X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 24543
Przesłano:

Plan zajęć czytelniczych

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA CZYTELNICZE-
Z ELEMENTAMI BIBLIOTERAPII
„Z KSIĄŻKĄ PRZEZ CZTERY PORY ROKU”
Cel główny:

Głównym celem zajęć jest promowanie wśród dzieci czytania i opracowania bajek, baśni, wierszy, jako sposób na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka.

CELE ZAJĘĆ:
• nabywania przez uczniów umiejętności interpersonalnych i współuczestnictwa w grupie
• ukazywanie uczniom możliwości funkcjonowania w trudnej sytuacji
• kształtowanie u uczniów poczucia własnej wartości i dostrzegania dobrych stron u innych
• zapoznanie uczniów z terapeutyczną funkcją biblioteki i utworów literackich
• ćwiczenie technik czytania z wykorzystaniem „Książek Łatwych w Czytaniu”
• uwrażliwienie dzieci na problemy dobra i zła
• ukazywanie form pomocy osobom potrzebującym wsparcia
• wprowadzenie uczniów w świat literatury,
• zainteresowanie uczniów książką,
• rozwijanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie nawyku czytania na całe życie;
• kształtowanie postawy świadomego twórcy i odtwórcy kultury,
• wyrabianie postawy poszanowania księgozbioru;
• kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy na całe życie
• przybliżanie klasyki literackiej,
• uwrażliwianie na piękno języka polskiego,
• poszerzanie wiedzy ogólnej
• rozbudzanie zaciekawienia, wzbogacaniu przeżyć i wyobraźni w kontakcie z otaczającym światem wszystkimi zmysłami człowieka,
• rozwijanie umiejętności słuchania,
• stwarzanie uczniom warunków do nabywania umiejętności artystycznych poprzez aktywność twórczą, ekspresję spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności,
• doskonalenie kompetencji językowych,
• wyzwalanie kreatywności uczniów,
• rozwijanie zainteresowań poznawczych,
• rozwijanie logicznego myślenia,
• wyrabianie krytycyzmu.
• tworzenie otoczenia sprzyjającego rozumieniu i przeżywaniu wartości estetycznych, kształtowaniu postawy kulturalnej,
• rozwijanie inteligencji emocjonalnej dzieci,
• wyrabianie poczucia własnej wartości i tożsamości,
• rozwijanie postawy twórczej dziecka, pomysłowości oraz wiary we własne siły,
• kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w zespole,
• budzenie radości ze wspólnej pracy i zabawy.
FORMY I METODY PRACY
• wizualizacja
• taniec w kręgu
• drama
• pantomima
• praca z tekstem literackim
• działalność plastyczna
• krąg uczuć
• dyskusja
• teksty relaksacyjne
• teksty aktywizujące
• dyskusja

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
• ćwiczenia w werbalizowaniu swoich emocji i rozpoznawaniu sytuacji trudnych
• swobodne wypowiedzi na temat czytanych i słuchanych utworów literackich
• gry i zabawy integracyjne
• zawieranie kontraktów
• zabawy relaksacyjne
• omawianie treści wybranej książki
• technika niedokończonych zdań: „Chciałbym być...”

SPODZIEWANE EFEKTY
• uczeń potrafi opowiedzieć o swoich uczuciach, emocjach i postawach,
• opowiedzieć o swoich problemach,
• zwrócić się o pomoc i szukać wsparcia u różnych osób,
• unikać zachowań ryzykownych,
• przestrzegać norm,
• opowiedzieć o wpływie wybranych utworów dla zmiany własnego nastroju,
• opowiedzieć treść wybranego utworu,
• czytać ze zrozumieniem,
• radzić sobie z trudnymi uczuciami: nieśmiałością, złością, smutkiem, agresją,
• znać swoją wartość i wierzyć w osiągnięcie sukcesu,
• umiejętnie żyć i współdziałać w grupie

Dzięki realizacji treści przedstawionych podczas zajęć uczeń:
• wykaże zainteresowanie książką,
• rozwinie umiejętność słuchania ze zrozumieniem,
• poprawi koncentrację, wydłuży swój przedział uwagi,
• w skupieniu wysłucha tekstu czytanego przez nauczyciela,
• podniesie poziom wiedzy i kultury ogólnej,
• rozwinie i udoskonali umiejętność interpretowania poznawanej literatury dla dzieci,
• będzie dbać o własne książki oraz udostępnione pozycje z księgozbioru i chronić je przed zniszczeniem,
• pozna terminy i pojęcia związane z biblioteką i książką,
• będzie umiało właściwie zachowywać się podczas korzystania z czytelni i bibliotek,
• pozna wybranych autorów literatury dziecięcej,
• pozna wybrane bajki i baśnie polskie i innych narodów,
• wymieni głównych bohaterów baśni,
• potrafi zadać pytania do omówionej literatury,
• ciekawie opowie utwór, bądź wybrany jego fragment,
• zaprezentuje ulubioną bajkę lub baśń,
• nabędzie umiejętność swobodnego wypowiadania się, prawidłowej wymowy, poprawnego budowania zdań, wyrażania nastrojów i uczuć,
• podejmie próby wypowiadania swojego zdania na temat poznanych bajek i baśni,
• dokona oceny postępowania bohatera literackiego,
• dopowie zgodnie z własną wyobraźnią inny niż w książce koniec baśni,
• właściwie odczyta przesłanie baśni, zrozumie morał,
• wyciągnie wnioski z perypetii bohaterów,
• odróżni dobro od zła, będzie bronić dobra, opowiadać się za lepszym, dobry światem,
• wykona ilustrację do tekstu, ułoży książeczkę obrazkową,
• zaprojektuje i wykona zakładkę do książki,
• podejmie samodzielne próby twórcze posługując się swobodnym tekstem jako szczególną forma ekspresji słownej,
• wczuje się w rolę bohaterów utworów i przedstawi ich za pomocą mowy, mimiki, ruchu i gestu,
• rozwinie wrażliwość estetyczną,
• nabędzie umiejętność dostrzegania i rozumienia wartości uniwersalnych,
• pozna reguły życia w grupie, rodzinie, szerszym otoczeniu społecznym i przyrodniczym,
• będzie chciało poznawać szeroko rozumiany świat i oswajać się z jego różnorodnością,
• będzie rozbudzone prospołecznie , wrażliwe na niesprawiedliwość , gotowe pomagać innym,
• nauczy się tolerancji,
• wykształci odporność emocjonalną,
• będzie umiało skutecznie pokonywać trudności występujące w konkretnych sytuacjach życiowych,
• wykształci realną , pozytywną samoocenę,
• pozna i rozwinie własne możliwości twórcze, wyobraźnię, pomysłowość, refleksyjność w różnych formach aktywności,
• pozna i doświadczy różnorodnych sposobów komunikowania się z ludźmi i zdobywania informacji w sposób werbalny i niewerbalny,
• doświadczy sposobów wyrażania i rozpoznawania emocji własnych i innych ludzi,
• przygotuje i przedstawi inscenizacje wybranych bajek i baśni;
• samodzielnie wykona dekoracje i rekwizyty do przygotowywanych inscenizacji i przedstawień,
• pozna akceptowane społecznie sposoby rozładowywania napięć i radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
• doświadczy samodzielności i skuteczności działania,
• nauczy się działać w zespole,
• będzie aktywne i otwarte w stosunku do ludzi i świata,
• rozwinie wiarę we własne możliwości,
• zdobędzie podstawy budowania własnego pozytywnego systemu wartości,
• odczuje radość i satysfakcję z pozytywnych efektów własnych działań.


FORMY PRACY:

• zorganizowanie kącika książki,
• głośne czytanie,
• twórcze zabawy z lekturą w powiązaniu ze swobodną ekspresją muzyczną, plastyczną, ruchową, językową, logopedyczną,
• tworzenie własnych tekstów baśni i bajek,
• udział w konkursach,
• inscenizacje teatralne pozostawiające aktorom możliwość dowolnego interpretowania tekstu,
• przygotowanie inscenizacji dla kolegów, rodziców,
• organizowanie zajęć plastycznych i technicznych jako działalności współtworzącej inscenizację, wykonanie scenografii,
• tworzenie kart tematycznych do przeczytanych bajek,
• współpraca z biblioteką,
• współpraca z rodzicami w zakresie rozwijania zainteresowań czytelniczych, gromadzenie domowych księgozbiorów,
• udział w uroczystościach przedszkolnych,
• zastosowanie materiałów audiowizualnych postrzeganych przez dzieci jako atrakcyjniejsze i nowocześniejsze,
• śmiech, radość, ruch.
EWALUACJA
Program będzie ewaluowany poprzez obserwację zachowań uczniów i ich zmianę na pożądane, poprzez rozmowy z wychowawcami, nauczycielami, dotyczących poprawy funkcjonowania dziecka w klasie, jak również rozmowy i informacje uzyskiwane od rodziców (ankiety)


TREŚCI PROGRAMOWE

1. TWORZYMY GRUPĘ(1 godz.)

Cel główny: integracja grupy
Cele operacyjne:
- uczniowie potrafią dokonać autoprezentacji
- nawiązać kontakt między sobą
- budować więź emocjonalną między sobą
2.MOJA ULUBIONA KSIĄŻKA(1 godz.)
Cel główny: rozwijanie zainteresowań czytelniczych
Cele operacyjne:
-uczeń potrafi opowiedzieć o wybranej książce i bohaterze literackim
-uświadomić znaczenie identyfikacji z bohaterem
-wyzwolić twórczą wyobraźnię
3. JAKI JESTEM(1 godz.)
Cel główny: kształtowanie postaw społecznych poprzez utrwalanie norm etycznych
Cele operacyjne:
- uczeń potrafi wskazać pozytywne wzory zachowań
- operować i wzbogacać słownictwo
-odróżnić dobro od zła
-wejść w role
4. MOJE NASTROJE(1 godz.)
Cel główny: zapoznanie uczniów z różnymi sposobami wyrażania uczuć
Cele operacyjne:
-uczeń potrafi opowiedzieć o swoich przeżyciach i nastrojach
-potrafi nazwać uczucia
-rozładować napięcie emocjonalne
-wejść w role
5.JESTEM SMUTNY(1 godz.)
Cel główny: wskazywanie skutków negatywnych zachowań: spóźnialstwo, brak odpowiedzialności, beztroska
Cele operacyjne:
- uczeń potrafi określić swoje wady i zalety
-wyciszyć swoje emocje
-wejść w role
-rozwijać twórczą wyobraźnię
-uczyć się wyrozumiałości wobec innych

6. ZNAM SWOJĄ WARTOŚĆ(1 godz.)
Cel główny: podniesienie własnej wartości
Cele operacyjne:
-uczeń potrafi rozwijać i dostrzegać własne atuty
-określić swoje zalety
-potrafi zaakceptować siebie
- dostrzegać dobre cechy u innych
- rozwijać twórczą wyobraźnię
7. Z MUZYKĄ JEST ŁATWIEJ ŻYĆ(1 godz.)
Cel główny: rozwijanie twórczej wyobraźni dziecka
Cele operacyjne:
- uczeń potrafi opowiadać i nazywać emocje
- wejść w role
-wyciszyć własne emocje
8. BIBLIOTEKA-KOPALNIA WIEDZY(1 godz.)
Cel główny:
- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych
Cele operacyjne:
- uczeń potrafi zdefiniować pojęcia: biblioteka, czytelnia, wypożyczalnia, katalog, książka itd.
- odnaleźć książkę na półce
- samodzielnie wybrać i wypożyczyć książkę
-zachować się zgodnie z regulaminem biblioteki
9. „MOJA PRZYJACIÓŁKA-KSIĄŻKA”(1 godz.)
Cel główny: - zapoznanie dzieci z książką
Cele operacyjne:
• wykazywanie zainteresowania książkami,
• samodzielne oglądanie książki obrazkowe o znanej tematyce,
• rozumienie potrzeby poprawnego obchodzenia się z książkami,
• szanowanie książek i ostrożne obchodzenie się z nimi,
• rozpoznawanie w których książkach można kolorować, a które należą do czytania i oglądania,
• wypowiadanie się na temat obrazów i ilustracji w książkach i czasopismach dla dzieci,
• wypowiadanie się na temat treści książek i czasopism,
• oglądanie książek nie niszcząc kartek, właściwe odwracanie kartki,
• rozumienie, że tekst można zapisać a później odczytać,
• poznawanie budowy książki -autor i tytuł, rozdział, spis treści,
• klasyfikacja książek pod względem tematyki i formy - poznawanie różnego rodzaju książek: encyklopedie, albumy, słowniki, literatura piękna, itp.
• zapoznanie się z cyklem powstawania książki,
• poznawanie zawodów ludzi którzy ją tworzą; autor, pisarz, ilustrator, korektor, wydawca, drukarz itp.
10.„ZAPROSZENIE DO ŚWIATA BAŚNI” (10 godz.)
Cel główny:
- Systematyczne czytanie wybranych pozycji książkowych – baśni, bajek i legend
- cele operacyjne:
• czytanie bajek i baśni (lub ich fragmentów) pochodzących z różnych krajów Europy i świata,
• Przykładowy dobór bajek:
Włochy: C. Collodi - Pinokio
Niemcy: Grimm - Baśnie
Irlandia: J. Swift - Podróże Guliwera
Dania: H.Ch. Andersen - Baśnie
Szwecja: G. Knutsson - Przygody Filonka Bezogonka
Francja: Pernault - Bajki
• słuchanie baśni czytanych lub opowiadanych przez dorosłego (dobranych do aktualnych potrzeb, rozwiązywanego problemu, czy osiągania założonych celów),
• stworzenie nastroju do odbioru baśni i bajki,
• sens baśni i bajki (morał, wnioski),
• rozpoznawanie bohaterów słuchanych utworów,
• odgadywanie zagadek związanych z poznanymi baśniami i bajkami,
• wypowiadanie się na temat wysłuchanych opowiadań, wierszowanych utworów, bajek i baśni - dzielenie się spostrzeżeniami, próby opowiadania treści, opowiadanie fragmentu utworu, odpowiedzi na pytania związane z wysłuchanym utworem, zadawanie pytań do treści utworu,
• wyrażanie własnych myśli na temat przeczytanego utworu,
• wielozadaniowe spójne wypowiedzi na podstawie tekstu lub ilustracji,
• rozmowa na temat utworu literackiego: bohaterowie, ich zachowanie, stosunek emocjonalny dziecka do postaci utworu, wyodrębnienie zdarzeń oraz określenie miejsca; nastrój w utworze: radość, smutek, elementy humorystyczne,
• wiązanie treści utworu z doświadczeniem i przeżyciami dziecka,
• rozmowy z dziećmi nt. najważniejszych wątków baśni, postępowania bohaterów, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, pokonywania przeszkód,
• dyskutowanie, wymiana poglądów nt. różnych sposobów rozwiązywania konfliktów na podstawie treści bajek i baśni,
• porównywanie treści utworu czytanego i odtworzonego z taśmy magnetofonowej, wideo lub płyty CD,
12. „I my jesteśmy autorami” (3 godz.)
Cel główny: - tworzenie bajek i baśni
Cele operacyjne:
• układanie rymowanek, tworzenie wyliczanek, próby układania krótkich bajek, opowiadań, dialogów,
• samodzielne układanie gier-opowiadań, których inspiracją są utwory literackie oraz zabawy dydaktyczne związane ze słowem np. zabawa w rymy, przeciwności, synonimy itp.,
• samodzielne tworzenie scenek i dialogów w teatrzyku grupowym,
• samodzielne układanie opowiastek i bajek na podstawie obrazów i ilustracji,
• tworzenie przez grupę bajek lub baśni i wspólna inscenizacja lub drama wg pomysłu dzieci,
• układanie przez dzieci własnych baśni, piosenek (nagrywanie na magnetofon),
• opowiadanie lub czytanie bajek i baśni rówieśnikom, słuchanie ich opinii, ewentualne uzupełnianie lub zmiany,
• wykonanie zbioru własnych baśni przez dziecko (w formie albumu, książki),
• wymyślania dalszej części akcji, tworzenie własnych zakończeń opowiadań i bajek,
• wykonanie ilustracji do bajek i baśni własnych,
• tworzenie własnych melodii i efektów akustycznych do wierszy, bajek i baśni.
13. „Wokół bajki i baśni” (3 godz.)
Cel główny: - wiązanie treści utworu z różnymi formami ekspresji dziecka (słowną, ruchową, muzyczną, plastyczną)
Cele operacyjne:
• próby ekspresji wrażeń z wysłuchanych bajek i baśni poprzez ruch, taniec, muzykę,
• wyrażanie emocji, przeżyć dzieci poprzez twórczość plastyczną ( np. malowanie,

rysowanie, wydzieranie, lepienie, wykonywanie elementów stroju, scenografii, prostych kukiełek, masek do inscenizacji itp.),
• łączenie ekspresji słowno – muzycznej i plastycznej,udział w opowieściach ruchowych ilustrowanych muzyką,próby tworzenia instrumentów ( z materiałów odpadowych, przyrodniczych), akompaniowanie do słuchanych bajek, przedstawień, tworzenie muzyki,
• wykonanie ilustracji do ulubionych bajek i baśni,
• rysowanie bohaterów, wyrażanie uczuć za pomocą technik plastycznych,
• wykonanie plakatu i afiszu teatralnego do baśniowych przedstawień,
• prezentacja przeżyć po obejrzeniu baśniowych spektakli poprzez plastyczne interpretacje,
• rozwiązywanie zagadek i rebusów związanych z bajkami i baśniami,
• „Moja pierwsza książeczka” – udział w wykonaniu wspólnej książeczki dla wszystkich dzieci w grupie o baśniowej tematyce,
• wystawki prac dzieci, konkursy prac plastycznych (typu ilustracje, plakaty itp.)
14. „Jesteśmy widzami” (2 godz.)
Cel główny: - oglądanie przez dzieci teatrzyków, inscenizacji, filmów
Cele operacyjne:
• oglądanie inscenizacji bajek i baśni (sylwety, pacynki, kukiełki, marionetki, teatrzyk cieni, teatrzyk na stole...),
• udział w teatrzykach organizowanych na terenie przedszkola lub poza nim,
• udział w spektaklach goszczących w naszym przedszkolu teatrzyków objazdowych,
• wycieczki do teatru – oglądanie profesjonalnych przedstawień,
• poznawanie pracy ludzi teatru, wyrabianie kultury teatralnej- jak się zachowywać w teatrze np. metodą "burzy mózgów",
• film i spektakl teatralny – wspólne oglądanie bajek i baśni, dyskusja,
• porównywanie utworów literackich z ich filmową lub teatralną adaptacją.
15.„Sami tworzymy przedstawienia” (3 godz.)
Cel główny: - inscenizowanie przez dzieci bajek i baśni

Cele operacyjne:
• improwizacja literatury dziecięcej, bajek i baśni – przydział ról, próba działania zgodnie z postawionym zadaniem, jednak bez scenariusza,
• improwizowanie krótkich scenek – indywidualnie i w grupie,
• zabawy i gry dramowe: doświadczenia oparte na improwizacji i życiu fikcją,
• występowanie w rolach postaci bajkowych lub wymyślonych przez siebie postaci fikcyjnych,
• wyrażanie różnych tematów fantazji w formie scenicznej,
• czytanie przez zdolne dzieci utworów z podziałem na role,
• praca nad kulturą żywego słowa-ćwiczenia oddechowe, ortofoniczne, dykcyjne, interpretacyjne, likwidacja błędów wymowy,
• inscenizowanie przez dzieci bajek, wybranych fragmentów lub całości baśni, (ewentualne zmiany zakończenia, dodawanie wątków, kontynuowanie losów bohaterów wg pomysłu dzieci),
• pantomima, teatr żywego planu, teatr lalki,
• utożsamianie się z bohaterem – wcielanie się w dzielnych rycerzy i piękne królewny, by błyszczeć ( dosłownie bądź jedynie w marzeniach ) wśród rówieśników, w groźne smoki i wilki, by zamanifestować swoją siłę itp.,
• inscenizowanie literatury z zastosowaniem gry aktorskiej, kukiełek, pacynek, sylwet, teatrzyku cieni, teatru supełkowego itp.,
• Próba z tekstem:
- interpretacja głosowa,
- przeprowadzenie dialogu z użyciem np. pacynek, zabawek,
- ruch sceniczny: wykorzystanie niewerbalnych środków wyrazu – ruchy ciała, rąk, mimika, spojrzenie, uśmiech gest, głos, dźwięk,
- „budowanie” poszczególnych scen z poznanej bajki czy baśni, wskazanie dzieciom właściwego ustawienia się na scenie, czyli zagospodarowanie przestrzeni,
- wprowadzenie w dobry nastrój i ruch,
- nawiązanie kontaktu z innymi,
- wczuwanie się w różne sytuacje,
- odczuwanie innych,
• Tok metodyczny – inscenizacja utworu literackiego

- wybór utworu,
- kilkakrotne czytanie w celu zrozumienia treści,
- ćwiczenia w mówieniu z wyodrębnieniem wydarzeń
- ćwiczenia z podziałem na role,
- podział ról z uwzględnieniem cech charakterystycznych przedstawionych postaci,
- zapamiętanie ról poprzez ćwiczeń (ćwiczenia emisji głosu – magnetofon, płyta z nagraniami),
- samodzielny wybór rodzaju inscenizacji,
- zaprojektowanie dekoracji i wykonanie jej,
- dobór odpowiednich rekwizytów,
- przygotowanie piosenek i tańców,
- opracowanie ostateczne scenariusza,
- wykonanie inscenizacji przez dzieci.
• przygotowanie i udział w inscenizacji bajki lub baśni dla kolegów lub rodziców,
• współudział w przygotowaniu uroczystości szkolnych.
16.„Bajka lekiem na zło”(1 godz.)
Cel główny: - zastosowanie bajki terapeutycznej jako metody na wyciszenie, relaksację i odreagowanie napięcia
Cele szczegółowe:
• słuchanie bajek, baśni, opowieści ilustrowanych muzyką, nauka relaksu (polecane w czasie odpoczynku),
• szukanie wskazówek do życia tkwiących w bajkach - metody aktywne,
• uspokojenie i aktywizacja przez identyfikację z bohaterami literackimi i przeżycia doznawane podczas kontaktu z wybranym utworem,
• umożliwienie ucieczki od świata pełnego zagrożeń i trudności w świat marzeń i fantastycznych przygód,
• łagodzenie niepożądanych stanów psychicznych jak lęk, nuda czy osamotnienie, apatia czy zobojętnienie,
• katharsis - stan oczyszczenia (w trakcie czytania lub po jego zakończeniu) - charakteryzujący się uczuciem ulgi, odreagowania psychicznych spięć, blokad, agresji
• wgląd w siebie samego, wniknięcie i przepracowanie swoich problemów,
• zmiana w postawach lub zachowaniu,
porządkowanie świata dziecka, stawianie granic między tym co dobre a złem. Nawet jeśli dobro nie zawsze wygrywa fizycznie, to osiąga zwycięstwo w innym wymiarze. W baśniach, na pierwszy plan wysuwane jest dobro, chęć niesienia pomocy, przyjaźń, miłość. Negatywni bohaterowie są nieżyczliwi, a nawet okrutni, samolubni lub zwyczajnie niegrzeczni
17.„Potrafimy już pięknie czytać” (1 godz.)
Cel główny: - ćwiczenia w czytaniu
Cele szczegółowe:
• czytanie wyrazów, zdań i tekstów,
• odczytywanie globalne wyrazów, zdań,
• uzupełnianie luk w tekście,
• układanie i czytanie rozsypanki literowej, sylabowej i wyrazowej,
• rozwiązywanie rebusów,
• układanie napisów pod obrazkami,
• dobieranie obrazków do napisów,
• dobieranie zdań do obrazków,
• czytanie tekstów z różnych książek i czasopism dziecięcych.
18.„Najpiękniej czyta moja mama i mój tata”(1 godz.)
Cel główny: -czytanie dzieciom w domu.
Cele szczegółowe:
• włączenie rodziców do aktywnej i systematycznej współpracy w realizację zajęć (zbieranie książek do kącika, wspólne czytanie dzieciom, wzajemna wymiana książek),
• zachęcanie rodziców do czytania dzieciom w domu,
• pedagogizacja rodziców – rozmowy, gazetka szkolna, kącik informacyjny, zebrania,
• „Weekendowe czytanie” – przynoszenie do szkoły przez każde dziecko po niedzieli wykonanej przez siebie ilustracji do utworu, z którym zapoznało się podczas weekendu, omawianie treści, tytułu, autora (kto pamięta), pokaz ilustracji i składanie ich w imiennych teczkach znajdujących się w kąciku książki - tworzenie albumu pt. "Najpiękniej czyta moja mama i mój tata".

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.