X Portal Edux.pl używa plików cookie. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich stosowanie zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki. Więcej informacji » tutaj «.

Numer publikacji: 2476

Plan pracy godzin wychowawczych w klasie VI

na rok szkolny 2008/2009

Tematy i cele edukacyjne
Korelacja ze ścieżką edukacyjną
Sposoby realizacji

1.Wybór samorządu klasowego, prawa i obowiązki ucznia.
-kształtowanie postaw patriotycznych i świadomości obywatelskiej,
-nabywanie szacunku do tradycji szkolnych
Edukacja regionalna
Pogadanka, wybory

2.Jak bezpiecznie dojść do szkoły i wrócić z niej?
-omówienie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze,
-rozwijanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych
Edukacja prozdrowotna
Rozmowa, omówienie znaczenia znaków drogowych

3.Szanujemy się i jesteśmy dobrym zespołem klasowym.
-rozumienie znaczenia słowa „zespół,
-kształtowanie poczucia własnej wartości
-nabywanie właściwych postaw w stosunku do kolegi, koleżanki
Edukacja prozdrowotna, edukacja obywatelska
pogadanka

4.Klasowy Dzień Chłopaka.
-rozwijanie więzi klasowej, integracja zespołu klasowego
Edukacja prozdrowotna
Złożenie życzeń, wręczenie upominków, zabawa klasowa

5.Jak dbam o higienę mojego ciała i umysłu?
-nabywanie umiejętności dbania o swoje zdrowie fizyczne i umysłowe
Edukacja prozdrowotna
Dyskusja i wnioski, informacje o chorobach społecznych, ptasiej grypie

6.Święto szkoły- Dzień Edukacji Narodowej.
-rozwijanie umiejętności odpowiedniego zachowania się podczas uroczystości szkolnych
-wdrażanie wartości i norm życia społecznego
Edukacja patriotyczna i obywatelska
Udział w apelu, pogadanka

7.Jak powstaje plotka?
-uświadomienie znaczenia powiedzenia „ranić słowem”,
Edukacja obywatelska
Rozmowa, analiza wiersza M. Terlikowskiej „ Plotka”, wyciągnięcie wniosków.

8.Pamięć o Tych którzy odeszli.
-budowanie więzi międzyludzkich,
-nabywanie właściwych zachowań w miejscach pamięci
Edukacja patriotyczna i obywatelsk
Porządkowanie opuszczonych mogił, osąd młodzieży niszczącej cmentarze.

9.11 listopada- Rocznica Odzyskania Niepodległości.
-rozumienie potrzeby kultywowania ważnych wydarzeń z historii własnego narodu
-kształtowanie uczuć i postaw patriotycznych
Edukacja patriotyczna, obywatelska, czytelnicza i medialna
Zebranie informacji na ten temat, śpiewanie pieśni patriotycznych, udział w apelu

10.Symbole narodowe ich rola i znaczenie.
-nabywanie właściwych postaw patriotycznych i świadomości obywatelskiej
Edukacja patriotyczna i obywatelska
Pogadanka, pokaz

11.Poznajemy historię naszej szkoły.
-zachęcanie do poznawania historii szkoły, miejscowości, regionu
Edukacja regionalna
Pogadanka, oglądanie kroniki szkoły

12.Tradycja Andrzejek i Andrzejkowe wróżby.
-dostrzeganie radości uczestnictwa we wspólnych kulturalnych zabawach
Kultura polska na tle tradycji sródziemnomorskiej
Pogadanka, udział w organizacji i zabawie andrzejkowej

12.Klasowe Mikołajki.
-budowanie więzi i tworzenie klimatu koleżeństwa
-dostrzeganie potrzeb innych ludzi
Wychowanie do życia w rodzinie
Analiza bajek ks. M. Malińskiego „Święty Mikołaj „ i „Pilny list do św. Mikołaja”, wręczanie drobnych upominków

13.Bezpieczeństwo podczas zabaw na śniegu.
-przypomnienie zasad bezpiecznego uprawiania sportów zimowych,
-rozumienie współodpowiedzialności za zdrowie własne i innych
Edukacja prozdrowotna
Pogadanka, omówienie niebezpiecznych sytuacji

14.Tradycja świąt Bożego Narodzenia w moim domu.
-kształtowanie nawyków troski o rodzinne tradycje
-nabywanie umiejętności kulturalnego współżycia w rodzinie
Kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskiej
Pogadanka

15.Telewizor, wideo, komputer- przyjaciel czy wróg?
-kształcenie umiejętności krytycznej analizy programów telewizyjnych i komputerowych,
-rozróżnianie komunikatów przedstawiających rzeczywistość realną i fikcję
Edukacja czytelnicza i medialna
Pogadanka na temat ulubionych filmów, gier i programów komputerowych

16.Moje serce dla Babci i Dziadka.
-rozumienie potrzeby szacunku dla starszych
-rozwijanie wrażliwości uczuciowej dziecka
Edukacja regionalna
Pogadanka, przygotowanie okolicznościowych laurek

17.Jakim jestem uczniem? Podsumowanie nauki w I semestrze
-obserwowanie rozwoju własnych umiejętności
-rozwijanie umiejętności krytycznej samooceny
Edukacja filozoficzna
Wypowiedzi ustne i pisemne

18.Czy potrzebne są ferie? Jak ciekawie i bezpiecznie je spędzić?
-rozumienie znaczenia odpoczynku w pracy i w nauce,
-umiejętność organizacji czasu wolnego
Edukacja prozdrowotna
Zapoznanie z ofertą organizacji ferii w naszej gminie, szkole, pogadanka

19.Historia Walentynek.
-poznanie historii św. Walentego
-ukazanie wartości przyjaźni, sympatii
Kultura europejska na tle tradycji śródziemnomorskiej
Pogadanka

20.Praca zawodowa naszych rodziców.
-wyrabianie szacunku do rodziców, ich pracy i odpowiedzialności za rodzinę,
-dostrzeganie wartości pracy i problemów bezrobocia
Edukacja obywatelska
Pogadnka z elementami dyskusji

21.Moje hobby i zainteresowania.
-wyrabianie odpowiedzialności za własny rozwój
-motywowanie do rozwijania własnych zainteresowań
-rozwijanie umiejętności dzielenia się swoją wiedzą
Prezentacja swoich zbiorów, zasobów własnej biblioteczki

22.Klasowy Dzień Kobiet.
- integracja zespołu klasowego
Edukacja prozdrowotna
Złożenie życzeń, wręczenie upominków, zabawa klasowa

23.Pierwszy Dzień Wiosny- zwyczaje i obrzędy.
-kształtowanie umiejętności organizacji czasu wolnego
-nabywanie umiejętności dbania o bezpieczeństwo podczas gier i zabaw
Edukacja prozdrowotna
Wyprawa nad rzekę z Marzanną, dyskoteka

24. Czy warto oszczędzać?
-dostrzeganie potrzeby oszczędzania,
-rozumienie potrzeby szacunku i wartości pieniądza.
Pogadanka

25. Tradycje Wielkanocne.
-kształtowanie nawyków troski o tradycje rodzinne,
-dostrzeganie potrzeb własnych i innych ludzi
Kultura europejska na tle tradycji śródziemnomorskiej
Pogadanka

26. Jakie książki lubię czytać i dlaczego?
-rozbudzanie potrzeb czytelniczych
-rozwijanie i kierowanie zainteresowaniami literackimi uczniów
Edukacja czytelnicza i medialna
Promocja ulubionych książek i czasopism

27. Encyklopedie, słowniki, leksykony- sposób korzystania.
-wyszukiwanie materiałów na określony temat a pomocą katalogów i kartotek
-rozwijanie umiejętności korzystania z zasobów biblioteki
Edukacja czytelnicza i medialna
Lekcja biblioteczna

28. Poznaj swój kraj – wartości wycieczek.
-dostrzeganie wartości wycieczek, piękna krajobrazu, architektury, sposobu życia ludzi itp.
Edukacja ekologiczna
Opowiadanie, pokaz widokówek, zdjęć, slajdów, ilustracji, praca z mapą

29. Dzień Ziemi.
-obserwacja najbliższej okolicy,
-wskazywanie pozytywnych i negatywnych aspektów ingerencji człowieka w środowisko
Edukacja ekologiczna
Udział w apelu, porządkowanie terenu wokół szkoły

30. Moja pomoc w gospodarstwie rodziców.
-ukazanie niebezpieczeństw i zagrożeń związanych z pracą na roli i obsługą maszyn rolniczych,
Edukacja prozdrowotna
pogadanka

31.Obchody Święta Konstytucji 3 Maja.
-nabywanie umiejętności właściwego zachowania w czasie uroczystości,
-dostrzeganie potrzeby znajomości historii i kultury narodu
Wychowanie patriotyczne i obywatelskie
Udział w apelu

32. Skutki uzależnień i nałogów.
-rozumienie zgubnych dla zdrowia skutków uzależnień i nałogów,
-kształtowanie szacunku do siebie i innych
Edukacja prozdrowotna
Rozmowa, praca ze słownikiem, artykuły

33. Mama- jej portret.
-dostrzeganie radości z posiadania mamy
-wzbudzanie szacunku do jej pracy i poświęcenia
-nabywanie umiejętności okazywania uczuć
Rozmowa, wykonanie okolicznościowych laurek, upominków

34. Obchody Dnia Dziecka.
-organizacja czasu wolnego,
-współdziałanie w zespole
Edukacja prozdrowotna
Zawody i konkursy sportowe

35. Oceniamy nasze zachowanie.
- nabywanie umiejętności krytycznej samooceny
Indywidualne wypowiedzi uczniów

36. Jak chciałbym spędzić wakacje?
-dostrzeganie wartości marzeń w życiu człowieka
-dążenie do ich spełnienia
Edukacja filozoficzna
Pogadanka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.