X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23623
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

I. Podstawowe dane personalne:

1. Imię i nazwisko nauczyciela: Kamila Banachowska
2. Nauczany przedmiot: język niemiecki.
3. Miejsce pracy: Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku
4. Czas stażu: 2 lata i 9 miesięcy( 01.09.2011- 31.05. 2014)
5. Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
6. Kompetencje przedmiotowo- metodyczne:
mgr Filologii Germańskiej – Uniwersytet Warszawski


II. Czynności organizacyjne

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Dowody realizacji
Terminy realizacji
(Tabela)

Poznanie procedury awansu zawodowego
Wstępna analiza i ocena własnych umiejętności.
Odświeżenie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły. Zapoznanie się z ogólnymi zadaniami do planu wychowawczego szkoły.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Udział w pracach organów szkoły oraz zespołu przedmiotowego
Przygotowanie sprawozdania z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego
Udział w szkoleniach dotyczących procedury awansu zawodowego
Podsumowanie własnej pracy, skompletowanie dokumentów

- Analiza dokumentacji szkoły: statutu planu dydaktyczno- wychowawczego, form realizacji zadań wynikających z planu wychowawczego, regulaminu, wewnętrznego systemu oceniania.
- Zbieranie informacji o realizacji zadań, gromadzenie dokumentów, zaświadczeń o ukończeniu różnych form doskonalenia zawodowego, scenariuszy zajęć, opracowań, kserokopii i innych materiałów.
- uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
- uczestniczenie w spotkaniach zespołu języków obcych

- Autorefleksja i analiza realizacji podjętych zadań.
- Sformułowanie wniosków.
- Ewaluacja.

- Poprawnie sformułowany i przedłożony dyrekcji szkoły wniosek o rozpoczęcie stażu

Zaświadczenie o wzięciu udziału w szkoleniu

Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu

- Plan rozwoju zawodowego zintegrowany z dokumentacją szkoły
- Zaświadczenia, sprawozdania, załączniki do planu, kserokopie itp.
- Lista obecności
-Pisemne sprawozdanie z przebiegu stażu i realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego.

VIII/IX 2011
Okres stażu
IX 2011
IX 2011
Okres stażu
V 2014

III. Zadania wynikające z rozporządzenia

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

§8 ust. 2 pkt.1

Praca z uczniem w ramach zajęć dodatkowych z języka niemieckiego
Systematyczne poszerzanie wiedzy własnej w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym
Doskonalenie warsztatu i metod pracy własnej.
Organizowanie konkursów szkolnych z języka niemieckiego

- Zajęcia dodatkowe, uzupełniające, przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego

- Udział w zewnątrzszkolnych warsztatach, kursach, i szkoleniach metodycznych.
- Udział w radach szkoleniowych organizowanych w szkole

- Udział w warsztatach , kursach i szkoleniach metodycznych

- Zapoznawanie się na bieżąco z nowinkami w zakresie nauczania języka niemieckiego( literatura fachowa, strony internetowe, czasopisma dla nauczycieli)

- Przeprowadzanie konkursów szkolnych z języka niemieckiego

-Program zajęć
- Kserokopie materiałów z zajęć.
- Zaświadczenia
- Zaświadczenia
- Spis tytułów przeczytanych artykułów, książek
- Sprawozdania z przebiegu konkursów

Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu


Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

§8 ust.2 pkt. 2

Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.

Doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej.

Współpraca z nauczycielem informatyki
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych
Korzystanie z domowego zestawu komputerowego
Wykonanie materiałów do pracy własnej: ankiet, kart, testów, planów pracy.

- Udział w szkoleniach z zakresie wykorzystania technologii informacyjnej na lekcji
- Lista wykorzystanych programów
Egzemplarze wykonanych materiałów
- Zaświadczenia

Okres stażu
Okres stażu

Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
§8 ust.2 pkt. 3


Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły.

Opracowanie pomocy dydaktycznych i udostępnienie ich innym nauczycielom języka niemieckiego
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli języków obcych dotyczących wykorzystania programów komputerowych do nauki języka obcego

- Wykonanie pomocy dydaktycznych

Scenariusze zajęć
- Pomoce dydaktyczne dostępne w pracowni języka niemieckiego

Okres stażu


Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

§8 ust.2 pkt.4a

Opracowanie i wdrożenie programu dodatkowych zajęć z języka niemieckiego
-realizacja programu zajęć dodatkowych
-Program zajęć

Okres stażu


Wykonywanie zadań doradcy metodycznego , egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminującej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania , programów wychowania przedszkolnego , podręczników lub środków dydaktycznych , a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji

§8 ust.2 pkt. 4b

Wykonywanie zadań egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

- Udział w pracach komisji egzaminacyjnej na ustnym i pisemnym egzaminie maturalnym
- Udział w sprawdzaniu pisemnych prac maturalnych z języka niemieckiego

Zaświadczenia

Okres stażu


Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

§8 ust.2 pkt. 4c

Prowadzenie Szkolnego Klubu Europejskiego

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

- Zorganizowanie naboru do Klubu UE
- Organizowanie spotkań członków Klubu UE
- Zorganizowanie konkursu dotyczącego wiedzy na temat Unii Europejskiej na etapie szkolnym
-Organizacja obchodów Dnia Języków Obcych oraz pomoc w organizacji Dni Otwartych
- Organizowanie konkursów z języka niemieckiego oraz wiedzy o Unii Europejskiej

- Organizowanie zajęć dodatkowych z języka niemieckiego
- Lista członków Klubu UE
- Lista omawianych tematów na spotkaniach Klubu UE

-Protokół
-Sprawozdania z przebiegu konkursów oraz obchodów Dnia Języków Obcych i Dni otwartych
- Lista uczniów uczęszczających na zajęcia oraz program zajęć

Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu


Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

§8 ust.2 pkt.5

Współpraca z pedagogiem szkolnym
Współpraca z rodzicami
Identyfikacja problemu( o ile taki pojawi się)
Geneza i dynamika zjawiska
Znaczenie problemu

- Rozmowy indywidualne podczas spotkań z rodzicami, rozmowy telefoniczne

-- Opis i analiza przypadku
- Potwierdzenie pedagoga szkolnego
- Wpisy w dziennikach lekcyjnych

Okres stażu
Okres stażu


IV. Czynności końcowe

Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Opis realizacji planu rozwoju zawodowego
Wnioski
Autorefleksja

Pisemne sprawozdanie
z przebiegu stażu
Zaświadczenia
Dokumentacja
Kserokopie

VI 2014

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

§8 ust.2 pkt. 2

Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.

Doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej.

Współpraca z nauczycielem informatyki
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych
Korzystanie z domowego zestawu komputerowego
Wykonanie materiałów do pracy własnej: ankiet, kart, testów, planów pracy.

- Udział w szkoleniach z zakresie wykorzystania technologii informacyjnej na lekcji
- Lista wykorzystanych programów

Egzemplarze wykonanych materiałów
- Zaświadczenia

Okres stażu
Okres stażu


Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

§8 ust.2 pkt. 3

Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły.

Opieka nad studentem odbywającym praktykę.

Opracowanie pomocy dydaktycznych i udostępnienie ich innym nauczycielom języka niemieckiego

Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli języków obcych dotyczących wykorzystania programów komputerowych do nauki języka obcego

-Wprowadzenie studenta- praktykanta w obowiązki i zadania nauczyciela oraz omawianie prowadzonych przez niego lekcji.
- Wykonanie pomocy dydaktycznych

Scenariusze zajęć

- Ocena praktyki
- Zaświadczenie dyrektora szkoły

- Pomoce dydaktyczne dostępne w pracowni języka niemieckiego

Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu


Wykonywanie zadań doradcy metodycznego , egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminującej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania , programów wychowania przedszkolnego , podręczników lub środków dydaktycznych , a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji

§8 ust.2 pkt. 4b

Wykonywanie zadań egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

- Udział w pracach komisji egzaminacyjnej na ustnym i pisemnym egzaminie maturalnym
- Udział w sprawdzaniu pisemnych prac maturalnych z języka niemieckiego

Zaświadczenia


Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

§8 ust.2 pkt. 4c

Prowadzenie Szkolnego Klubu Europejskiego

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

- Zorganizowanie naboru do Klubu UE
- Organizowanie spotkań członków Klubu UE
- Zorganizowanie konkursu dotyczącego wiedzy na temat Unii Europejskiej na etapie szkolnym
-Organizacja obchodów Dnia Języków Obcych oraz pomoc w organizacji Dni Otwartych
- Organizowanie konkursów z języka niemieckiego oraz wiedzy o Unii Europejskiej
- Organizowanie zajęć dodatkowych z języka niemieckiego
- Lista członków Klubu UE
- Lista omawianych tematów na spotkaniach Klubu UE
-Zaświadczenie dyrektora szkoły
- Zaświadczenie dyrektora szkoły
- Zaświadczenie dyrektora szkoły , sprawozdania z przebiegu konkursów
- Lista uczniów uczęszczających na zajęcia oraz realizowanych zagadnień

Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu


Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innym i osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

§8 ust.2 pkt.4e

Współpraca z nauczycielami szkoły, pedagogiem szkolnym oraz dyrekcją szkoły

- współpraca z innymi nauczycielami, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym oraz dyrekcją szkoły mająca na celu rozpoznanie problemów wychowawczych, rozwiązywanie takowych problemów oraz zapobieganiu powstawania podobnych problemów w przyszłości
- Potwierdzenia współpracy z innymi nauczycielami, pedagogiem szkolnym oraz dyrekcją

Okres stażu


Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

§8 ust.2 pkt.5

Współpraca z pedagogiem szkolnym
Współpraca z rodzicami

Identyfikacja problemu( o ile taki pojawi się)
Geneza i dynamika zjawiska
Znaczenie problemu

- Rozmowy indywidualne podczas spotkań z rodzicami, rozmowy telefoniczne
- Opis i analiza przypadku
- Potwierdzenie pedagoga szkolnego
- Wpisy w dziennikach lekcyjnych

Okres stażu
Okres stażu


IV. Czynności końcowe

Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Opis realizacji planu rozwoju zawodowego
Wnioski
Autorefleksja

Pisemne sprawozdanie z przebiegu stażu
Zaświadczenia
Dokumentacja
Kserokopie

VI 2014

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.