X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 24012
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Program Szkolnego Koła PCK "Iskra"

PROGRAM
SZKOLNEGO KOŁA PCK „ISKRA”


Choć nieraz nadzieja to lewo widoczna iskra, to nawet najlżejszy podmuch zdarzeń potrafi rozniecić z niej prawdziwy ogień.


WSTĘP

Koło PCK skupia uczniów, którzy chcą służyć pomocą innym ludziom. Opiera się na zasadzie dobrowolności, humanitaryzmu, aktywności oraz spontanicznym udziale młodzieży w życiu społeczności lokalnej.
Zaangażowanie w tego rodzaju działalność rozbudza poczucie odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka, uczy wrażliwości i kształtuje postawy altruistyczne.
Program jest dostosowany do możliwości i potrzeb uczniów gimnazjum. Młodzież w wieku dojrzewania potrzebuje pozytywnych wzorców, samorealizacji, dysponuje ogromnym potencjałem pomysłów i energii. Wystarczy jej wskazać drogę działań, a praca w kole PCK daje im taką możliwość.

OGÓLNE CELE PROGRAMU

Nadrzędnym celem pracy szkolnego koła PCK jest rozpowszechnianie wśród gimnazjalistów zasad działania Polskiego Czerwonego Krzyża, idei humanitaryzmu, kształtowanie postawy tolerancji, wrażliwości na krzywdę ludzi i zwierząt oraz umiejętności zachowania się w trudnych sytuacjach.

CELE SZCZEGÓŁOWE

• Zachęcanie uczniów do bezinteresownej pomocy osobą potrzebującym
• Promocja zdrowego stylu życia
• Popularyzacja wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy
• Pozyskiwanie funduszy na dofinansowanie wypoczynku letniego dla najbiedniejszych dzieci
• Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa
• Kształtowanie właściwej postawy wobec zwierząt

FORMY I METODY PRACY

• Zebrania koła PCK
• Redagowanie gazetki ściennej
• Gromadzenie i korzystanie z materiałów prasowych, medialnych i innych
• Udział w konkursie „Promocja zdrowego stylu życia”
• Gromadzenie karmy dla zwierząt w schronisku
• Akcja zbiórka funduszy na dofinansowanie wypoczynku letniego dla najbiedniejszych dzieci
• Udział młodzieży w szkoleniu dotyczącym udzielania pierwszej pomocy
• Prace plastyczne i prezentacje multimedialne dotyczące honorowego krwiodawstwa

TREŚCI PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI

• Działania w zakresie opieki i pomocy osobom potrzebującym

• Kształtowanie wśród uczniów aktywnej postawy zachowania przejawiającej się we wrażliwości na los drugiego człowieka
• Wyrabianie gotowości do niesienia pomocy
• Aktywne uczestnictwo w akcjach PCK
• Propagowanie idei wolontariatu wśród młodzieży
• Upowszechnianie idei honorowego oddawania krwi

• Popularyzacja zdrowego stylu życia

• Propagowanie zasad zdrowego odżywiania
• Propagowanie zasad zdrowych form spędzania czasu wolnego
• Popularyzacja wiedzy dotyczącej szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, używania narkotyków

3. Rozpowszechnienie umiejętności udzielania pierwszej pomocy

• Uświadomienie młodzieży konieczności nabycia podstawowych umiejętności udzielania pierwszej pomocy
• Upowszechnianie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej:
- działania w przypadku omdleń
- działania w przypadku złamań, zwichnięć
- działania w przypadku porażeniem prądem
- działania w przypadku utonięć
- działania w przypadku krwotoków
- działania w przypadku utraty przytomności
• poznanie podstawowych zasad postępowania w wypadku drogowym

4. Poznanie pracy Polskiego Czerwonego Krzyża

• Poznanie historii PCK
• Poznanie zasad działalności PCK
• Poznanie podstawowych pojęć: humanitaryzm, prawa człowieka, godność człowieka.

5. Działania w zakresie opieki nad zwierzętami

• Kształtowanie wśród uczniów aktywnej postawy zachowania przejawiającej się we wrażliwości na los zwierząt
• Wyrabianie gotowości do niesienia pomocy zwierzętom

SPOSOBY REALIZACJI

• Spotkanie organizacyjne- omówienie zadań na rok szkolny 2013/2014 – wrzesień 2013
• Udział w Olimpiadzie Zdrowego Stylu Życia – etap rejonowy październik 2013
• Akcja honorowe krwiodawstwo 22-26.11.2013
- Wystawa plakatów dotyczących honorowego krwiodawstwa
- prezentacje multimedialne
• Zbiórka karmy dla zwierząt – do końca maja 2014
• Akcja „Gorączka Złota” - zbiórka pieniędzy na wakacje dla dzieci z ubogich rodzin – marzec 2014
• Szkolenie dotyczące udzielania pierwszej pomocy – do ustalenia

ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA
Po realizacji programu uczeń potrafi:
• być wrażliwym i tolerancyjnym wobec innych
• nieść pomoc drugiemu człowiekowi
• dbać o zwierzęta
• udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
• prowadzić zdrowy tryb życia

EWALUACJA PROGRAMU
Do ewaluacji programu posłużą ustalonych w programie założeń:
• Test sprawdzający z zasób wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy
• Osiągnięcia w Olimpiadzie Zdrowego Stylu Życia
• Informacja zwrotna od pracownik ow schroniska dla zwierząt... dotycząca ilości dostarczonej karmy
• Potwierdzenie pracownika PCK o kwocie zebranych funduszy na rzecz najbiedniejszych dzieci

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.