X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 25055
Dział: Gimnazjum

Po co segregujemy odpady? Scenariusz lekcji

Scenariusz lekcji
TEMAT: Po co segregujemy odpady?
Hasło programowe: Człowiek i środowisko.
Zakres treści: Sposoby zmniejszania ilości odpadów. Zasada 3R. Odpady komunalne jako źródło zanieczyszczenia środowiska. Szkodliwość spalania śmieci w piecach domowych.
Cel ogólny: Poznanie sposobów zmniejszania ilości odpadów. Kształtowanie postaw proekologicznych.

Cele szczegółowe:
Wiadomości
A – Uczeń:
-- wymienia rodzaje odpadów,
-- wymienia sposoby unieszkodliwiania odpadów,
-- definiuje zasadę 3R (Reduce, Reuse, Recycle),
-- wymienia surowce wtórne,
-- wymienia produkty, których nie należy wrzucać do pojemników przeznaczonych do segregacji odpadów,
-- wymienia toksyczne związki zawarte w dymie spalanych odpadów w domowych piecach,
-- wymienia schorzenia spowodowane spalaniem odpadów w domowych piecach.
B – Uczeń:
-- wyjaśnia, na czym polegają różne sposoby unieszkodliwiania odpadów,
-- klasyfikuje odpady ze względu na sposób ich unieszkodliwiania,
-- wyjaśnia, jakie korzyści dla człowieka i przyrody wynikają z selektywnej zbiórki odpadów,
-- przyporządkowuje surowce wtórne do odpowiednich pojemników przeznaczonych do segregacji odpadów,
-- przyporządkowuje przykłady działań z życia codziennego do obszarów zasady 3R,
-- wyjaśnia, dlaczego spalanie odpadów w piecach jest szkodliwe,
-- omawia wpływ składników z dymu spalanych odpadów na zdrowie człowieka.
Umiejętności
C – Uczeń:
-- wybiera najlepsze sposoby zmniejszania ilości odpadów,
-- porównuje różne sposoby unieszkodliwiania odpadów,
-- określa negatywne skutki spalania odpadów w domowych piecach na stan środowiska i zdrowie człowieka.
D – Uczeń:
-- analizuje wady i zalety różnych metod unieszkodliwiania odpadów,
-- proponuje sposoby postępowania z domowymi odpadami,
-- ocenia problem dzikich wysypisk i przewiduje skutki ich istnienia,
-- dowodzi, że spalanie odpadów w domowych piecach jest szkodliwe dla środowiska i ludzi.
Postawy
Świadomość zagrożeń związanych ze wzrostem ilości śmieci na Ziemi. Poczucie odpowiedzialności za jakość otaczającego środowiska.

Formy pracy: indywidualna, grupowa.
Metody: pogadanka, dyskusja, burza mózgów, praca z tekstem (broszura, ulotka), prezentacja multimedialna.
Środki dydaktyczne: podręcznik, ulotki, broszury, karteczki samoprzylepne, karty pracy, projektor.

Przebieg lekcji:

Faza wprowadzająca
1.Czynności organizacyjne.
2.Naczyciel podaje temat lekcji i zadaje uczniom pytania:
Co rozumiemy pod pojęciem odpady?
Jakie odpady produkowane są w gospodarstwach domowych?

Faza realizacyjna
1. Uczeń przedstawia w formie krótkiej prezentacji multimedialnej (przygotowanej wcześniej), jak powinny być segregowane odpady, jakie odpady nie powinny znaleźć się w pojemnikach na poszczególne frakcje odpadów, na czym polega zasada 3R.
2. Nauczyciel dzieli klasę na pięć grup. Wręcza każdej grupie 5 karteczek samoprzylepnych oraz broszury informacyjne. Wyjaśnia zasady pracy metodą dywanika pomysłów. Prosi , aby uczniowie wybrali lidera grupy.
3. Uczniowie pracują w grupach. Wyszukują i wypisują na karteczkach propozycje codziennych działań, które prowadzą do zmniejszenia ilości odpadów.
4. Nauczyciel rysuje na tablicy okrąg, w którym wpisuje pytanie: „Jak zmniejszyć ilość odpadów?”. Liderzy grup podchodzą kolejno do tablicy, odczytują głośno jedną propozycję zmniejszenia ilości odpadów i przyklejają ją w okręgu. Czynność powtarza się aż do wyczerpania przygotowanych przez uczniów pomysłów.
5. Nauczyciel prosi chętnego ucznia, żeby przyporządkował zgłoszone przez klasę pomysły działań do poszczególnych obszarów zasady 3R (Tabela narysowana na tablicy):
R – Reduce
(zredukowanie ilosci odpadów) R – Reuse
(ponowne użycie odpadów) R – Recycle
(recykling – odzysk odpadów)
6. Uczniowie przepisują z tablicy do zeszytów uzupełnioną tabelę.
7. Nauczyciel omawia szkodliwość spalania śmieci w domowych piecach (rozdaje ulotki).

Faza podsumowująca
1.Nauczyciel rozdaje karty pracy, na których są zdania do uzupełnienia. Uczniowie pracują w parach.
-- Do pojemnika na plastik należy wkładać takie odpady, jak:.................................
-- Do pojemnika na papier nie należy wkładać:........................................
-- Pojemnik w kolorze zielonym służy do gromadzenia:........................................
-- Baterie wrzucamy do........................................
-- Poszczególne obszary zasady 3R to:
• Reduce, czyli........................................
• Reuse, czyli........................................
• Recycle, czyli........................................
-- Spalanie śmieci w domowych piecach jest ........................................
-- Powodem spalania śmieci jest tzw. „podwójna oszczędność”, czyli........................................
-- Najbardziej trujące i rakotwórcze substancje w dymie to: ........................................
-- Niskie kominy domów i duża wilgotność powietrza sprzyja opadaniu toksycznych substancji do...................... . Są one magazynowane w .............................., które spożywamy. Wdychamy je również z powietrzem.

2.Nauczyciel ocenia pracę uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.