X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24468
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Podstawa prawna:
a) Rozdział 3a ustawy - Karta Nauczyciela
b) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
c) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
nauczyciela kontraktowego
w Zespole Szkół w Cewicach


ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela mianowanego
Plan rozwoju zawodowego
mgr Magdaleny Matusiak

Czas odbywania stażu: 01.09.2011- 31.05. 2014

Opiekun stażu:

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Dz. U. z 2004 r. nr 260; poz. 2593

Powinności nauczyciela kontraktowego:

§ 7.1. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:

1) uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;

2) pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;

3) poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.


§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Lp. /Zadania do wykonania/ Formy realizacji/ Termin/ Sposób dokumentowania

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
• Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego: Rozporządzenia MEN
w sprawie uzyskania stopni awansu oraz adekwatnych fragmentów Karty Nauczyciela
• Stworzenie na własny użytek biblioteczki tekstów aktów prawnych dotyczących awansu
• Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu oraz planu rozwoju
• Udział w szkoleniu poruszającym kwestie awansu zawodowego
IX 2011
IX 2011
Zgodnie z Rozporządzeniem MEN
Zgodnie z harmonogramem szkolenia
• Potwierdzenie opiekuna stażu o analizie wymienionych dokumentów
• Biblioteczka
• Wniosek, plan rozwoju
• Dyplom

2.
Współpraca z opiekunem stażu

• Rozmowa z opiekunem stażu i zawarcie „kontraktu” określającego przejrzyste warunki współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć (harmonogram)
• Korzystanie z pomocy opiekunaw prawidłowym sformułowaniu wniosku i planu rozwoju
• Opracowanie projektu sprawozdania.
IX 2011
IX 2011
Koniec stażu
• Kontrakt i harmonogram współpracy
• Wniosek, plan rozwoju
• Sprawozdanie

3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
• Prowadzenie lekcji w obecności opiekuna
• Obserwacja lekcji prowadzonych przez opiekuna.
• Omówienie prowadzonych i obserwowanych lekcji w celu doskonalenia umiejętności omawiania i ewaluacji własnych i obserwowanych lekcji.
Wg kontraktu
Wg kontraktu
Wg kontraktu
• Scenariusze, arkusz obserwacyjny
• Scenariusze, arkusz obserwacyjny
• Wnioski z obserwowanych zajęć

4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu
• Udział w różnych instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia w sferze zarówno dydaktycznej, jak i wychowawczej)
• Uczestnictwo w pracach zespołu przedmiotowego
• Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – szkoleniowych radach pedagogicznych
• Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
• Dyplom
• Potwierdzenie udziału w spotkaniach
• Potwierdzenie udziału w spotkaniach
• Potwierdzenie udziału w spotkaniach

5. Rozbudowa własnego warsztatu pracy

• Ocena dotychczasowego dorobku zawodowego oraz zdobytych kwalifikacji
• Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej
• Uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych
• Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej
IX 2011
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
• Spis kursów
• Zbiór kart pracy, testów, scenariuszy zajęć
• Spis środków dydaktycznych
• Notatka

6. Prowadzenie dokumentacji szkolnej

• Wpisy w dziennikach lekcyjnych, pozalekcyjnych i arkuszach ocen
Cały okres stażu
• Dzienniki lekcyjne, pozalekcyjne, arkusze ocen

7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju

• Gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, itp.)
• Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
• Złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym
Cały okres stażu
V 2014
VI 2014
• Wpisy w dokumentacji przebiegu stażu
• Sprawozdanie
• Wniosek wraz z dokumentacją formalną
0,1

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1.
Poznawanie środowiska uczniowskiego
• Zapoznanie się z dokumentacją uczniów: opinie psychologiczno-pedagogiczne, orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznej
• Przeprowadzenie ankiet z rodzicami na temat sytuacji rodzinnej wychowanków
• Obserwacja i analiza możliwości uczniów
IX 2011
IX 2011
Cały okres stażu
• Notatki
• Ankiety
• Notatki

2. Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi
• Udział w akcjach prowadzonych przez organizacje związane z edukacją: np.„Góra grosza”, „Sprzątanie świata”, „Cała Polska czyta dzieciom”
• Współpraca z innymi wychowawcami, pedagogiem i psychologiem
• Współpraca z organizacjami działającymi na terenie szkoły: Samorząd Szkolny (tworzenie gazetki klasowej)
• Organizowanie spotkań z ludźmi różnych zawodów
• Analiza zadań i oferty programowej instytucji i organizacji społecznych. Nawiązanie pierwszych kontaktów z wybranymi organizacjami lub instytucjami.
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres staż
Według potrzeb
X 2012
• Zaświadczenie
• Zaświadczenie
• Gazetk
• Zaświadczenie
• Adresy/telefony/zaświadczenie o współpracy

3. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych

• Opieka nad uczniami uzdolnionymi - motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy poprzez udział w pracach nad przygotowaniem gazetki szkolnej
• Współpraca z GOPS w celu informowanie rodziców o możliwościach pomocy materialnej oraz terminach składania dokumentów,
• Współpraca z rodzicami w aspekcie wychowawczym poprzez śledzenie i analizowanie rozwoju psychofizycznego uczniów, wspólne rozwiązywanie problemów, pedagogizacja rodziców
Cały okres stażu
Według potrzeb
Cały okres stażu
• Gazetka
• Zaświadczenie
• Scenariusze spotkań

4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów

• Organizowanie lub współorganizowanie wycieczek dydaktycznych
• Organizowanie wyjść dla uczniów (do kina, muzeum, teatru, itp.)
• Organizowanie akademii i konkursów.
• Przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych, pozaszkolnych,
• Tworzenie z uczniami gazetek szkolnych (gromadzenie materiałów w zależności od tematu realizowanej gazetki oraz wykonanie gazetki)
Na bieżąco
Na bieżąco
Na bieżąco
Według potrzeb
Co miesiąc przez cały okres stażu
• Zdjęcia/sprawozdanie
• Zdjęcia/sprawozdanie
• Scenariusze/zdjęcia
• Zaświadczeni

• Gazetka

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej
• Tworzenie prezentacji multimedialnych programie Power Point
• Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego, testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej, dyplomów, zaproszeń i scenariuszy zajęć
• Wykorzystanie kaset video i magnetofonowych, płyt CD i DVD w procesie dydaktycznym,
• Wypisywanie świadectw w formie elektroniczne
1 na rok
Cały okres stażu
Cały okres stażu
VI każdego roku
• Prezentacje multimedialne
• Narzędzia pracy
• Spis wykorzystanych pomocy multimedialnych

2.Publikacje w Internecie

• Umieszczenie w Internecie planu rozwoju zawodowego
• Prowadzenie własnego bloogu klasowego
IX 2011
Cały okres stażu
• strona internetowa
•bloog

3. Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych

• Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internetu
• Korzystanie ze stron MEN, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl,www.edux.pl,
www.interklasa.pl, www.szkola.net/awans/ i innych
Cały okres stażu
Cały okres stażu
• Spis stron www
• Spis stron www


§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych
• Udział w kursach i warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki pracy.
• Aktywna praca nad samokształceniem
Cały okres stażu
Cały okres stażu
• Dyplom/zaświadczenie
• Notatki

2. Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki

• Studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki
• Stosowanie w pracy metod aktywizujących
• Wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych z literatury fachowej

Cały okres stażu
Według potrzeb
Na bieżąco
• Notatki
• Spis metod wykorzystywanych w pracy
• Notatki


§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego oraz analiza dokumentacji szkolnej

• Analiza dokumentów szkolnych
• Analiza przepisów prawnych związanych z oświatą i opieką
IX 2011
IX 2011
• Biblioteczka
• Notatki

2. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego
• Udział w Radach Pedagogicznych i Zespołach Przedmiotowych opracowujących i modyfikujących różne dokumenty wewnątrzszkolne.
• Udział w pracach różnorodnych komisji
• Organizacja imprez szkolnych i wycieczek klasowych
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Na bieżąco
• Podpisy
• Podpisy
• Zdjęcia


Zatwierdzam do realizacji:.................................... ....................................... data i podpis dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.