoły

Wychowawcy i grono pedagogiczne

Rodzice
Cały okres stażu

Na bieżąco

Zapis w dzienniku

Udział w zajęciach Uniwersytetu Młodych Odkrywców – certyfikat ukończenia zajęć

Bibliografia

Program wychowawczy

Program profilaktyczny

Indywidualna karta ucznia prowadzona przez wychowawcę klasy

Protokoły spotkań zespołów nauczycieli uczących w klasie

Protokoły spotkań zespołu wychowawczego

Protokoły spotkań zespołu edukacji wczesnoszkolnej
2. Diagnoza problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów w nauczanych klasach Obserwowanie uczniów podczas pracy na lekcjach oraz ich zachowania na przerwach

Rozmowa z uczniami i ich rodzicami nt. zaobserwowanego problemu

Konsultacje z pedagogiem w celu podjęcia odpowiednich działań

Gromadzenie prac uczniów w celu kontroli postępów w nauce Grono pedagogiczne

Pedagog szkolny

Rodzice
Cały okres stażu

Na bieżąco Notatki własne – wnioski z rozmów z rodzicami

Testy, sprawdziany uczniów

Diagnozy, opinie, orzeczenia poradni, Wskazania do dalszej pracy

Prace uczniów
3. Rozpoznawanie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (zdolni i mający problemy w nauce), praca z nimi na lekcjach oraz zajęciach dodatkowych Dostosowanie tempa pracy uczniów na lekcjach do ich możliwości, podejście indywidualne, reagowanie na bieżąco na zaistniałe problemy

Formułowanie poleceń, zadań i ćwiczeń do wykonania o zróżnicowanym stopniu trudności – dla uczniów zdolnych oraz mających problemy z nauką

Umożliwienie uczniom słabszym osiągnięcia zrealizowania wymagań edukacji wczesnoszkolnej do zakończenia I etapu edukacyjnego (brak formułowania oczekiwań do zrealizowania po klasie I) wg nowej podstawy programowej

Organizowanie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych oraz motywowanie uczniów do udziału na zajęciach dodatkowych w ramach projektu Uniwersytet Młodych Odkrywców

Zachęcanie uczniów do występów scenicznych, udziału w zajęciach dodatkowych, w wyjazdach na basen, w konkursach szkolnych i pozaszkolnych oraz przygotowanie dzieci do nich

Zorganizowanie szkolnego konkursu wiedzy z przyrody dla uczniów klas IV – VI oraz międzyszkolnego (plastycznego lub literackiego)

Zbieranie informacji i potwierdzeń (dyplomy, zdjęcia, artykuły z gazet) nt. szkolnych i pozaszkolnych sukcesów uczniów – prezentacja pucharów i medali na forum klasy, eksponowane skserowanych dyplomów oraz artykułów i zdjęć na gazetkach klasowych, przekazywanie dyrekcji informacji o sukcesach uczniów (ksera dyplomów) Opiekun stażu

Grono pedagogiczne Cały okres stażu

Na bieżąco Karty pracy o zróżnicowanym poziomie trudności

Dyplomy z konkursów

Artykuły z prasy o sukcesach uczniów

Zdjęcia

Zapisy w dzienniku zajęć dodatkowych
4. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w szkole i poza nią, prezentowanie właściwych postaw, zachowań Organizowanie i zapewnienie opieki uczniom m.in. podczas zajęć (również pozalekcyjnych), przerw (pełnienie dyżurów), wycieczek klasowych, zawodów sportowych, spacerów, na placu zabaw oraz wyjazdów na basen.

Współpraca z policją (spotkania profilaktyczne nt. bezpiecznych zachowań), wizyty w bibliotece miejskiej oraz kontakt ze strażą pożarną według potrzeb

Praktyczne demonstrowanie udzielania pierwszej pomocy, wzywania pomocy odpowiednich służb, przypominanie o odpowiednim zachowaniu się podczas wyjazdów i wyjść poza teren szkoły Opiekun stażu Cały okres stażu

Na bieżąco Zapisy w szkolnej księdze wyjść przez klasę

Karty wycieczek i wyjazdów na basen

Zapisy w dzienniku

5. Uwrażliwianie uczniów na ochronę środowiska, zwracanie uwagi na piękno przyrody oraz dbanie o rośliny i zwierzęta
Prowadzenie klasowego „ogródka” sezonowego z rzeżuchą oraz fasolą

Przygotowywanie wspólnie z uczniami gazetki dotyczącej ciekawych roślin i zwierząt

Przeprowadzenie szkolnego konkursu wiedzy przyrodniczej w klasach IV - VI Opiekun stażu Cały okres stażu

Na bieżąco

Wiosna 2016 r.
Zdjęcia

Klasowy „ogródek” sezonowy

Gazetka klasowa

Test wiedzy na konkurs

Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§7 ust.2 pkt 3)
L.p. Zadania zaplanowane na okres stażu Forma realizacji Osoba wspierająca Termin realizacji Potwierdzenie realizacji określonego działania
1. Wykorzystanie komputera, stron i programów edukacyjnych oraz innych pomocy multimedialnych w pracy z uczniami oraz w przygotowywaniu się do zajęć Wykorzystanie programów komputerowych (Word, PowerPoint, Exel itp.) podczas przygotowywaniu materiałów do zajęć

Tworzenie indywidualnych kart pracy za pośrednictwem generatora (www.men.gov.pl)

Tworzenie informacji dla rodziców, protokołów, opracowań diagnoz, ewaluacji, scenariuszy, list uczniów, kart pracy, prezentacji, sprawdzianów, testów itp. z wykorzystaniem komputera oraz wydruk potrzebnych pomocy dydaktycznych oraz dokumentacji

Korzystanie z programów interaktywnych, edukacyjnych stron internetowych na zajęciach oraz podczas przygotowania się do nich (również publikacji pedagogicznych, dydaktycznych i materiałów tworzonych przez innych nauczycieli)

Udostępnianie stworzonych scenariuszy, kart pracy itp. na portalu edukacyjnych (edux.pl)

Wykorzystywanie wiedzy zdobytej podczas kursu internetowego „Cyfrowa szkoła” („Aktywna edukacja”) w codziennej pracy Opiekun stażu

Grono pedagogiczne

Cały kres stażu

Na bieżąco

Dokumenty (scenariusze, sprawdziany, testy itp.)

Karty pracy, ćwiczenia

Bibliografia – lista najciekawszych stron internetowych i przydatnych programów edukacyjnych do korzystania podczas lekcji i podczas przygotowywania się do nich

Zaświadczenie z portalu edukacyjnego

Zaświadczenie – kurs internetowy ” Cyfrowa szkoła”
2. Wykorzystanie stron internetowych oraz komputera do uzyskania awansu na stopień nauczyciela mianowanego

Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami za pośrednictwem forum internetowych nt. uzyskiwania awansu zawodowego

Wyszukiwanie aktów prawnych w Internecie, śledzenie zachodzących zmian i aktualizacji rozporządzeń

Szukanie informacji nt. szkoleń, kursów i warsztatów Opiekun stażu Cały okres stażu

Na bieżąco
Teczka awansu z zebraną dokumentacją

Pliki z elektronicznym zbiorem przydatnych materiałów, dokumentów

3. Wykorzystanie mediów oraz technik multimedialnych podczas zajęć z uczniami Wykorzystywanie tablicy interaktywnej, multibooków, płyt CD i DVD dla urozmaicenia i wzbogacenia zajęć

Stworzenie dla rodziców wspólnego adresu mailowego do wymiany informacji

Tworzenie ocen opisowych śródrocznych, do arkuszy ocen oraz na świadectwo z pomocą programu „Ocena opisowa 1.2” (Librus)
Opiekun stażu

Grono pedagogiczne Cały okres stażu

Na bieżąco Nagrania DVD i CD oraz filmy i nagrania z internetu

Wspólny adres mailowy

Świadectwa, arkusze ocen

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
(§7 ust.2 pkt 4)
L.p. Zadania zaplanowane na okres stażu Forma realizacji Osoba wspierająca Termin realizacji Potwierdzenie realizacji określonego działania
1. Gromadzenie publikacji dotyczących pedagogiki, psychologii, dydaktyki, oświaty, pomocy społecznej oraz postępowania w sprawach nieletnich, pogłębianie wiedzy oraz śledzenie zachodzących zmian Udział w szkoleniach, posiedzeniach rad pedagogicznych

Gromadzenie i poznawanie publikacji z danego zakresu Opiekun stażu

Pedagog/psycholog szkolny Cały okres stażu

Na bieżąco Zaświadczenia, certyfikaty

Listy obecności

Bibliografia oraz własne notatki
2. Kierowanie uczniów z problemami do odpowiednich instytucji, współpraca z ich rodzicami Kierowanie uczniów z problemami w nauce i zachowaniu do poradni pedagogiczno – psychologicznej – sporządzanie opinii o uczniach

Współpraca z rodzicami uczniów z problemami, wspieranie ich poprzez konkretne rady, rozmowy

Współpraca z pedagogiem szkolnym, logopedą w celu diagnozowania problemów oraz ustalenia dalszego postępowania Opiekun stażu

Pedagog/psycholog

Logopeda Cały okres stażu

Na bieżąco Notatki z rozmów

Sporządzone opinie

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
(§7 ust.2 pkt 5)
L.p. Zadania zaplanowane na okres stażu Forma realizacji Osoba wspierająca Termin realizacji Potwierdzenie realizacji określonego działania
1. Zaznajomienie się z przepisami obowiązującymi w systemie oświaty oraz zasadami funkcjonowania szkoły, prowadzenia wewnątrzszkolnej dokumentacji oraz zachodzącymi zmianami w prawie

Analiza dokumentów w razie potrzeby (Statut szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Kartna Nauczyciela, rozporządzenia MEN, Program Profilaktyczny, Wychowawczy, Ustawa o Systemie Oświaty, Konwencja o Prawach Dziecka, regulaminy)
Udział w szkoleniach rady pedagogicznej w szkole oraz poza nią Opiekun stażu

Dyrektor szkoły

Pedagog/psycholog szkolny Cały okres stażu

Na bieżąco Certyfikaty, zaświadczenia ze szkoleń

Notatki (skrócone wersje) z najważniejszymi tezami z dokumentów oraz teczka ze zgromadzonymi przepisami
2. Znajdywanie odpowiednich przepisów prawa oświatowego oraz kierowanie się nimi w praktyce Odnoszenie się w pracy do rozwiązań zawartych w odpowiednich przepisach i aktach prawnych w razie potrzeby

Zapoznanie rodziców ze statutem szkoły, WSO, programem wychowawczym, profilaktycznym

Korzystanie z aktów prawnych i przepisów prawa podczas kompletowania teczki awansu oraz odwoływania się do konkretnych przepisów podczas tworzenia planu, sprawozdań, przygotowywania się do rozmowy z komisją egzaminacyjną

Prowadzenie szkolnej dokumentacji na bieżąco, systematycznie (dziennik, sprawozdania, świadectwa, karta indywidualna ucznia, arkusze ocen, protokoły), również jako wychowawca klasy

Udział w pracach komisji – aktualizacja WSO oraz statutu szkoły według potrzeb Opiekun stażu

Dyrektor szkoły

Rodzice
Cały okres stażu

Na bieżąco
Lista z podpisami rodziców - potwierdzenie zapoznania się ze statutem, WSO oraz programami szkoły

Protokoły ze spotkań zespołu ds. aktualizacji statutu i WSO (wg potrzeb)

Listy obecności na spotkaniach

Opracowanie wyników cząstkowych z ewaluacji szkoły

Zapisy w dziennikach lekcyjnych i zajęć dodatkowych

Arkusze ocen, świadectwa

Sprawozdania z ewaluacji pracy szkoły
1.
2. Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Podpis opiekuna stażu ........................................ Podpis nauczyciela kontraktowego ........................................
Mikołów, 1.09.2014 r.
Zatwierdzam do realizacji

........................................
Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.