X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 24841

Program koła religijnego "Miłośnicy Jana Pawła II"

Program koła religijnego
„Miłośnicy Jana Pawła II”
dla uczniów
kl. I-III szkoły podstawowej
i
kl. I-III gimnazjum
do realizacji na zajęciach pozalekcyjnych


Program własny


Został zatwierdzony w dniu: ........................................


Opracowały:
mgr Danuta Jankowska– katechetka w Gimnazjum nr 2 w Brodnicy
mgr Kamila Smolińska – katechetka w Szkole Podstawowej nr 7 w Brodnicy


Program koła religijnego „Miłośnicy Jana Pawła II”

1. Wstęp – charakterystyka programu

Program ten został opracowany z myślą o uczniach, którzy uczestniczą w zajęciach koła religijnego „Miłośnicy Jana Pawła II”. Są to uczniowie, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę religijną a w szczególności wiedzę o patronie szkoły. Chcą również nabywać umiejętności i kształtować postawy, które charakteryzowały życie i pontyfikat Jana Pawła II. Należy więc sprostać ich zainteresowaniom i stworzyć warunki aby w pełni wykorzystać ich potencjał. Dostosować metody pracy do ich potrzeb i możliwości. W trakcie spotkań uczniowie będą również rozwijać swoje umiejętności recytatorskie, plastyczne, usprawniać umiejętności manualne oraz uczyć się współdziałania w grupie rówieśniczej. Zdobyta wiedza i nabyte umiejętności pozwolą im brać aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły i reprezentować ją na zewnątrz.
Jesteśmy katechetkami pracującymi w Zespole Szkół nr 1 w Brodnicy im. Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Niniejszy program przeznaczony jest do realizacji na zajęciach dodatkowych w klasach I-III Szkoły Podstawowej nr 7 oraz w klasach I-III Gimnazjum nr 2. Szkoły te wchodzą w skład wyżej wymienionego Zespołu.

2. Cele programu

Ogólne:
rozbudzanie zainteresowań treściami religijnymi,
rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów,
ukazanie sposobu na mądre i twórcze wykorzystanie czasu wolnego,
rozwijanie uzdolnień,
aktywizowanie uczniów,
kształtowanie postaw prospołecznych,
wzmacnianie poczucia własnej wartości.
Szczegółowe:
pogłębienie wiedzy religijnej,
propagowanie wartości i postaw charakteryzujących pontyfikat Jana Pawła II,
poszerzenie wiadomości o życiu i działalności patrona szkoły,
propagowanie wartości chrześcijańskich,
kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych,
zapoznanie z sylwetkami wybranych świętych,
przygotowanie do udziału w konkursach o tematyce religijnej,
doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
kształtowanie umiejętności pracy w grupie,
rozwijanie zainteresowań literaturą religijną,
budzenie zaangażowania w życie Kościoła,
rozwijanie uzdolnień aktorskich, recytatorskich, plastycznych,
uczenie wytrwałości w dążeniu do celu,
kształtowanie odpowiedzialności za powierzone zadanie.

3. Formy pracy:

indywidualna,
w grupach,
zbiorowa,
w parach.

4. Metody pracy:

pogadanka,
rozmowa kierowana,
projekcja filmu,
praca z tekstem,
metody plastyczne,
metody aktywizujące,
pokaz multimedialny,
opowiadanie.


5. Zagadnienia do realizacji

Zagadnienia do realizacji
SP
Gimnazjum
Życie Karola Wojtyły – Jana Pawła II.
Nauczanie Jana Pawła II – wybrane dokumenty.
Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny.
Światowe Dni Młodzieży.
Różaniec – modlitwa Jana Pawła II.
Znam swojego patrona: konkurs wiedzy.
Dzień Patrona Szkoły – przygotowanie apelu.
Tydzień Kultury Chrześcijańskiej – udział w konkursach.
Czasopisma religijne i ich treści.
Postawy chrześcijanina wobec bliźniego.
Miejsca kultu maryjnego w regionie.
Cmentarz – miejsce święte.
Święci Kościoła.
Treść listu Jana Pawła II do dzieci.
Jasełka
Moje uczestnictwo w Liturgii Mszy Świętej.
Tradycje religijne związane z rokiem liturgicznym.
Konkurs plastyczny: Moja ulubiona kolęda.

6. Przewidywane osiągnięcia uczniów.

Uczeń biorący udział w zajęciach Koła:
SP
Gimnazjum
Zna biografię Karola Wojtyły – Jana Pawła II.
Zna treść wybranych dokumentów papieskich.
Zna daty, trasy pielgrzymek Jana Pawła II do Ojczyzny.
Zna historię i miejsca Światowych Dni Młodzieży.
Upowszechnia i pielęgnuje wartości głoszone przez papieża.
Korzysta samodzielnie z czasopism religijnych.
Zna miejsca kultu maryjnego w regionie oraz szczególną rolę Częstochowy w życiu Polaków.
Zna tradycje religijne związane z okresami roku liturgicznego i świętami.
Wykonuje w grupie prace plastyczne związane z rokiem liturgicznym.
Reprezentuje szkołę w konkursach.
Umie współpracować z grupą rówieśniczą.
Zna życiorys wybranego świętego.
Okazuje empatię i pomoc potrzebującym.
Angażuje się w przygotowanie uroczystości szkolnych.
Angażuje się w przygotowanie liturgii Mszy Św.
Kieruje się w życiu wartościami charakteryzującymi chrześcijanina.
Zna sylwetkę swojego patrona.
Występuje dla społeczności szkolnej i miejskiej

7. Procedury osiągania celów

Procedury osiągania celów
SP
Gimnazjum
Aktywne i systematyczne uczestnictwo w zajęciach Koła.
Lektura prasy katolickiej.
Udział w pielgrzymkach do miejsc kultu maryjnego.
Redagowanie tekstu do gazetek okolicznościowych.
Wykonanie upominków dla podopiecznych DPS.
Przygotowanie i udział w spotkaniu z podopiecznymi DPS.
Tworzenie plakatów, gazetek poświęconych Janowi Pawłowi II.
Udział w konkursach.
Występy dla społeczności szkolnej i miejskiej.
Recytacja poezji religijnej.
Wyszukiwanie informacji o życiu świętych.
Czynny udział w liturgii Eucharystycznej.
Wykonywanie prac plastycznych.

8. Ewaluacja

Ewaluacja programu będzie prowadzona przez cały okres realizacji programu. Na bieżąco nauczyciel będzie monitorował i oceniał wysiłki ucznia, stopień opanowania przez niego wiedzy oraz nabyte umiejętności. Postępy czynione przez uczniów nie podlegają ocenie szkolnej. Do zmierzenia efektów realizacji przeprowadzonych zadań nauczyciel wykorzysta następujące formy ewaluacji: obserwację, rozmowę z uczniami, prace plastyczne. Miernikiem stopnia realizacji programu będą również osiągnięcia uczniów w konkursach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.