X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 25285
Przesłano:

Program zajęć ekologiczno-przyrodniczych dla uczniów klas III

Cel główny:
Zachęcenie uczniów do ciągłego poznawania otaczającej przyrody i jej ochrony oraz kształtowanie świadomości, że człowiek i przyroda to wspólna całość.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
1. Wyjaśnia i opisuje czym jest środowisko,
2. Wskazuje najważniejsze elementy środowiska,
3. Rozumie idee selektywnej zbiórki surowców wtórnych,
4. Zna i posługuje się pojęciami: segregacja,recykling, utylizacja,
5. Nazywa i określa znaczenie roślin typowych dla ekosystemów tworzonych przez człowieka,
6. Wie, na czym polega naturalne nawożenie gleby,
7. Zna naturalne sposoby pozbywania się szkodników,
8. Zna pracę leśnika w różnych porach roku, rozumie ogrom znaczenia lasu dla wszystkich istot żywych,
9. Wymienia florę i faunę w poszczególnych warstwach lasu
i wyjaśnić jego trójwarstwowość,
10.Wymienia środki transportu wodnego, lądowego
i powietrznego, wie, które są ekologiczne,
11.Wyjaśnia negatywny wpływ spalin na zdrowie człowieka,
12.Zna sposoby ograniczania emisji trujących gazów i pyłów,
13.Umie oszczędzać wodę pitną w życiu codziennym,
14.Wie jak dbać o zdrowie,
15.Rozumie zasadę pracy oczyszczalni wody,
16.Zna pojęcia: rezerwat przyrody, pomnik przyrody, park krajobrazowy, park narodowy,
17.Wymienia niektóre Parki Narodowe,
18.Orientuje się na mapie – wskazuje kierunki, najważniejsze krainy, morze i rzeki;

Tematyka zajęć:
Główne zagadnienia:
I. Przyroda w otoczeniu dziecka.
II. Obserwowanie zjawisk i procesów przyrodniczych.
III. Sposoby ochrony środowiska przyrodniczego.
IV. Dbałość o zdrowie, higiena własna, żywność
i żywienie.
V. Wykorzystywanie surowców wtórnych.
VI. Wpływ codziennych zachowań człowieka na stan środowiska naturalnego.
VII. Styl życia człowieka i jego wpływ na gospodarowanie środowiskiem naturalnym.
VIII. Przykłady miejsc wpływających korzystnie
i niekorzystnie na środowisko.

I Przyroda w otoczeniu dziecka:
Tematyka zajęć:
A. Rośliny ozdobne w klasie, w szkole i w domu.
B. Pory roku w lesie, w sadzie, w ogrodzie i na łące.
C. Dary pór roku.
D. Walka ze szkodnikami.
E. Prace pielęgnacyjne.
F. Zanieczyszczenie środowiska i jego wpływ na zdrowie człowieka, życie zwierząt i roślin.
G. Znaczenie lasu.
H. Przyczyny niszczenia lasów.
I. Ekosystemy leśne.
J. Las miejscem wypoczynku.
K.Rośliny i zwierzęta chronione w środowisku: Wodnym, Górskim, Nadmorskim.
L. Nasza planeta Ziemia.

II Obserwowanie zjawisk i procesów przyrodniczych:
Tematyka zajęć:
A. Zjawiska i procesy przyrodnicze.
B. Pory dnia i roku.
C. Wpływ zanieczyszczeń na zjawiska przyrodnicze.
D. Zależności ekologiczne między roślinami i zwierzętami na łące i w lesie.
E. Zapoznanie ze środowiskiem życia organizmów w wodzie.

III Sposoby ochrony środowiska przyrodniczego:
Tematyka zajęć:
A. Piękno przyrody w różnych porach roku w lesie, parku,
w ogrodzie;
B. Gatunki drzew i krzewów.
C. Las i park miejscem odpoczynku.
D. Zachowanie czystości w najbliższym otoczeniu.
E. Korzyści wynikające z działalności człowieka w ogrodzie, w sadzie i na polu.
F. Sposoby ochrony przyrody w najbliższym otoczeniu,
w mieście i w kraju.
G. Chronione gatunki roślin i zwierząt.
H. Pomniki przyrody.
I. Rola wody w życiu człowieka, zwierząt i roślin.
J. Sposoby oszczędzania wody.
K. Powietrze jako element niezbędny do życia.
L. Obszary chronione oraz ich znaczenie w zachowaniu różnorodności biologicznej.
Ł. Zasady zachowania się na obszarach chronionych.

IV Dbałość o zdrowie, higiena własna, zdrowe odżywianie się:
Tematyka zajęć:
A. Przestrzeganie higieny osobistej.
B. Jak telewizja i komputer wpływa na zdrowie?
C. Co to jest zdrowa żywność?
D. Co to znaczy odżywiać się zdrowo i racjonalnie?
E. Przygotowanie się do konkursu związanego z propagowaniem zdrowego pożywienia.
F. Po co w szkole są przerwy?
G. Odpoczynek na świeżym powietrzu.
H. Sposoby spędzania wolnego czasu.

V Wykorzystywanie surowców wtórnych:
Tematyka zajęć:
A. Skąd się biorą śmieci?
B. Odpady, co z nimi robić?
C. Surowce wtórne. Recykling.

VI Wpływ codziennych czynności i zachowań człowieka na stan środowiska naturalnego:
Tematyka zajęć:
A. Dlaczego przyroda jest ważna?
B. Odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody.

VII Przykłady miejsc, w których obserwuje się korzystne
i niekorzystne zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym:
Tematyka zajęć:
A. Źródła zanieczyszczeń w najbliższym otoczeniu.
B. Wpływ przemysłu na życie mieszkańców naszego miasta
i okolicy.
C. Wody wokół nas.
D. Korzystne i niekorzystne zmiany w najbliższym otoczeniu spowodowane działalnością człowieka.
E. Style życia i ich wpływ na wyczerpywanie się zasobów naturalnych.
F. Zmiana krajobrazu przez działalność człowieka.
G. Wpływ codziennych czynności i zachowań w domu, szkole, miejscu zabaw i pracy na stan środowiska naturalnego.
H. Przykłady miejsc w najbliższym otoczeniu, w których można zaobserwować korzystne i niekorzystne zmiany zachodzące
w środowisku przyrodniczym.
I. Zdrowe drzewa – ważny element zdrowego krajobrazu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.