X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24329
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

§ 7ust. 1 pkt. 1 Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego
1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
2.Współpraca z Samorządem Uczniowskim: Współorganizacja zabaw dla uczniów np. Andrzejki, Walentynki
Współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez np. Dzień Nauczyciela, Dzień Dziecka
3.Lider zespołu zajęć ruchowych.
4.Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
5.Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść poza szkolnych np. wyjazd na lodowisko, basen, zawody Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej.

§ 7 ust.1 pkt. 2
Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego 1.Ukończenie szkolenia BHP.
2.Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.
3.Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
Konferencje szkoleniowe
Warsztaty metodyczne dotyczące nauczania wychowania fizycznego, spotkania z metodykiem wychowania fizycznego
4.Tworzenie własnego warsztatu pracy:
Budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów itp.
Prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresu dydaktyki i metodyki, biblioteczka metodyczno – przedmiotowa.

§ 7 ust. 1 pkt. 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż
1.Analiza dokumentacji:
Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Karta Nauczyciela
Rozporządzenie MEN z 7 września 2004r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów
Ustawa o systemie oświaty
Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego
Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.

§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
1.Systematyczna współpraca z opiekunem stażu:
Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy
Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
Ustalenie terminów spotkań z opiekunem
Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.
Prowadzenie lekcji w obecności opiekuna – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
2.Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o merytoryczne jego wartości (zgodnie z nową podstawą programową).
Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z wychowani fizycznego (zgodnie z nową podstawą programową).
Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.
3.Publikowanie własnych prac.
Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www.
Publikacja scenariuszy lekcji.
4.Ewaluacja metod pracy na zajęciach lekcyjnych (zawody wewnątrzszkolne).
5.Ewaluacja metod pracy na zajęciach sks – u (zawody międzyszkolne). W okresie trwania stażu

§ 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględnienia w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. 1.Przygotowanie ściennych gazetek o różnorodnej tematyce np. osiągnięcia szkolnych drużyn na zawodach, wybitni sportowcy.
2.Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami poradni psychologiczno –pedagogicznej.
3.Poznawanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez rozmowy z uczniami, współpracę z rodzicami
i wychowawcami.
4.Współpraca z pedagogiem szkolnym przy rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów z uczniami.
5.Przygotowanie uczniów do zawodów wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych.
6.Organizacja i prowadzenie poza lekcyjnych zajęć ruchowych przy muzyce.
7.Opieka nad Szkolnym Samorządem Uczniowskim.
8.Udział i współorganizacja imprez środowiskowych np. kiermasz wiosenny.

§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania technologii komputerowej i informacyjnej.
1.Udział w szkoleniach dotyczących technologii informatycznej.
2.Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów, dyplomów przy użyciu komputera, publikacje.
3.Wykorzystanie technologii informatycznej do przesyłania dokumentów drogą internetową, publikacje.
4.Poznanie przepisów i aktów prawa oświatowego poprzez Internet.
5.Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet.
6.Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku.

§ 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty zadań realizowanych przez nauczyciela
1.Aktualizowanie oraz pogłębianie wiedzy z zakresu omawianych dziedzin.
2.Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej pedagogicznej.
3.Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zdolnych ( treningi) i mających trudności w nauce (zajęcia rekreacji ruchowej).
4.Pedagogizacja rodziców - współpraca z rodzicami, wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym (zajęcia otwarte z aerobicu połączone z pogadanką nt. aktywność ruchowa a zdrowie.

§ 7 ust. 2 pkt. 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż 1.Analiza dokumentacji szkolnej i aktualnych przepisów prawa oświatowego: statut szkoły, program wychowawczy, program profilaktyczny, WSO.
2.Organizowanie i współorganizowanie wycieczek klasowych
3.Udział w pracach różnorodnych komisji – egzaminacyjnej, konkursów przedmiotowych, itp.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.