X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24350
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS
NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

BEATA STRZĘBAŁA
NAUCZYCIEL MATEMATYKI, TECHNIKI, INFORMATYKI
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
im. MARII KONOPNICKIEJ W PODGÓRZE

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Przewidywana data ukończenia stażu: maj 2014r.
Stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa: nauczyciel mianowany
Cel główny podejmowanego stażu: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanegoCZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

L.p. /ZADANIA ROZWOJOWE /FORMY REALIZACJI /TERMIN /DOWODY REALIZACJI


1.
Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.
• wstępna analiza własnych umiejętności.
• zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.
• złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
• sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
• śledzenie zmian dokonywanych w Karcie Nauczyciela.
• uzyskanie informacji na temat awansu za pomocą Internetu.

sierpień 2011

sierpień/wrzesień 2011
wrzesień 2011
wrzesień 2011
w okresie stażu

w okresie stażu

Autorefleksja

Rejestr przyswojonych aktów prawa oświatowego
Wniosek o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły

2.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
• gromadzenie dokumentacji
• praca nad spełnieniem wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego
• uzyskanie oceny dorobku zawodowego.
cały okres stażu
cały okres stażu

czerwiec 2014

Ocena dorobku zawodowego dokonana przez dyrektora szkoły

3.
Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.
• przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.
czerwiec 2014
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego


§ 8ust.1 pkt. 1
Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania informacyjnej i komunikacyjnej

1.
Studiowanie, fachowej literatury, poradników metodycznych, korzystanie z multimedialnych źródeł informacji
• lektura i analiza literatury fachowej w poszukiwaniu nowych metod aktywizujących do wykorzystania w pracy z uczniami
cały okres
stażu
Wykaz przeczytanej literatury i opis jej wpływu na efekty pracy

2.
Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji
•opracowanie narzędzi badawczych oraz przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami
• korzystanie z programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych i Internetu

cały okres stażu

Przykłady narzędzi badawczych, przykłady przygotowanych i wykorzystanych pomocy komputerowych

3.
Stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej na zajęciach lekcyjnych i dodatkowych.

•opracowanie wraz uczniami gazetki ściennej w pracowni komputerowej korzystanie z zasobów Internetu na poszczególnych zajęciach
cały okres stażu
cały okres stażu

Opracowana gazetka ścienna, wystawek prac,

4.
Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły
•udział w konferencjach, warsztatach i kursach
•udział we wszystkich wewnątrzszkolnych formach doskonalenia warsztatu i metod pracy
na bieżąco

cały okres stażu
Zaświadczenia, potwierdzenia uczestnictwa
Potwierdzenie dyrektora szkoły
Gromadzenie świadectw, potwierdzeń sprawozdań.


§ 8 ust. 1 pkt. 2
Podniesieniu jakości pracy szkoły

1.
Organizowanie uroczystości szkolnych
• zachęcanie uczniów do aktywnego zaangażowania w przygotowywanie okolicznościowych akademii
Przygotowanie i przeprowadzenie akademii okolicznościowych
cały okres stażu
Potwierdzenie dyrektora szkoły o przygotowaniu i przeprowadzeniu uroczystości

2.
Aktywne rozwijanie zdolności uczniów.

• prowadzenie zajęć dodatkowych z informatyki i matematyki
• prowadzenie zajęć dodatkowych z matematyki dla uczniów klasy szóstej celem lepszego przygotowania ich do sprawdzianu po szkole podstawowej
• zorganizowanie konkursów szkolnych, klasowych z matematyki ,techniki
• prowadzenie zajęć dodatkowych z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów wszystkich klas
cały okres stażu

cały okres stażu

w okresie stażu

w okresie stażu

Harmonogramy zajęć dodatkowych
dyplomy potwierdzające udział w konkursach międzyszkolnych,
protokoły z przeprowadzonych konkursów szkolnych ,
dyplomy uznania, podziękowania,
Potwierdzenia dyrektora szkoły
Potwierdzenia dyrektora szkoły

Potwierdzenia dyrektora szkoły

3.
Organizowanie wycieczek dydaktyczno-krajoznawczych
• zachęcanie uczniów do oszczędzania pieniędzy, by mogli wyjechać na wycieczkę i poznawać naszą ojczyznę,
•uświadamianie uczniom wartości płynących z pobytu na wycieczce
organizowanie wycieczek krajoznawczo-turystycznych, wyjazdów do kina, na basen i tym podobnych
według harmonogramu
Potwierdzenie dyrektora, program wycieczki szkolnej

4.
Pedagogizacja rodziców na tematy związane z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi młodego pokolenia.
przeprowadzenie pogadanek, rozmów z rodzicami
wygłaszanie referatów na zebraniach z rodzicami
zgodnie z harmonogramem zebrań z rodzicami
Porządek spotkania z rodzicami, notatki z zebrań

5.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Radomiu
• analiza sytuacji uczniów, podejmowanie wspólnych działań pedagogicznych i wychowawczych, realizacja zaleceń poradni
• kierowanie uczniów na badania do poradni
• rozmowy w sprawie uczniów mających problemy w nauce
w okresie stażu

na bieżąco
Wpisy z Księgi Protokołów

Dokumentacja szkolna
Notatki własne

6.
Podejmowanie działań mających na celu promowanie szkoły w środowisku. Udział w programie ”Szkoła z pasją” ogłoszonym przez MEN.
• angażowanie uczniów do udziału w licznych konkursach przedmiotowych i pozaprzedmiotowych
• angażowanie uczniów do udziału w akcjach charytatywnych
• przygotowanie i przeprowadzenie szkolnego konkursu na kartkę/stroik wielkanocny, bożonarodzeniowy
• współpraca z innymi nauczycielami przy organizowaniu uroczystości o charakterze środowiskowym wynikających z kalendarza uroczystości szkolnych
cały okres stażu

cały okres stażu

w ciągu stażu

cały okres stażu
Dyplomy, podziękowania, potwierdzenie dyrektora szkoły

Potwierdzenie dyrektora szkoły

Protokół z przebiegu konkursów, potwierdzony przez dyrektora szkoły
Scenariusze uroczystości, potwierdzenia nauczycieli


§ 8. ust. 1 pkt. 3.

Samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia, pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły.

1.
Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej


• udział w:
- warsztatach doskonalących z matematyki, techniki, informatyki
- warsztatach metodycznych dotyczących pracy dydaktycznej i wychowawczej
-dbałość o wystrój i wygląd klasy
• przygotowanie wraz z uczniami pomocy
dydaktycznych z matematyki, techniki(plakaty tematyczne itp.)

cały okres stażu
Zaświadczenia, certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w odbytych szkoleniach metodycznych

Gromadzenie pomocy
dydaktycznych

2.
Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły
•udział w konferencjach, warsztatach i kursach
•udział we wszystkich wewnątrzszkolnych formach doskonalenia warsztatu i metod pracy
na bieżąco

cały okres stażu
Zaświadczenia, potwierdzenia uczestnictwa
Potwierdzenie dyrektora szkoły
Gromadzenie świadectw, potwierdzeń sprawozdań.

3.
Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki
studiowanie na bieżąco literatury z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
na bieżąco
Własne notatki

4.
Samodzielne studiowanie literatury i czasopism pedagogicznych
• lektura i analiza literatury fachowej w poszukiwaniu nowych metod aktywizujących do wykorzystania w pracy z uczniami
na bieżąco
Wykaz przeczytanej literatury i opis jej wpływu na efekty pracy


WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1.
Przeprowadzenie analizy własnej pracy
• hospitacje zajęć przeprowadzone przez dyrektora szkoły, ewaluacja i samoocena przeprowadzonych zajęć

w ciągu stażu zgodnie z terminami
Konspekty lekcji, arkusze hospitacji

2.
Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły
•udział w konferencjach, warsztatach i kursach
•udział we wszystkich wewnątrzszkolnych formach doskonalenia warsztatu i metod pracy
na bieżąco

cały okres stażu
Zaświadczenia, potwierdzenia uczestnictwa
Potwierdzenie dyrektora szkoły
Gromadzenie świadectw, potwierdzeń sprawozdań.

3.
Zapoznanie się ze zmianami w dokumentach określających zasady funkcjonowania szkoły.
•analiza dokumentów obowiązujących w szkole
•aktywny udział w tworzeniu dokumentów szkolnych
cały okres stażu

cały okres stażu
Potwierdzenia dyrektora szkoły

Potwierdzenia dyrektora szkoły

4.
Aktywne rozwijanie zdolności uczniów.

• prowadzenie zajęć dodatkowych z informatyki i matematyki
• prowadzenie zajęć dodatkowych z matematyki dla uczniów klasy szóstej celem lepszego przygotowania ich do sprawdzianu po szkole podstawowej
• zorganizowanie konkursów szkolnych, klasowych z matematyki ,techniki
• prowadzenie zajęć dodatkowych z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów wszystkich klas
cały okres stażu

cały okres stażu

w okresie stażu

w okresie stażu
Harmonogramy zajęć dodatkowych
dyplomy potwierdzające udział w konkursach międzyszkolnych,
protokoły z przeprowadzonych konkursów szkolnych ,
dyplomy uznania, podziękowania,
Potwierdzenia dyrektora szkoły
Potwierdzenia dyrektora szkoły

Potwierdzenia dyrektora szkoły

5.
Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej

• udział w:
- warsztatach doskonalących z matematyki, techniki, informatyki
- warsztatach metodycznych dotyczących pracy dydaktycznej i wychowawczej
-dbałość o wystrój i wygląd klasy
• przygotowanie wraz z uczniami pomocy
dydaktycznych z matematyki, techniki(plakaty tematyczne itp.)

cały okres stażu
Zaświadczenia, certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w odbytych szkoleniach metodycznych

Gromadzenie pomocy dydaktycznych

6.
Opracowanie narzędzi badawczych do mierzenia jakości i diagnozy edukacyjnej
• konstruowanie testów matematycznych dla klas IV-VI
• konstruowanie ankiet do diagnozowania pracy dydaktycznej i wychowawczej
cały okres stażu

cały okres stażu
Druki testów

Druki ankiet

7.
Analiza własnych działań edukacyjnych i wykorzystanie ich w dalszej pracy
•przeprowadzenie badań ankietowych wśród uczniów i rodziców dotyczących oceny pracy różnych dziedzin życia szkoły i uczniów

cały okres stażu
Analiza i wnioski z przeprowadzonych ankiet

8.
Doskonalenie kompetencji w zakresie pracy z dzieckiem nadpobudliwym
•podjęcie proponowanych form doskonalenia w zakresie pracy z uczniem nadpobudliwym
• zaprojektowanie cyklu scenariuszy na godziny wychowawcze dotyczących przeciwdziałania zachowaniom agresywnym
• studiowanie literatury pedagogicznej na temat nadpobudliwości dziecka i ADHD
cały okres stażu

2012/2013

2012/2013
Zaświadczenie o ukończeniu kursu / szkolenia
Scenariusze zajęć wychowawczych

Wykaz studiowanej literatury wraz z wnioskami

9.
Organizowanie uroczystości szkolnych
• zachęcanie uczniów do aktywnego zaangażowania w przygotowywanie okolicznościowych akademii
Przygotowanie i przeprowadzenie akademii okolicznościowych
cały okres stażu
Potwierdzenie dyrektora szkoły o przygotowaniu i przeprowadzeniu uroczystości

10.
Opiekun Samorządu Uczniowskiego • opracowanie harmonogramu pracy Samorządu Uczniowskiego
przygotowanie uroczystości, imprez szkolnych
na bieżąco
Potwierdzenie dyrektora i opiekuna SU

11.
Udział w przeprowadzaniu egzaminów zewnętrznych organizowanych przez OKE • przygotowanie sali do egzaminu, udział w przebiegu egzaminu zgodnie z funkcją wyznaczoną przez dyrektora szkoły
zgodnie z harmonogramem
Potwierdzenie dyrektora szkoły

12.
Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki studiowanie na bieżąco literatury z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
na bieżąco
Własne notatki

13.
Pedagogizacja rodziców na tematy związane z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi młodego pokolenia. przeprowadzenie pogadanek, rozmów z rodzicami
wygłaszanie referatów na zebraniach z rodzicami
zgodnie z harmonogramem zebrań z rodzicami
Porządek spotkania z rodzicami, notatki z zebrań

14.
Analiza absencji uczniów klas IV-VI
• ustalenie zależności między nieobecnością, a wynikami w nauce
• omówienie wyników z rodzicami, wspólne ustalenie wniosków do dalszej pracy
lata 2011-2014
Ankieta i wyniki badań

15.
Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów
dokonywanie korekty i modyfikacji pracy z uczniami pod katem uzyskanych wyników
porównywanie uzyskanych wyników i ocena skuteczności podjętych działań
wg harmonogramu, diagnoza wstępna, półroczna i końcoworoczna
Opracowane wyniki, wnioski, przykłady zmian

16.
Udział w zajęciach realizowanych przez innych nauczycieli
•wykorzystanie wzorów innych nauczycieli, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi
w ciągu stażu
Notatka pohospitacyjna wraz z refleksją

17.
Organizowanie wycieczek dydaktyczno-krajoznawczych
• zachęcanie uczniów do oszczędzania pieniędzy, by mogli wyjechać na wycieczkę i poznawać naszą ojczyznę,
•uświadamianie uczniom wartości płynących z pobytu na wycieczce
organizowanie wycieczek krajoznawczo-turystycznych, wyjazdów do kina, na basen i tym podobnych
według harmonogramu
Potwierdzenie dyrektora, program wycieczki szkolnej

18.
Samodzielne studiowanie literatury i czasopism pedagogicznych
• lektura i analiza literatury fachowej w poszukiwaniu nowych metod aktywizujących do wykorzystania w pracy z uczniami
na bieżąco
Wykaz przeczytanej literatury i opis jej wpływu na efekty pracy

19.
Wszelkie inne przedsięwzięcia i działania na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły
• aktywny udział w procesie mierzenia jakości pracy szkoły:
-współopracowywanie planów pracy,
-diagnozy wstępne, monitoring i mierzenie osiągnięć edukacyjnych uczniów
zgodnie z harmonogramem
Opracowane dokumenty

Potwierdzenia dyrektora szkoły


§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.
Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji
•opracowanie narzędzi badawczych oraz przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami
• korzystanie z programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych i Internetu

cały okres stażu

Przykłady narzędzi badawczych, przykłady przygotowanych i wykorzystanych pomocy komputerowych

2.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy
• opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych dotyczących stosowanych innowacji pedagogicznych
• wykonanie wystroju klasy opracowanych technologią komputerową i informacyjną
• wyszukiwanie i przetwarzanie informacji z Internetu na potrzeby lekcji i uroczystości szkolnych
• wykorzystanie komputera do wykonywania dyplomów

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

Przykłady pomocy dydaktycznych
zdjęcia

Tablice ścienne

Wykorzystane scenariusze uroczystości
Przykładowe dyplomy

3.
Szkolna strona internetowa- reklamą i wizytówką szkoły
aktualizacja, umieszczenie informacji z życia szkoły

cały okres stażu
Szkolna strona internetowa

4.
Stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej na zajęciach lekcyjnych i dodatkowych.

•opracowanie wraz uczniami gazetki ściennej w pracowni komputerowej
korzystanie z zasobów Internetu na poszczególnych zajęciach
cały okres stażu
cały okres stażu

Opracowana gazetka ścienna, wystawek prac,

5.
Opracowanie materiałów z okresu stażu z wykorzystaniem technologii komputerowej
• śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, korzystanie ze stron MEN
•dokumentacja awansu zawodowego
• wykorzystanie Internetu jako źródła informacji z zakresu kształcenia, psychologii i pedagogiki
na bieżąco

cały okres stażu

Analizy, sprawozdania, ankiety wnioski

6.
Publikowanie w Internecie swoich osiągnięć
publikowanie konspektów lekcji oraz scenariuszy uroczystości i imprez szkolnych na stronach internetowych
w ciągu stażu
Przesłanie dokumentów na portal, adres strony internetowej
Wydruki internetowe


§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1.
Współpraca z nauczycielami uczącymi w klasach IV-VI
•wymiana doświadczeń w celu ustalenia wspólnego frontu działań dydaktycznych i wychowawczych
• prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
• prowadzenie imprez szkolnych w obecności innych nauczycieli

cały okres stażu
Notatki własne

Potwierdzenia udziału przez nauczycieli
Scenariusze imprez, potwierdzenia udziału przez nauczycieli

2.
Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
• wygłoszenie referatów lub przeprowadzenie szkoleń zespołu nauczycieli prezentujące nowe umiejętności zdobyte na kursach metodycznych
• pomoc nauczycielowi stażyście/kontraktowemu w opracowaniu planu rozwoju zawodowego, obserwowanie zajęć otwartych prowadzonych przez stażystę/kontraktowego, służenie radą, doświadczeniem, sporządzenie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty/kontraktowego, zapraszanie nauczyciela stażysty/kontraktowego na lekcje otwarte
• przygotowanie i przeprowadzenie lekcji otwartych (matematyka, godz. wychowawcza)
opracowanie scenariuszy zajęć i innych materiałów edukacyjnych

cały okres stażu

zgodnie z potrzebami szkoły

w ciągu stażu

Potwierdzenie dyrektora o wygłoszonych referatach i przeprowadzonych szkoleniach,
referaty, opracowane materiały szkoleniowe

Scenariusze lekcji koleżeńskich
Arkusze omawiania lekcji
Potwierdzenia dyrektora szkoły

Potwierdzenia dyrektora szkoły, potwierdzenia innych nauczycieli,
opracowane scenariusze zajęć i inne materiały edukacyjne

3.
Pedagogizacja rodziców

• prowadzenie szkoleń dla rodziców z wybranych tematów dotyczących problemów dydaktycznych i wychowawczych, pojawiających się w okresie nauki ich dzieci
w okresie stażu
Materiały szkoleniowe

4.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Radomiu
• analiza sytuacji uczniów, podejmowanie wspólnych działań pedagogicznych i wychowawczych, realizacja zaleceń poradni
• kierowanie uczniów na badania do poradni
• rozmowy w sprawie uczniów mających problemy w nauce
w okresie stażu

na bieżąco
Wpisy z Księgi Protokołów

Dokumentacja szkolna
Notatki własne


§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1.
Opracowanie programu kółka informatycznego dla uczniów zainteresowanych poszerzeniem i utrwalaniem swoich wiadomości

• opracowanie i wdrożenie programu kółka informatycznego,
• przeprowadzenie badań ankietowych dotyczących tego kółka
rok szkolny 2011/2012
Potwierdzenie dyrektora szkoły o realizacji programu,
Zapisy w dzienniku zajęć
Wyniki ankiet

2.
Opracowanie i wdrożenie programu do realizacji godzin wychowawczych dla klas IV-VI zgodnego z Programem Wychowawczym Szkoły
• opracowanie programu godzin wychowawczych i jego realizacja

w ciągu stażu
Program z zatwierdzeniem dyrektora szkoły , zapisy w dzienniku lekcyjnym

3.
Praca z uczniem posiadającym zalecenia lub orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej
• dostosowanie wymagań do możliwości ucznia
• opracowanie i wdrożenie programu wyrównawczego dla uczniów mających kłopoty z przyswojeniem materiału z matematyki
• zachęcanie uczniów do udziału w dodatkowych zajęciach mających na celu pokonanie trudności w nauce
na bieżąco
Potwierdzenie dyrektora szkoły
Program i terminy realizacji


§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1.
Podejmowanie działań mających na celu promowanie szkoły w środowisku

• angażowanie uczniów do udziału w licznych konkursach przedmiotowych i pozaprzedmiotowych
• angażowanie uczniów do udziału w akcjach charytatywnych
• przygotowanie i przeprowadzenie szkolnego konkursu na kartkę/stroik wielkanocny, bożonarodzeniowy
• współpraca z innymi nauczycielami przy organizowaniu uroczystości o charakterze środowiskowym wynikających z kalendarza uroczystości szkolnych
cały okres stażu

cały okres stażu

w ciągu stażu

cały okres stażu
Dyplomy, podziękowania, potwierdzenie dyrektora szkoły

Potwierdzenie dyrektora szkoły

Protokół z przebiegu konkursów, potwierdzony przez dyrektora szkoły

Scenariusze uroczystości, potwierdzenia nauczycieli

2.
Współpraca z wydawnictwami
Pozyskiwanie materiałów i pomocy dydaktycznych
cały okres stażu
Materiały dydaktyczne
Zaświadczenia


§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1.
Podejmowanie działań mających na celu zapobieganie narkomanii, alkoholizmowi, nikotynizmowi i przestępczości wśród młodzieży oraz zaznajomienie ich z zasadami bezpieczeństwa przy współpracy z Policją i służbą zdrowia

• nawiązanie współpracy z przedstawicielami Policji i służby zdrowia w celu poszerzenia wiadomości uczniów na temat uzależnień, kar i odpowiedzialności za popełniane czyny
• zaplanowanie cyklu zajęć z klasą na temat narkomanii, alkoholizmu i nikotynizmu
•przeprowadzenie badań ankietowych wśród młodzieży i rodziców nt ich wiedzy o uzależnieniach
pogadanki z policjantem

cały okres stażu
Program cyklu zajęć wychowawczych – spis tematów
Potwierdzenia dyrektora szkoły

Wyniki badań ankietowych

2.
Praca z Samorządem Uczniowskim

• udział w imprezach organizowanych przez SU
• pomoc w przygotowaniu niektórych imprez i uroczystości

cały okres stażu
Potwierdzenia dyrektora szkoły
Zaświadczenia o współpracy

3.
Współpraca z organizacjami i instytucjami oświatowymi przygotowującymi i prowadzącymi konkursy dla uczniów
• współpraca z Miejskim Domem Kultury w Radomiu, uczestnictwo w konkursach i turniejach przez nich organizowanych
• rozwijanie umiejętności uczniów szczególnie uzdolnionych, zachęcanie do podejmowania dodatkowych zadań wykraczających poza ramy programowe
cały okres stażu
Podziękowania od organizatorów konkursów

Dyplomy uczniów


§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1.
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych.
• stała współpraca z rodzicami, poznawanie środowisk wychowanków, diagnozowanie problemów, ustalenie metod pracy i pomocy, ich wyniki i wnioski
• opieka nad uczniem mniej zdolnym, wyrównywanie braków, zachęcanie do korzystania z pomocy koleżeńskiej
cały okres stażu
Ankiety, notatki własne

Dokumentacja szkolna

2.
Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych wśród uczniów
• rozpoznanie przypadków uczniów wymagających szczególnej pomocy ze strony nauczyciela, zdiagnozowanie problemów,
• opis sposobu pomocy, planowane a uzyskane efekty
w okresie stażu zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami
Opisy przypadków, analiza podjętych działań i wnioski

Plan rozwoju jest otwarty i może ulec zmianie w związku z nowymi zadaniami wynikającymi z planu pracy szkoły

Opracowała: Beata Strzębała


Zatwierdzam do realizacji


Podgóra, 12 września 2011r. ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.