X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24356
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Katarzyny Michalewskiej

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŻARNOWCU

(realizowany od 1.09.2011r do 31.05.2014)

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
POTWIERDZENIE

Wstępna ocena własnych umiejętności jako nauczyciela.
Samoocena, autorefleksja na podstawie zgromadzonych dokumentów.
VIII/IX 2011r
Zgromadzone dyplomy, świadectwa pracy i ukończonych kursów.
Poznanie procedur awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego.
VIII/IX 2011r
Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego, plan rozwoju zawodowego złożony do Dyrektora szkoły.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Rozmowa, ustalenie terminów spotkań, podpisanie kontraktu.
IX 2011r
Kontrakt
Prowadzenie dokumentacji planu rozwoju zawodowego.
1. Gromadzenie w teczce: programów, zaświadczeń, scenariuszy, konspektów itp.
2. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego i przedłożenie Dyrektorowi szkoły
Na bieżąco
VI 2014r
Zgromadzona dokumentacja
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
Poszerzenie wiedzy i umiejętności dydaktycznych z zakresu nauczanego przedmiotu.
1. Udział w kursie na Młodszego Instruktora Żeglarstwa
2. Udział w kursie na Sternika Jachtowego

3. Udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku
4. Studiowanie czasopism, literatury fachowej i poradników metodycznych
5. Udział w seminarium:
24.09-1.10.2011r

2012r wg informatora o kursach organizowanych przez HOM Puck
Na bieżąco wg informatora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

Na bieżąco
Patent MIŻ

Patent ukończonego kursu

Świadectwa i zaświadczenia o ukończonych kursach

Spis literatury
Obserwacje i prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz współpraca z pozostałymi nauczycielami.
1. Prowadzenie lekcji w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora szkoły.
2. Obserwacja zajęć realizowanych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
3. Udział w lekcjach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli
4. Wymiana doświadczeń w prowadzeniu zajęć
5. Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli i rodziców
Przez okres stażu, wg potrzeb


Zgodnie z planem realizowanych zajęć otwartych
Konspekty, scenariusze lekcji, karty hospitacji, notatki i wnioski(analiza i ewaluacja), potwierdzone przez opiekuna stażu konspekty
Rozbudowa własnego warsztatu pracy
1. Gromadzenie literatury przedmiotowej z wychowania fizycznego.
2. Uzupełnianie zaplecza w samodzielnie przygotowane środki dydaktyczne.
3. Starania o zakup pomocy dydaktycznych z budżetu szkoły i organu prowadzącego budżet.
Systematycznie w ciągu stażu

Wg potrzeb

Wg potrzeb
Spis pomocy i środków dydaktycznych
Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów.
Opracowanie karty osiągnięć uczniów, którzy biorą udział w nauce pływania
i kółku żeglarskim.
Okres stażu
Karty obserwacji
Budowanie własnego autorytetu
1. Analiza dorobku nauczyciela w-f przed rozpoczęciem stażu na nauczyciela mianowanego.
2. Modyfikowanie zachowań i postaw po zebraniu informacji zwrotnych od uczniów(ankieta przeprowadzona wśród uczniów).
3. Analiza wyników nauczania, wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
IX 2011r

Corocznie początek II semestru
Sprawozdanie

Ankieta i wyniki ankiety
Pogłębianie wiedzy na temat problemów środowiska uczniów.
Uczestniczenie w spotkaniach z rodzicami uczniów, rozmowy indywidualne z uczniami.
Na bieżąco
Potwierdzenia od wychowawców
Promocja aktywnego spędzania czasu wolnego oraz zdrowego trybu życia.
1. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
z żeglarstwa dla chętnych uczniów, którzy będą mogli zrobić patent na żeglarza jachtowego.
2. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z gimnastyki korekcyjnej dla chętnych uczniów z klas II i III.
3. Prowadzenie zajęć z pływania z nauką pływania na basenie w Gniewinie.

2011/2012

2011/2012

2011/2012
Potwierdzenia w dziennikach zajęć pozalekcyjnych.
Organizacja
i przeprowadzenie zawodów
oraz konkursów o tematyce sportowej.
1. Przygotowanie uczniów do regat szkolnych na łódkach klasy „Puck”.
2. Pomoc w organizacji zawodów szkolnych i międzyszkolnych
Corocznie w VI

Na bieżąco wg kalendarza
Scenariusz, potwierdzenie

Potwierdzenie udziału oraz sukcesy uczniów.
Organizacja własnego warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
1. Wykorzystanie komputera do opracowania własnych zajęć i pomocy dydaktycznych.
2. Komputerowe opracowanie dokumentacji nauczyciela.
3. Przygotowanie materiałów do teczki awansu zawodowego i ich archiwizacja w postaci plików komputerowych
Na bieżąco

Na bieżąco

Na bieżąco
Konspekty, zaproszenia, ankiety, ogłoszenia, dyplomy, scenariusze,
Plany wynikowe, kryteria oceniania
Wniosek o rozpoczęcie stażu,
Plan rozwoju zawodowego,
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła informacji w procesie doskonalenia zawodowego.
1. Korzystanie z Internetu w celu uzyskania informacji na temat awansu zawodowego i uzyskania wiadomości na temat zawodów i imprez sportowych.
2. Stworzenie bazy do linków ulubionych portali internetowych.
3. Korzystanie z portali internetowych innych nauczycieli w celu doskonalenia własnego warsztatu pracy.
Okres stażu

Na bieżąco

Na bieżąco
Spis strony www
Zamieszczanie własnych publikacji na stronach internetowych.
Zamieszczanie na stronie „Sportowa Krokowa” oraz na stronie internetowej szkoły www.sp_zarnowiec.republika.pl
informacji na temat organizowanych zawodów i imprez sportowych
Na bieżąco

Potwierdzenie publikacji
Adresy stron internetowych

Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
1. Udział w warsztatach metodycznych z zakresu psychologii, pedagogiki
i dydaktyki.
2. Korzystanie z literatury fachowej, zasobów biblioteki pedagogicznej
i opiekuna stażu.
Okres stażu

Na bieżąco
Zaświadczenia potwierdzające udział w warsztatach i kursach

Lista lektur
Wdrażanie uczniów do korzystania z komputerów.
Przeprowadzenie lekcji multimedialnej wyszukiwania w Internecie wiadomości z wychowania fizycznego i ciekawostek związanych ze sportem
Raz w roku przez okres stażu
Scenariusz
Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych
1. Poznanie sytuacji rodzinnej ucznia na podstawie rozmowy z wychowawcą, obserwacja uczniów.
2. Udział w konsultacjach z rodzicami w trakcie Dni Otwartych Szkoły, przekazywanie informacji na temat postępów w nauce i zachowaniu ich dzieci.
3. Współpraca z pedagogiem i pielęgniarką szkolną.
X 2011r


Na bieżąco wg harmonogramu Szkoły

Na bieżąco
Notatki

Notatki

Notatki
Aktualizowanie wiedzy na temat prawa oświatowego pod kątem awansu zawodowego.
1. Analiza przepisów prawa oświatowego- znowelizowanej Karty Nauczyciela oraz Rozporządzeń MEN w sprawie awansu zawodowego nauczycieli.
VIII/IX 2011r
V 2014r
Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego
Plan rozwoju zawodowego
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego


Zatwierdzam do realizacji ................... Podpis nauczyciela.......................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.