X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24330
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Koło, 01.09.2013 r.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY


Imię nazwisko: Anna Jerwan

Nauczany przedmiot: język angielski

Szkoła: Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Kole

Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2013 r.

Data zakończenia stażu: 31. 05. 2013 r.

Opiekun stażu: mgr Kinga ....

Cel główny podejmowanego stażu:

Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

I - STREFA ORGANIZACYJNA ROZWOJU ZAWODOWEGO

1.Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego
- analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
Rozporządzenie MENiS z 1.03.2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli (Dz.U. z 2013r. w 393)- § 3 i 4 oraz Ustawa z dnia 26 stycznia – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 ze zm.) – art. 9d ust. 1 i 7, art. 9c ust. 4 i 6
-sporządzenie własnego planu rozwoju zawodowego

TERMIN REALIZACJI: 09.2013 r.
DOWODY REALIZACJI:

- poprawnie sformułowany plan rozwoju zawodowego
- znajomość wymienionych aktów prawnych

2.Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu. Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych
- bezpośrednia rozmowa na temat systemu awansu zawodowego oraz współpracy w trakcie odbywania stażu
- umowa z opiekunem stażu określająca zasady współpracy w czasie odbywania stażu i pomocy ze strony opiekuna w realizacji planu rozwoju

TERMIN REALIZACJI:09.2013 r.
DOWODY REALIZACJI:

- kontrakt
- wstępny harmonogram spotkań z opiekunem stażu

3.Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania i organizacji szkoły oraz obowiązującą w niej dokumentacją; tworzenie dokumentów szkolnych
- analiza następujących dokumentów:
• Statut szkoły
• Wewnątrzszkolny System Oceniania
- sporządzenie Przedmiotowego Systemu Oceniania oraz planów wynikowych
- dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników

TERMIN REALIZACJI: 09 - 10. 2013 r.
DOWODY REALIZACJI:
- znajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkoły
- stosowanie się do odpowiednich przepisów prawa w codziennej praktyce szkolnej
- przestrzeganie procedur związanych z procesem oceniania
- posiadanie
planu wynikowego i PSO
- prawidłowy zapis tematów w dzienniku lekcyjnym

4. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy- udział w szkoleniu, lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie, praktyczne
stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych.

TERMIN REALIZACJI: okres stażu
DOWODY REALIZACJI: zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

5.Uczestnictwo w pracach organów szkoły, związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań- współpraca z innymi nauczycielami, opiekunami semestrów
- udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej

TERMIN REALIZACJI: okres stażu
DOWODY REALIZACJI: listy obecności na Radzie Pedagogicznej

6.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego - gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy z zajęć
TERMIN REALIZACJI: okres stażu
DOWODY REALIZACJI: teczka stażysty

7.Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego:
- autorefleksja
- autoanaliza
- opis realizacji planu rozwoju zawodowego

TERMIN REALIZACJI: 05. 2014 r.
DOWÓD REALIZACJI: sprawozdanie z realizacji stażu

II - STREFA OSOBISTA ROZWOJU ZAWODOWEGO

1.Wstępna ocena własnych umiejętności
- określenie mocnych i słabych stron własnej działalności dydaktyczno – wychowawczej
- analiza własnej pracy i możliwości samorozwoju, wnioski

TERMIN REALIZACJI: 09.2013 r.
DOWODY REALIZACJI: wdrażanie wniosków do planu rozwoju

2.Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
- publikacja planu rozwoju zawodowego w internecie
TERMIN REALIZACJI: okres stażu
DOWÓD REALIZACJI: portale internetowe

3.Wykorzystanie komputera i internetu w pracy pedagogicznej
- wykorzystanie komputera i internetu w pracy nad rozwojem zawodowym, np. do przygotowywania lekcji
TERMIN REALIZACJI: okres stażu
DOWODY REALIZACJI: scenariusze lekcji

4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu - uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, warsztatach metodycznych, szkoleniach

TERMIN REALIZACJI: okres stażu
DOWODY REALIZACJI: świadectwa uczestnictwa w warsztatach, kursach, szkoleniach

5. Tworzenie własnego warsztatu pracy- tworzenie zestawów testów, konspektów
- gromadzenie materiałów dydaktycznych

TERMIN REALIZACJI: okres stażu
DOWODY REALIZACJI: pomoce dydaktyczne

6. Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole, podejmowanie dodatkowych zadań:
- konsultacje dla uczniów słabszych, bądź zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z języka angielskiego
- udział w przygotowaniach imprez szkolnych

TERMIN REALIZACJI: okres stażu
DOWODY REALIZACJI:
- notatki z prowadzonych zajęć
- krótkie sprawozdania z imprez

III - STREFA DYDAKTYCZNA ROZWOJU ZAWODOWEGO

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
- obserwacja zajęć
- krótkie omówienie spostrzeżeń
TERMIN: okres stażu
DOWODY REALIZACJI: wnioski, notatki z obserwacji

3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
- opracowanie scenariusza zajęć
- konsultacja z osobą hospitującą

TERMIN: okres stażu
DOWODY REALIZACJI: konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji na przyszłość

4. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej
- korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, internetu
- przeprowadzenie lekcji z wykorzystaniem komputera

TERMIN: okres stażu
DOWODY REALIZACJI: konspekt z tej lekcji

5.Dokumentacja własnych działań pedagogicznych
- gromadzenie dokumentacji
- analiza dokumentacji i korzystanie z wniosków

TERMIN: okres stażu
DOWODY REALIZACJI: scenariusze zajęć, programy, plany wynikowe, ankiety, testy

IV - STREFA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA ROZWOJU ZAWODOWEGO

1 .Obserwacja i analiza możliwości uczniów:
- gromadzenie informacji o uczniach na podstawie obserwacji
- (w razie konieczności) dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno -pedagogicznej

TERMIN: okres stażu
DOWODY REALIZACJI: wdrażanie wniosków do codziennej pracy

2. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego:
- samoocena, wnioski na przyszłość

TERMIN REALIZACJI: 05. 2013 r.
DOWODY REALIZACJI:
- teczka stażysty
- sprawozdanie z okresu stażu

* Rozporządzenie MENiS z 1.03.2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli (Dz.U. z 2013r. w 393)- § 3 i 4 oraz Ustawa z dnia 26 stycznia – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 ze zm.) – art. 9d ust. 1 i 7, art. 9c ust. 4 i 6........................................ ..................................
Miejscowość, data Podpis

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.