X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24474
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY


Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
Nazwa i adres placówki:
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Czas trwania stażu:


1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity DZ.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami),
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
Na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.).


CEL GŁÓWNY:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
a. wewnątrz placówki
b. poza placówką
c. samokształcenie.
7. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
8. Pogłębianie współpracy z rodzicami.


Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki.

ZADANIA/ FORMY REALIZACJI/ SPODZIEWANE EFEKTY/ SPOSÓB DOKUMENTACJI/ OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE/ TERMIN
REALIZACJI

Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego - analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego
tj. Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. - poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego;
- poprawnie sformułowany plan rozwoju zawodowego. - napisanie planu rozwoju
zawodowego. Opiekun stażu Wrzesień 2013
Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu - bezpośrednia rozmowa na temat systemu awansu zawodowego;
-ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych;
- złożenie planu rozwoju zawodowego Dyrektorowi przedszkola - współpraca z opiekunem stażu;
- zatwierdzony przez dyrektora plan rozwoju zawodowego. - zatwierdzony plan rozwoju zawodowego;
- scenariusze zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu. Opiekun stażu
Dyrektor przedszkola Wrzesień 2013 i cały okres stażu
Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola - analiza dokumentacji
przedszkola:
* Statut Przedszkola
* miesięczne plany pracy;
- prowadzenie dzienników
i pisanie scenariuszy hospitowanych zajęć;
- udział w zebraniach Rady Pedagogicznej. - sporządzenie dokumentacji
przedszkola;
- czynny udział w zebraniach Rady Pedagogicznej;
- prowadzenie zapisów w dzienniku zajęć,
- zapis w dokumentacji przebiegu stażu;
- zapisy w dzienniku;
- scenariusze hospitowanych zajęć. Dyrektor przedszkola
Rada pedagogiczna
Opiekun stażu Cały okres stażu
Poznanie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego - zapoznanie się z programami realizowanymi w placówce. - poznanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
oraz programów nauczania:
* Program wychowania przedszkolnego: W kręgu zabawy. - zapis w dokumentacji przebiegu stażu
Opiekun stażu Wrzesień 2013
Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. - analiza regulaminu BHP i p/poż - poznanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie przedszkola - zapis w dokumentacji przebiegu stażu
Dyrektor przedszkola
Opiekun stażu Wrzesień 2013
Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji
- opracowywanie planów miesięcznych;
- wpisy do dziennika zajęć;
- opracowywanie scenariuszy hospitowanych zajęć. - prawidłowe prowadzenie dokumentacji obowiązującej w placówce. - prowadzenie dokumentacji przebiegu wychowania i nauczania, pisanie scenariuszy hospitowanych zajęć, planów miesięcznych, protokołów. Opiekun stażu Cały okres stażu

Współpraca z Radą Pedagogiczną - współtworzenie dekoracji przedszkola związana z porami roku. - zdobycie nowych doświadczeń;
- współpraca z innymi nauczycielami. - potwierdzenie opiekuna stażu. Rada pedagogiczna
Opiekun stażu Cały okres stażu

Współpraca z rodzicami - włączanie rodziców do organizacji i udziału w imprezach przedszkolnych. - uczestnictwo rodziców w zaplanowanych formach współpracy. - notatki z zebrań Opiekun stażu
Rodzice Cały okres stażu

Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego - gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego - zgromadzenie potrzebnej dokumentacji
- zaświadczenia, sprawozdania, scenariusze, notatki, itp. Opiekun stażu
Cały okres stażu
Przygotowanie projektu sprawozdania - opis realizacji sporządzonego planu rozwoju - poprawne sprawozdanie z realizacji planu - sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego Opiekun stażu Czerwiec 2014


Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki.

Poznanie zasad konstruowania planów pracy
- opracowywanie planów miesięcznych z uwzględnieniem treści i efektów pracy dydaktyczno- wychowawczej ustalonej w Programie Wychowania przedszkolnego i w planach miesięcznych - tworzenie miesięcznych planów pracy - plan pracy zatwierdzony do realizacji
Opiekun stażu Cały okres stażu
Poznanie prawidłowego konstruowania scenariuszy zajęć - przygotowanie i analiza scenariuszy prowadzonych zajęć z opiekunem stażu - prawidłowe pisanie scenariuszy - zgromadzone scenariusze
Opiekun stażu Cały okres stażu
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli - obserwacja i omówienie zajęć - poznanie nowych form pracy i zabawy z dzieckiem;
- wymiana doświadczeń z opiekunem stażu. - arkusz obserwacji zajęć opiekuna stażu. Opiekun stażu Raz w miesiącu
Prowadzenie zajęć edukacyjnych w obecności opiekuna stażu - opracowanie scenariuszy prowadzonych zajęć;
- ocena i analiza prowadzonych zajęć. - wymiana doświadczeń z opiekunem stażu. - scenariusze zajęć;
- notatki z konsultacji z opiekunem stażu, wnioski z rozmów Opiekun stażu Raz w miesiącu
Współpraca z logopedą - prowadzenie zajęć wspomagających rozwój mowy - poprawa rozwoju mowy dzieci. - notatki Logopeda Cały okres stażu
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej - tworzenie i opracowywanie wszelkiego rodzaju dokumentacji, korzystanie z nowoczesnych programów komputerowych: plany pracy, scenariusze zajęć, uroczystości, imprezy okolicznościowe, konkursy, sprawozdania, ogłoszenia;
-konstruowanie tekstów, kart pracy dla dzieci;
- przygotowywanie materiałów na spotkania z rodzicami, scenariusze zajęć otwartych i imprez okolicznościowych.
- wykonywanie dyplomów dla dzieci i wszelkiego rodzaju zaproszeń dla rodziców i gości.
- śledzenie informacji dotyczących aktualizacji prawa oświatowego;
- opracowywanie dokumentacji związanych z własnym stażem;
- korzystanie z poczty elektronicznej, posiadanie własnego adres e-mail, który pomaga w szybkim przekazywaniu informacji i korespondencji z innymi nauczycielami i rodzicami wychowanków. - poszerzanie i wzbogacanie własnych pomysłów ;
- ułatwienie pracy;
- zwiększenie możliwości dobrego przygotowania do zajęć poprzez przygotowanie odpowiednich
pomocy dydaktycznych.
- scenariusze zajęć;
- pomoce dydaktyczne
Cały okres stażu
Uczestnictwo w wewnątrz- przedszkolnych formach doskonalenia - uczestniczenie w radach szkoleniowych
- dzielenie się z nauczycielami zdobytymi wiadomościami na kursach;
- wzbogacanie własnych pomysłów i warsztatu pracy. - harmonogram i tematyka form doskonalenia - Rada pedagogiczna. Cały okres stażu
Dzielenie się posiadaną wiedzą z innymi nauczycielami - publikacja plany rozwoju zawodowego w Internecie
- umiejętność dzielenia się z innymi zdobytą wiedzą. - portale internetowe;
- plan dostępny w dokumentacji przedszkola Na bieżąco przez okres stażu

Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem.

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE TERMIN
REALIZACJI
Współpraca z rodzicami - rozmowy z rodzicami;
- poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków;
- informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniu dziecka;
- zapoznanie z wstępną i końcową obserwacją dziecka;
- spotkania z rodzicami i zajęcia otwarte;
- spotkania okolicznościowe - poznanie sytuacji rodzinnej dziecka;
- ofiarowanie pomocy ze strony rodziców. - notatki ze współpracy z rodzicami. Opiekun stażu Cały okres stażu

Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych dzieci
- stała obserwacja dziecka;
- rozmowy indywidualne z dzieckiem;
- współpraca z rodziną;
- uczestnictwo w kursach doskonalenia zawodowego - prowadzony arkusz obserwacji dziecka;
- zaświadczenia o ukończonych kursach. - notatki;
- arkusze obserwacji;
- zaświadczenia. - Rodzice;
-Opiekun stażu. Cały okres stażu
Organizacja i udział w uroczystościach wycieczkach oraz imprezach przedszkolnych zamkniętych i otwartych - włączenie się do organizacji imprez okolicznościowych w przedszkolu;
-udział i współorganizacja wycieczek przedszkolnych
- zdobycie nowych doświadczeń;
- współpraca z innymi nauczycielami. - potwierdzenie nauczyciela współpracującego;
- zdjęcia;
- prasa, media. - Rada pedagogiczna;
- Rodzice;
- placówki oświatowe. Cały okres stażu


..............................
( podpis stażysty)


..............................
( podpis opiekuna stażu)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.