X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23625
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
N A U C Z Y C I E L A M I A N O W A N E G O

1. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA: EDYTA GŁUCHOWSKA – NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY
2. MIEJSCE PRACY: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA
3. PEŁNIONA FUNKCJA: NAUCZYCIEL HISTORII, WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE
4. DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01. 09. 2013 R.
5. PLANOWANA DATA UKOŃCZENIA STAŻU: 31. 05. 2014 R.
6. OPIEKUN STAŻU: ANNA TCHÓRZEWSKA – NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY
7. POSIADANE KWALIFIKACJE: STUDIA MAGISTERSKIE: HISTORIA
STUDIA PODYPLOMOWE: FILOLOGIA POLSKA


§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
• analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (m.in. zapoznanie z rozporządzeniami MENiS z 1 grudnia 2004r i 14 listopada 2007r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz z Kartą Nauczyciela)

• gromadzenie przydatnych, aktualnych aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, oraz prawa oświatowego w formie elektronicznej, poszerzanie własnej wiedzy na temat prawa oświatowego w oparciu o różne źródła (m.in. portale dla nauczycieli, strony rządowe)

• sporządzenie planu rozwoju zawodowego
cały okres stażu
cały okres stażu
VIII – IX 2013r.
• przedłożenie wniosku o kontynuację stażu
• wydruki
• opracowanie planu rozwoju zawodowego
2. Współpraca z opiekunem stażu. • nawiązanie współpracy i ustalenie jej zasad z opiekunem stażu
• korzystanie z pomocy opiekuna w prawidłowym sformułowaniu oraz realizacji planu rozwoju zawodowego.
• obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
• omówienie obserwowanych zajęć
• prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli
• analiza i ocena działań, konsultacje w sprawach różnych
• opracowanie sprawozdania z odbytego stażu
• wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego
IX 2013r.
IX 2013r.
cały okres stażu-nie rzadziej niż co miesiąc
cały okres stażu nie rzadziej niż co miesiąc
cały okres stażu – nie rzadziej niż co miesiąc
końcowy okres stażu
VI 2014r
• kontrakt
• harmonogram współpracy
• wnioski z obserwowanych zajęć (notatka)
• scenariusze zaję
• wnioski z przeprowadzonych zajęć (notatka)
• sprawozdanie końcowe z odbytego stażu
• wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego
3. Określanie kierunku rozwoju zawodowego
• bieżąca samoocena, wdrażanie wniosków z pracy własnej cały okres stażu
• sprawozdania okresowe
• sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
4. Doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań szkoły
• udział w lekcjach otwartych
• przeprowadzenie lekcji otwartej
• gromadzenie pomocy dydaktycznych przydatnych w nauczaniu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz wykorzystywanie ich na bieżąco
• opracowanie, realizacja, monitoring i ewaluacja planów dydaktycznych
• wdrażanie różnych metod nauczania oraz ewaluacja ich skuteczności
• prowadzenie lekcji koleżeńskich
• doskonalenie umiejętności tworzenia sprawdzianów cały okres stażu

04.2014
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
• wnioski, karty obserwacji lekcji, scenariusze
• bank sprawdzianów.

5. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
• aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnego i pozaszkolnego) adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły
• konferencje organizowane przez wydawnictwa szkolne z historii i wiedzy o społeczeństwie
• szkoleniowe posiedzenia rady pedagogicznej
• uzupełnianie własnej biblioteczki
• uczestnictwo w pracach zespołu przedmiotowego
• udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli

cały okres stażu
systematycznie w okresie całego stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu

• zaświadczenia o ukończonych kursach, warsztatach, o udziale w szkoleniach
• potwierdzenie udziału w spotkaniach

6.
Rozbudowa własnego warsztatu pracy.

• tworzenie bazy własnych materiałów dydaktycznych
• konstruowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego
• analizowanie przeprowadzonych testów, sprawdzianów
• wykorzystywanie wyników ewaluacji do dalszej pracy
• analiza programów nauczania w oparciu o jego merytoryczne wartości
• współpraca przy opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z historii i wiedzy o społeczeństwie
• stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania
• uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych
• zbieranie pomocy dydaktycznych do sali
• samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej

systematycznie w okresie całego stażu
na bieżąco
na bieżąco
IX. 2013r.
na bieżąco
na bieżąco
na bieżąco

systematycznie w okresie całego stażu
• zbiór kart pracy, testów, scenariuszy
• potwierdzenie opiekuna stażu
• przedmiotowy system oceniania
• potwierdzenie opiekuna stażu


7. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
• wpisy w dziennikach lekcyjnych, pozalekcyjnych
na bieżąco
wg harmonogramu
• dzienniki lekcyjne, pozalekcyjne, arkusze ocen
8. Dokumentowanie własnych działań.
• gromadzenie zaświadczeń, dyplomów, planów, programów, scenariuszy zajęć
• napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

• złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym cały okres stażu

V 2014r.
VI 2014r.
• wpisy w dokumentacji przebiegu stażu
• potwierdzenie opiekuna stażu o gromadzeniu dokumentacji
• treść sprawozdania
• wniosek wraz z dokumentacją formalną


§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Poznawanie środowiska uczniowskiego oraz diagnozowanie potrzeb i oczekiwań uczniów.
• wywiady środowiskowe
• rozmowy indywidualne

• współpraca z wychowawcami klas (udział w zespołach wychowawców, zespołach klasowych)

• kontakty z rodzicami (udział w zebraniach z rodzicami)

• współpraca z pedagogiem szkolnym w celu poznania potrzeb i problemów uczniów
• diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów

• organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i sprawiających trudności wychowawcze

• obserwacja i analiza możliwości uczniów

• zapoznania się z opiniami i orzeczeniami Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej

• obserwacja uczniów w szkole i poza nią
(np. na wycieczkach szkolnych)

• zajęcia profilaktyczne w trakcie lekcji związane ze współczesnymi zagrożeniami
cały okres stażu
(według potrzeb)
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
(według potrzeb)
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu

• notatki z rozmów
• bieżąca dokumentacja (adnotacje w dziennikach lekcyjnych), notatki
• harmonogram wizyt potwierdzonych przez pedagoga
2. Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi, podejmowanie działań wychowawczych mających na celu rozwijanie wrażliwości uczniów na potrzeby innych oraz na problemy środowiska. • współpraca z Samorządem Uczniowskim

• współpraca ze środowiskiem lokalnym (Biblioteka Miejska, Miejski Ośrodek Kultury, Muzeum Regionalne w Łukowie)

• udział w rajdzie- upamiętnienie 150 rocznicy powstania styczniowego

• udział delegacji szkoły w uroczystościach związanych z obchodami 73 rocznicy najazdu sowieckiego na Polskę na cmentarzu miejskim

• udział delegacji szkoły w miejskich i powiatowych uroczystościach związanych z obchodami Narodowego Święta Niepodległości

• współpraca z innymi wychowawcami

• rozmowy indywidualne z uczniami cały okres stażu

cały okres stażu
14.09.2013r.
wg harmonogramu
cały okres stażu
cały okres stażu
• zdjęcia
• sprawozdanie z akcji

• adnotacje w dziennikach

• notatki

3 Organizacja i przygotowanie uroczystości szkolnych.
• opracowanie materiałów
• organizowanie lub współorganizowanie uroczystości szkolnych :
-Narodowe Święto Niepodległości
- Dzień Chłopaka

• przygotowanie scenariuszy apeli, dekoracji
• wspólna praca z uczniami

cały okres stażu
wg harmonogramu

• scenariusze
• zdjęcia

4.. Współpraca z innymi nauczycielami.
• organizowanie wycieczek, wyjść kulturalnych cały staż
• adnotacje w dziennikach lekcyjnych
5. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych.
• realizacja wniosków wynikających z ewaluacji osiągnięć uczniów: zaplanowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, służących wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów w dalszej pracy

• opieka i pomoc uczniom z trudnościami w nauce

• opieka nad uczniem zdolnym
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
• scenariusze zajęć
• adnotacje w dzienniku lekcyjnym lub pozalekcyjnym

6. Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów.

• przeprowadzenie wewnątrzszkolnych konkursów z historii i wiedzy o społeczeństwie
- Konkurs wiedzy o powstaniu styczniowym
• przeprowadzenie poza szkolnych konkursów z historii i wiedzy o społeczeństwie
- Olimpiada wiedzy o Polsce i świecie współczesnym
- Samorządy terytorialne
cały okres stażu

• sprawozdanie z konkursów
• notatki

7. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych • podejmowanie działań w oparciu o Szkolny Program Wychowawczy Szkolny Program Profilaktyczny uwzględniającego potrzeby dziecka związane z jego rozwojem emocjonalnym, fizycznym, intelektualnym, ale także problemy wynikające ze specyfiki środowiska

• dostarczenie uczniom pozytywnych wzorców

• podejmowanie tematów z zakresu współczesnych problemów cywilizacyjnych i społecznych na lekcjach

• działanie na rzecz bezpieczeństwo i zdrowie ucznia cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu

• adnotacje w dzienniku lekcyjnym
• notatki


§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej
i informacyjnej.
• opracowywanie technikami komputerowymi kart pracy ucznia, narzędzi pomiaru dydaktycznego, dokumentacji szkolnej, ogłoszeń, dyplomów
• przygotowywanie scenariuszy lekcji przy użyciu komputera, Internetu
• korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej)

• przygotowywanie ogłoszeń na potrzeby uczniów

• wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową

• dokumentowanie przebiegu stażu

• wykorzystanie na zajęciach takich urządzeń multimedialnych jak: projektor multimedialny, odtwarzacz DVD, laptop itd.
cały okres stażu

cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu

• adresy stron internetowych
• testy, sprawdziany pisane przy pomocy komputera
• zapisy w dzienniku
2.Publikacje w Internecie.
• umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego
rok szkolny
2013/2014
• strona internetowa (wydruki)

3.
Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.

• śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internetu

• korzystanie ze stron MENiS, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, www.szkola.net/awans/ i innych
cały okres stażu

cały okres stażu

• wydruki


§ 7 ust. 2 pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowa
1. Aktualizacja i pogłębianie wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez samokształcenie
• poznawanie najnowszej literatury z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki
• samodzielne studiowanie literatury przedmiotu cały staż
• własne notatki
• wykaz lektur
2. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
• udział w kursach, konferencjach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności wychowawczych cały okres stażu
• potwierdzenia udziału (zaświadczenia)
3. Pomoc uczniom mającym problemy w nauce.

• prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów mających trudności w nauce
• współpraca z pedagogiem szkolnym i z wychowawcami w rozwiązywaniu problemów
• udział w zespołach wychowawców klasowych
• pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych cały okres stażu
(na bieżąco)


• dziennik zajęć pozalekcyjnych
• notatki


§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej.

Analiza podstawowych aktów prawnych:

• Ustawy o Systemie Oświaty

• rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej:

Analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza:

• Statutu Szkoły wraz z WSO
• Programu Wychowawczego Szkoły
• Szkolnego Programu Profilaktyki
• Praw i Obowiązków Dziecka
• Regulaminu Rady Pedagogicznej cały okres stażu

cały okres stażu

• potwierdzenie opiekuna stażu o analizie wymienionych dokumentów
• znajomość przepisów
• dokumentacja szkolna

2. Aktywne uczestnictwo
w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.
• udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych i zespołach samokształceniowych

• praca w komisjach powoływanych w szkole cały okres stażu

cały okres stażu
(według potrzeb)
• listy obecności
• potwierdzenia
Opracowała: Edyta Głuchowska

........................................
( podpis nauczyciela)


Opiekun stażu: Anna Tchórzewska

........................................
(podpis opiekuna)

Zatwierdzam do realizacji:........................................
(data i podpis dyrektora szkoły)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.