X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 24155
Przesłano:

Plan pracy wychowawczej dla klasy VI

Plan pracy wychowawczej
kl.VI
2013/2014

Opracowała: Jolanta Taczkowska

Bobrowniki 2013
Cele główne:
- Uczeń ma poczucie własnej wartości i wierzy swoje możliwości.
- Uczeń podejmuje odpowiedzialne decyzje, jest uczciwy, tolerancyjny i otwarty.
- Uczeń przestrzega zasad współżycia społecznego.
- Uczeń czuje się gospodarzem szkoły i współtwórcą jej dobrego imienia w środowisku lokalnym.


TREŚCI/ TEMAT LEKCJI/ METODY REALIZACJI/ Osiągnięcia ucznia
(realizacja celów)
(Tabela - dop. red.)

1. Prawa i obowiązki ucznia

Jestem członkiem społeczności uczniowskiej- jakie mam prawa i obowiązki?


-Przekazanie uczniom informacji o prawach i obowiązkach na godzinach z wychowawcą.
-Pogadanki na godzinach z wychowawcą.
-Przypomnienie najważniejszych dokumentów szkolnych.
- Stworzenie wspólnie z uczniami kontraktu klasowego. Uczeń:
-zna roczny plan pracy
-zna swoje prawa i obowiązki
- pełni różne funkcje w klasie
2. Integracja zespołu
klasowego Wybory samorządu klasowego.

Mikołajki klasowe

Wigilia w naszej klasie

Dzień Matki i Ojca- uroczystość nie tylko klasowa. - Przydzielenie zadań związanych z funkcjonowaniem klasy- wybór samorządu klasowego
-Zajęcia integracyjne z pedagogiem.
-Praca na rzecz klasy- gazetki, kwiaty, przybory toaletowe.
- Organizowanie imprez klasowych.

-potrafi zaopiniować kolegę na kandydata do samorządu klasowego
- odczuwa radość ze świątecznego nastroju
-czynnie uczestniczy w przygotowaniu spotkania wigilijnego klasie
-potrafi uczestniczyć w życiu rodziny
-pamięta o dniu Matki i Ojca
3. Osoby niepełnosprawne są wśród nas
Inny nie znaczy gorszy -Pogadanka z elementami dyskusji.
- Udział dzieci niepełnosprawnych w imprezach klasowych, szkolnych oraz wycieczkach.
-jest tolerancyjny wobec osób niepełnosprawnych fizycznie i upośledzonych umysłowo
-jest gotów do aktywnej i bezinteresownej pomocy


4. Tolerancja wobec ludzi o innej religii, narodowości, innych poglądach
Moja postawa wobec innych

Szanuję cudzą własność

Wyrażam własne zdanie bez obaw

Niech inni nie będą obcy- o stereotypach,
Uprzedzeniach i braku tolerancji
- Pogadanki na godzi-nach z wychowawcą
- Zajęcia z pedagogiem szkolnym.
- Lekcje języków obcych.
- szanuje cudze poglądy
- jest tolerancyjny wobec osób o innej religii oraz na-rodowości
- jest otwarty na inną kulturę

5. Poczucie tożsamości własnej i narodowej
Gdy myślę Ojczyzna...

Godło i hymn państwowy w życiu młodych Polaków

Pamiętajmy o ludziach, którzy odeszli

11 Listopada- czy rozumiem to święto?

Konstytucja 3 Maja

- Udział w akademiach.
- Pogadanki na godzi-nach z wychowawcą.
- Lekcje historii, języka polskiego.
- Czasopisma, internet
-uczestniczy w obchodach świąt państwowych,
-wyszukuje, gromadzić in-formacje historyczne
- wzbogaca własne życie poprzez odnajdywanie tożsamości własnej i kulturo-wej,
-dostrzegać we własnym życiu wpływ wartości związanych z historią Polski

6. Kultura słowa i zachowania
Jak należy odnosić się do innych?- zasady kulturalnej rozmowy i dyskusji.

Mistrz dobrych manier

- Zwracanie uwagi na słownictwo i zachowanie uczniów w czasie lekcji, przerw oraz uroczystości.
-Pogadanki z wychowawcą.
-Wyjazdy do teatru i kina.

--potrafi spojrzeć na swoje zachowanie w różnych sytuacjach
-- rozumie pojęcie savoir-vivre,
- wie co składa się na dobre wychowanie,
- potrafi określić niezbędne zasady zachowania się w szkole,
- jest świadomy znaczenia przyjętych norm postępowania,
- rozwijać w sobie i swoim życiu przymioty dobrze wychowanego człowieka.

7. Mówimy „nie” przemocy i agresji

Czym jest agresja słowna?

Nie bądź obojętny na przemoc

- Pogadanki na godzinach z wychowawcą.
-Rozmowy i zajęcia z pedagogiem.
-Stosowanie punktowego regulaminu oceniania zachowania uczniów.

- wie, czym jest agresja,
- potrafi wskazać zachowania agresywne,
- podaje przyczyny występowania zachowań agresywnych,
- wie, jak zapobiegać agresji,
- krytycznie analizuje zachowanie swoje i innych osób

8. Higiena mojego ciała i umysłu.
Propagowanie zdrowego stylu życia.
„W zdrowym ciele zdrowy duch”

Nałogi czy silna wola i zdrowie
Higiena osobista- dlaczego musimy jej przestrzegać? -Pogadanki z wychowawcą.
-Artykuły prasowe, ilustracje, encyklopedia -potrafi określić swoje samopoczucie
-rozumie potrzebę troski i higieny ciała i umysłu
-wie, że należy dbać o własne zdrowie
--zna przyczyny i skutki nałogów
-rozumie znaczenie poczucia własnej wartości
9. Konieczność utrzymania czystości środowi-ska
Co możemy zrobić, aby chronić środowisko? -Pogadanki na godzinach z wychowawcą.
- Udział w akcji „Sprzątanie świata”.
-Obchody Dni Wiosny i Ziemi
-Przedstawienia ekologiczne.
- wskazuje działania, jakie trzeba podjąć, aby chronić środowisko
- dokonuje samooceny własnych działań
10. Ocena własnego zachowania Podsumowanie wyników nauczania i za-chowania w I semestrze.

Nasze szkolne sukcesy.

Wspomnijcie nas czasem
- Ocenianie własnego zachowania oraz wyników w nauce.
-Przygotowanie do uroczystości z okazji pożegnania szkoły.
-potrafi docenić sukcesy swoje i innych,
-dokonuje samooceny,
-rozumie potrzebę ciągłego rozwoju,
--dostrzega wpływ czynników na własne sukcesy i porażki
-zna repertuar pożegnalnej akademii
11. Zasady bezpieczeństwa Bezpieczny marsz do i ze szkoły

Bezpieczne ferie

Jak bezpiecznie wypoczywać w czasie wakacji?
- Zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach
- pogadanka przeprowadzona przez policjanta.
-Pogadanki o bezpieczeństwie na godzinach z wychowawcą
-potrafi określić i podać przykłady niebezpiecznych sytuacji
-potrafi poprawnie zachować się w różnych sytuacjach
12. Współpraca z pedagogiem oraz rodzicami
- Zapoznanie rodziców z planem wychowawczym.
-Współpraca z rodzicami poprzez włączenie ich w organizację imprez klasowych, szkolnych oraz udział w wycieczkach.
-Spotkania podczas zebrań z rodzicami.
- Wymiana informacji na temat wyników w nauce oraz zachowania podczas rozmów indywidualnych oraz telefonicznych.
-Rozmowy z pedagogiem.

Pozostałe godziny przeznaczam na doraźne potrzeby wychowawcze klasy oraz przygotowanie pożegnalnej akademii.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.